Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2180(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0136/2019

Indgivne tekster :

A8-0136/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.43

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0284

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 54k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for regnskabsåret 2017 (2018/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(5), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0136/2019),

1.  meddeler direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 169.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 169.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017 (2018/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder(5), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0136/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 169.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 169.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017 (2018/2180(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0136/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder(1) ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter var på 22 852 250 EUR, hvilket svarer til en stigning på 5,78 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at agenturets budget næsten udelukkende stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, dvs. samme niveau som i 2016; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 72,11 %, hvilket udgør et mindre fald på 1,1 % i forhold til det foregående år;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 117 566 EUR, hvilket svarer til 2,05 % af det samlede overførte beløb og udgør et fald på 1,22 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender 31 centrale resultatindikatorer (KPI'er) som led i sin resultatmålingsramme til at vurdere resultaterne og virkningen af dets aktiviteter samt fem yderligere centrale resultatindikatorer for at forbedre budgetforvaltningen;

4.  glæder sig over agenturets samarbejde med andre agenturer, navnlig Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer, Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse og Det Europæiske Asylstøttekontor med henblik på at nå fælles politiske mål;

5.  tilskynder agenturet til at intensivere sit samarbejde med internationale organisationer som f.eks. Europarådet og De Forenede Nationer med henblik på at finde og anvende synergier, når det er muligt;

6.  bemærker, at agenturets anden eksterne evaluering fandt sted i 2017; bemærker med tilfredshed, at resultaterne overordnet set er positive; noterer sig de henstillinger, som agenturets bestyrelse har fremsat over for Kommissionen;

7.  bemærker, at Kommissionen for første gang anmodede agenturet om at evaluere et EU-retsinstruments indvirkning på de grundlæggende rettigheder; anerkender endvidere, at agenturet har udviklet et uddannelsesmodul for nationale myndigheder med henblik på at fremme overholdelsen af Den Europæiske Unions charter (”chartret”) om grundlæggende rettigheder;

8.  fremhæver betydningen af agenturets undersøgelser og udtalelser for udviklingen i EU-lovgivningen; understreger, at agenturet bør kunne fremsætte udtalelser på eget initiativ om forslag til lovgivning, og at dets mandat bør omfatte alle rettighedsområder, der er fastlagt i chartret, herunder spørgsmål vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager; beklager, at agenturets nuværende mandat begrænser dets muligheder for at træffe foranstaltninger og iværksætte undersøgelser inden for visse tematiske områder; henstiller, at disse tematiske områder medtages i den nye flerårige finansielle ramme;

9.  glæder sig over, at agenturet fortsatte sin research om situationen for mindretal i Unionen inden for rammerne af Den Europæiske Unions anden undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling; glæder sig i denne forbindelse især over offentliggørelsen af den seneste tematiske rapport om den forskelsbehandling, som personer af afrikansk oprindelse udsættes for i Unionen; glæder sig endvidere over offentliggørelsen af undersøgelsen om overgangen fra uddannelse til beskæftigelse for unge romaer;

10.  glæder sig over agenturets fortsatte arbejde med at foretage research om romaernes situation i Unionen, hvorved det bidrager til at overvåge effektiviteten og manglerne i Unionens og dens medlemsstaters inklusionsstrategier og dertil knyttede politikker; glæder sig navnlig over de forskningsbaserede politikhenstillinger fra agenturet vedrørende den vellykkede bekæmpelse af romafjendtlighed og kampen for social integration af romaer;

11.  glæder sig over agenturets tilsagn om børns rettigheder, som er blevet videreført med de undersøgelser, der er blevet gennemført om aldersgrænsen for deltagelse i straffe- og civilretlige sager i hele Unionen, om aldersvurdering og optagelse af fingeraftryk fra børn i asylprocedurer og om børnefattigdom i Unionen.

Personalepolitik

12.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 97,22 % pr. 31. december 2017, med 70 midlertidigt ansatte ud af de 72 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 74 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 30 kontraktansatte og 8 udstationerede nationale eksperter arbejdede for agenturet i 2017;

13.  glæder sig over, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at det tilbyder fortrolig rådgivning samt uddannelseskurser; bemærker, at to påstande om upassende adfærd blev undersøgt i 2017 og afsluttet i 2018;

Udbud

14.  beklager, at dette indebar yderligere administrationsomkostninger for agenturet, men bemærker, at det – selv om det påvirkede timingen af operationerne – ikke medførte forsinkelser i gennemførelsesperioden for projekterne; noterer sig, at agenturet har truffet foranstaltninger til at mindske risikoen for mislykkede udbudsprocedurer i fremtiden; noterer sig anmodningen om yderligere finansiering til agenturet, men påpeger, at budgetmæssige begrænsninger ikke bør føre til mislykkede procedurer for offentlige indkøb; anmoder derfor agenturet om at gennemføre passende markedsundersøgelser, inden det iværksætter en indkaldelse af udbud om undersøgelser, og om fortsat at forbedre effektiviteten af sine procedurer for offentlige indkøb;

15.  bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke havde indført alle de redskaber, som Kommissionen havde iværksat med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling og lagring af oplysninger med tredjemand, som deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-indkøb); bemærker, at agenturet har anført, at det allerede har indført nogle af værktøjerne, og at det er i færd med at indføre de resterende, som vil være på plads senest i begyndelsen af 2019; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af alle de nødvendige værktøjer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

16.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; bemærker, at agenturet har anført, at det har vurderet og afbødet en række potentielle og antagede interessekonflikter i 2017, hvoraf ingen førte til konkrete konflikter;

17.  noterer sig, at der ifølge Revisionsrettens beretning er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at gøre ham direkte ansvarlig over for agenturets direktør og bestyrelse; glæder sig over, at en sådan omstrukturering forventes gennemført inden udgangen af 2018; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne omstrukturering;

18.  bemærker, at agenturet i de seneste år har været genstand for to retssager i forbindelse med beskyldninger om ulovlige ansættelser; bemærker, at Den Europæiske Unions Ret forkastede begge sager og pålagde sagsøgerne at betale sagens omkostninger; bemærker pressens påstande om mulige interessekonflikter i forbindelse med brugen af konsulentydelser fra en tidligere midlertidigt ansat i EU-Personaleretten; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes for at imødegå enhver potentiel risiko for interessekonflikter;

Interne kontroller

19.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste foretog en revision vedrørende forvaltning og etik i agenturet, og at der på vegne af Kommissionen blev foretaget en undersøgelse af den eksterne evaluering af agenturets performance i perioden 2013-2017; anerkender, at agenturet udarbejdede handlingsplaner med henblik på at undersøge eventuelle muligheder for forbedring;

20.  glæder sig over afslutningen af Revisionsrettens anbefaling fra 2016 vedrørende forbedringen af proceduren for formelle (sub)delegationer for anvisningsberettigede;

Andre bemærkninger

21.  noterer sig agenturets bestræbelser på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads; påpeger imidlertid, at agenturet ikke har indført supplerende specifikke foranstaltninger til at reducere eller udligne CO2-emissioner;

o
o   o

22.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 116/04 af 28.3.2018, s.17
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik