Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2180(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0136/2019

Ingivna texter :

A8-0136/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.43

Antagna texter :

P8_TA(2019)0284

Antagna texter
PDF 148kWORD 48k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017 (2018/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0070/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(5), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0136/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 169.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 169.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017 (2018/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0070/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(5), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0136/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 169.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 169.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017 (2018/2180(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0136/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 22 852 250 EUR, vilket innebär en ökning med 5,78 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer nästan uteslutande från unionsbudgeten.

B.  I sin rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2017 förklarade revisionsrätten att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är oförändrat jämfört med 2016. Parlamentet noterar med oro att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 72,11 %, vilket innebär en lätt minskning på 1,1 % jämfört med föregående år.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet noterar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 117 566 EUR, vilket utgör 2,05 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 1,22 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder 31 nyckelutförandeindikator som en del av sin resultatmätningsram för att bedöma resultaten och effekterna av sin verksamhet, och fem ytterligare nyckelutförandeindikatorer för att förbättra budgetförvaltningen.

4.  Europaparlamentet välkomnar byråns samarbete med andra byråer, särskilt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system, Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning och Europeiska stödkontoret för asylfrågor, i syfte att uppnå gemensamma politiska mål.

5.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att intensifiera sitt samarbete med internationella organisationer, såsom Europarådet och FN, för att när så är möjligt skapa och utnyttja synergier.

6.  Europaparlamentet noterar att byråns andra externa utvärdering ägde rum 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att resultatet är generellt positivt. Parlamentet noterar de rekommendationer som byråns styrelse har utfärdat för kommissionen.

7.  Europaparlamentet noterar att kommissionen för första gången uppmanade byrån att utvärdera konsekvenserna för de grundläggande rättigheterna av en unionsrättsakt. Parlamentet konstaterar vidare att byrån har utvecklat en utbildningsmodul för nationella myndigheter för att främja efterlevnaden av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan).

8.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av byråns studier och yttranden för utvecklingen av unionens lagstiftning. Parlamentet betonar att byrån bör ha möjlighet att på eget initiativ avge yttranden över lagstiftningsförslag och att dess räckvidd bör utökas till att omfatta alla typer av rättigheter som skyddas enligt stadgan, t.ex. frågor rörande polissamarbete och rättsligt samarbete. Parlamentet beklagar att byråns nuvarande mandat begränsar dess möjligheter att vidta åtgärder och genomföra studier inom vissa temaområden. Parlamentet rekommenderar att dessa tematiska områden ska ingå i den nya fleråriga budgetramen.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån fortsatte sin forskning om minoriteternas situation i unionen inom ramen för unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering. Parlamentet välkomnar i detta avseende särskilt offentliggörandet av den senaste tematiska rapporten om diskrimineringen av personer av afrikanskt ursprung i unionen. Parlamentet välkomnar dessutom offentliggörandet av studien om övergången från utbildning till sysselsättning för unga romer.

10.  Europaparlamentet välkomnar byråns kontinuerliga arbete med att forska om romernas situation i unionen och därigenom bidra till övervakningen av effektiviteten och bristerna i unionens och dess medlemsstaters integrationsstrategier och relaterade politik. Parlamentet välkomnar särskilt byråns forskningsbaserade rekommendationer avseende den framgångsrika kampen mot antiziganism och för romernas inkludering i samhället.

11.  Europaparlamentet välkomnar byråns arbete med barns rättigheter, som har fortsatt med de studier som gjorts om minimikrav för ålder för deltagande i straffrättsliga och civilrättsliga förfaranden i hela unionen, om åldersbedömning och tagande av fingeravtryck av barn i asylförfaranden och om fattigdom bland barn i unionen.

Personalpolitik

12.  Europaparlamentet noterar att 97,22 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 72 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 74 tillåtna tjänster 2016) hade 70 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 30 kontraktsanställda och 8 utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017.

13.  Europaparlamentet noterar att byrån redan har antagit en policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att byrån erbjuder konfidentiell rådgivning och utbildning. Parlamentet noterar att två anklagelser om olämpligt beteende utreddes under 2017 och avslutades 2018.

Upphandling

14.  Europaparlamentet beklagar att detta ledde till ytterligare administrativa kostnader för byrån och att det, även om det påverkade tidsplaneringen i verksamheten, inte orsakade någon försening i genomförandet av projekt. Parlamentet konstaterar att byrån har vidtagit åtgärder för att minska riskerna för anbudsförfaranden som inte ger något resultat i framtiden. Parlamentet noterar byråns begäran om ytterligare medel, men betonar att budgetbegränsningar inte får leda till att förfarandena för offentlig upphandling inte ger något resultat. Parlamentet uppmanar därför byrån att genomföra en lämplig marknadsundersökning innan den inleder anbudsförfaranden för studier och att fortsätta förbättra effektiviteten i sina förfaranden för offentlig upphandling.

15.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektronisk lagring och utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Parlamentet erfar från byrån att den redan förfogar över en del av verktygen och att den ska införa de återstående verktygen senast i början av 2019. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av alla de nödvändiga verktygen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet erfar från byrån att den bedömde och minskade ett antal potentiella och uppfattade intressekonflikter under 2017, varav ingen ledde till faktiska konflikter.

17.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att det finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra honom direkt ansvarig inför byråns direktör och styrelse. Parlamentet gläder sig över att en sådan omorganisation förväntas vara genomförd i slutet av 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av omorganisationen.

18.  Europaparlamentet konstaterar två åtal har väckts mot byrån under de senaste åren för anklagelser om oriktiga beslut om rekrytering. Parlamentet noterar att tribunalen avslog båda fallen och förpliktade de sökande att ersätta rättegångskostnaderna. Parlamentet noterar påståendena i pressen om potentiella intressekonflikter i samband med användningen av rådgivningstjänster som tillhandahölls av en tidigare tillfällig domare vid personaldomstolen.

Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om åtgärder som vidtas för att minska alla risker för potentiella intressekonflikter.

Internkontroller

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision under 2017 genomförde en granskning av byråns styrning och etik, och att en extern utvärdering av byråns resultat under perioden 2013–2017 genomfördes på uppdrag av kommissionen. Parlamentet konstaterar att byrån har utarbetat åtgärdsplaner för potentiella områden för förbättring.

20.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrättens rekommendation från 2016 om att förbättra utanordnarens formella (vidare)- delegeringar har slutförts.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet noterar byråns inledande arbete för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet framhåller emellertid att byrån inte har vidtagit några specifika kompletterande åtgärder för att minska eller kompensera för koldioxidutsläpp.

o
o   o

22.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 116/04, 28.03.2018, s. 17.
(2) Antagna texter, P8_TA(2019)0254.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy