Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2195(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0153/2019

Внесени текстове :

A8-0153/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.44

Приети текстове :

P8_TA(2019)0285

Приети текстове
PDF 171kWORD 59k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
P8_TA(2019)0285A8-0153/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година (2018/2195(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0085/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета(5), и по-специално член 76 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0153/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 173.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 173.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година (2018/2195(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0085/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета(5), и по-специално член 76 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0153/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 173.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 173.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 251, 16.9. 2016 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година (2018/2195(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0153/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“)(1) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 280 560 000 EUR, което представлява увеличение от 20,54% в сравнение с 2016 г.; като има предвид, че това увеличение е свързано със значителното разширяване на мандата на Агенцията през 2017 г. в отговор на миграционната криза, пред която е изправен Съюзът; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) заяви в своя доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията, са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97,63%, което представлява леко намаление с 0,27% в сравнение с 2016 г.; отбелязва със съжаление, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е ниска и е в размер на 66,42%, което представлява леко увеличение с 0,35% спрямо 2016 г.;

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата първоначалният бюджет на Агенцията е включвал 8 800 000 EUR задължителен финансов оперативен резерв за финансиране на бърза гранична намеса и на действия за намеса в областта на връщането; отбелязва, че Агенцията е прехвърлила общо 3 800 000 EUR от резерва към своя оперативен бюджет, за да финансира други дейности; отбелязва със загриженост, че трансферите не са в съответствие с финансовия регламент на Агенцията; отбелязва, въз основа на отговора на Агенцията, че тя счита, че законодателят следва да предостави разяснения относно осъществяването на трансфери от резерва; призовава Агенцията да избягва в бъдеще подобни действия, които не отговарят на изискванията, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност кое разяснение тя счита за необходимо;

Анулиране на преноси

3.  изразява съжаление във връзка с големия обем анулирани бюджетни кредити от преноси от 2016 към 2017 г., възлизащи на 11 125 174 EUR и съставляващи 14,96% от общата пренесена сума — стойност, подобна на тази през 2016 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, които трябва да бъдат предприети за осигуряване на пълно използване на пренесените бюджетни кредити, за да се избегне отменянето на значителни ресурси, както през предходните години;

Изпълнение

4.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва редица специфични ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да измерва добавената стойност от своите дейности; отбелязва, че Агенцията предвижда да преразгледа своите показатели през 2019 г.; приканва Агенцията да продължи да развива КПЕ с цел подобряване на бюджетното си управление, по-специално като вземе предвид разширяването на своя мандат и постоянното увеличаване на своя бюджет, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието на положението в това отношение; изразява своята загриженост относно частта от бюджета, която не е могла да бъде усвоена от Агенцията;

5.  припомня, че в отговор на положението във връзка с миграцията и убежището в Съюза през 2015 г., мандатът на Агенцията беше значително разширен през 2016 г., за да може Агенцията да реагира по-добре на потребностите и по-добре да се справя с предизвикателствата по външните граници на Съюза; подчертава, че през 2017 г. системите и процедурите все още бяха в процес на адаптиране към новия мандат на Агенцията, който беше актуализиран през 2016 г. с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета(2);

6.  изразява съжаление, че в по-голямата част от оперативните програми на Агенцията липсват количествени цели и конкретни целеви стойности за съвместните операции; отбелязва със загриженост, че това, заедно с недостатъчната документация от сътрудничещите държави, може да попречи в дългосрочен план на последващата оценка на ефективността на съвместните операции; призовава Агенцията да определи съответни стратегически цели за своите дейности и да създаде ефективна ориентирана към резултатите система за мониторинг и докладване с подходящи и измерими КПЕ;

7.  отбелязва, че през юни 2017 г. управителният съвет е одобрил реорганизацията на структурите на Агенцията, което засяга разпределението на ресурсите; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тази нова организационна структура;

8.  отбелязва със задоволство, че всички държави членки и асоциирани към Шенген държави са участвали в поне една съвместна операция и че 26 държави членки са участвали като организатори или участници в операции по връщане, координирани и съфинансирани от Агенцията, т.е. две държави членки повече, отколкото през 2016 г.;

9.  приветства факта, че Агенцията насърчава междуведомственото сътрудничество, особено в сферата на функциите по брегова охрана, но също така и в областта на сътрудничеството между митниците и при правоприлагането, за да се използват в пълна степен предимствата на многоцелевите операции като важен елемент от интегрираното управление на границите;

10.  отбелязва със задоволство, че Агенцията си сътрудничи с други агенции, наред с другото, като им оказва подкрепа при набирането на персонал, строителните проекти и консултациите по сигурността, и споделя служби с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в рамките на Европейската регионална работна група в Италия и Гърция;

11.  настоятелно призовава Агенцията да разработи подробен план за непрекъснатост на работата;

Политика относно персонала

12.  отбелязва със съжаление, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено едва на 74,43%, като са били назначени 262 срочно наети служители при общо 352 работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 275 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 139 договорно наети служители и 113 командировани национални експерти;

13.  отбелязва отново със загриженост дисбаланса в съотношението между половете в състава на управителния съвет на Агенцията; припомня, че държавите членки са отговорни за номинирането на членовете на съвета; призовава държавите членки да осигуряват баланс между половете, когато номинират своите членове в управителния съвет на Агенцията; призовава Агенцията проактивно да напомня на държавите членки за значението на баланса между половете; посочва, че би било желателно да се предприемат мерки, насочени към постигане на по-добър географски баланс в състава на персонала на Агенцията;

14.  отбелязва, че 2017 г. е втората година от петгодишния план за растеж след приемането на Регламент (ЕС) 2016/1624, който значително увеличи ресурсите в областта на бюджета и персонала на Агенцията; отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че с разширяването на мандата на Агенцията броят на служителите ѝ ще нарасне повече от два пъти — от 365 през 2016 г. на 1 000 през 2020 г.; отбелязва освен това, че планираното увеличение на персонала ще доведе до нуждата от допълнителни офис площи; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за посрещане на предизвикателствата, свързани с увеличаването на броя на персонала, и да я информира подробно относно по-нататъшните стъпки, включително финансовите изчисления, свързани с изграждането на новата централа;

15.  отбелязва със загриженост, че Агенцията изпитва затруднения при намирането на персонал с необходимите профили, често поради ниския корективен коефициент на заплатите (66,7%); призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от обсъжданията с Комисията относно евентуални мерки за смекчаване на този ефект, както и плановете на Агенцията за други възможни мерки за привличане на нови служители, особено като се вземе предвид разширяването на мандата на Агенцията и увеличаването на броя на назначенията; призовава Агенцията да назначи незабавно нов служител по въпросите на основните права, за да се гарантира незабавното разглеждане на заплахите по свързаните с основните права въпроси, както и постоянното усъвършенстване на политиката в областта на основните права в рамките на организацията;

16.  изразява дълбоко съжаление, че въпреки неколкократните призиви на Парламента и значителното общо увеличение на персонала на Агенцията, служителят по въпросите на основните права все още не разполага с достатъчно човешки ресурси и следователно несъмнено е възпрепятствана да изпълнява надлежно задачите, които са ѝ възложени по силата на Регламент (ЕС) 2016/1624; настоятелно призовава Агенцията да предостави на своя служител по въпросите на основните права достатъчно ресурси и персонал, по-специално за създаването на механизъм за подаване на жалби и за по-нататъшното развитие и изпълнение на стратегията на Агенцията за наблюдение и гарантиране на защитата на основните права.

17.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира загрижеността на Агенцията във връзка с разходите за писмен превод;

18.  отбелязва, че Агенцията използва „Кодекса за поведение за всички лица, участващи в оперативни дейности на Frontex“ и поверително докладване като мерки за справяне с проблеми, свързани с тормоз;

19.  отбелязва със загриженост, въз основа на доклада на Палатата, че през 2017 г. Агенцията е продължила с неправомерното наемане на работа по външни процедури за подбор, като е назначила кандидати на по-висока степен AST от максималната степен, предвидена в Правилника за длъжностните лица; посочва, че в това отношение две назначения са счетени за нередовни през 2017 г. (14 през 2016 г.); отбелязва обосновката на Агенцията за назначенията и отчита, че от март 2017 г. насам Агенцията не е назначила външни кандидати на степени, по-високи от AST4;

Обществени поръчки

20.  отчита, въз основа на информация от Агенцията, че през 2017 г. тя е преразгледала цялата си финансова схема с оглед на опростяването ѝ, преминаване от безвъзмездни средства към договори за предоставяне на услуги и въвеждане на единни ставки; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на новата схема;

21.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. в Агенцията все още не са били въведени всички инструменти, които е стартирала Комисията с цел внедряване на единно решение за електронен обмен и съхраняване на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че в Агенцията са били въведени електронно фактуриране и електронни обществени поръчки за някои процедури, но не и електронно подаване на оферти. призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

22.  отбелязва съществуващите мерки, въведени от Агенцията, и текущите усилия, които тя полага, за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва, въз основа на информация от Агенцията, че тя е изготвила проект на вътрешни правила относно сигнализирането за нередности, но по съвет на Комисията ще приложи съответния модел на решение на Комисията, след като той бъде съобщен на агенциите; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на това решение и да приеме незабавно своята политика относно сигнализирането за нередности;

23.  припомня, че разпоредбите относно информацията и комуникацията като част от отчетността на Агенцията пред обществеността са изменени значително с Регламент (ЕС) 2016/1624, което налага Агенцията да внесе повече прозрачност по отношение на своята дейност; изразява съжаление, че Агенцията все още не спазва изцяло тези нови правила и я призовава да ги приложи незабавно;

Вътрешен контрол

24.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че разходите на Агенцията за безвъзмездни средства са се увеличили значително от 123 000 000 EUR през 2016 г. на 167 000 000 EUR през 2017 г.; отбелязва със загриженост, че през 2017 г. Агенцията не е извършила последващи проверки на възстановявания на разходи, свързани с отпускането на безвъзмездна финансова помощ; отбелязва, че Агенцията счита, че предварителните проверки, извършени преди възстановяването на разходите, са се подобрили и след като предварителният обхват е достигнал определено ниво, могат да осигурят достатъчна увереност; посочва обаче, че както Палатата постоянно отчита от 2014 г. насам, доказателствата за декларираните разходи от сътрудничещите държави често не са достатъчни, което беше потвърдено и през 2017 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за намаляване на тези рискове;

25.  отбелязва, че Агенцията е преразгледала своята рамка за вътрешен контрол (РВК) и е променила предишния подход, основан на спазване на изискванията, в основан на риска подход; отбелязва, че преразгледаната РВК е приета през ноември 2017 г. и впоследствие е създаден консолидиран дневник за подобрения на Frontex;

26.  отбелязва, въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е финансирала предоставянето на подкрепа за бреговата охрана на Исландия за разполагането на самолет в Гърция и че преди да възстанови разходите, декларирани от Исландия, Агенцията е поискала фактури като доказателство за една категория декларирани разходи; изразява съжаление, че въпреки че фактурите не са били предоставени, Агенцията е възстановила 440 000 EUR, което показва, че предварителната проверка е била неефективна; отбелязва съображението на Агенцията, че оценката на прогнозните разходи на час за поддръжка дава достатъчно основания за одобряване на разходите;

27.  отбелязва със загриженост, че Агенцията все още не разполага с подробен план за непрекъснатост на работата, одобрен от управителния съвет; призовава Агенцията да предприеме необходимите стъпки за приемане на такъв план и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно неговото приемане;

28.  изисква от управителния съвет на Агенцията да приеме ясни споразумения за нивото на обслужване по отношение на непрекъснатостта на дейностите в случай на бедствие в сградата на Агенцията, както и съответните цели за възстановяване на ИТ и максимално допустимата загуба на данни за най-критичните системи и приложения на Агенцията; изисква от Агенцията да разработи поддържащи планове, да ги изпита по подходящ начин и да представя резултатите от изпитванията, надлежно одобрени от управителния съвет;

Други коментари

29.  отбелязва, че споразумението за седалището между Агенцията и полското правителство влезе в сила на 1 ноември 2017 г.; отбелязва, че споразумението се отразява върху няколко от процесите на Агенцията, което има сериозни последици за условията на труд и съоръженията за управление; изисква от Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно последващите проекти, по-специално относно изграждането на новата сграда на седалището и създаването на Европейско училище във Варшава;

o
o   o

30.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 112.
(2) Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/EО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност