Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2195(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0153/2019

Predkladané texty :

A8-0153/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.44

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0285

Prijaté texty
PDF 169kWORD 51k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
P8_TA(2019)0285A8-0153/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017 (2018/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES(5), a najmä na jeho článok 76,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0153/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 173.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 173.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2017 (2018/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES(5), a najmä na jeho článok 76,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0153/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 173.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 173.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2017 (2018/2195(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0153/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 280 560 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 20,54 %; keďže toto zvýšenie súviselo so značným rozšírením mandátu agentúry v roku 2017 v reakcii na migračnú krízu, ktorej Únia čelí; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,63 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,27 %; so znepokojením konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola nízka na úrovni 66,42 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje malé zvýšenie o 0,35 %;

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pôvodný rozpočet agentúry na rok 2017 zahŕňal z predpisov vyplývajúcu finančnú operačnú rezervu vo výške 8 800 000 EUR na financovanie rýchlych pohraničných zásahov a návratových intervencií; berie na vedomie, že agentúra presunula z rezervy celkovo 3 800 000 EUR do svojho operačného rozpočtu na financovanie iných činností; so znepokojením konštatuje, že presuny nie sú v súlade s rozpočtovými pravidlami agentúry; berie na vedomie odpoveď agentúry, že sa domnieva, že zákonodarca by mal poskytnúť vysvetlenie k realizácii presunov z rezervy; vyzýva agentúru, aby v budúcnosti zabránila takýmto neregulárnym opatreniam a informovala orgán udeľujúci absolutórium o tom, aké vysvetlenie agentúra považuje za potrebné;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 11 125 174 EUR, čo predstavuje 14,96 % celkovej prenesenej sumy a podobnú úroveň ako v roku 2016; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie úplného využitia prenesených rozpočtových prostriedkov s cieľom zabrániť zrušeniu podstatných zdrojov ako v predchádzajúcich rokoch;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa na meranie pridanej hodnoty svojich činností rôzne kľúčové ukazovatele výkonnosti; berie na vedomie, že agentúra plánuje revidovať svoje ukazovatele v roku 2019; vyzýva agentúru, aby ďalej rozvíjala kľúčové ukazovatele výkonnosti na posilnenie svojho rozpočtového riadenia, najmä s ohľadom na predĺženie jej mandátu a neustále sa zvyšujúci rozpočet, a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v uvedenej oblasti; vyjadruje obavy, pokiaľ ide o časť rozpočtu, ktorú agentúra nemohla vyčerpať;

5.  pripomína, že v reakcii na situáciu v oblasti migrácie a azylu, ktorej čelila Únia v roku 2015, bol mandát agentúry v roku 2016 výrazne rozšírený, aby agentúra mohla lepšie riešiť potreby a výzvy, ktorým Únia čelí na svojich vonkajších hraniciach; zdôrazňuje, že v roku 2017 stále prebiehala adaptácia systémov a postupov na nový mandát agentúry, ktorý bol aktualizovaný v roku 2016 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624(2);

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri väčšine operačných programov agentúry nie sú uvedené kvantitatívne ciele a konkrétne cieľové hodnoty pre spoločné operácie; so znepokojením konštatuje, že to spolu so skutočnosťou, že spolupracujúce krajiny neposkytujú dostatočnú dokumentáciu, môže brániť pri hodnotení ex post týkajúcom sa účinnosti spoločných operácií v dlhodobom horizonte; vyzýva agentúru, aby stanovila príslušné strategické ciele pre svoje činnosti a zaviedla účinný systém monitorovania a vykazovania orientovaný na výsledky spolu s relevantnými a merateľnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti;

7.  berie na vedomie, že správna rada schválila reorganizáciu štruktúr agentúry v júni 2017, čo ovplyvnilo prideľovanie zdrojov; vyzýva agentúru, aby o vykonávaní tejto novej organizačnej štruktúry informovala orgán udeľujúci absolutórium;

8.  s uspokojením konštatuje, že všetky členské štáty a krajiny pridružené k schengenskému priestoru sa zúčastnili na aspoň jednej spoločnej operácii a 26 členských štátov sa zúčastnilo ako organizátori alebo účastníci návratových operácií koordinovaných a spolufinancovaných agentúrou, čo bolo o dva členské štáty viac ako v roku 2016;

9.  víta skutočnosť, že agentúra podporuje spoluprácu medzi agentúrami, najmä pokiaľ ide o pobrežnú stráž, ale aj v oblasti colnej spolupráce a spolupráce v oblasti presadzovania práva, s cieľom plne využívať výhody viacúčelových operácií ako dôležitého prvku integrovaného riadenia hraníc;

10.  s uspokojením konštatuje, že agentúra spolupracuje s inými agentúrami, okrem iného tým, že podporuje prijímanie zamestnancov, stavebné projekty a poradenské služby v oblasti bezpečnosti a má spoločné kancelárie s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, oddelením Európskej únie pre justičnú spoluprácu a Európskym podporným úradom pre azyl v rámci osobitnej regionálnej jednotky Európskej únie v Taliansku a Grécku;

11.  naliehavo vyzýva agentúru, aby vypracovala komplexný plán na zabezpečenie kontinuity činností;

Personálna politika

12.  s poľutovaním konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený len na 74,43 %, pričom z 352 dočasných zamestnancov schválených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 275 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 262 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 139 zmluvných zamestnancov a 113 vyslaných národných expertov;

13.  so znepokojením opäť berie na vedomie rodovú nerovnováhu v správnej rade agentúry; pripomína, že za vymenovanie členov správnej rady sú zodpovedné členské štáty; vyzýva členské štáty, aby pri vymenúvaní svojich členov správnej rady agentúry zabezpečili vyvážené rodové zastúpenie; vyzýva agentúru, aby členským štátom aktívne pripomínala význam vyváženého rodového zastúpenia; poukazuje na skutočnosť, že by bolo vhodné prijať opatrenia zamerané na dosiahnutie vyrovnanejšieho zemepisného zastúpenia zamestnancov agentúry;

14.  poznamenáva, že rok 2017 bol druhým rokom päťročného plánu rastu po prijatí nariadenia (EÚ) 2016/1624, ktorým sa výrazne zvýšili zdroje v oblasti rozpočtu a zamestnancov agentúry; poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov po predĺžení mandátu agentúry vzrastie počet jej zamestnancov viac než dvojnásobne z 365 v roku 2016 na 1 000 v roku 2020; okrem toho konštatuje, že plánované zvýšenie počtu zamestnancov si bude vyžadovať dodatočné kancelárske priestory; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých s cieľom riešiť problémy týkajúce sa rastúceho počtu zamestnancov a aby ho podrobne informovala o ďalších krokoch vrátane finančných výpočtov týkajúcich sa výstavby nového sídla;

15.  s obavami berie na vedomie, že agentúra má problémy s hľadaním zamestnancov s požadovaným profilom, často pre nízky opravný koeficient pre platy (66,7%); vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledku diskusií s Komisiou o možných zmierňujúcich opatreniach a o svojich plánoch na ďalšie možné opatrenia na prilákanie nových zamestnancov, najmä so zreteľom na predĺženie mandátu agentúry a zvýšenie počtu zamestnancov; vyzýva agentúru, aby bezodkladne vymenovala nového pracovníka pre základné práva s cieľom zabezpečiť, aby sa okamžite riešili hrozby týkajúce sa základných práv a aby sa politika organizácie v oblasti základných práv neustále aktualizovala;

16.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu a výraznému celkovému zvýšeniu počtu zamestnancov agentúry pracovníčke pre základné práva stále chýbajú primerané ľudské zdroje, čo jej jasne bráni v riadnom výkone úloh, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 2016/1624; naliehavo žiada agentúru, aby poskytla svojej pracovníčke pre základné práva primerané zdroje a zamestnancov, a to najmä na účely zriadenia mechanizmu riešenia sťažností a na účely ďalšieho rozvoja a vykonávania stratégie agentúry v oblasti monitorovania a zabezpečovania ochrany základných práv;

17.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe obavy agentúry týkajúce sa nákladov na preklad;

18.  konštatuje, že agentúra používa Kódex správania pre všetky osoby zúčastňujúce sa na operačných činnostiach agentúry Frontex a dôverné oznamovanie ako opatrenia na riešenie prípadov obťažovania;

19.  so znepokojením konštatuje, že zo správy Dvora audítorov vyplýva, že agentúra v roku 2017 pokračovala v neoprávnených náboroch zamestnancov v rámci externých výberových konaní, pričom vymenovala kandidátov do vyšších tried AST, než je najvyššia trieda stanovená v služobnom poriadku; poukazuje na to, že v tejto súvislosti boli v roku 2017 dva nábory zamestnancov považované za neoprávnené (14 v roku 2016); berie na vedomie odôvodnenie agentúry, pokiaľ ide o nábory zamestnancov, a uznáva, že od marca 2017 agentúra nevymenovala žiadnych externých kandidátov do triedy vyššej ako AST 4;

Verejné obstarávanie

20.  uznáva, že agentúra v roku 2017 revidovala celý svoj finančný program s cieľom dosiahnuť zjednodušenie, prechod od grantov k zmluvám o poskytovaní služieb a zavedenie paušálnych sadzieb; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o uplatňovaní nového systému;

21.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 nezačala používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu a uchovávanie informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); konštatuje, že agentúra zaviedla elektronickú fakturáciu a elektronické uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania pre niektoré postupy, elektronické predkladanie ponúk však ešte nie; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky nástroje potrebné na riadenie postupov verejného obstarávania a aby o ich zavedení informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

22.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov činnosti, ktorá je v rozpore s pravidlami; berie na vedomie vyjadrenie agentúry, že vypracovala návrh vnútorných predpisov týkajúcich sa oznamovania činnosti, ktorá je v rozpore s pravidlami, ale že na radu Komisie bude vykonávať vzorové rozhodnutie Komisie po tom, ako bude oznámené agentúram; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto rozhodnutia a aby bezodkladne prijala svoju politiku v oblasti oznamovania činnosti, ktorá je v rozpore s pravidlami;

23.  pripomína, že ustanovenia o informáciách a komunikácii, ktoré sú súčasťou zodpovednosti agentúry vo vzťahu k verejnosti, boli nariadením (EÚ) 2016/1624 výrazne upravené a vyžadujú, aby bola agentúra transparentnejšia, čo sa týka jej činností; vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúra ešte stále nedodržiava tieto nové pravidlá v plnej miere, a vyzýva ju, aby ich bezodkladne vykonala;

Vnútorná kontrola

24.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že výdavky agentúry na poskytovanie grantov sa značne zvýšili, a to zo 123 000 000 EUR v roku 2016 na 167 000 000 EUR v roku 2017; konštatuje s obavami, že agentúra v roku 2017 nevykonala žiadnu kontrolu ex post zameranú na úhradu výdavkov na granty; konštatuje, že agentúra sa domnieva, že jej kontrola ex ante, ktorú vykonáva pred úhradami, sa zlepšila a že po tom, ako dosiahne určitú úroveň, by mohla poskytovať potrebnú istotu; poukazuje však na to, že podľa pravidelných správ Dvora audítorov od roku 2014 dôkaz o výdavkoch nárokovaných spolupracujúcimi krajinami je často nedostatočný, čo sa potvrdilo aj v roku 2017; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zmiernenie týchto rizík;

25.  berie na vedomie, že agentúra revidovala svoj rámec vnútornej kontroly (ICF) a zmenila predchádzajúci prístup založený na dodržiavaní predpisov na prístup založený na riziku; berie na vedomie, že revidovaný ICF bol prijatý v novembri 2017 a následne bol vypracovaný konsolidovaný záznam o zlepšení agentúry Frontex;

26.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra financovala podporu islandskej pobrežnej stráže v súvislosti s nasadením lietadla v Grécku a že pred náhradou výdavkov, ktoré si nárokoval Island, agentúra požiadala o faktúry ako dôkaz pre jednu kategóriu vykázaných výdavkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci faktúry nikdy neboli poskytnuté, agentúra preplatila 440 000 EUR, čo svedčí o tom, že kontrola ex ante bola neúčinná; berie na vedomie informáciu agentúry, že odhad nákladov na hodinu údržby poskytuje dostatočné dôvody na schválenie výdavkov;

27.  so znepokojením konštatuje, že agentúra stále nemá žiadny komplexný plán na zabezpečenie kontinuity činnosti schválený správnou radou; vyzýva agentúru, aby urobila všetko potrebné pre prijatie takéhoto plánu a aby o jeho prijatí informovala orgán udeľujúci absolutórium;

28.  žiada správnu radu agentúry, aby prijala jasné dohody o úrovni služieb na zabezpečenie kontinuity jej činnosti v prípade katastrofy na pracovisku, ako aj zodpovedajúce ciele obnovy informačných technológií a maximálnej prípustnej straty dát pre svoje najdôležitejšie systémy a aplikácie; žiada agentúru, aby vypracovala plány na podporu a primerane ich vykonávala a aby jej správna rada zodpovedne schvaľovala výsledky testov;

Ďalšie pripomienky

29.  konštatuje, že dohoda o sídle medzi agentúrou a poľskou vládou nadobudla platnosť 1. novembra 2017; konštatuje, že táto dohoda má vplyv na niekoľko postupov agentúry a významne ovplyvňuje pracovné podmienky a nástroje riadenia; žiada agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledných projektoch, najmä o výstavbe novej budovy sídla a zriadení európskej školy vo Varšave;

o
o   o

30.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(3) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 112.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia