Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2180(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0136/2019

Pateikti tekstai :

A8-0136/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.43

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0284

Priimti tekstai
PDF 159kWORD 47k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007 dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros įsteigimo(5), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0136/2019),

1.  patvirtina Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 169.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 169.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 168/2007 dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros įsteigimo(5), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0136/2019),

1.  pritaria Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 169.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 169.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 53, 2007 2 22, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2180(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0136/2019),

A.  kadangi, remiantis pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (toliau – Agentūra) 2017 finansinių metų biudžetas buvo 22 852 250 EUR, t. y. 5,78 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi lėšos Agentūros biudžetui beveik išimtinai skiriamos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą užtikrinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su džiaugsmu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 100 proc., kaip ir 2016 m.; susirūpinęs pažymi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo žemas ir siekė 72,11 proc., t. y. šiek tiek, būtent 1,1 proc., mažesnis, palyginti su praėjusiais metais;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  pažymi, kad perkėlimų iš 2016 m. į 2017 m. panaikinimai siekė 117 566 EUR ir tai sudarė 2,05 proc. visos perkeltos iš ankstesnių metų sumos, tačiau ši dalis buvo 1,22 proc. mažesnė, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad, siekdama įvertinti savo veikslo rezultatus ir poveikį, Agentūra taikė 31 pagrindinių veiklos rezultatų rodiklį (PVRR), kurie yra veiklos rezultatų vertinimo sistemos dalis, taip pat ji taikė penkis papildomus PVRR, siekdama patobulinti savo biudžeto valdymą;

4.  palankiai vertina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis agentūromis, visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra, Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra ir Europos prieglobsčio paramos biuru, kad būtų pasiekti bendri politikos tikslai;

5.  ragina Agentūrą aktyviau bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., Europos Taryba ir Jungtinėmis Tautomis, siekiant rasti sąveiką ir, kai įmanoma, ja pasinaudoti;

6.  pažymi, kad Agentūros antrasis išorės vertinimas atliktas 2017 m.; su pasitenkinimu pažymi, kad iš esmės gauti rezultatai yra teigiami; atkreipia dėmesį į rekomendacijas, kurias Komisijai pateikė Agentūros Valdančioji taryba;

7.  pažymi, kad pirmą kartą Komisija paprašė Agentūros įvertinti Sąjungos teisės priemonės poveikį pagrindinėms teisėms; taip pat pripažįsta, kad Agentūra parengė mokymo modulį nacionalinėms valdžios institucijoms, kad būtų skatinama laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija);

8.  atkreipia dėmesį į Agentūros tyrimų ir nuomonių dėl Sąjungos teisės aktų rengimo vertę; pabrėžia, kad Agentūra turėtų turėti galimybę savo iniciatyva teikti nuomones dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir kad jos kompetencijos sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų visas pagal Chartiją saugomų teisių sritis, įskaitant klausimus, susijusius su teisminiu ir policijos bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose; apgailestauja dėl to, kad dabartiniai Agentūros įgaliojimai riboja jos galimybes imtis veiksmų ir atlikti tyrimus tam tikrose teminėse srityse; rekomenduoja šias temines sritis įtraukti į naująją daugiametę finansinę programą;

9.  teigiamai vertina tai, kad atliekant antrąjį Europos Sąjungos mažumų ir diskriminacijos tyrimą Agentūra toliau vykdė savo mokslinius tyrimus mažumų padėties Sąjungoje klausimu; šiuo požiūriu ypač palankiai vertina paskelbtą naujausią teminę ataskaitą dėl Afrikos kilmės žmonių patiriamos diskriminacijos Sąjungoje; be to, palankiai vertina tai, kad paskelbtas tyrimas dėl romų jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką;

10.  palankiai vertina tai, jog Agentūra nuolat vykdė veiklą, kad būtų atliekami tyrimai dėl romų padėties Sąjungoje, ir taip prisidėjo prie Sąjungos bei jos valstybių narių įtraukties strategijų ir susijusių politikos priemonių efektyvumo ir trūkumų stebėsenos; ypač palankiai vertina Agentūros moksliniais tyrimais grindžiamas politikos rekomendacijas dėl sėkmingos kovos su priešiškumu romams ir kovos už romų socialinę įtrauktį;

11.  palankiai vertina Agentūros įsipareigojimą puoselėti vaikų teises, kuris buvo toliau vykdomas atliekant tyrimus dėl minimalaus amžiaus reikalavimų dalyvaujant baudžiamuosiuose ir civiliniuose procesuose visoje Sąjungoje, dėl amžiaus nustatymo ir vaikų pirštų atspaudų ėmimo vykdant prieglobsčio procedūras ir dėl vaikų skurdo Sąjungoje.

Personalo politika

12.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. personalo planas įvykdytas 97,22 proc.; iš 72 laikinųjų darbuotojų, leidžiamų įdarbinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintais 74 etatais), paskiriant įdarbinta 70 laikinųjų darbuotojų; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 30 sutartininkų ir 8 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

13.  pažymi, kad Agentūra patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; pripažįsta, kad ji teikia konfidencialias konsultacijas, taip pat rengia mokymus; pažymi, kad 2017 m. buvo tiriami du įtarimai dėl netinkamo elgesio ir šie tyrimai baigti 2018 m.;

Viešieji pirkimai

14.  apgailestauja, kad dėl to Agentūra patyrė perteklinių administracinių išlaidų ir, nors tai paveikė jos operacijų tvarkaraštį, dėl to nebuvo vėluojama įgyvendinti projektų; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra ėmėsi priemonių siekdama ateityje sumažinti riziką, susijusią su nesėkmingomis konkursų procedūromis; atkreipia dėmesį į Agentūros prašymą dėl papildomo finansavimo, tačiau pažymi, kad dėl biudžeto suvaržymų viešųjų pirkimų procedūros neturėtų būti nesėkmingos; todėl prašo Agentūros prieš paskelbiant konkursą dėl tyrimų atlikti tinkamą rinkos tyrimą ir toliau didinti savo viešųjų pirkimų procedūrų efektyvumą;

15.  pažymi, kad, anot Audito Rūmų ataskaitos, 2017 m. pabaigoje Agentūra dar nebuvo pradėjusi taikyti visų Komisijos nustatytų priemonių, kuriomis siekiama įdiegti bendrą keitimosi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, ir jos saugojimo sprendimą; pažymi, kad, anot Agentūros, ji jau yra įdiegusi kai kurias priemones ir šiuo metu vyksta likusių priemonių diegimo procesas, kuris turėtų būti baigtas iki 2019 m. pradžios; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visų būtinų priemonių įgyvendinimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.  pripažįsta Agentūros nustatytas priemones ir nuolat dedamas pastangas užtikrinti skaidrumą ir interesų konfliktų prevenciją ir valdymą, taip pat pranešėjų apie pažeidimus apsaugą; pažymi, kad, anot Agentūros, 2017 m. ji įvertino ir panaikino daug galimų ir jaučiamų interesų konfliktų, iš kurių nė vienas netapo faktiniu konfliktu;

17.  pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, reikia stiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, numatant, kad jis būtų tiesiogiai atsakingas Agentūros direktoriui ir valdybai; palankiai vertina tai, kad atitinkamą reorganizaciją planuojama įgyvendinti iki 2018 m. pabaigos; ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šios reorganizacijos įgyvendinimo ataskaitą;

18.  pažymi, kad pastaraisiais metais Agentūros atžvilgiu pradėti du teisminiai procesai dėl kaltinimų, kad sprendimai įdarbinti priimti ne pagal taisykles; pažymi, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas atmetė abi bylas ir nurodė ieškovams apmokėti išlaidas; atkreipia dėmesį į spaudoje iškeltus kaltinimus dėl galimo interesų konflikto, susijusio su konsultavimo paslaugomis, kurias teikė buvęs laikinasis nenuolatinis Tarnautojų teismo teisėjas; ragina informuoti Agentūrą biudžeto įvykdymą patvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti galimą interesų konfliktą;

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad 2017 m. Komisijos vidaus audito tarnyba atliko Agentūros valdymo ir etikos auditą, taip pat Komisijos vardu atliktas Agentūros 2013–2017 m. veiklos rezultatų išorės vertinimas; pripažįsta, kad Agentūra parengė veiksmų planus, kuriais siekiama patobulinti visas sritis, kurias reikėtų patobulinti;

20.  palankiai vertina tai, kad baigta vykdyti Audito Rūmų 2016 m. rekomendacija, susijusi su oficialaus leidimus suteikiančių pareigūnų įgaliojimų ir perįgaliojimų proceso patobulinimu;

Kitos pastabos

21.  atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą; vis dėlto pabrėžia, kad Agentūra nėra nustačiusi papildomų konkrečių priemonių, kuriomis būtų sumažintas arba kompensuojamas išmetamo CO2 kiekis;

o
o   o

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(2) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 116/04, 2018 3 28, p. 17.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0254.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika