Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2180(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0136/2019

Předložené texty :

A8-0136/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.43

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0284

Přijaté texty
PDF 162kWORD 48k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007, ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0136/2019),

1.  uděluje řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 169.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 169.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 (2018/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007, ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0136/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 169.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 169.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017 (2018/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0136/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 22 852 250 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 5,78 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury vychází téměř výhradně z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, tedy stejná jako v roce 2016; se znepokojením konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla pouze 72,11 %, což ve srovnání s předchozím rokem představuje mírné snížení o 1,1 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 117 566 EUR, což představuje 2,05 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 pokles o 1,22 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením bere na vědomí, že agentura ve svém rámci pro měření výkonnosti používá 31 klíčových ukazatelů výkonnosti k posouzení výsledků a dopadu svých činností a dalších pět klíčových ukazatelů výkonnosti ke zlepšení svého rozpočtového řízení;

4.  vítá spolupráci agentury s dalšími agenturami, zejména Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, za účelem splnění společných cílů politik;

5.  vybízí agenturu, aby zintenzivnila spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy a Organizace spojených národů, za účelem nalezení a uplatňování součinnosti, kdykoli to bude možné;

6.  konstatuje, že v roce 2017 proběhlo druhé externí hodnocení agentury; s uspokojením konstatuje, že jeho výsledky jsou celkově pozitivní; bere na vědomí doporučení, která Komisi předložila správní rada agentury;

7.  konstatuje, že Komise poprvé požádala agenturu, aby posoudila dopad právního nástroje Unie na základní práva; dále konstatuje, že agentura vytvořila školicí modul pro vnitrostátní orgány, aby podpořila dodržování Listiny základních práv Evropské unie („dále jen Listina“);

8.  vyzdvihuje hodnotu studií a stanovisek vydávaných agenturou pro vytváření právních předpisů Unie; zdůrazňuje, že agentura by měla mít možnost vydávat stanoviska k legislativním návrhům z vlastního podnětu a že by se její pravomoci měly rozšířit na všechny oblasti práv chráněných Listinou, mimo jiné i na otázky policejní a soudní spolupráce v trestních věcech; lituje toho, že stávající mandát agentury omezuje její možnosti uskutečňovat opatření a studie v některých tematických oblastech; doporučuje, aby tyto tematické oblasti byly zahrnuty do nového víceletého finančního rámce.

9.  vítá skutečnost, že agentura pokračovala v mapování situace menšin v Unii v souvislosti s druhým šetřením o menšinách a diskriminaci v Evropské unii; v této souvislosti zejména vítá zveřejnění nejnovější tematické zprávy o diskriminaci, které čelí osoby afrického původu v EU; dále vítá zveřejnění studie o přechodu mladých Romů ze vzdělávacího systému do zaměstnání;

10.  vítá skutečnost, že agentura průběžně mapuje situaci Romů v EU, čímž přispívá k monitorování účinnosti a nedostatků strategií pro začleňování a souvisejících politik Unie a jejích členských států; především vítá politická doporučení, která agentura na základě tohoto průzkumu vydala pro úspěšný boj proti nesnášenlivosti vůči Romům a pro jejich sociální začlenění;

11.  vítá angažovanost agentury v oblasti práv dětí, která se promítla do studií na téma minimální věkové hranice pro účast v trestním a občanskoprávním řízení v Unii, posuzování věku a snímání otisků prstů u dětí v azylovém řízení a dětské chudoby v Unii.

Zaměstnanecká politika

12.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 97,22 %, přičemž ze 72 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 74 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 70; konstatuje, že v roce 2017 pro agenturu pracovalo dalších 30 smluvních zaměstnanců a 8 vyslaných národních odborníků;

13.  bere na vědomí, že Europol přijal politiku ochrany lidské důstojnosti a prevence obtěžování; oceňuje, že nabízí důvěrné poradenství i školení; bere na vědomí, že v roce 2017 byly vyšetřovány dva případy údajného nevhodného chování, které byly v roce 2018 uzavřeny;

Veřejné zakázky

14.  konstatuje, že to vedlo k dodatečným administrativním výdajům na straně agentury, a ačkoliv to mělo dopad na harmonogram činnosti, nezpůsobilo to žádné zpoždění při provádění projektů; bere na vědomí opatření, která agentura přijala k omezení rizik neúspěšných zadávacích řízení v budoucnu; bere na vědomí žádost o dodatečné financování agentury, zdůrazňuje však, že rozpočtová omezení by nikdy neměla vést k suboptimálním zadávacím řízením; žádá proto agenturu, aby prováděla odpovídající průzkum trhu předtím, než zahájí řízení na zadávání studií, a aby i nadále zlepšovala účinnost svých zadávacích řízení;

15.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura před koncem roku 2017 ještě neměla zavedeny všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě informací agentury bere na vědomí, že některé nástroje již agentura zavedla a zbývající nástroje zavede do počátku roku 2019; vyzývá agenturu, aby o zavedení všech nezbytných nástrojů informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí stávající opatření agentury a probíhající snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; na základě informací od agentury bere na vědomí, že agentura v roce 2017 posoudila a zmírnila řadu potenciálních a domnělých střetů zájmů, přičemž žádný nevedl ke skutečnému střetu;

17.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli a správní radě agentury; vítá skutečnost, že tato reorganizace by podle očekávání měla být provedena do konce roku 2018; vyzývá agenturu, aby o provedení této reorganizace informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

18.  konstatuje, že v posledních letech byla proti agentuře zahájena dvě soudní řízení z důvodu nařčení z nestandardních rozhodnutí o přijetí zaměstnanců; konstatuje, že Tribunál Evropské unie oba případy zamítl a žadatelům přikázal uhradit náklady; bere na vědomí tvrzení tisku o potenciálním střetu zájmů v souvislosti s využíváním konzultačních služeb bývalého přechodného soudce Soudu pro veřejnou službu; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých ke zmírnění veškerých rizik potenciálního střetu zájmů;

Vnitřní kontroly

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise provedl v roce 2017 audit v oblasti správy a řízení a etických zásad v agentuře a že proběhlo externí hodnocení výkonnosti agentury v období 2013–2017 pro Komisi; oceňuje, že agentura vypracovala akční plány řešení pro oblasti, kde je možno dosáhnout zlepšení;

20.  vítá skutečnost, že bylo splněno doporučení Dvora z roku 2016, pokud jde o zlepšení postupu formálního pověření (dalšího pověření) pro schvalující osoby;

Další připomínky

21.  bere na vědomí úsilí agentury o to, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; poukazuje nicméně na to, že agentura nepřijala dodatečná konkrétní opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO‏‏‏2;

o
o   o

22.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 116, 28.3.2018, s. 17.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí