Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2180(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0136/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0136/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.43

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0284

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 54k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών, και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0136/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 169.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 169.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών, και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0136/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 169.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 169.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2180(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0136/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 22 852 250 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 5,78 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το ίδιο με το ποσοστό του 2016· σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν χαμηλό και συγκεκριμένα 72,11 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μικρή μείωση κατά 1,1 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Ακύρωση μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  επισημαίνει ότι οι ακυρώσεις των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 117 566 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 2,05 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, το οποίο αποτελεί μείωση κατά 1,22 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί 31 βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) δυνάμει του πλαισίου μέτρησης των επιδόσεων που χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του, και πέντε επιπλέον ΒΔΕ για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής του·

4.  χαιρετίζει τη συνεργασία του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς, ιδίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι πολιτικής·

5.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να εντείνει τη συνεργασία του με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΗΕ, με σκοπό την εύρεση και την αξιοποίηση συνεργειών, όποτε αυτό είναι δυνατόν·

6.  σημειώνει ότι η δεύτερη εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε το 2017· σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές θετικά· σημειώνει τις συστάσεις που υπέβαλε στην Επιτροπή το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού·

7.  σημειώνει ότι η Επιτροπή ζήτησε για πρώτη φορά από τον Οργανισμό να αξιολογήσει τον αντίκτυπο ενός ενωσιακού νομοθετήματος στα θεμελιώδη δικαιώματα· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός ανέπτυξε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εθνικές αρχές με σκοπό την προώθηση της συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης)·

8.  επισημαίνει την αξία των μελετών και των γνωμοδοτήσεων του Οργανισμού για την ανάπτυξη της νομοθεσίας της Ένωσης· τονίζει ότι ο Οργανισμός οφείλει να είναι σε θέση να γνωμοδοτεί με δική του πρωτοβουλία επί νομοθετικών προτάσεων και ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τομείς δικαιωμάτων που προστατεύονται από τον Χάρτη, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η τρέχουσα εντολή του Οργανισμού περιορίζει τις δυνατότητες ανάληψης δράσεων και εκπόνησης μελετών σε ορισμένους θεματικούς τομείς· προτείνει να συμπεριληφθούν οι εν λόγω θεματικοί τομείς στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός συνέχισε την έρευνά του σχετικά με την κατάσταση των μειονοτήτων στην Ένωση στο πλαίσιο της δεύτερης έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις διακρίσεις· στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί ιδιαίτερα τη δημοσίευση της τελευταίας θεματικής έκθεσης σχετικά με τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα αφρικανικής καταγωγής στην Ένωση· χαιρετίζει, επιπλέον, τη δημοσίευση της μελέτης σχετικά με τη μετάβαση των νέων Ρομά από την εκπαίδευση στην απασχόληση·

10.  χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες του Οργανισμού για εκπόνηση ερευνών σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ένωση, οι οποίες συμβάλλουν στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και των αδυναμιών των στρατηγικών ένταξης και των συναφών πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών της· εκφράζει ιδίως ικανοποίηση για τις βάσει ερευνών συστάσεις πολιτικής του Οργανισμού βάσει ερευνών και με αντικείμενο την επιτυχή καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας και τον αγώνα υπέρ της κοινωνικής ένταξης των Ρομά·

11.  χαιρετίζει τη δέσμευση του Οργανισμού σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία συνεχίστηκε με τις μελέτες που διεξήχθησαν σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κατώτατα όρια ηλικίας όσον αφορά τη συμμετοχή σε ποινικές και αστικές διαδικασίες σε ολόκληρη την ΕΕ, σχετικά με την εκτίμηση της ηλικίας και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών σε διαδικασίες ασύλου και σχετικά με την παιδική φτώχεια στην Ένωση.

Πολιτική προσωπικού

12.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό κάλυψης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 97,22 %, με τον διορισμό 70 έκτακτων υπαλλήλων από τις 72 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 74 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 30 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 8 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2017·

13.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· αναγνωρίζει ότι παρέχει εμπιστευτικές συμβουλές, καθώς και επιμορφωτικές συναντήσεις· σημειώνει ότι δύο ισχυρισμοί για ανάρμοστη συμπεριφορά αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας το 2017, η οποία περατώθηκε το 2018·

Σύναψη συμβάσεων

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα παραπάνω επιβάρυναν με πρόσθετα διοικητικά έξοδα τον Οργανισμό και, μολονότι επηρέασαν το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του, δεν επέφεραν καμία καθυστέρηση στην περίοδο υλοποίησης των έργων· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός έλαβε μέτρα για την άμβλυνση των κινδύνων ανεπιτυχών διαδικασιών υποβολής προσφορών στο μέλλον· σημειώνει το αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση του Οργανισμού, αλλά επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγούν σε ανεπιτυχείς διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Οργανισμό να διεξάγει κατάλληλη έρευνα αγοράς προτού προβεί σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για μελέτες, και να συνεχίσει να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έως το τέλος του 2017 ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιούσε ακόμη όλα τα εργαλεία που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να καθιερώσει ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, ορισμένα από τα εργαλεία ήδη χρησιμοποιούνται, ενώ η χρήση των υπόλοιπων εργαλείων πρόκειται να ξεκινήσει σταδιακά έως τις αρχές του 2019· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή όλων των αναγκαίων εργαλείων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, το 2017 αξιολογήθηκαν και αμβλύνθηκαν ορισμένες πιθανές και διαφαινόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, χωρίς καμία από αυτές να καταλήξει σε πραγματική σύγκρουση·

17.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του υπόλογου και να καταστεί άμεσα υπεύθυνος έναντι του διευθυντή και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αναδιοργάνωση αυτή αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2018· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή της αναδιοργάνωσης·

18.  σημειώνει ότι, κατά τα τελευταία έτη, ασκήθηκαν δύο προσφυγές κατά του Οργανισμού σχετικά με καταγγελίες παράτυπων αποφάσεων πρόσληψης· σημειώνει ότι το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε αμφότερες τις υποθέσεις και επιδίκασε τα δικαστικά έξοδα εις βάρος των προσφευγόντων· σημειώνει τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στον Τύπο σχετικά με τη δυνητική σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τη χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών πρώην αναπληρωτή δικαστή του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την άμβλυνση τυχόν κινδύνου δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

19.  σημειώνει ότι το 2017 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής διενήργησε έλεγχο σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη δεοντολογία στον Οργανισμό, καθώς και ότι κατά την περίοδο 2013-2017 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού εξ ονόματος της Επιτροπής· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδια δράσης για την αξιοποίηση τυχόν δυνατοτήτων βελτίωσης·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το κλείσιμο της σύστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016 όσον αφορά τη βελτίωση της διαδικασίας επίσημων (δευτερευουσών) μεταβιβάσεων αρμοδιοτήτων για τους διατάκτες·

Λοιπά σχόλια

21.  σημειώνει τις προσπάθειες του Οργανισμού για τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον χώρου εργασίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει πρόσθετα συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2·

o
o   o

22.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2019(2), σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 116 της 28.3.2018, σ. 17.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου