Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2180(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0136/2019

Esitatud tekstid :

A8-0136/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.43

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0284

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 53k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(5), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0136/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 169.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 169.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(5), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0136/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 169.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 169.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0136/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 22 852 250 eurot, 5,78 % suurem kui 2016. aasta eelarve; arvestades, et ameti eelarve koosneb peaaegu eranditult liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 % ehk sama mis 2016. aastal; märgib murelikult, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 72,11 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes veidi (1,1 %) madalam;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 117 566 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 2,05 % ja on 2016. aasta tühistamismäärast 1,22 % madalam;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et amet kasutab oma tulemuslikkuse mõõtmise raamistiku osana 31 võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat, et hinnata oma tegevuse tulemusi ja mõju, ning lisaks viit võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat eelarve haldamise parandamiseks;

4.  tunneb heameelt ameti koostöö üle teiste ametitega, eelkõige Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga, et saavutada ühised poliitilised eesmärgid;

5.  ergutab ametit tihendama koostööd Euroopa Nõukogu, ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, et teha kindlaks kõik koostoimevõimalused ja neid ära kasutada;

6.  märgib, et 2017. aastal toimus ameti teine välishindamine; märgib rahuloluga, et tulemused on üldiselt positiivsed; võtab teadmiseks ameti haldusnõukogu soovitused komisjonile;

7.  märgib, et komisjon palus ametil esimest korda hinnata liidu õigusakti mõju põhiõigustele; võtab ühtlasi teadmiseks, et amet töötas välja riigiasutustele mõeldud koolitusmooduli, et edendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) järgimist;

8.  rõhutab ameti uuringute ja arvamuste väärtust liidu õigusaktide väljatöötamisel; rõhutab, et ametil peaks olema võimalik avaldada omal algatusel arvamusi seadusandlike ettepanekute kohta ning tema pädevus peaks laienema kõigile hartaga kaitstud õiguste valdkondadele, sealhulgas küsimustele, mis on seotud kriminaalasjades tehtava politsei- ja õiguskoostööga; peab kahetsusväärseks, et ameti praegused volitused piiravad tema võimalusi võtta teatavates teemavaldkondades meetmeid ja korraldada uuringuid; soovitab lisada need teemavaldkonnad uude mitmeaastasesse finantsraamistikku;

9.  väljendab heameelt selle üle, et amet jätkas teise Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teemalise uuringu raames vähemuste olukorra uurimist liidus; väljendab sellega seoses erilist heameelt viimase temaatilise aruande avaldamise üle, milles käsitletakse Aafrika päritolu inimeste diskrimineerimist liidus; väljendab ühtlasi heameelt selle üle, et avaldati uuring noorte romade haridussüsteemist tööturule ülemineku kohta;

10.  väljendab heameelt, et amet on jätkanud liidus elavate romade olukorra uurimist ja aitab seeläbi jälgida liidu ja selle liikmesriikide kaasamisstrateegiate ja nendega seotud poliitika tõhusust ja puudujääke; tunneb erilist heameelt ameti uuringutele tuginevate poliitikasoovituste üle, mis käsitlevad edukat võitlust romavastasuse vastu ja tegevust romade sotsiaalseks kaasamiseks;

11.  väljendab heameelt seoses ameti pühendumusega laste õigustele, mida on jätkatud uuringutega kriminaal- ja tsiviilkohtumenetluses osalemise vanuse alampiiri kohta liidus, laste vanuse hindamise ja sõrmejälgede võtmise kohta varjupaigamenetluses ning laste vaesuse kohta liidus.

Personalipoliitika

12.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 97,22 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 72 ajutise teenistuja ametikohast oli täidetud 70 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 74); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 30 lepingulist töötajat ja kaheksa lähetatud riiklikku eksperti;

13.  märgib, et amet järgib inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise vältimise poliitikat; märgib, et see hõlmab konfidentsiaalset nõustamist ja koolitusi; märgib, et 2017. aastal uuriti kahte väidetava sobimatu käitumise juhtumit ja nende uurimine lõpetati 2018. aastal;

Hanked

14.  peab kahetsusväärseks, et see suurendas ameti halduskulusid, ja märgib, et kuigi see mõjutas toimingute elluviimise ajastust, ei põhjustanud see projektide rakendamisperioodi edasilükkumist; märgib, et amet on võtnud meetmeid, et nurjunud hankemenetluste riski edaspidi vähendada; võtab teadmiseks, et amet taotles lisaraha, kuid juhib tähelepanu sellele, et eelarvepiirangud ei tohiks põhjustada avaliku hanke menetluste nurjumist; nõuab seetõttu, et amet korraldaks enne uuringute pakkumiskutse avaldamist asjakohased turu-uuringud ning jätkaks pingutusi avaliku hanke menetluste tõhustamiseks;

15.  märgib, et kontrollikoja aruande andmetel ei olnud amet 2017. aasta lõpuks veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta kasutusele ühtne lahendus hankemenetlustes (e-hangetes) osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks ja andmete säilitamiseks; märgib, et ameti sõnul on mõned vahendid juba kasutusel ja praegu tehakse tööd selleks, et võtta ülejäänud vahendid kasutusele 2019. aasta alguseks; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõikide vajalike vahendite kasutuselevõtust aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; märgib, et ameti sõnul hinnati ja leevendati 2017. aastal mitut võimalikku ja tajutavat huvide konflikti, millest ükski ei jõudnud tegeliku konfliktini;

17.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on vaja tugevdada peaarvepidaja sõltumatust, muutes ta alluvaks otse ameti direktorile ja haldusnõukogule; väljendab heameelt asjaolu üle, et selline ümberkorraldamine peaks toimuma 2018. aasta lõpuks; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ümberkorraldamise kohta aru;

18.  märgib, et viimastel aastatel on ameti vastu algatatud kaks kohtumenetlust seoses väidetavalt eeskirjavastaste töölevõtmisotsustega; märgib, et Euroopa Liidu Üldkohus jättis kaebuse mõlemal juhul rahuldamata ja nõudis hagejatelt kulude tasumist; võtab teadmiseks ajakirjanduse väited võimaliku huvide konflikti kohta seoses Avaliku Teenistuse Kohtu endise ajutise varukohtuniku nõustamisteenuse kasutamisega; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru, milliseid meetmeid ta on võimalike huvide konfliktide ohu leevendamiseks võtnud;

Sisekontroll

19.  märgib, et 2017. aastal auditeeris komisjoni siseauditi talitus ameti juhtimist ja eetikat ning et komisjoni tellimusel tehti ameti tulemuste välishindamine, mis käsitleb ajavahemikku 2013–2017; võtab teadmiseks, et amet koostas tegevuskavad kõigi parandamist vajanud valdkondade käsitlemiseks;

20.  tunneb heameelt selle üle, et 2016. aastal täideti lõplikult kontrollikoja soovitus, mis puudutas eelarvevahendite käsutajate ametliku (edasi-)volitamise protsessi parandamist;

Muud märkused

21.  võtab teadmiseks jõupingutused, mida amet on teinud kulutõhusa ja keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks; juhib siiski tähelepanu sellele, et amet ei ole võtnud täiendavaid erimeetmeid CO2-heite vähendamiseks või kompenseerimiseks;

o
o   o

22.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute asjus oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 116/04, 28.3.2018, lk 17.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika