Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2196(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0142/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0142/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.45

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0286

Pieņemtie teksti
PDF 157kWORD 53k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Galīgā redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2196(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0142/2019),

1.  sniedz Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 98. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 98. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2196(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008(5), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0142/2019),

1.  apstiprina Eiropas GNSS aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 98. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 98. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2196(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas GNSS aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0142/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas GNSS aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 28 467 648 EUR, t. i., par 2,13 % mazāks nekā 2016. gadā; tā kā Aģentūras budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu norāda, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, proti, tāds pats kā 2016. gadā; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 86,20 %, kas ir par 3,78 % vairāk nekā 2016. gadā;

2.  pieņem zināšanai, ka papildus Aģentūras pamatbudžetam tā 2017. gadā turpināja pārvaldīt lielu deleģētā budžeta apjomu, jo tika parakstīti Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta (EGNOS) un Galileo deleģēšanas nolīgumu grozījumi; norāda, ka 2017. gadā deleģētā budžeta saistību apjoms bija kopumā 416 000 000 EUR, bet maksājumu apjoms bija 638 000 000 EUR;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  pieņem zināšanai, ka tika atcelti 270 961 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 5,30 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra, un tas ir tomēr par 1,15 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

4.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra izmanto dažus galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu tās darbību sniegto pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību;

5.  norāda, ka tika pabeigta pakalpojumu sniegšanas nodošana Galileo pakalpojumu operatoram un 2017. gadā Madridē notika pirmā Galileo lietotāju asambleja;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra grāmatvedības pakalpojumu veikšanu uzticēja ārpakalpojumu sniedzējam, t. i., Komisijai un ka tā kopīgi ar citām aģentūrām sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar darbības nepārtrauktības pārvaldību un iekšējās revīzijas spēju;

7.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka pēc Komisijas pieprasījuma 2017. gadā tika veikts starpposma novērtējums par Galileo un EGNOS programmām un Aģentūras sniegumu laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā novērtējuma rezultātiem;

Personāla politika

8.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 91,38 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un 106 no Savienības budžetā apstiprinātajām 116 pagaidu darbinieku vietām (salīdzinājumā ar 113 apstiprinātajām vietām 2016. gadā); norāda, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 55 līgumdarbinieki un 5 norīkotie valstu eksperti; norāda — lai atbalstītu Aģentūras paplašinātos uzdevumus, tika pieņemti darbā jauni pagaidu darbinieki, kas bija pirmais solis virzībā uz darbinieku skaita palielināšanu, lai Aģentūrai piešķirtu papildu resursus, kas nepieciešami turpmāko uzdevumu veikšanai;

9.  norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; pieņem zināšanai to, ka Aģentūra piedāvā konfidenciālu konsultēšanu, kā arī kursus;

10.  pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras augstākajā vadībā, ņemot vērā to, ka 10 no 12 augstākā līmeņa vadītājiem ir vīrieši un tikai 2 ir sievietes; prasa Aģentūrai veikt pasākumus, lai nodrošinātu labāku dzimumu līdzsvaru tās augstākā līmeņa vadībā;

11.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļvietnē, lai palielinātu publicitāti; saprot Aģentūras bažas par rakstiskās tulkošanas izmaksām; turklāt norāda, ka Aģentūra ieviesa jaunus vakanču publicēšanas rīkus, īstenojot plašu reklāmu sociālos plašsaziņas līdzekļos un uzlabojot darba iespēju tīmekļa vietni;

Iepirkums

12.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Aģentūra 2016. gada 15. decembrī parakstīja pamatlīgumu par Galileo satelītsistēmas izmantošanu laikposmā no 2017. līdz 2027. gadam par kopumā 1 500 000 000 EUR; turklāt norāda, ka šo līgumu piešķīra atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai; norāda, ka viens no iesaistītajiem pretendentiem ir uzsācis tiesvedību, apstrīdot iepirkuma procedūras iznākumu; konstatē, ka ar Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu tiks noteikta pamatlīguma iepirkuma procedūras likumība un pareizība, kas attieksies arī uz visiem saistītajiem specifiskajiem līgumiem un nākotnes maksājumiem; norāda, ka Aģentūra sniedza informāciju par šo jautājumu un to izskaidroja 2017. gada finanšu pārskatos, norādot arī informāciju, ka 2017. gadā 49 000 000 EUR (7 % no 2017. gada budžeta, tostarp summas, kas saņemtas, izmantojot deleģēšanas nolīgumus) ir samaksāti saskaņā ar pamatlīgumu; aicina Aģentūru sagatavoties visu iespējamo finansiālo vai darbības risku mazināšanai un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī procesa norisēm;

13.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka 2017. gada beigās Aģentūra vēl nebija izmantojusi nevienu instrumentu, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām pusēm, kuras piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); norāda, ka Aģentūra veic nepieciešamos pasākumus, lai izmantotu “e-iesniegšanas” moduli; aicina Aģentūru ieviest visus iepirkuma procedūru pārvaldībai nepieciešamos instrumentus un par šo procesu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

14.  norāda, ka kāds bijušais Komisijas ierēdnis veic padomdevēja funkcijas saskaņā ar aktīvas vecākās paaudzes iniciatīvu, negūstot maksājumtiesības no Aģentūras;

15.  norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tās tīmekļa vietnē ir publicētas gan tās augstākā līmeņa vadības interešu deklarācijas, gan arī īsi dzīves apraksti jeb CV; tomēr pauž nožēlu, ka nav publicēti valdes locekļu dzīves apraksti jeb CV; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā ziņā veiktajiem pasākumiem;

16.  norāda, ka Aģentūra 2018. gada jūnijā pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas pieņēma iekšējo politiku trauksmes celšanas jomā;

Citi komentāri

17.  norāda, ka pēc Apvienotās Karalistes lēmuma izstāties no Savienības tika pieņemts svarīgs lēmums par sekundārā Galileo drošības uzraudzības centra (GSMC) pārcelšanu no Svonvikas uz Madridi un ka tajā pašā laikā Aģentūra ir cieši sadarbojusies ar Francijas iestādēm, lai uzlabotu un nākotnē paplašinātu galveno GSMC, kas atrodas Senžermēnanlē;

18.  atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos un sadarbību ar Komisiju, lai līdz minimumam samazinātu jebkādu negatīvu darbības vai finansiālu ietekmi, ko varētu radīt Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Savienības; norāda, ka 2017. gadā Aģentūra izveidoja to līgumu un dotāciju uzskaiti, kuras ietekmēja Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Savienības, analizējot iespējamās sekas, un pašlaik ar attiecīgajiem līgumslēdzējiem risina sarunas par riska mazināšanas pasākumiem; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par sarunu iznākumu un veikto analīzi;

o
o   o

19.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju(2) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) OV C 84, 17.03.2017., 127. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika