Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2196(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0142/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0142/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.45

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0286

Usvojeni tekstovi
PDF 151kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS (GSA) za financijsku godinu 2017. (2018/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 98.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 98.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 276, 20.10.2010., str. 11.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017. (2018/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 98.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 98.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 276, 20.10.2010., str. 11.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017. (2018/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Unija subvencionirala konačni proračun Agencije za europski globalni navigacijski satelitski sustav („Agencija”) za financijsku godinu 2017. s 28 467 648 EUR, što predstavlja smanjenje od 2,13 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 100 %, što je isti postotak kao u 2016.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 86,20 %, što je povećanje od 3,78 % u odnosu na 2016.;

2.  prima na znanje da je Agencija, uz svoj osnovni proračun, 2017. nastavila upravljati velikim iznosom delegiranog proračuna nakon potpisivanja izmjena sporazuma o delegiranju Europskog geostacionarnog navigacijskog sustava (EGNOS) i sustava Galileo; primjećuje da su 2017. u okviru delegiranog proračuna odobrena sredstva iznosila ukupno 416 000 000 EUR, a plaćanja 638 000 000 EUR;

Ukidanje prijenosa

3.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 270 961 EUR, što predstavlja 5,30 % ukupnog prenesenog iznosa i neznatno je smanjenje od 1,15 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

4.  pozdravlja činjenicu da Agencija primjenjuje određene ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti i za poboljšanje upravljanja proračunom;

5.  napominje da je dovršena primopredaja pružanja usluge operatoru sustava Galileo te da je održana prva skupština korisnika programa Galileo u Madridu 2017.;

6.  pozdravlja činjenicu da je Agencija eksternalizirala svoje računovodstvene usluge Komisiji te da dijeli pružanje usluga povezanih s upravljanjem kontinuitetom poslovanja i Odjel za unutarnju reviziju s drugim agencijama;

7.  napominje da je prema izvješću Suda tijekom 2017. godine u ime Komisije provedena evaluacija programa Galileo i EGNOS na sredini razdoblja provedbe, kao i evaluacija uspješnosti Agencije u razdoblju 2014. – 2016.; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te evaluacije;

Kadrovska politika

8.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 91,38 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 106 privremenih djelatnika od 116 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 113 odobrenih radnih mjesta u 2016.); također primjećuje da je 2017. za Agenciju radilo 55 ugovornih djelatnika i 5 upućenih nacionalnih stručnjaka; napominje da su, kako bi se poduprla proširena nadležnost Agencije, zaposleni novi privremeni zaposlenici kao prvi korak prema povećanju broja zaposlenika ne bi li se Agenciji dali dodatni resursi kako bi mogla odgovoriti na buduće izazove;

9.  primjećuje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prima na znanje da Agencija nudi povjerljivo savjetovanje kao i tečajeve za osposobljavanje;

10.  žali zbog rodne neravnoteže među članovima višeg rukovodstva Agencije s obzirom na to da su 10 od 12 njegovih članova muškarci, a 2 žene; traži od Agencije da poduzme mjere kako bi se zajamčila bolja rodna ravnoteža među njezinim višim rukovodstvom;

11.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije zabrinutost Agencije u pogledu troškova prevođenja; nadalje, prima na znanje da je Agencija uvela nove alate za oglašavanje radnih mjesta, da intenzivno oglašava radna mjesta na društvenim mrežama i da je poboljšala internetsku stranicu o mogućnostima zapošljavanja;

Javna nabava

12.  napominje da je u skladu s izvješćem Suda Agencija 15. prosinca 2016. potpisala okvirni ugovor o iskorištavanju satelitskog sustava Galileo u razdoblju 2017. – 2027., u iznosu od 1 500 000 000 EUR; nadalje napominje da je ugovor dodijeljen postupkom javne nabave; ističe da je jedan od ponuditelja pokrenuo sudski postupak i da osporava ishod postupka javne nabave; napominje da će se presudom Suda Europske unije odlučiti o zakonitosti i pravilnosti postupka javne nabave povezanog s okvirnim ugovorom i svim povezanim posebnim ugovorima i budućim plaćanjima; ističe da je Agencija u financijskim izvještajima za 2017. prikazala i objasnila tu stavku, kao i informaciju da je 2017. na temelju okvirnog ugovora isplaćen iznos od 49 000 000 EUR (odnosno 7 % proračuna za 2017. koji uključuje sredstva primljena na temelju sporazuma o delegiranju ovlasti); poziva Agenciju da se pripremi za ublažavanje svih financijskih ili operativnih rizika koji se mogu pojaviti te da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o razvoju događaja u tom postupku;

13.  prima na znanje iz izvješća Suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije koristila nijedan od alata koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); napominje da Agencija poduzima potrebne korake za primjenu modula „e-podnošenja”; poziva Agenciju da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o njihovoj implementaciji;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

14.  primjećuje da jedan bivši dužnosnik Komisije ima savjetodavnu ulogu u okviru inicijative „Active Senior” i da ne prima plaću od Agencije;

15.  napominje da su, prema Agenciji, na internetskim stranicama Agencije objavljene izjave o financijskim interesima i kratki životopisi članova višeg rukovodstva; međutim, izražava žaljenje zbog toga što nisu objavljeni životopisi članova upravnog odbora; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u tom pogledu;

16.  napominje da je Agencija u lipnju 2018. donijela internu politiku o zviždačima, nakon što je dobila odobrenje Komisije;

Ostale primjedbe

17.  napominje da je nakon odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije donesena važna odluka o programu Galileo u pogledu premještanja sekundarnog Centra za praćenje sigurnosti sustava Galileo (GSMC) iz Swanwicka u Madrid i da Agencija istodobno blisko surađuje s francuskim vlastima u pogledu nadogradnje i budućeg proširenja glavnog Centra u Saint-Germain-en-Layeu;

18.  pozdravlja predanost i suradnju Agencije s Komisijom kako bi se smanjio svaki negativan operativni ili financijski učinak koji bi mogao proizaći iz odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Unije; napominje da je Agencija 2017. sastavila popis ugovora i bespovratnih sredstava na koje utječe odluka Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Unije uz analizu mogućih posljedica te da trenutačno pregovara o mjerama za smanjenje rizika s relevantnim izvođačima; poziva Agenciju da o ishodu pregovora i provedenoj analizi obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

o
o   o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84, 17.3.2017., str. 127.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti