Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2196(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0142/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0142/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.45

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0286

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 164kWORD 55k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0142/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 98.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 98.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0142/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 98.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 98.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0142/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 28 467 648 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 2,13 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο είναι το ίδιο με το ποσοστό του 2016· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 86,20 % και αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,78 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  σημειώνει ότι πέραν του πυρήνα του προϋπολογισμού του, ο Οργανισμός συνέχισε να διαχειρίζεται κατ’ ανάθεση προϋπολογισμό μεγάλου ύψους το 2017, μετά την υπογραφή των τροποποιήσεων των συμφωνιών ανάθεσης αρμοδιοτήτων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και το Galileo· σημειώνει ότι, το 2017, δεσμεύτηκε συνολικό ποσό 416 000 000 EUR στο πλαίσιο κατ’ ανάθεση προϋπολογισμού και εκτελέστηκαν πληρωμές ύψους 638 000 000 EUR·

Ακύρωση μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι ακυρώσεις των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 270 961 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 5,30 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας, ωστόσο, μικρή μείωση κατά 1,15 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

4.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ορισμένους κύριους δείκτες επιδόσεων για να υπολογίζει την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του και να βελτιώνει τη δημοσιονομική του διαχείριση·

5.  σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στον διαχειριστή των υπηρεσιών Galileo («Galileo Service Operator») και ότι η πρώτη συνέλευση χρηστών του Galileo στη Μαδρίτη πραγματοποιήθηκε το 2017·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει αναθέσει τις λογιστικές του υπηρεσίες στην Επιτροπή και ότι μοιράζεται με άλλους οργανισμούς την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου·

7.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2017 πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS και των επιδόσεων του Οργανισμού κατά την περίοδο 2014-2016· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης·

Πολιτική προσωπικού

8.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 91,38 %, με την κάλυψη 106 θέσεων έκτακτων υπαλλήλων από τις 116 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 113 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 55 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 5 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2017· σημειώνει ότι, προκειμένου να υποστηριχθεί η διεύρυνση του πεδίου αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, προσλήφθηκαν νέοι έκτακτοι υπάλληλοι ως ένα πρώτο βήμα για την ενίσχυση του προσωπικού, με στόχο να δοθούν στον Οργανισμό οι πρόσθετοι πόροι που χρειάζεται για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων·

9.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· αναγνωρίζει ότι παρέχει εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως επίσης και μαθήματα κατάρτισης·

10.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων στελεχών του Οργανισμού, δεδομένου ότι 10 από τα 12 στελέχη είναι άνδρες και 2 είναι γυναίκες· ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις του·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την ανησυχία του Οργανισμού όσον αφορά τα μεταφραστικά έξοδα· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο Οργανισμός εισήγαγε νέα εργαλεία για την ανακοίνωση θέσεων εργασίας, με εκτεταμένη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βελτίωση της ιστοσελίδας για τις ευκαιρίες απασχόλησης·

Σύναψη συμβάσεων

12.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός συνήψε, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την εκμετάλλευση του δορυφορικού συστήματος Galileo για την περίοδο 2017 έως 2027, που αντιστοιχεί σε 1 500 000 000 EUR· επισημαίνει ακόμη ότι η σύμβαση ανατέθηκε με την εφαρμογή διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων· επισημαίνει ότι ένας από τους προσφέροντες που συμμετείχαν στη διαδικασία έχει κινήσει νομικές διαδικασίες, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης· σημειώνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφανθεί επί της νομιμότητας και της κανονικότητας της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης-πλαισίου, καθώς και όλων των συναφών επιμέρους συμβάσεων και των μελλοντικών πληρωμών· σημειώνει ότι ο Οργανισμός γνωστοποίησε και αποσαφήνισε το ζήτημα στις οικονομικές καταστάσεις του 2017, καθώς και το γεγονός ότι το 2017 καταβλήθηκαν βάσει της σύμβασης-πλαισίου 49 000 000 EUR (7 % του προϋπολογισμού του 2017, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που προήλθαν από συμφωνίες ανάθεσης αρμοδιοτήτων)· καλεί τον Οργανισμό να προετοιμαστεί για τον μετριασμό τυχόν οικονομικών ή επιχειρησιακών κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν, και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στη διαδικασία·

13.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός, έως το τέλος του 2017, δεν είχε ακόμη ξεκινήσει να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· σημειώνει ότι ο Οργανισμός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη χρήση της ενότητας «e-Submission»· καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή τους·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  σημειώνει ότι ένας πρώην υπάλληλος της Επιτροπής κατέχει συμβουλευτικό ρόλο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για ενεργούς ηλικιωμένους, χωρίς να έχει αποδοχές από τον Οργανισμό·

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Οργανισμό, τόσο οι δηλώσεις συμφερόντων όσο και τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ανώτατων διοικητικών στελεχών του έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού δεν έχουν δημοσιευθεί· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτόν·

16.  σημειώνει ότι, τον Ιούνιο του 2018, ο Οργανισμός ενέκρινε μια εσωτερική πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών, αφού είχε λάβει την έγκριση της Επιτροπής·

Λοιπά σχόλια

17.  σημειώνει ότι, μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, ελήφθη μια σημαντική απόφαση για τη μετεγκατάσταση του δευτερεύοντος κέντρου παρακολούθησης της ασφάλειας του Galileo (GSMC) από το Swanwick στη Μαδρίτη και ότι, ταυτόχρονα, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις γαλλικές αρχές για την αναβάθμιση και τη μελλοντική επέκταση του βασικού GSMC στο Saint-Germain-en-Laye·

18.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση του Οργανισμού και τη συνεργασία του με την Επιτροπή προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν αρνητικές επιχειρησιακές ή οικονομικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν εξαιτίας της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση· σημειώνει ότι το 2017 ο Οργανισμός κατάρτισε κατάλογο των συμβάσεων και των επιχορηγήσεων που επηρεάζονται από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, με ανάλυση των πιθανών συνεπειών, και διαπραγματεύεται επί του παρόντος μέτρα μετριασμού με τους οικείους αναδόχους· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και την ανάλυση που διενεργείται·

o
o   o

19.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 127.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου