Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2195(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0153/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0153/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.44

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0285

Usvojeni tekstovi
PDF 157kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
P8_TA(2019)0285A8-0153/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017. (2018/2195(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ(5), a posebno njezin članak 76.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0153/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 173.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 173.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 251, 16.9.2016., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2017. (2018/2195(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017.. (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ(5), a posebno njezin članak 76.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0153/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 173.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 173.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 251, 16.9.2016., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2017. (2018/2195(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2017..,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0153/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 280 560 000 EUR, što je povećanje od 20,54 % u odnosu na 2016. godinu; budući da je to povećanje povezano sa znatnim povećanjem mandata Agencije u 2017. radi pružanja odgovora na migracijsku krizu s kojom se Unija suočava; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da su temeljne transakcije godišnje računovodstvene dokumentacije Agencije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,63 %, što je neznatno smanjenje od 0,27 % u odnosu na 2016.; sa zabrinutošću primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila niskih 66,42 %, što je malo povećanje od 0,35 % u odnosu na 2016.;

2.  prima na znanje da je, prema izvješću Revizorskog suda, izvorni proračun Agencije uključivao 8 800 000 EUR za obveznu financijsku operativnu pričuvu namijenjenu financiranju provedbe brzih intervencija na granicama i intervencija vraćanja; napominje da je Agencija prebacila ukupno 3 800 000 EUR iz pričuve u svoj operativni proračun radi financiranja drugih aktivnosti; sa zabrinutošću napominje da ti prijenosi nisu u skladu s odredbama Financijske uredbe Agencije; na temelju odgovora Agencije prima na znanje da ona smatra da bi zakonodavac trebao pružiti pojašnjenje provedbe prijenosa iz pričuve; poziva Agenciju da ubuduće izbjegava poduzimanje takvih mjera koje nisu u skladu s pravilima i da tijelu nadležnom za davanje razrješnice javi kakvo joj je točno objašnjenje potrebno;

Ukidanje prijenosa

3.  žali zbog visoke razine ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. u iznosu od 11 125 174 EUR, što predstavlja 14,96 % ukupnog prenesenog iznosa, slično kao u 2016.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o mjerama koje treba poduzeti kako bi se zajamčilo potpuno korištenje prenesenih odobrenih sredstava i kako bi se izbjeglo da znatne količine sredstava budu opozvane kao prethodnih godina;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da se Agencija koristi raznim ključnim pokazateljima uspješnosti za mjerenje dodane vrijednosti svojih aktivnosti; prima na znanje da Agencija 2019. planira revidirati svoje pokazatelje uspješnosti; poziva Agenciju da i dalje razvija ključne pokazatelje uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom, posebno uzimajući u obzir produljenje njezina mandata i proračun koji neprestano raste, te da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o razvoju događaja u tom pogledu; izražava zabrinutost u pogledu dijela proračuna koji Agencija ne može apsorbirati;

5.  podsjeća na to da je mandat Agencije 2016. znatno proširen kako bi se odgovorilo na situaciju u području migracija i azila s kojom se Unija suočila 2015. godine te Agenciji omogućilo da bolje odgovori na potrebe i izazove na vanjskim granicama EU-a; ističe da je 2017. još uvijek bio u tijeku proces prilagodbe sustava i postupaka novom mandatu Agencije, koji je 2016. bio ažuriran Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća(2);

6.  izražava žaljenje zbog toga što većina operativnih programa Agencije nema kvantificirane ciljeve i konkretne ciljne vrijednosti za zajedničke operacije; sa zabrinutošću napominje da bi navedeno, uz nedostatnu dokumentaciju iz zemalja s kojima se surađuje, dugoročno moglo ugroziti ex post evaluacije djelotvornosti zajedničkih operacija; poziva Agenciju da odredi relevantne strateške ciljeve za svoje aktivnosti i uspostavi djelotvoran sustav praćenja i izvješćivanja usmjeren na rezultate s relevantnim i mjerljivim ključnim pokazateljima uspješnosti;

7.  prima na znanje činjenicu da je upravni odbor u lipnju 2017. odobrio reorganizaciju struktura Agencije, što je utjecalo na dodjelu sredstava; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o primjeni nove organizacijske strukture;

8.  sa zadovoljstvom primjećuje da su sve države članice i zemlje pridružene Schengenu sudjelovale barem u jednoj zajedničkoj operaciji i da je 26 država članica sudjelovalo u ulozi organizatora ili sudionika u operacijama vraćanja koje je koordinirala i sufinancirala Agencija, što je dvije države članice više nego 2016. godine;

9.  pozdravlja činjenicu da Agencija promiče suradnju među agencijama, posebno u području obalne straže, ali i u području carinske suradnje te suradnje u području kaznenog progona kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti višenamjenskih operacija kao važnog elementa integriranog upravljanja granicama;

10.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija surađuje s drugim agencijama, među ostalim, tako da ih podupire u zapošljavanju, građevinskim projektima i savjetovanju u sigurnosnim pitanjima te dijeli urede s Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva, Odjelom Europske unije za pravosudnu suradnju i Europskim potpornim uredom za azil u okviru regionalne jedinice Europske unije za posebne namjene u Italiji i Grčkoj;

11.  apelira na Agenciju da razvije sveobuhvatni plan kontinuiteta poslovanja;

Kadrovska politika

12.  žali zbog toga što je 31. prosinca 2017. bilo popunjeno samo 74,43 % plana radnih mjesta, tj. imenovana su 262 privremena djelatnika od 352 privremena djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 275 odobrenih radnih mjesta u 2016.); također napominje da je 2017. za Agenciju radilo 139 ugovornih djelatnika i 113 upućenih nacionalnih stručnjaka;

13.  sa zabrinutošću ponovno primjećuje rodnu neravnotežu u sastavu upravnog odbora Agencije; podsjeća na to da su za imenovanje kandidata za članove upravnog odbora odgovorne države članice; poziva države članice da zajamče rodnu ravnotežu prilikom imenovanja svojih kandidata za članove upravnog odbora Agencije; poziva Agenciju da proaktivno podsjeća države članice na važnost rodne ravnoteže; ističe da bi bilo poželjno donijeti mjere za postizanje bolje zemljopisne ravnoteže u pogledu sastava osoblja Agencije;

14.  napominje da je 2017. bila druga godina petogodišnjeg plana rasta nakon donošenja Uredbe (EU) 2016/1624 kojim su se znatno povećali resursi u području proračuna i osoblja Agencije; prima na znanje, prema izvješću Revizorskog suda, da će nakon proširenja mandata Agencije broj članova njezina osoblja biti više nego dvostruko veći, s 1000 zaposlenika u 2020. godini u odnosu na njih 365 iz 2016. godine; nadalje napominje da će zbog planiranog povećanja broja članova osoblja biti potrebni dodatni uredski prostori; poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o mjerama koje su poduzete kako bi se uhvatilo ukoštac s izazovima povezanima s povećanjem osoblja i da to tijelo detaljno izvješćuje o daljnjim koracima, među ostalim i o financijskim izračunima za izgradnju novog sjedišta;

15.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija nailazi na poteškoće u pronalasku osoblja odgovarajućeg profila, često zbog niskog koeficijenta ispravka plaće (66,7%); poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o ishodu rasprava s Komisijom o mogućim mjerama ublažavanja i planovima Agencije za druge moguće mjere s ciljem privlačenja novog osoblja, posebno uzimajući u obzir proširenje mandata Agencije i povećanje broja zaposlenih; poziva Agenciju da bez odgađanja imenuje novog službenika za temeljna prava kako bi se zajamčilo da se odmah uhvati ukoštac s prijetnjama temeljnim pravima i da se politika temeljnih prava u okviru organizacije stalno ažurira;

16.  duboko žali, međutim, zbog toga što unatoč opetovanim pozivima Parlamenta i znatnom povećanju broja osoblja u Agenciji službenica za temeljna prava i dalje ne raspolaže odgovarajućim ljudskim resursima te da joj je stoga vidljivo otežano pravilno obavljanje zadaća koje su joj povjerene Uredbom (EU) 2016/1624; poziva Agenciju da svojem službeniku za temeljna prava osigura primjerene resurse i osoblje, osobito za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi te daljnji razvoj i provedbu strategije Agencije za praćenje i zaštitu temeljnih prava.

17.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije zabrinutost Agencije zbog troškova prevođenja;

18.  napominje da Agencija koristi „Kodeks ponašanja za sve osobe koje sudjeluju u operativnim aktivnostima Frontexa” i povjerljivo izvješćivanje kao mjere za rješavanje pitanja uznemiravanja;

19.  sa zabrinutošću primjećuje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da je Agencija 2017. nastavila provoditi nepravilne postupke zapošljavanja u sklopu postupaka vanjskog odabira kandidata tako što je imenovala kandidate za razrede AST koji su viši od najvišeg stupnja koji je predviđen Pravilnikom o osoblju; ističe da su se u tom pogledu dva postupka zapošljavanja u 2017. godini smatrala nepravilnima (14 u 2016.); prima na znanje objašnjenje Agencije u vezi sa zapošljavanjem te da Agencija od ožujka 2017. nije imenovala vanjske kandidate za razrede više od razreda AST 4;

Javna nabava

20.  prima na znanje da je Agencija u 2017. revidirala svoj cjelokupni financijski program s ciljem pojednostavljenja, prelaska s bespovratnih sredstava na ugovore o pružanju usluga i uvođenja paušalnih iznosa; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi novog programa;

21.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije uvela sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku pohranu informacija i razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); napominje da je Agencija za određene postupke uvela e-račun i e-natječaj, ali ne i e-podnošenje ponuda; poziva Agenciju da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o njihovoj provedbi;

Transparentnost i demokratičnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

22.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; na temelju navoda Agencije prima na znanje da je Agencija izradila nacrt internih pravila o zviždačima, ali da će, sukladno savjetu Komisije, provesti oglednu odluku Komisije čim bude proslijeđena agencijama; poziva Agenciju da bez odgode izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi te odluke i usvoji politiku o zviždačima;

23.  podsjeća da su odredbe o informacijama i komunikaciji kao dijelu odgovornosti Agencije prema javnosti znatno izmijenjene Uredbom (EU) 2016/1624 u kojoj se od Agencije zahtijeva da bude transparentnija u pogledu svojih aktivnosti; žali zbog činjenice da Agencija i dalje ne djeluje u potpunosti u skladu s tim novim pravilima te je poziva da ih provede bez odgode;

Unutarnja kontrola

24.  prima na znanje, prema izvješću Revizorskog suda, da su se rashodi Agencije za bespovratna sredstva znatno povećali, i to sa 123 milijuna eura (2016.) na 167 milijuna eura (2017.); sa zabrinutošću primjećuje da Agencija 2017. nije provela nijednu ex post provjeru nadoknada rashoda za bespovratna sredstva; prima na znanje činjenicu da Agencija smatra da su poboljšane ex ante provjere koje se provode prije nadoknade te da se njima, nakon što se obuhvati određen broj transakcija, može pružiti potrebno jamstvo; međutim, ističe, kao što je i Revizorski sud od 2014. u svojim izvješćima kontinuirano navodio, da su dokazi o rashodima čiji povrat zemlje suradnice traže često nedostatni, što je potvrđeno i 2017. godine; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetim za ublažavanje tih rizika;

25.  prima na znanje da je Agencija revidirala svoj okvir unutarnje kontrole i zamijenila prijašnji pristup koji se temeljio na usklađenosti pristupom koji se temelji na riziku; primjećuje da je revidirani okvir unutarnje kontrole usvojen u studenome 2017. i da je naknadno uspostavljen konsolidirani registar poboljšanja Frontexa;

26.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je Agencija financirala potporu obalnoj straži na Islandu za raspoređivanje zrakoplova u Grčku i da je prije nadoknade troškova koju je Island tražio, Agencija zatražila račune kao dokaz za jednu kategoriju prijavljenih izdataka; žali zbog toga što je Agencija, iako računi nikada nisu dostavljeni, vratila 440 000 EUR, što pokazuje da je ex ante provjera bila neučinkovita; prima na znanje mišljenje Agencije da je procjena troškova održavanja po satu dovoljan razlog za odobravanje rashoda;

27.  sa zabrinutošću napominje da Agencija još uvijek nema sveobuhvatni plan kontinuiteta poslovanja odobren na razini upravnog odbora; poziva Agenciju da poduzme potrebne korake kako bi donijela taj plan i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o njegovu donošenju;

28.  traži od upravnog odbora Agencije da donese jasne sporazume o razini usluga radi kontinuiteta aktivnosti Agencije u slučaju katastrofalnog događaja u sjedištu te povezane ciljeve u pogledu oporavka IT sustava i maksimalnog dopuštenog gubitka podataka za kritične sustave i aplikacije; traži od Agencije da razvije popratne planove, da ih na odgovarajući način ispita te da rezultate ispitivanja upravni odbor odobri na odgovoran način;

Ostale primjedbe

29.  primjećuje da je sporazum o sjedištu između Agencije i poljske vlade stupio na snagu 1. studenoga 2017.; napominje da on utječe na nekoliko postupaka Agencije, s velikim posljedicama na uvjete rada i upravljačke strukture; traži od Agencije da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o projektima koji iz toga proizađu, a posebno o izgradnji nove zgrade sjedišta i uspostavi europske škole u Varšavi;

o
o   o

30.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 108, 22.3.2018., str. 112.
(2) Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ, (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti