Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2200(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0154/2019

Predložena besedila :

A8-0154/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.42

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0283

Sprejeta besedila
PDF 153kWORD 54k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017 (2018/2200(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2017, skupaj z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice Europolu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(5) in zlasti člena 43,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ(6), zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0154/2019),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) glede izvrševanja proračuna Europola za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 165.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 165.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 121, 15.5.2009, str. 37.
(6) UL L 135, 24.5.2016, str. 53.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017 (2018/2200(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2017, skupaj z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice Europolu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(5) in zlasti člena 43,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ(6), zlasti člena 60,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0154/2019),

1.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 165.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 165.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 121, 15.5.2009, str. 37.
(6) UL L 135, 24.5.2016, str. 53.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017 (2018/2200(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0154/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(1) Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: Europol) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 119.234.720 EUR, kar je 14,35 % več kot leta 2016; ker je bilo to povečanje posledica dodatnih nalog zaradi razširitve mandata; ker proračun Europola v glavnem izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov Europola ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 visoka in je znašala 99,72 %, kar je nekoliko manj (0,03 %) kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 89,01 %, kar je 1,97 % manj kot leta 2016;

2.  ugotavlja, da bo po napovedi za rast za Europol od leta 2023 potrebna dodatna stalna stavba; poziva Europol, naj razmisli o pazljivosti v zvezi z dodatnimi stroški;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Europol razveljavil 834.972 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 9,08 % vseh prenesenih sredstev in bistveno manj (6,35 %) kot leta 2016;

Uspešnost

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Europol spremljal svojo uspešnost s 33 ključnimi kazalniki uspešnosti, 36 drugimi kazalniki uspešnosti ter izvedbo približno 140 posebnih ukrepov, načrtovanih v delovnem programu, pri čemer je bil okvir za poročanje o uspešnosti usmerjen predvsem v obravnavo dodane vrednosti dejavnosti Europola in njegovo boljše upravljanje proračuna;

5.  ugotavlja, da je Europol dosegel 78 % ciljev, določenih za kazalnike uspešnosti (86 % leta 2016), in da je napredoval pri izvajanju ukrepov iz delovnega programa za leto 2017, saj jih je izvedla 80 % (76 % leta 2016);

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je začela maja 2017 veljati Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta(2), ki je razširila mandat Europola in mu omogočila, da se učinkovito zoperstavi čedalje večjim nevarnostim čezmejnega kriminala in terorizma po vsej Uniji in onkraj njenih meja;

7.  poziva Europol, naj posreduje dodatne informacije o nalogah in proračunskih posledicah enote za prijavljanje internetnih vsebin, ki v proračunu ni izrecno navedena, ampak je del Evropskega centra za boj proti terorizmu (ECTC); opozarja, da se člen 4(1) Uredbe (EU) 2016/794 sklicuje na prijavljanje internetnih vsebin v zvezi s terorizmom ponudnikom spletnih storitev, medtem ko Europol v tesnem sodelovanju z industrijo dejansko podpira s tem povezane preiskave, ki jih izvajajo pristojni organi; zlasti zahteva informacije o nadaljnjih ukrepih v zvezi s primeri, ki so opredeljeni in se sklicujejo na teroristične spletne vsebine, vključno na zahtevo pristojnih organov v državah članicah;

8.  želi spomniti na pomen in dodano vrednost Europola v boju proti organiziranemu kriminalu po Evropi in zlasti na njegovo vlogo pri financiranju skupnih preiskovalnih skupin; v zvezi s tem pozdravlja nedavno sklenitev novega memoranduma o soglasju med Europolom in Eurojustom(3) o določitvi meril in pogojev za finančno podporo dejavnostim skupnih preiskovalnih skupin, ki jo bosta zagotavljali agenciji;

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da Europol izvaja varnostne naloge v sodelovanju z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, Evropskim azilnim podpornim uradom in nacionalnimi organi; ugotavlja tudi, da je Europol uporabljal pravno svetovanje skupaj z drugimi agencijami Unije, ki se nahajajo na Nizozemskem, in se pridružil več medinstitucionalno-medagencijskim postopkom oddaje javnih naročil; spodbuja Europol, naj še naprej razvija svoje sodelovanje z drugimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije na področju pravosodja in notranjih zadev;

10.  poudarja, da je Europol ena od devetih agencij Unije na področju pravosodja in notranjih zadev; izraža razočaranje nad rezultati, ki jih je na tem področju dosegla medinstitucionalna delovna skupina (IIWG) o virih za decentralizirane agencije, saj niso bili pripravljeni posebni predlogi za združitev ali skupno uporabo prostorov agencij, ki sodijo na sorodna področja politik; poziva Europol, naj sodeluje z osmimi drugimi agencijami Unije na področju pravosodja in notranjih zadev, da bi preučili morebitne združitve;

Kadrovska politika

11.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 97,27-odstotno, saj je agencija zaposlovala 535 od 550 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 505 delovnih mest); poleg tega ugotavlja, da je za Europol v letu 2017 delalo 159 pogodbenih uslužbencev in 71 napotenih nacionalnih strokovnjakov; poziva Europol, naj se ne zanaša preveč na pogodbene uslužbence in naj ne zamenja stalnega osebja z dražjimi pogodbenimi uslužbenci;

12.  obžaluje neravnovesje med spoloma znotraj najvišjih vodstvenih delavcev Europola, pri čemer je od 133 delavcev 151 moških in 18 žensk, ter med člani upravnega odbora, pri čemer je 11 od 53 članov žensk; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj pri imenovanju svojih kandidatov za člane upravnega odbora upoštevajo pomen zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov; poziva Europol, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovil bolj uravnoteženo zastopanost spolov na višjih vodstvenih položajih;

13.  ugotavlja, da je Europol sprejel politiko za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja; priznava, da je organiziral usposabljanje in omogočil zaupno svetovanje;

14.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so bili v letu 2017 v zvezi s spolnim nadlegovanjem in neprimernim vedenjem odprti štirje uradni postopki v obliki upravnih preiskave; ugotavlja, da je Europol hitro izvedel upravne preiskave z disciplinskimi ukrepi, kjer je bilo to primerno, ter da je sprejel ustrezne ukrepe za obravnavo te zadeve in da se noben primer ni obravnaval na sodišču; je seznanjen, da leta 2018 ni v Europolu potekala nobena upravna preiskava obtožb o spolnem nadlegovanju; poziva Europol, naj stori vse, kar je v njegovi moči, da bi se izognil strukturnim pomanjkljivostim na področju neprimernega vedenja, v prvi vrsti pa preprečil, da bi do takšnih primerov sploh prišlo;

15.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj objavi razpis za prosta delovna mesta tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi povečal obveščenost javnosti; razume zaskrbljenost Europola glede stroškov prevajanja;

16.  spodbuja Europol, naj razmisli o sprejetju strategije o temeljnih pravicah, vključno s sklicevanjem na temeljne pravice v kodeksu ravnanja, da bi lahko opredelil dolžnosti in usposabljanje svojega osebja; naj vzpostavi mehanizme, ki zagotavljajo odkrivanje in poročanje o vseh kršitvah temeljnih pravic in hitro obveščanje glavnih organov Europola o nevarnostih za take kršitve; naj po potrebi vzpostaviti položaj uradnika za temeljne pravice, ki bo neposredno poročal upravnemu odboru, da se zagotovi določena stopnja neodvisnosti od drugega osebja, da se zagotovi takojšnja obravnava groženj za temeljne pravice, in stalno nadgrajevanje politike na področju temeljnih pravic v organizaciji; naj razvije rednega dialoga z organizacijami civilne družbe in ustreznimi mednarodnimi organizacijami o vprašanjih v zvezi s temeljnimi pravicami; naj spoštuje temeljne pravice kot osrednji pogoj za sodelovanje Europola z zunanjimi akterji, predvsem člani državnih uprav, s katerimi sodeluje na operativni ravni;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

17.  ugotavlja, da je Europol uvedel ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; je seznanjen s proaktivnimi ukrepi, sprejetimi v štirih morebitnih primerih nasprotij interesov, ugotovljenih v letu 2017; ugotavlja, da je Europol namesto izjav o interesih objavil izjave o odsotnosti nasprotij interesov; vendar priznava, da je upravni odbor oktobra 2018 na podlagi predloga Europola sprejel nov vzorec izjave o izjavi o interesih; z zadovoljstvom ugotavlja, da se ta nov vzorec izjave uporablja za vse člane upravnega odbora, izvršno direktorico in njene namestnike; vendar ugotavlja, da do sedaj vse izjave še niso bile posodobljene v skladu z novim vzorcem; poziva Europol, naj to hitro obravnava in objavi nove izjave;

Notranje kontrole

18.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2016 revidirala postopke javnih naročil, leta 2017 pa objavila dokončno revizijsko poročilo o javnem naročanju, v katerem so bila tri priporočila označena kot „pomembna“; ugotavlja, da je Europol leta 2017 pripravil akcijski načrt in avgusta 2018 poročal službi za notranjo revizijo o izvajanju podanih priporočil; ugotavlja tudi, da je služba za notranjo revizijo ocenila tveganje v celotni procesni strukturi organizacije, pri tem pa ni za nobeno procesno področje priporočila, naj se „okrepi zmanjševanje tveganja“;

o
o   o

19.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(4) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 108, 22.3.2018, str. 245.
(2) Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).
(3) Memorandum o soglasju o skupni določitvi pravil in pogojev za finančno podporo dejavnostim skupnih preiskovalnih skupin med Europolom in Eurojustom, podpisan 1. junija 2018.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov