Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2195(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0153/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0153/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.44

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0285

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 171kWORD 59k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
P8_TA(2019)0285A8-0153/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2195(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο Οργανισμός) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 76,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0153/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 173.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 173.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2195(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο Οργανισμός) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 76,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0153/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 173.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 173.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2195(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0153/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 280 560 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 20,54 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση έχει σχέση με τη σημαντική επέκταση της εντολής του Οργανισμού το 2017, ως απάντηση στη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,63 %, που συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,27 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν χαμηλό με 66,42 %, ποσοστό που συνιστά ελαφρά αύξηση κατά 0,35 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του Οργανισμού περιλάμβανε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία χρηματοοικονομικό αποθεματικό για επιχειρησιακούς σκοπούς ύψους 8 800 000 EUR για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ταχειών συνοριακών επεμβάσεων και επεμβάσεων επιστροφής· σημειώνει ότι ο Οργανισμός μετέφερε συνολικά 3 800 000 EUR από το αποθεματικό στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του για τη χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων· σημειώνει με ανησυχία ότι καμία από τις δύο μεταφορές δε συνάδει με τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι θεωρεί πως ο νομοθέτης θα πρέπει να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση των μεταφορών από το αποθεματικό· καλεί τον Οργανισμό να αποφύγει στο μέλλον αυτές τις μη συμμορφούμενες δράσεις και να αναφέρει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ποιες διευκρινίσεις θεωρεί αναγκαίες ο Οργανισμός·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό επίπεδο ακυρώσεων μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017, που ανήλθε σε 11 125 174 EUR και αντιπροσωπεύει το 14,96 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού και το οποίο είναι το ίδιο με το ποσοστό του 2016· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστεί η πλήρης χρήση των πιστώσεων που μεταφέρονται προκειμένου να αποφευχθεί η αποδέσμευση σημαντικών πόρων όπως και τα προηγούμενα έτη·

Επιδόσεις

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ποικίλους κύριους δείκτες επιδόσεων για την μέτρηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές του· λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο Οργανισμός σχεδιάζει να αναθεωρήσει τους δείκτες του το 2019· καλεί τον Οργανισμό να αναπτύξει περαιτέρω τους κύριους δείκτες επιδόσεων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαχείρισής του, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την παράταση της εντολής του και τον διαρκώς αυξανόμενο προϋπολογισμό, και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά το μέρος του προϋπολογισμού που δεν μπόρεσε να απορροφηθεί από τον Οργανισμό·

5.  υπενθυμίζει ότι, ως απόκριση στην κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο που αντιμετώπισε η Ένωση το 2015, η εντολή του Οργανισμού επεκτάθηκε σημαντικά το 2016, ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες και τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης· τονίζει ότι, το 2017, τα συστήματα και οι διαδικασίες εξακολουθούσαν να προσαρμόζονται για να αντεπεξέλθουν στη νέα εντολή του Οργανισμού, η οποία αναβαθμίστηκε το 2016 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2)·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι από τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα του Οργανισμού απουσιάζουν ποσοτικοί στόχοι και ειδικές τιμές-στόχοι για τις κοινές επιχειρήσεις· επισημαίνει με ανησυχία ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή τεκμηρίωση εκ μέρους των συνεργαζόμενων χωρών, μπορεί μακροπρόθεσμα να παρεμποδίσει την εκ των υστέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κοινών επιχειρήσεων· καλεί τον Οργανισμό να προβεί στον καθορισμό συναφών στρατηγικών στόχων για τις δραστηριότητές του και να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα σύστημα παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων, το οποίο θα διαθέτει συναφείς και μετρήσιμους κύριους δείκτες επιδόσεων·

7.  σημειώνει την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της αναδιοργάνωσης των δομών του Οργανισμού τον Ιούνιο του 2017, η οποία επηρεάζει την κατανομή των πόρων· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτής της νέας οργανωτικής δομής·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι όλα τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν χώρες συμμετείχαν σε μία τουλάχιστον κοινή επιχείρηση και ότι 26 κράτη μέλη συμμετείχαν ως διοργανωτές ή συμμετέχοντες σε επιχειρήσεις επιστροφής τις οποίες συντόνισε και συγχρηματοδότησε ο Οργανισμός, αριθμός που υπερβαίνει τον αριθμό του 2016 κατά δύο κράτη μέλη·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός προωθεί την διυπηρεσιακή συνεργασία, ιδίως στον τομέα της ακτοφυλακής, αλλά και στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας και της συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα των δραστηριοτήτων πολλαπλών σκοπών ως σημαντικού στοιχείου της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, μεταξύ άλλων, παρέχοντάς τους υποστήριξη στους τομείς των προσλήψεων, των έργων κατασκευής κτιρίων και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ασφαλείας, και ότι μοιράζεται γραφεία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ειδικής Ομάδας στην Ιταλία και την Ελλάδα·

11.  παροτρύνει τον Οργανισμό να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας·

Πολιτική προσωπικού

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κάλυψη του οργανογράμματος ανερχόταν σε μόλις 74,43 % και ότι από τις 352 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (275 εγκεκριμένες θέσεις το 2016) καλύπτονταν οι 262 με έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2017 εργάστηκαν για τον Οργανισμό 139 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 113 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

13.  επισημαίνει εκ νέου με ανησυχία την ανισορροπία που παρατηρείται όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό μελών τους για το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να υπενθυμίζει προορατικά στα κράτη μέλη τη σημασία της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων· επισημαίνει ότι θα ήταν ευκταία η λήψη μέτρων για την επίτευξη καλύτερης γεωγραφικής ισορροπίας στη σύνθεση του προσωπικού του Οργανισμού·

14.  σημειώνει ότι το 2017 ήταν το δεύτερο έτος του πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 που αύξησε σημαντικά τους πόρους στον τομέα του προϋπολογισμού και του προσωπικού του Οργανισμού· σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι μετά από την επέκταση της εντολής του Οργανισμού, το προσωπικό του θα υπερδιπλασιαστεί, και από 365 υπαλλήλους που ήταν το 2016 θα φτάσει τους 1 000 υπαλλήλους το 2020· σημειώνει επίσης ότι η προγραμματισμένη αύξηση του προσωπικού θα δημιουργήσει την ανάγκη για πρόσθετους χώρους γραφείων· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την αύξηση του προσωπικού και να το ενημερώνει λεπτομερώς για τα περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών υπολογισμών, που αφορούν την κατασκευή της νέας έδρας·

15.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δυσκολεύεται να βρει υπαλλήλους με τα απαιτούμενα προσόντα, γεγονός που οφείλεται συχνά στον χαμηλό διορθωτικό συντελεστή που εφαρμόζεται στις μισθολογικές αποδοχές (66,7%)· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή με θέμα τα αποτελέσματα των συζητήσεων με την Επιτροπή σχετικά με πιθανά μέτρα μετριασμού και τα σχέδια του Οργανισμού για άλλα πιθανά μέτρα για την προσέλκυση νέου προσωπικού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την παράταση της εντολής του Οργανισμού και την αύξηση του αριθμού των προσλήψεων· καλεί τον Οργανισμό να διορίσει νέο υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση αντιμετώπιση των απειλών για ζητήματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη διαρκή αναβάθμιση της πολιτικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός του οργανισμού·

16.  θεωρεί άκρως λυπηρό το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και τη σημαντική συνολική αύξηση του προσωπικού του Οργανισμού, η υπεύθυνη θεμελιωδών δικαιωμάτων εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους πόρους και, κατά συνέπεια, να παρεμποδίζεται σαφώς να ασκεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624· καλεί τον Οργανισμό να παράσχει στην υπεύθυνη θεμελιωδών δικαιωμάτων του επαρκείς πόρους και επαρκές προσωπικό, συγκεκριμένα για τη σύσταση μηχανισμού καταγγελιών και για την περαιτέρω διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού με σκοπό την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι προκηρύξεις κενών θέσεων να δημοσιεύονται επίσης στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί τις ανησυχίες του Οργανισμού όσον αφορά τα έξοδα μετάφρασης·

18.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τον «Κώδικα δεοντολογίας για όλα τα άτομα που συμμετέχουν σε επιχειρησιακές δραστηριότητες του Frontex» και εμπιστευτικές αναφορές ως μέτρα για την αντιμετώπιση θεμάτων παρενόχλησης·

19.  σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το 2017 ο Οργανισμός συνέχισε να πραγματοποιεί παράτυπες προσλήψεις στο πλαίσιο διαδικασιών εξωτερικής επιλογής, διορίζοντας υποψηφίους σε υψηλότερους βαθμούς AST από τον ανώτατο βαθμό που προβλέπεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, δύο προσλήψεις θεωρήθηκαν παράτυπες το 2017 (14 το 2016)· λαμβάνει υπό σημείωση την αιτιολόγηση των προσλήψεων από τον Οργανισμό και αναγνωρίζει ότι από τον Μάρτιο του 2017 ο Οργανισμός δεν διόρισε κανέναν εξωτερικό υποψήφιο σε βαθμούς υψηλότερους από AST4·

Σύναψη συμβάσεων

20.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός προέβη το 2017 σε αναθεώρηση του συνολικού χρηματοδοτικού του πλαισίου με στόχο την απλοποίησή του, τη μετάβαση από τις επιχορηγήσεις στη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και την καθιέρωση κατ’ αποκοπή ποσών· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση του νέου πλαισίου·

21.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έως το τέλος του 2017, ο Οργανισμός δεν είχε καθιερώσει ακόμη τη χρήση όλων των εργαλείων που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· σημειώνει ότι ο Οργανισμός είχε καθιερώσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών· καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή τους·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

22.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· λαμβάνει υπό σημείωση, με βάση πληροφορίες του Οργανισμού, ότι, αν και κατάρτισε σχέδιο εσωτερικών κανόνων σχετικά με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, μετά από υπόδειξη της Επιτροπής, προτίθεται να εφαρμόσει την απόφαση-υπόδειγμα της Επιτροπής όταν κοινοποιηθεί στους οργανισμούς· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτής της απόφασης και να εγκρίνει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την πολιτική του για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

23.  υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία στο πλαίσιο της λογοδοσίας του Οργανισμού έναντι του κοινού τροποποιήθηκαν σημαντικά από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 και απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με τους νέους αυτούς κανόνες και τον καλεί να τους εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση·

Εσωτερικός έλεγχος

24.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι δαπάνες για επιχορηγήσεις του Οργανισμού αυξήθηκαν σημαντικά από 123 000 000 EUR το 2016 σε 167 000 000 EUR το 2017· σημειώνει με ανησυχία ότι το 2017 ο Οργανισμός δεν προέβη σε εκ των υστέρων επαληθεύσεις των αποδόσεων των δαπανών για επιχορηγήσεις· λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο Οργανισμός θεωρεί ότι οι εκ των προτέρων επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την απόδοση είχαν βελτιωθεί και ότι, όταν η εκ των προτέρων κάλυψη έφθασε σε ένα ορισμένο επίπεδο, ήταν σε θέση να προσφέρουν την αναγκαία διασφάλιση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα το Ελεγκτικό Συνέδριο από το 2014, η απόδειξη των δαπανών που δηλώνουν οι συνεργαζόμενες χώρες είναι συχνά ανεπαρκής, γεγονός που επιβεβαιώθηκε εξάλλου και το 2017· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με μέτρα που έχει λάβει για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων·

25.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναθεώρησε το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου του (ICF) και τροποποίησε την προηγούμενη βασιζόμενη στη συμμόρφωση προσέγγιση σε βασιζόμενη στον κίνδυνο προσέγγιση· αναγνωρίζει ότι το αναθεωρημένο ICF εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2017 και ότι, στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ενοποιημένο σύστημα καταγραφής των βελτιώσεων του Frontex·

26.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός χρηματοδότησε τη στήριξη της ακτοφυλακής της Ισλανδίας για την αποστολή αεροσκάφους στην Ελλάδα και ότι, πριν από την επιστροφή των δαπανών που ζήτησε η Ισλανδία, ο Οργανισμός ζήτησε τιμολόγια ως αποδεικτικά στοιχεία για μία κατηγορία δηλωθεισών δαπανών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι τα τιμολόγια δεν προσκομίσθηκαν ποτέ, ο Οργανισμός επέστρεψε περίπου 440 000 EUR, γεγονός που δείχνει ότι η εκ των προτέρων επαλήθευση ήταν αναποτελεσματική· λαμβάνει υπό σημείωση την εκτίμηση του Οργανισμού ότι η εκτιμώμενη ωριαία δαπάνη συντήρησης παρέχει επαρκείς λόγους για την έγκριση των δαπανών·

27.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να μην διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο· καλεί τον Οργανισμό να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση αυτού του σχεδίου και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έγκρισή του·

28.  ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού να θεσπίσει σαφείς συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων του σε περίπτωση καταστροφής τόπου εργασίας, καθώς και αντίστοιχους στόχους όσον αφορά την αποκατάσταση των υπηρεσιών ΤΠ και τη μέγιστη επιτρεπόμενη απώλεια δεδομένων για τα πλέον κρίσιμα συστήματα και εφαρμογές του· ζητεί από τον Οργανισμό να αναπτύξει τα σχέδια στήριξης, να τα δοκιμάσει επαρκώς και να ζητήσει την υπεύθυνη έγκριση των αποτελεσμάτων των δοκιμών από το διοικητικό του συμβούλιο·

Λοιπά σχόλια

29.  παρατηρεί ότι η συμφωνία για την έδρα μεταξύ του Οργανισμού και της πολωνικής κυβέρνησης τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2017· σημειώνει ότι έχει επιπτώσεις σε διάφορες διαδικασίες του Οργανισμού με σοβαρές συνέπειες στις συνθήκες εργασίας και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα έργα που θα προκύψουν, ιδίως όσον αφορά την κατασκευή του νέου κτιρίου των κεντρικών γραφείων και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Σχολείου στη Βαρσοβία·

o
o   o

30.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2019(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 112.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου