Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2180(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0136/2019

Внесени текстове :

A8-0136/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.43

Приети текстове :

P8_TA(2019)0284

Приети текстове
PDF 159kWORD 55k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) за финансовата 2017 година (2018/2180(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0070/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(5), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0136/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 169.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 169.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година (2018/2180(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0070/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(5), и по-специално член 21 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0136/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 169.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 169.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година (2018/2180(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0136/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Агенцията на Европейския съюз за основните права („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 22  852  250 EUR, което представлява увеличение от 5,78% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява почти изцяло от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100% – същата степен, както през 2016 г.; отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била ниска – 72,11%, което представлява леко намаление с 1,1% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 117 566 EUR, което представлява 2,05% от общия размер на пренесената сума, като това показва намаление с 1,22% в сравнение с 2016 г .;

Изпълнение

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва 31 ключови показатели за ефективност (КПЕ), като част от нейната рамка за измерване на изпълнението, с цел оценка на резултатите и въздействието на нейните дейности, както и пет допълнителни КПЕ за подобряване на управлението на бюджета;

4.  приветства сътрудничеството на Агенцията с други агенции, и по-специално Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, с оглед постигане на общите цели на политиката;

5.  насърчава Агенцията да засили сътрудничеството си с някои международни организации, като например Съвета на Европа и Организацията на обединените нации, с оглед на търсене и използване на полезни взаимодействия, когато това е възможно;

6.  отбелязва, че втората външна оценка на Агенцията беше извършена през 2017 г.; отбелязва със задоволство, че резултатите като цяло са положителни; отбелязва препоръките, предадени на Комисията от Управителния съвет на Агенцията;

7.  отбелязва, че Комисията за първи път поиска от Агенцията да извърши оценка за въздействието върху основните права във връзка с прилагането на правен инструмент на Съюза; отбелязва освен това, че Агенцията е разработила обучителен модул за националните органи с цел насърчаване на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“);

8.  изтъква стойността на проучванията и становищата на Агенцията за развитието на законодателството на Съюза; подчертава, че Агенцията следва да може по своя инициатива да дава становища по законодателни предложения и че нейните правомощия следва да бъдат разширени до всички области на правата, защитени от Хартата, включително въпросите за полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси; изразява съжаление, че настоящият мандат на Агенцията ограничава възможностите ѝ да предприема действия и да извършва проучвания в някои тематични области; препоръчва включването на тези тематични области в новата многогодишна финансова рамка;

9.  приветства факта, че Агенцията е продължила проучването си относно положението на малцинствата в Съюза в контекста на второто изследване на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз; във връзка с това приветства по-специално публикуването на последния тематичен доклад относно дискриминацията, с която се сблъскват лицата от африкански произход в Съюза; приветства също така публикуването на проучването относно прехода от образование към заетост на младите роми;

10.  приветства продължаващата работа на Агенцията във връзка с проучването относно положението на ромите в Съюза, която допринася за наблюдение на ефикасността и на слабостите в стратегиите за приобщаване и съответните политики на Съюза и на неговите държави членки; приветства по-специално основаните на проучвания препоръки на Агенцията за успешно противодействие на антиромските нагласи и за борба за социално приобщаване на ромите;

11.  приветства ангажимента на Агенцията по отношение на правата на децата, който продължава с проучванията, проведени във връзка с минималните възрастови изисквания за участие в наказателни и граждански производства в рамките на Съюза, относно определянето на възрастта и снемането на пръстови отпечатъци на деца при процедурите за предоставяне на убежище и относно детската бедност в Съюза;

Политика относно персонала

12.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 97,22%, като са били назначени 70 срочно наети служители от общо 72-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 74 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 30 договорно наети служители и 8 командировани национални експерти;

13.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; признава, че Агенцията предлага поверителни консултации, както и обучителни сесии; отбелязва, че през 2017 г. бяха проведени разследвания във връзка с две твърдения за неуместно поведение, които бяха приключени през 2018 г.;

Обществени поръчки

14.  изразява съжаление, че това доведе до допълнителни административни разходи за Агенцията, и въпреки че графикът на операциите беше засегнат, нямаше закъснения в сроковете за изпълнение на проектите; отбелязва, че Агенцията е предприела мерки за смекчаване на рисковете, свързани с бъдещи неуспешни тръжни процедури; отбелязва искането за допълнително финансиране на Агенцията, но посочва, че бюджетните ограничения не бива да водят до неуспешни процедури за възлагане на обществени поръчки; поради това призовава Агенцията да извършва подходящо пазарно проучване, преди да отправя покана за представяне на оферти, и да продължи да подобрява ефикасността на своите процедури за възлагане на обществени поръчки;

15.  отбелязва, че според доклада на Палатата до края на 2017 г. Агенцията все още не е въвела всички инструменти, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за съхраняване и електронен обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че според Агенцията тя вече разполага с някои от наличните инструменти и че е в процес на въвеждане на останалите инструменти до началото на 2019 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на всички необходими инструменти;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва, че според Агенцията през 2017 г. тя е направила оценка и е допринесла за смекчаването на редица потенциални и предполагаеми конфликти на интереси, като нито един от тях не е прераснал в реален конфликт;

17.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния счетоводител, като той бъде поставен на пряко подчинение на директора и на Управителния съвет на Агенцията; приветства факта, че тази реорганизация се очаква да бъде осъществена до края на 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно извършването на тази реорганизация;

18.  отбелязва, че през последните години срещу Агенцията бяха заведени две съдебни дела във връзка с твърдения за неправомерни решения за назначаване на служители; отбелязва, че Общият съд на Европейския съюз отхвърли твърденията по двете дела и разпореди на ищците да заплатят разноските; отбелязва твърденията в пресата за потенциален конфликт на интереси във връзка с ползването от Агенцията на консултантски услуги на бивш заместващ съдия от Съда на публичната служба на ЕС; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за смекчаване на евентуалните рискове от потенциален конфликт на интереси;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че през 2017 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на управлението и етиката в Агенцията и че от името на Комисията е била извършена външна оценка на работата на Агенцията през периода 2013 – 2017 г.; отбелязва, че Агенцията е изготвила планове за действие с цел предприемане на мерки в някои области, които се нуждаят от подобрения;

20.  приветства приключването на препоръката на Палатата от 2016 г. във връзка с подобряването на официалната процедура за (под)делегиране за разпоредителите с бюджетни кредити;

Други коментари

21.  отбелязва усилията на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва все пак, че Агенцията не е въвела допълнителни специални мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

o
o   o

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 116, 28.3.2018 г., стр. 17.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност