Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2196(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0142/2019

Esitatud tekstid :

A8-0142/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.45

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0286

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 52k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0086/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(5), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0142/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 98.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 98.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa GNSSi Agentuuri 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0086/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(5), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0142/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 98.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 98.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa GNSSi Agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2196(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa GNSSi Agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0142/2019),

A.  arvestades, et vastavalt agentuuri tulude ja kulude aruandele(1) toetas liit Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur“) 2017. aasta lõplikku eelarvet 28 467 648 euroga, mida oli 2016. aastaga võrreldes 2,13 % vähem; arvestades, et agentuuri eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 % ehk sama, mis 2016. aastal; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 86,20 %, mis on 2016. aasta näitajast 3,78 % suurem;

2.  märgib, et lisaks oma põhieelarvele haldas agentuur 2017. aastal jätkuvalt suures mahus delegeeritud eelarvet, tulenevalt kahe delegeerimislepingu (Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) ja Galileo kohta) muudatusettepanekute allkirjastamisest; märgib, et delegeeritud eelarves seoti 2017. aastal kulukohustustega kokku 416 000 000 eurot ja välja maksti 638 000 000 eurot;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  märgib murega, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 270 961 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 5,30 %; märgib, et see summa on 2016. aastaga võrreldes natuke (1,15 %) väiksem;

Tulemuslikkus

4.  peab kiiduväärseks, et agentuur kasutab oma tegevusega loodava lisaväärtuse mõõtmiseks ja eelarve haldamise täiustamiseks teatavaid tulemuslikkuse põhinäitajaid;

5.  märgib, et teenuste osutamine anti Galileo teenusepakkujale edukalt üle ning 2017. aastal toimus Madridis esimene Galileo kasutajate kohtumine;

6.  peab kiiduväärseks, et agentuur tellib raamatupidamisteenused komisjonilt ning et talitluspidevuse haldamise ja siseauditi valdkonna teenuste osutamine toimub teiste ametitega koos;

7.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt tehti 2017. aastal komisjoni ülesandel programmide Galileo ja EGNOS ning agentuuri aastate 2014–2016 tulemuslikkuse vahehindamine; kutsub agentuuri üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle hindamise tulemustest;

Personalipoliitika

8.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 91,38 %, kusjuures liidu eelarvega lubatud 116 ajutise teenistuja kohast oli täidetud 106 (2016. aastal oli lubatud ametikohti 113); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 55 lepingulist töötajat ja 5 lähetatud riiklikku eksperti; märgib, et agentuuri pädevuse laiendamist silmas pidades võeti tööle uusi ajutisi töötajaid ja alustati töötajate arvu suurendamist, et tagada agentuurile eesseisvate ülesannete täitmiseks vajalikud lisaressursid;

9.  märgib, et agentuur on vastu võtnud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise vältimise poliitika; märgib, et see hõlmab konfidentsiaalset nõustamist ja koolitusi;

10.  peab kahetsusväärseks, et agentuuri kõrgema juhtkonna liikmete hulgas valitseb sooline tasakaalustamatus, sest kaheteistkümnest liikmest kümme on mehed ja kaks naised; palub agentuuril võtta meetmeid, mis tagaksid kõrgema juhtkonna hulgas parema soolise tasakaalu;

11.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab agentuuri muret kirjaliku tõlke kulude pärast; märgib lisaks, et agentuur võttis kasutusele uued töökuulutuste levitamise vahendid, teeb sotsiaalmeedias ulatuslikult reklaami ning täiustab töövõimaluste veebilehte;

Hanked

12.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt allkirjastas agentuur 15. detsembril 2016. aastal raamlepingu satelliitsüsteemi Galileo kasutamiseks perioodil 2017–2027, maksumusega 1 500 000 000 eurot; märgib lisaks, et leping sõlmiti avaliku hankemenetluse alusel; märgib, et üks osalenud pakkuja on algatanud kohtumenetluse ja vaidlustanud hankemenetluse tulemused; võtab teadmiseks, et raamlepingu hanke ning kõigi sellega seotud lepingute ja tulevaste maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta teeb otsuse Euroopa Liidu Kohus; juhib tähelepanu sellele, et agentuur avaldas selle asjaolu koos selgitustega 2017. aasta finantsaruannetes koos teabega, et 2017. aastal maksti raamlepingu alusel välja 49 000 000 eurot (7 % 2017. aasta eelarvest, mis hõlmab ka delegeerimislepingute raames makstud summasid); kutsub agentuuri üles tegema ettevalmistusi võimalike finants- või tegevusriskide leevendamiseks ning andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile olukorra kujunemise kohta aru;

13.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei kasutanud agentuur veel komisjoni poolt kasutusele võetud vahendeid, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); märgib, et agentuur tegeleb dokumentide elektroonilise esitamise mooduli kasutuselevõtuks vajalike meetmetega; soovib, et agentuur võtaks kasutusele kõik hankemenetluste haldamiseks vajalikud vahendid ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamise kohta aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14.  märgib, et algatuse Active Senior Initiative raames tegeleb nõustamisega üks endine komisjoni ametnik, kes ei saa agentuurilt palka;

15.  võtab agentuuri esitatud andmete põhjal teadmiseks, et selle kõrgema juhtkonna liikmete huvide deklaratsioonid ja lühikesed elulookirjeldused on avaldatud agentuuri veebilehel; peab siiski kahetsusväärseks, et haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused on avaldamata; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, mida selles vallas tehakse;

16.  märgib, et agentuur kiitis 2018. aasta juunis pärast komisjonilt heakskiidu saamist heaks agentuurisisese rikkumistest teatamise poliitika;

Muud märkused

17.  märgib, et pärast Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda tehti Galileo seisukohast oluline otsus viia Galileo teine turvaseirekeskus Swanwickist Madridi üle, ning tõdeb, et samal ajal on agentuur teinud Prantsusmaa ametiasutustega tihedat koostööd Saint-Germain-en-Laye’s asuva Galileo peamise turvaseirekeskuse täiustamise ja tulevase laiendamise asjus;

18.  peab kiiduväärseks agentuuri pühendumust ja komisjoniga tehtavat koostööd, mille eesmärk on tagada, et Ühendkuningriigi otsus liidust lahkuda avaldab agentuurile võimalikult vähe operatiiv- ja finantsmõju; märgib, et 2017. aastal koostas agentuur loetelu kõikidest lepingutest ja toetustest, mida Ühendkuningriigi liidust lahkumise otsus mõjutab, samuti analüüsis agentuur kõiki võimalikke tagajärgi ning peab praegu asjaomaste lepingupartneritega leevendavate meetmete üle läbirääkimisi; palub, et agentuur hoiaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbirääkimiste ja analüüside tulemustega kursis;

o
o   o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 84/26, 17.3.2017, lk 127.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0254.

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika