Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2200(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0154/2019

Ingivna texter :

A8-0154/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.42

Antagna texter :

P8_TA(2019)0283

Antagna texter
PDF 149kWORD 48k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017 (2018/2200(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 ‑ C8‑0090/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(5), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF(6), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0154/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 165.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 165.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) EUT L 135, 24.5.2016, s. 53.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017 (2018/2200(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 ‑ C8‑0090/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(5), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF(6), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0154/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 165.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 165.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) EUT L 135, 24.5.2016, s. 53.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017 (2018/2200(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0154/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 119 234 720 EUR, vilket innebär en ökning med 14,35 % jämfört med 2016. Ökningen berodde på att Europol fick ytterligare utgifter som utvidgade dess mandat. Europols budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

B.  I sin rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2017 förklarade revisionsrätten att man har uppnått en rimlig säkerhet om att Europols räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett högt budgetgenomförande på 99,72 %, vilket är en lätt ökning med 0,03 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89,01 %, vilket är en minskning med 1,97 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet noterar att en ytterligare permanent byggnad kommer att krävas från och med 2023 till följd av tillväxtprognosen för Europol. Parlamentet uppmanar Europol att vara vaksam när det gäller de extra kostnaderna.

Annullering av överföringar

3.  Europaparlamentet noterar bekymrat att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 834 972 EUR, vilket utgör 9,08 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en påtaglig minskning med 6,35 % jämfört med 2016.

Resultat

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Europol har övervakat sitt resultat med 33 nyckelutförandeindikatorer, 36 andra resultatindikatorer och genomförandet av omkring 140 specifika åtgärder som planeras i dess arbetsprogram. Resultatrapporteringsramen syftade generellt till att bedöma mervärdet av Europols verksamhet och förbättra dess budgetförvaltning.

5.  Europaparlamentet noterar att Europol uppnådde 78 % av de mål som fastställts för resultatindikatorerna (86 % år 2016) och att den gjorde framsteg i genomförandet av 80 % av de åtgärder som ingick i 2017 års arbetsprogram (76 % år 2016).

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794(2) blev tillämplig i maj 2017, vilket stärkte Europols mandat att effektivt motverka ständigt föränderliga hot från gränsöverskridande brottslighet och terrorism i och utanför unionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europol att lämna mer information om budgetkonsekvenserna av enheten för anmälan av innehåll på internet (EU IRU) och dess uppgifter, vilket inte uttryckligen anges i budgeten men utgör en del av Europols europeiska centrum mot terrorism. Parlamentet påminner om att det i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/794 nämns anmälan till internettjänsteleverantörer om internetinnehåll med anknytning till terrorism, och att Europol i nära samarbete med branschen i praktiken stöder behöriga myndigheters utredningar i detta avseende. Parlamentet begär specifikt information om den efterföljande uppföljningen av konstaterade fall av anmält terroristrelaterat internetinnehåll, bland annat på begäran av behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

8.  Europaparlamentet påminner om Europols betydelse och mervärde i kampen mot organiserad brottslighet runt om i Europa, och i synnerhet dess roll när det gäller att finansiera gemensamma utredningsgrupper. Parlamentet välkomnar i detta avseende det nya samförståndsavtal som nyligen ingicks mellan Europol och Eurojust(3), i vilket kriterier och villkor fastställs för det ekonomiska stöd som de båda byråerna tillhandahåller de gemensamma utredningsgrupperna.

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Europol utför säkerhetsuppgifter sida vid sida med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska stödkontoret för asylfrågor och nationella myndigheter. Parlamentet noterar dessutom att Europol delade juridisk rådgivning med andra unionsbyråer som är belägna i Nederländerna och anslöt sig till flera interinstitutionella upphandlingsförfaranden. Parlamentet uppmanar Europol att ytterligare utveckla sitt samarbete med unionens övriga institutioner, organ, kontor och byråer på området rättsliga och inrikes frågor.

10.  Europaparlamentet betonar att Europol är en av de nio unionsbyråerna för rättsliga och inrikes frågor. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över resultatet i den interinstitutionella arbetsgrupp som behandlar de decentraliserade byråernas resurser , eftersom inga konkreta förslag har utarbetats för att slå samman eller samlokalisera byråer som sysslar med närbesläktade politikområden. Parlamentet uppmanar Europol att samarbeta med de tre övriga unionsbyråerna som arbetar med rättsliga och inrikes frågor för att undersöka möjliga sammanslagningar.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att 97,27 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 550 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 505 tillåtna tjänster 2016) hade 535 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 159 kontraktsanställda och 71 utstationerade nationella experter arbetade för Europol 2017. Parlamentet uppmanar Europol att inte förlita sig alltför mycket på kontraktsanställda och att inte ersätta fast anställda med dyrare kontraktsanställda.

12.  Europaparlamentet beklagar obalansen mellan könen inom Europols högsta ledning, där 133 av 151 medlemmar är män och 18 är kvinnor, och inom styrelsen, där 11 av 53 är kvinnor. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att beakta vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning när de lägger fram sina nomineringar för styrelseledamöter. Parlamentet uppmanar dessutom Europol att vidta åtgärder för att säkerställa en jämnare könsfördelning inom sin högsta ledning.

13.  Europaparlamentet noterar att Europol har antagit en policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att Europol anordnade kurser och möjliggjorde konfidentiell rådgivning.

14.  Europaparlamentet noterar med oro att fyra formella förfaranden i form av administrativa utredningar inleddes med avseende på sexuella trakasserier och olämpligt uppträdande under 2017. Parlamentet noterar att Europol har slutfört de administrativa utredningarna och tillämpat disciplinära åtgärder, i förekommande fall, samt vidtagit nödvändiga åtgärder för att hantera problemet. Inget fall har tagits till domstol. Parlamentet noterar att ingen administrativ utredning av anklagelser om sexuella trakasserier framfördes i Europol under 2018. Parlamentet uppmanar Europol att göra sitt yttersta för att undvika strukturella brister när det gäller olämpligt beteende i syfte att förhindra att sådana fall överhuvudtaget inträffar.

15.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster även på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår Europols oro över översättningskostnaderna.

16.  Europaparlamentet uppmanar Europol att överväga att anta en strategi för grundläggande rättigheter, med en hänvisning till grundläggande rättigheter i en uppförandekod där personalens uppgifter och utbildning fastställs, att inrätta mekanismer för att säkerställa att alla kränkningar av de grundläggande rättigheterna upptäcks och rapporteras och att alla risker för kränkningar snabbt rapporteras till de viktigaste organen inom Europol, att införa, när detta är relevant, ett ombud för grundläggande rättigheter som ska rapportera direkt till styrelsen för att garantera en viss grad av oberoende i förhållande till övrig personal, i syfte att säkerställa att hot mot de grundläggande rättigheterna omedelbart åtgärdas och att policyn för grundläggande rättigheter inom organisationen konstant uppgraderas, att utveckla en regelbunden dialog med det civila samhällets organisationer och relevanta internationella organisationer om frågor som rör grundläggande rättigheter och att göra respekten för de grundläggande rättigheterna till en central del inom ramen för Europols samarbete med externa aktörer, särskilt aktörer inom de nationella förvaltningar med vilka Europol samverkar på operativ nivå.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

17.  Europaparlamentet noterar Europols befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet noterar de proaktiva åtgärder som vidtagits i fråga om de fyra potentiella intressekonflikter som identifierades under 2017. Parlamentet noterar att Europol har offentliggjort förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter i stället för intresseförklaringar. Parlamentet konstaterar dock att styrelsen, på grundval av ett förslag från Europol, i oktober 2018 antog en ny mall för försäkran om intresseförklaringar. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att denna nya mall för försäkran om intresseförklaringar tillämpas för alla styrelseledamöter samt för den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna. Parlamentet noterar dock att alla förklaringar ännu inte har uppdaterats till den nya modellen. Parlamentet uppmanar Europol att snabbt gå vidare i denna riktning och offentliggöra de nya förklaringarna.

Internkontroller

18.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) 2016 genomförde en revision av upphandling och att den slutliga rapporten från IAS om upphandling offentliggjordes 2017 och innehöll tre rekommendationer klassificerade som ”viktiga”. Parlamentet noterar att Europol utarbetade en handlingsplan 2017 och rapporterade till IAS i augusti 2018 om genomförandet av dessa rekommendationer. Parlamentet noterar dessutom att IAS genomförde en riskbedömning av hela den organisatoriska strukturen utan att för något område rekommendera ökad riskreducering.

o
o   o

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(4) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 108, 22.3.2018, s. 245.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).
(3) Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust, undertecknat den 1 juni 2018.
(4) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy