Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2196(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0142/2019

Внесени текстове :

A8-0142/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.45

Приети текстове :

P8_TA(2019)0286

Приети текстове
PDF 160kWORD 54k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС (GSA) за финансовата 2017 година (2018/2196(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0086/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0142/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 98.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 98.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година (2018/2196(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0086/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0142/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 98.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 98.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година (2018/2196(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0142/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция за ГНСС („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 28 467 648 EUR, което представлява намаление от 2,13% спрямо 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява същата степен, както през 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 86,20%, което представлява увеличение с 3,78% в сравнение с 2016 г.;

2.  отбелязва, че в допълнение към основния си бюджет Агенцията е продължила да управлява голяма част от делегирания бюджет през 2017 г. след подписването на измененията на споразуменията за делегиране относно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и „Галилео“; отбелязва, че през 2017 г. са поети задължения за общо 416 000 000 EUR от делегирания бюджет и са извършени плащания за 638 000 000 EUR;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва с безпокойство, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 270 961 EUR, което представлява 5,30% от общия размер на пренесената сума, което въпреки това представлява леко намаление с 1,15% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

4.  приветства факта, че Агенцията използва някои ключови показатели за ефективност за измерване на добавената стойност от своите дейности и подобряване на управлението на бюджета си;

5.  отбелязва, че предаването на предоставянето на услуги на оператора на услуги „Галилео“ е приключило и че през 2017 г. в Мадрид се е провело първото събрание на ползвателите на „Галилео“;

6.  приветства факта, че Агенцията е делегирала счетоводните си функции на Комисията и че споделя предоставянето на услугите, свързани с управлението на непрекъснатостта на дейността и капацитета за вътрешен одит, с други агенции;

7.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2017 г. от името на Комисията е извършена средносрочна оценка на програмите „Галилео“ и „Европейска геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS)“, както и на резултатите от дейността на Агенцията в периода 2014—2016 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази оценка;

Политика относно персонала

8.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 91,38%, като са били назначени 106 срочно наети служители от общо 116-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 113 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 55 договорно наети служители и 5 командировани национални експерти; отбелязва, че за да подкрепят разширените правомощия на Агенцията, бяха назначени нови срочно наети служители като първа стъпка към увеличаване на броя на служителите с оглед на това Агенцията да разполага с допълнителните ресурси, от които се нуждае, за да посрещне бъдещите предизвикателства;

9.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; признава, че Агенцията предлага поверителни консултации, както и обучителни сесии;

10.  изразява съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете при членовете на висшето ръководство на Агенцията, като 10 от общо 12 членове са мъже, а 2 са жени; изисква от Агенцията да предприеме мерки, които да гарантират по-добър баланс между половете в рамките на висшето ръководство;

11.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни работни места да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира загрижеността на Агенцията относно разходите за писмен превод; отбелязва освен това, че Агенцията е въвела нови инструменти за публикуване на обяви за работни места, като е рекламирала широко в социалните медии и е внесла подобрения в уебстраницата с възможности за работа;

Обществени поръчки

12.  отбелязва, че според доклада на Палатата на 15 декември 2016 г. Агенцията е подписала рамков договор относно експлоатацията на сателитната система „Галилео“ за периода 2017—2027 г. на стойност 1 500 000 000 EUR; отбелязва освен това, че договорът е възложен посредством процедура за обществена поръчка; посочва, че един от оферентите е започнал съдебно производство, като оспорва резултатите от процедурата за възлагане на обществена поръчка; отбелязва, че решението на Съда на Европейския съюз ще определи дали процедурата за възлагане на обществена поръчка е била законосъобразна и редовна по отношение на рамковия договор и всички свързани с него конкретни договори и бъдещи плащания; посочва, че Агенцията е оповестила и обяснила случая в своите финансови отчети за 2017 г. и е добавила информацията, че през 2017 г. по рамковия договор са изплатени 49 000 000 EUR (7% от бюджета за 2017 г., включително получените средства по споразуменията за делегиране); призовава Агенцията да се подготви за смекчаване на възможните финансови или оперативни рискове и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието на процеса;

13.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Агенцията все още не е използвала никой от инструментите, въведени от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че Агенцията предприема необходимите стъпки за използването на модула за електронно подаване на оферти; призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.  отбелязва, че един бивш служител на Комисията изпълнява консултативна роля в рамките на инициативата за активен живот на възрастните хора, без да получава право на възнаграждение от Агенцията;

15.  отбелязва, че според Агенцията както декларациите за интереси, така и кратките автобиографии на висшето ѝ ръководство са публикувани на нейния уебсайт; въпреки това изразява съжаление, че автобиографиите на членовете на управителния съвет не се публикуват; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за действията, предприети в това отношение;

16.  отбелязва, че Агенцията е приела вътрешна политика относно подаването на сигнали за нередности през юни 2018 г., след като е получила одобрение от Комисията;

Други коментари

17.  отбелязва, че вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза беше взето важно решение във връзка с „Галилео“ за преместването на второстепенния център за наблюдение на сигурността на „Галилео“ (ЦНСГ) от Суонуик в Мадрид и че същевременно Агенцията работи в тясно сътрудничество с френските органи по модернизирането и бъдещото разширяване на основния център за наблюдение на сигурността на „Галилео“ в Сен-Жермен-ан-Ле;

18.  приветства ангажираността и сътрудничеството на Агенцията с Комисията с цел свеждане до минимум на евентуалните отрицателни оперативни или финансови последици, които биха могли да произтекат от решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; отбелязва, че през 2017 г. Агенцията е създала списък на договорите и безвъзмездните средства, засегнати от решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза, с анализ на възможните последици, и понастоящем води преговори за мерки за смекчаване на последиците със съответните изпълнители; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултата от преговорите и извършения анализ;

o
o   o

19.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 127.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност