Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2180(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0136/2019

Teksty złożone :

A8-0136/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.43

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0284

Teksty przyjęte
PDF 163kWORD 52k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2017 (2018/2180(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0070/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0136/2019),

1.  udziela dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 169
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 169
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 (2018/2180(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0070/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej(5), w szczególności jego art. 21,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0136/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 169
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 169
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 (2018/2180(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0136/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 22 852 250 EUR, co stanowi wzrost o 5,78 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi niemal wyłącznie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  z uznaniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co odpowiada wskaźnikowi z 2016 r.; zauważa z zaniepokojeniem, że wskaźnik wykonania środków na płatności był niski i wyniósł 72,11 %, co oznacza nieznaczny spadek o 1,1 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Anulowane środki przeniesione

2.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 117 566 EUR, co stanowi 2,05 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 1,22 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  z zadowoleniem zauważa, że w swoich ramach pomiaru wyników Agencja stosuje 31 kluczowych wskaźników wykonania do oceny wyników i wpływu jej działań oraz pięć dodatkowych kluczowych wskaźników wykonania w celu poprawy zarządzania budżetem;

4.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę Agencji z innymi agencjami, zwłaszcza Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencją Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi, Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania oraz z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, aby osiągnąć wspólne cele polityczne;

5.  zachęca Agencję do zacieśnienia współpracy z takimi organizacjami międzynarodowymi jak Rada Europy i ONZ, aby w miarę możliwości ustalać i wykorzystywać synergie;

6.  zauważa, że w 2017 r. miała miejsce druga ocena zewnętrzna Agencji; z zadowoleniem odnotowuje jej ogólnie pozytywne wyniki; przyjmuje do wiadomości zalecenia przekazane Komisji przez zarząd Agencji;

7.  odnotowuje, że Komisja po raz pierwszy zwróciła się do Agencji o ocenę wpływu instrumentu prawnego Unii na prawa podstawowe; zauważa ponadto, że Agencja opracowała moduł szkoleniowy dla organów krajowych, aby promować przestrzeganie postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

8.  podkreśla wartość badań i opinii Agencji dla rozwoju prawodawstwa Unii; podkreśla, że Agencja powinna być w stanie przedstawiać opinie na temat wniosków ustawodawczych z własnej inicjatywy, a jej kompetencje powinny obejmować cały zakres praw chronionych na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym kwestie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych; ubolewa, że obecny mandat Agencji ogranicza jej możliwości podejmowania działań i prowadzenia badań w niektórych obszarach tematycznych; zaleca ujęcie tych nowych obszarów tematycznych w nowych wieloletnich ramach finansowych;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja kontynuowała badania dotyczące sytuacji mniejszości w Unii w kontekście drugiego badania Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji; w związku z powyższym ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje opublikowanie ostatniego sprawozdania tematycznego na temat dyskryminacji, na jaką narażone są osoby pochodzenia afrykańskiego w Unii; ponadto z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie badania dotyczącego przechodzenia młodych Romów z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja kontynuuje prace nad badaniami na temat sytuacji Romów w Unii i tym samym przyczynia się do monitorowania skuteczności i niedociągnięć strategii na rzecz integracji oraz odnośnej polityki Unii i państw członkowskich; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje oparte na badaniach naukowych zalecenia polityczne Agencji dotyczące skutecznego przeciwdziałania antycyganizmowi oraz walki o włączenie społeczne Romów;

11.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Agencji w dziedzinie praw dziecka, którego kontynuacją są przeprowadzone badania na temat wymogów dotyczących minimalnego wieku udziału w postępowaniach karnych i cywilnych w całej Unii, na temat oceny wieku i pobierania odcisków palców od dzieci w postępowaniach o udzielenie azylu oraz na temat ubóstwa dzieci w Unii.

Polityka kadrowa

12.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 97,22 % i przyjęto 70 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 72 stanowiska dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 74 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa że, w 2017 r. Agencja zatrudniała również 30 pracowników kontraktowych i 8 oddelegowanych ekspertów krajowych;

13.  zauważa, że Agencja przyjęła politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że oferuje ona poufne doradztwo oraz sesje szkoleniowe; zauważa, że w 2017 r. zbadano dwa zarzuty dotyczące niestosownego zachowania, a odnośne sprawy zamknięto w 2018 r.;

Zamówienia

14.  ubolewa, że wiązało się to z dodatkowymi ogólnymi kosztami administracyjnymi dla Agencji, i choć miało negatywny wpływ na terminy realizacji jej działań, nie spowodowało żadnych opóźnień w realizacji projektów; odnotowuje, że Agencja podjęła działania w celu ograniczenia ryzyka związanego z nierozstrzygniętymi procedurami przetargowymi w przyszłości; przyjmuje do wiadomości wniosek o dodatkowe finansowanie Agencji, ale zwraca uwagę, że ograniczenia budżetowe nie powinny prowadzić do nierozstrzygniętych procedur udzielania zamówień publicznych; w związku z tym zwraca się do Agencji o przeprowadzanie odpowiednich badań rynkowych przed ogłaszaniem zaproszeń do składania ofert na badania i o dalszą poprawę efektywności procedur udzielania zamówień;

15.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Agencja nie korzystała jeszcze z wszystkich narzędzi oferowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z osobami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); zauważa, że według Agencji stosuje ona już niektóre narzędzia i powinna wprowadzić pozostałe do początku 2019 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wprowadzeniu wszystkich niezbędnych narzędzi;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; zauważa, że według Agencji w 2017 r. oceniła i załagodziła ona szereg potencjalnych i domniemanych konfliktów interesów, przy czym żaden z nich nie przerodził się w rzeczywisty konflikt;

17.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału należy wzmocnić niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora i zarządu Agencji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z oczekiwaniami taka reorganizacja nastąpi do końca 2018 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o przeprowadzeniu tej reorganizacji;

18.  zauważa, że w ostatnich latach wszczęto przeciwko Agencji dwa postępowania sądowe w związku z zarzutami dotyczącymi nieprzepisowych decyzji o naborze; zauważa, że Sąd Unii Europejskiej oddalił obie sprawy i nakazał wnioskodawcom pokrycie kosztów; odnotowuje doniesienia prasowe o potencjalnym konflikcie interesów w związku z korzystaniem z usług doradczych byłego tymczasowego sędziego niestałego Sądu do spraw Służby Publicznej; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu złagodzenia wszelkiego ryzyka wystąpienia konfliktu interesów;

Kontrole wewnętrzne

19.  zauważa, że w 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła w Agencji audyt dotyczący zarządzania i etyki, a ponadto przeprowadziła w imieniu Komisji zewnętrzną ocenę wyników Agencji w latach 2013–2017; odnotowuje, że Agencja opracowała plany działania dotyczące wszelkich obszarów, które wymagają usprawnienia;

20.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie zalecenia Trybunału z 2016 r. dotyczącego usprawnienia formalnego procesu (sub)delegowania uprawnień urzędników zatwierdzających;

Inne uwagi

21.  odnotowuje wysiłki Agencji na rzecz stworzenia racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy; zwraca jednak uwagę, że Agencja nie wdrożyła żadnych konkretnych dodatkowych środków służących redukcji lub kompensacji emisji CO2;

o
o   o

22.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 116/04 z 28.3.2018, s. 17
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności