Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2180(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0136/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0136/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.43

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0284

Usvojeni tekstovi
PDF 150kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) za financijsku godinu 2017. (2018/2180(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0136/2019),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 169.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 169.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 53, 22.2.2007., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017. (2018/2180(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0136/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 169.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 169.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 53, 22.2.2007., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) za financijsku godinu 2017. (2018/2180(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0136/2019),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Agencije Europske unije za temeljna prava („Agencija”) za financijsku godinu 2017. iznosio 22 852 250 EUR, što predstavlja povećanje od 5,78 % u odnosu na 2016.; budući da proračun Agencije gotovo isključivo čine proračunska sredstva Unije;

B.  budući da Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izražava razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je isti postotak kao 2016.; napominje sa zabrinutošću da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila niskih 72,11 %, što je neznatno smanjenje od 1,1 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 117 566 EUR, što predstavlja 2,05 % ukupnog prenesenog iznosa i smanjenje od 1,22 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom napominje da Agencija koristi 31 ključni pokazatelj uspješnosti kao dio svojeg okvira za mjerenje uspješnosti kako bi procijenila rezultate i učinak svojih aktivnosti te pet dodatnih ključnih pokazatelja uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom;

4.  pozdravlja suradnju Agencije s drugim agencijama, posebno s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu, Agencijom Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima, Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva, Agencijom Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva i Europskim potpornim uredom za azil, kako bi se postigli zajednički ciljevi politike;

5.  potiče Agenciju da pojača suradnju s međunarodnim organizacijama, kao što su Vijeće Europe i Ujedinjeni narodi, radi pronalaženja i korištenja sinergija kad god je to moguće;

6.  napominje da je druga vanjska evaluacija Agencije provedena 2017. godine; sa zadovoljstvom napominje da su rezultati općenito pozitivni; prima na znanje preporuke koje je upravni odbor Agencije dao Komisiji;

7.  napominje da je Komisija od Agencije prvi put zatražila da ocijeni učinak instrumenta prava Unije na temeljna prava; nadalje, prima na znanje da je Agencija razvila modul osposobljavanja za nacionalna tijela kako bi promicala usklađenost s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”);

8.  ističe vrijednost studija i mišljenja Agencije za razvoj zakonodavstva Unije; naglašava da bi Agencija trebala moći samoinicijativno davati mišljenja o zakonodavnim prijedlozima te da bi njezinu nadležnost trebalo proširiti na sva područja prava zaštićena Poveljom, uključujući pravosudnu i policijsku suradnju u kaznenim pitanjima; žali zbog toga što su trenutačnim mandatom Agencije njezine mogućnosti provedbe mjera i studija u određenim tematskim područjima ograničene; preporučuje uključivanje tih tematskih područja u novi višegodišnji financijski okvir;

9.  pozdravlja činjenicu da je Agencija nastavila s istraživanjima o položaju manjina u Uniji u kontekstu drugog istraživanja Europske unije o manjinama i diskriminaciji; u tom pogledu posebno pozdravlja objavljivanje najnovijeg tematskog izvješća o diskriminaciji s kojom se u Uniji susreću osobe afričkog podrijetla; nadalje, pozdravlja objavu studije o tranziciji mladih Roma na njihovu putu od obrazovanja do zapošljavanja;

10.  pozdravlja kontinuirani rad Agencije na istraživanju položaja Roma u Uniji, čime je dan doprinos praćenju učinkovitosti i nedostataka strategija uključivanja i s njima povezanih politika Unije i država članica; posebno pozdravlja preporuke Agencije u pogledu politika utemeljenih na istraživanjima koje se odnose na uspješnu borbu protiv netrpeljivosti prema Romima i borbu za socijalnu uključenost Roma;

11.  pozdravlja predanost Agencije u pogledu prava djece te njezin kontinuirani rad u provođenju studija o minimalnoj dobi za sudjelovanje u kaznenim i građanskim postupcima u EU-u, o procjenama dobi i uzimanju otisaka prstiju djece u postupcima azila te o siromaštvu djece u EU-u;

Kadrovska politika

12.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 97,22 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 70 privremenih djelatnika od 72 privremena djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 74 odobrena radna mjesta 2016.); također primjećuje da je 2017. za Agenciju radilo 30 ugovornih djelatnika i osam upućenih nacionalnih stručnjaka;

13.  primjećuje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prima na znanje da Agencija nudi povjerljivo savjetovanje kao i tečajeve za osposobljavanje; napominje da su 2017. istražena, a 2018. zaključena dva slučaja neprimjerenog ponašanja;

Javna nabava

14.  žali zbog toga što je to dovelo do dodatnih administrativnih troškova za Agenciju no, iako je utjecalo na vremenski tijek njezina djelovanja, nije dovelo do kašnjenja u razdoblju provedbe projekata; prima na znanje da je Agencija poduzela mjere za ublažavanje rizika povezanih s neuspješnim postupcima javnog nadmetanja u budućnosti; prima na znanje zahtjev Agencije za dodatnim financijskim sredstvima, ali ističe da proračunska ograničenja ne bi smjela biti razlog za neuspješne postupke javne nabave; stoga poziva Agenciju da prije objave poziva na podnošenje ponuda za studije provede odgovarajuće istraživanje tržišta i da nastavi poboljšavati učinkovitost postupaka javne nabave;

15.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije uvela sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku pohranu informacija i razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); napominje da je Agencija, prema vlastitim navodima, već implementirala neke od postojećih alata te da je u postupku uvođenja preostalih alata do početka 2019.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o implementaciji svih potrebnih alata;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

16.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; napominje da je Agencija, prema vlastitim navodima, tijekom 2017. procijenila i ublažila niz mogućih i uočenih sukoba interesa te da nijedan nije doveo do stvarnih sukoba;

17.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati direktoru i upravnom odboru Agencije; pozdravlja činjenicu da se očekuje da će se ta reorganizacija provesti do kraja 2018.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o provedbi reorganizacije;

18.  napominje da su posljednjih godina pokrenuta dva sudska postupka protiv Agencije u vezi s navodnim nezakonitim odlukama o zapošljavanju; napominje da je Opći sud Europske unije odbacio oba slučaja i naredio podnositeljima da plate troškove; prima na znanje navode u medijima o mogućem sukobu interesa u pogledu korištenja usluga savjetovanja bivšeg privremenog suca Službeničkog suda; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o mjerama poduzetim za ublažavanje svih rizika u vezi s mogućim sukobima interesa;

Unutarnje kontrole

19.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2017. provela reviziju upravljanja i etike u Agenciji te da je u ime Komisije provedena vanjska evaluacija uspješnosti Agencije u razdoblju 2013. – 2017.; prima na znanje da je Agencija pripremila akcijske planove za poduzimanje mjera u svim područjima u kojima su moguća poboljšanja;

20.  pozdravlja činjenicu da je zaključena preporuka Revizorskog suda iz 2016. o poboljšanju formalnog postupka (pod)delegiranja za dužnosnike za ovjeravanje;

Ostale primjedbe

21.  prepoznaje napore Agencije da osigura troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo mjesto rada; ističe, međutim, da Agencija nije uvela dodatne posebne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

o
o   o

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 116/04, 28.3.2018., str. 17.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti