Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2180(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0136/2019

Predkladané texty :

A8-0136/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.43

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0284

Prijaté texty
PDF 160kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0136/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 169.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 169.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 (2018/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(5), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0136/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 169.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 169.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 (2018/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0136/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 22 852 250 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 5,78 %; keďže rozpočet agentúry pochádza takmer výlučne z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uznaním konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, t. j. na rovnakej úrovni ako v roku 2016; so znepokojením poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola nízka na úrovni 72,11 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje mierne zníženie o 1,1 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 117 566 EUR, čo predstavuje 2,05 % z celkovej prenesenej sumy a zníženie o 1,22 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra využíva 31 kľúčových ukazovateľov výkonnosti (ďalej len „KPI“) ako súčasť rámca na meranie výkonnosti s cieľom posúdiť výsledky a vplyv svojich činností a päť ďalších KPI, aby posilnila svoje rozpočtové riadenie;

4.  víta spoluprácu agentúry s inými agentúrami, najmä Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Agentúrou Európskej únie pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov, Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva a Európskym podporným úradom pre azyl s cieľom dosiahnuť spoločné politické ciele;

5.  nabáda agentúru, aby zintenzívnila spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, ako je Rada Európy a Organizácia Spojených národov, s cieľom nájsť a využiť synergie vždy, keď je to možné;

6.  konštatuje, že v roku 2017 sa uskutočnilo druhé externé hodnotenie agentúry; s uspokojením konštatuje, že výsledky sú celkovo uspokojivé; berie na vedomie odporúčania správnej rady agentúry predložené Komisii;

7.  konštatuje, že Komisia po prvýkrát požiadala agentúru, aby zhodnotila vplyv právneho nástroja Únie na základné práva; ďalej berie na vedomie, že agentúra vyvinula pre vnútroštátne orgány modul odbornej prípravy s cieľom podporiť súlad s Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“);

8.  zdôrazňuje hodnotu štúdií a stanovísk agentúry pre vypracovávanie právnych predpisov Únie; zdôrazňuje, že agentúra by mala byť schopná poskytovať stanoviská k legislatívnym návrhom z vlastnej iniciatívy a že jej mandát by sa mal rozšíriť na všetky druhy práv, ktoré sú chránené chartou, vrátane otázok policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasný mandát agentúry obmedzuje jej možnosti vykonávať činnosti a štúdie v určitých tematických oblastiach; odporúča zahrnutie týchto tematických oblastí do nového viacročného finančného rámca;

9.  víta skutočnosť, že agentúra pokračovala vo svojom výskume týkajúcom sa situácie menšín v Únii v kontexte Druhého prieskumu Európskej únie týkajúceho sa menšín a diskriminácie; v tejto súvislosti víta najmä zverejnenie najnovšej tematickej správy o diskriminácii, ktorej čelia ľudia afrického pôvodu v Únii; okrem toho víta uverejnenie štúdie o prechode od vzdelávania k zamestnaniu mladých Rómov;

10.  víta pokračujúce úsilie agentúry vo výskume zameranom na situáciu Rómov v Únii, čím prispieva k monitorovaniu účinnosti a nedostatkov stratégií začleňovania a súvisiacich politík Únie a jej členských štátov; osobitne víta politické odporúčania, ktoré agentúra na základe tohto prieskumu vydala, o úspešnom boji proti neznášanlivosti voči Rómom a snahe o ich sociálne začlenenie;

11.  víta záväzok agentúry v oblasti práv detí, ktorý napĺňa štúdiami o minimálnych vekových požiadavkách na účasť v trestnoprávnych a občianskoprávnych konaniach v celej Únii, o posudzovaní veku a odbere odtlačkov prstov detí v azylových konaniach a o chudobe detí v Únii.

Personálna politika

12.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,22 %, pričom zo 72 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 74 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 70 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 okrem toho pre agentúru pracovalo 30 zmluvných zamestnancov a 8 vyslaných národných expertov;

13.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; oceňuje, že ponúka dôverné poradenstvo, ako aj školenia; konštatuje, že v roku 2017 boli preskúmané dve obvinenia z nevhodného správania a v roku 2018 boli uzavreté;

Verejné obstarávanie

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúre tým vznikli dodatočné administratívne náklady a, hoci to ovplyvnilo harmonogram operácií, nespôsobilo to žiadne oneskorenie vykonávania projektov; berie na vedomie, že agentúra prijala opatrenia na zmiernenie rizík neúspešných postupov verejného obstarávania v budúcnosti; berie na vedomie žiadosť agentúry o dodatočné financovanie, ale poukazuje na to, že rozpočtové obmedzenia by nemali viesť k neúspešným postupom verejného obstarávania; žiada preto agentúru, aby pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk uskutočnila primeraný prieskum trhu a aby naďalej zlepšovala efektívnosť svojich postupov verejného obstarávania;

15.  konštatuje, že na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 nezačala používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu a uchovávanie informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); konštatuje, že podľa agentúry už má niektoré zavedené nástroje a že je v procese zavádzania zostávajúcich nástrojov do začiatku roka 2019; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o uplatňovaní všetkých potrebných nástrojov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; konštatuje, že agentúra podľa vlastných vyjadrení v roku 2017 posúdila a zmiernila viaceré potenciálne a vnímané konflikty záujmov, pričom žiadne z nich neviedli k skutočným konfliktom;

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať riaditeľovi a správnej rade agentúry; víta skutočnosť, že táto reorganizácia by sa mala zrealizovať do konca roka 2018; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní tejto reorganizácie;

18.  konštatuje, že v posledných rokoch boli voči agentúre vedené dve súdne konania týkajúce sa obvinení z neregulárnych rozhodnutí o prijatí zamestnancov; berie na vedomie, že Všeobecný súd Európskej únie obidva prípady zamietol a žalobcom nariadil náhradu trov konania; berie na vedomie tvrdenia z tlače o možnom konflikte záujmov v súvislosti s využívaním konzultačných služieb bývalého dočasného sudcu Súdu pre verejnú službu; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zmiernenie rizika možného konfliktu záujmov;

Vnútorné kontroly

19.  poznamenáva, že v roku 2017 Útvar Komisie pre vnútorný audit vykonal audit riadenia a etiky v agentúre a že v mene Komisie sa uskutočnilo externé hodnotenie výkonnosti agentúry v období rokov 2013 – 2017; berie na vedomie, že agentúra vypracovala akčný plán na riešenie prípadných oblastí na zlepšenie;

20.  víta splnenie odporúčania Dvora audítorov z roku 2016, ktoré sa týkalo zlepšenia postupu formálneho (sub-) delegovania povoľujúcich úradníkov;

Ďalšie pripomienky

21.  berie na vedomie úsilie agentúry o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje však na to, že agentúra nemá zavedené dodatočné konkrétne opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2;

o
o   o

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 116/04, 28.3.2018, s. 17.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia