Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2180(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0136/2019

Predložena besedila :

A8-0136/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.43

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0284

Sprejeta besedila
PDF 149kWORD 52k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017 (2018/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(5) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0136/2019),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 169
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 169
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 53, 22.2.2007, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 (2018/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0070/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(5) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0136/2019),

1.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 169
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 169
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 53, 22.2.2007, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017 (2018/2180(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0136/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(1) Agencije Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 22.852.250 EUR, kar je 5,78 % več kot leta 2016; ker proračun agencije skoraj v celoti izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 stopnja izvrševanja proračuna 100 %, torej na isti ravni kot leta 2016; z zaskrbljenostjo pa ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja plačil nizka, saj je znašala 72,11 %, kar je 1,1 % manj kot leto poprej;

Razveljavitev prenosov

2.  ugotavlja, da je agencija razveljavila 117.566 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 2,05 % vseh prenesenih sredstev in 1,22 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija v sklopu okvira za merjenje uspešnosti rezultate in učinke svojih dejavnosti ocenjuje z 31 ključnimi kazalniki uspešnosti, upravljanje proračuna pa izboljšuje še s petimi ključnimi kazalniki uspešnosti;

4.  pozdravlja, da agencija pri uresničevanju ciljev skupne politike sodeluje z drugimi agencijami, predvsem z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, Agencijo Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter Evropskim azilnim podpornim uradom;

5.  spodbuja agencijo, naj poglobi sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot sta Svet Evrope in Združeni narodi, da bi poiskala in izrabila sinergije, kjer je le mogoče;

6.  ugotavlja, da je leta 2017 potekalo drugo zunanje ocenjevanje agencije; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili rezultati v splošnem pozitivni; je seznanjen s priporočili, ki jih je upravni odbor agencije posredoval Komisiji;

7.  ugotavlja, da je Komisija od agencije prvič zahtevala, naj oceni učinek instrumenta prava Unije na temeljne pravice; potrjuje tudi, da je agencija oblikovala modul za usposabljanje nacionalnih organov, s katerim se spodbuja skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina);

8.  poudarja pomen študij in mnenj agencije za razvoj zakonodaje Unije; poudarja, da bi morala imeti agencija možnost na lastno pobudo pripravljati mnenja o zakonodajnih predlogih, njeno področje delovanja pa bi se moralo razširiti na vse pravice, zaščitene z Listino, vključno z vprašanji pravosodnega in policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah; obžaluje, da sedanji mandat agencije omejuje njene možnosti za izvajanje ukrepov in študij na nekaterih tematskih področjih; priporoča, da se ta tematska področja vključijo v novi večletni finančni okvir;

9.  pozdravlja, da je agencija nadaljevala svoje raziskave o položaju manjšin v Uniji v okviru druge raziskave Evropske unije o manjšinah in diskriminaciji; v zvezi s tem še zlasti pozdravlja objavo najnovejšega tematskega poročila o diskriminaciji, s katero se soočajo osebe afriškega porekla v Uniji; poleg tega pozdravlja objavo študije o prehodu mladih Romov iz izobraževanja v zaposlitev;

10.  je zadovoljen, da je agencija nadaljevala delo pri raziskavah o položaju Romov v Uniji, s čimer je prispevala k spremljanju učinkovitosti in pomanjkljivosti strategij vključevanja in z njimi povezanih politik Unije in njenih držav članic; predvsem pozdravlja na raziskavah temelječa priporočila agencije o uspešnem boju proti rasnemu sovraštvu do Romov ter prizadevanjih za njihovo socialno vključevanje;

11.  pozdravlja zavezo agencije glede otrokovih pravic, ki jo je nadaljevala s študijami o minimalnih zahtevah glede starosti za sodelovanje v kazenskih in civilnih postopkih po vsej Uniji, o ocenjevanju starosti in odvzemu prstnih odtisov otrok v azilnih postopkih ter o revščini otrok v Uniji;

Kadrovska politika

12.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 97,22-odstotno, saj je agencija zaposlovala 70 od 72 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 74 delovnih mest); ugotavlja tudi, da je za agencijo v letu 2017 delalo 30 pogodbenih uslužbencev in 8 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

13.  ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; se zaveda, da ponuja dodatno svetovanje in usposabljanje; ugotavlja, da sta bila leta 2017 preiskana dva primera neprimernega vedenja, ki sta bila zaključena leta 2018;

Javna naročila

14.  obžaluje, da je to agenciji povzročilo dodatne upravne stroške ter vplivalo na časovno načrtovanje dejavnosti, čeprav ni povzročilo zamud pri izvajanju projektov; ugotavlja, da je agencija sprejela ukrepe za zmanjšanje tveganja neuspešnih razpisnih postopkov v prihodnosti; ugotavlja, da je zahtevala dodatna sredstva, a poudarja, da proračunske omejitve ne bi smele voditi k neuspešnim postopkom javnega naročanja; zato poziva agencijo, naj pred objavo razpisov za študije opravi ustrezne raziskave trga in še naprej povečuje učinkovitost postopkov javnega naročanja;

15.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija konec leta 2017 še ni uporabljala vseh pripomočkov, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo in shranjevanje informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); na podlagi navedb agencije ugotavlja, da ta že uporablja nekatere od teh pripomočkov, preostale pa namerava uvesti do začetka leta 2019; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o začetku izvajanja vseh potrebnih pripomočkov;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

16.  se zaveda, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter zaščito žvižgačev; ugotavlja, da je po lastnih navedbah v letu 2017 ocenila in ublažila vrsto morebitnih in zaznanih primerov nasprotja interesov, pri čemer pri nobenem ni prišlo do dejanskega nasprotja;

17.  ugotavlja, da je treba glede na poročilo Računskega sodišča povečati neodvisnost računovodje, tako da bo odgovarjal neposredno direktorju in upravnemu odboru agencije; pozdravlja dejstvo, da se bo potrebna reorganizacija izvedla konec leta 2018; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o reorganizaciji;

18.  ugotavlja, da sta bila v zadnjih letih proti agenciji sprožena dva sodna postopka zaradi domnevno nezakonitih sklepov o zaposlitvi; ugotavlja, da je Splošno sodišče Evropske unije obe zadevi zavrglo in plačilo stroškov naložilo tožečima strankama; je seznanjen z navedbami v medijih o morebitnem nasprotju interesov v zvezi z naročanjem svetovalnih storitev nekdanjega začasnega sodnika na Sodišču za uslužbence; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za zmanjšanje tveganja, da pride do nasprotja interesov;

Notranje kontrole

19.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2017 opravila revizijo upravljanja in etike v agenciji in da je bilo v imenu Komisije opravljeno tudi zunanje ocenjevanje uspešnosti agencije v obdobju 2013–2017; se zaveda, da je agencija pripravila akcijske načrte za ukrepanje na področjih, na katerih so mogoče izboljšave;

20.  pozdravlja, da je bilo priporočilo Računskega sodišča iz leta 2016 v zvezi z izboljšanjem uradnega postopka (nadaljnjega) prenosa pooblastil za odredbodajalce zaključeno;

Druge pripombe

21.  je seznanjen s prizadevanji agencije za stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje; poudarja pa, da ni sprejela dodatnih posebnih ukrepov, s katerimi bi zmanjšala ali izravnala emisije CO2;

o
o   o

22.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 116/04, 28.3.2018, str.17.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov