Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2196(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0142/2019

Teksty złożone :

A8-0142/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.45

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0286

Teksty przyjęte
PDF 161kWORD 53k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS (GSA) za rok budżetowy 2017 (2018/2196(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0142/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 98.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 98.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r.w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2017 (2018/2196(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(5), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0142/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 98.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 98.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2017 (2018/2196(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0142/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) unijna subwencja do ostatecznego budżetu Agencji Europejskiego GNSS (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2017 wyniosła 28 467 648 EUR, co stanowi spadek o 2,13 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  z uznaniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co odpowiada wskaźnikowi z 2016 r.; zauważa ponadto, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 86,20 %, co oznacza wzrost o 3,78 % w porównaniu z 2016 r.;

2.  odnotowuje, że w 2017 r. poza budżetem podstawowym Agencja w dalszym ciągu zarządzała dużą kwotą budżetu delegowanego w związku z podpisaniem aneksu do umowy o delegowaniu zadań w odniesieniu do europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS) i Galileo; zauważa, że w 2017 r. na zobowiązania przeznaczono łącznie 416 000 000 EUR z budżetu delegowanego, zaś płatności wyniosły 638 000 000 EUR;

Anulowane środki przeniesione

3.  z niepokojem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 270 961 EUR, co stanowi 5,30 % całkowitej przeniesionej kwoty, oznacza jednak niewielki spadek o 1,15 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja stosuje niektóre kluczowe wskaźniki efektywności do pomiaru wartości dodanej wynikającej z jej działalności oraz do usprawnienia zarządzania budżetem;

5.  zauważa, że zakończono proces przekazywania operatorowi usług Galileo zadania świadczenia usług oraz że w 2017 r. odbyło się w Madrycie pierwsze zgromadzenie użytkowników Galileo;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja zleciła Komisji usługi księgowe oraz że dzieli ona świadczenie usług związanych z zarządzaniem ciągłością działania i jednostkę audytu wewnętrznego z innymi agencjami;

7.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału w 2017 r. przeprowadzono w imieniu Komisji śródokresową ocenę programów Galileo i EGNOS oraz ocenę wyników osiągniętych przez Agencję w latach 2014–2016; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wynikach tej oceny;

Polityka kadrowa

8.  zauważa, że według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 91,38 % – przyjęto 106 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 116 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 113 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa ponadto, że w 2017 r. w Agencji pracowało 55 pracowników kontraktowych i pięciu oddelegowanych ekspertów krajowych; zauważa, że w celu wsparcia rozszerzonego mandatu Agencji zatrudniono nowych pracowników tymczasowych, co stanowi pierwszy krok w kierunku zwiększenia liczby pracowników z myślą o zapewnieniu Agencji dodatkowych zasobów niezbędnych do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom;

9.  zauważa, że Agencja przyjęła politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że oferuje ona poufne doradztwo oraz sesje szkoleniowe;

10.  ubolewa nad brakiem równowagi płci wśród członków kadry kierowniczej wyższego szczebla Agencji – spośród 12 członków tej kadry 10 osób to mężczyźni, a tylko dwie to kobiety; zwraca się do Agencji o podjęcie działań mających zapewnić większą równowagę płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla;

11.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie obawy Agencji dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych; zauważa ponadto, że Agencja wprowadziła nowe narzędzia obsadzania stanowisk pracy, szeroko nagłaśniając je w mediach społecznościowych i udoskonalając stronę internetową dotyczącą ofert zatrudnienia;

Zamówienia

12.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału 15 grudnia 2016 r. Agencja podpisała umowę ramową dotyczącą eksploatacji systemu satelitarnego Galileo w latach 2017–2027, opiewającą na kwotę 1 500 000 000 EUR; zauważa ponadto, że zamówienia tego udzielono w drodze procedury udzielania zamówień publicznych; zwraca uwagę, że jeden z zainteresowanych oferentów wszczął postępowanie sądowe, kwestionując wynik postępowania o udzielenie zamówienia; zauważa, że o legalności i prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do umowy ramowej oraz wszystkich powiązanych szczegółowych umów i przyszłych płatności rozstrzygnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; zwraca uwagę, że Agencja poinformowała o tej kwestii i udzieliła wyjaśnień w sprawozdaniu finansowym za 2017 r., w którym podała także, że w 2017 r. w ramach umowy ramowej wypłacono kwotę 49 000 000 EUR (7 % budżetu na 2017 r. obejmującego kwoty otrzymane w ramach umów o delegowaniu zadań); wzywa Agencję, aby przygotowała się do złagodzenia wszelkich ewentualnych zagrożeń finansowych lub operacyjnych oraz aby poinformowała organ udzielający absolutorium o rozwoju sytuacji w tym procesie;

13.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału Agencja pod koniec 2017 r. nie korzystała jeszcze z wprowadzonych przez Komisję narzędzi służących wdrożeniu jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z osobami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); zauważa, że Agencja podejmuje niezbędne działania w celu wykorzystania modułu „elektroniczne składanie ofert”; wzywa Agencję, aby wprowadziła wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania procedurami udzielania zamówień i poinformowała organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  zauważa, że jeden z byłych urzędników Komisji odgrywa rolę doradczą w ramach inicjatywy aktywizacji seniorów, bez uprawnień do otrzymania od Agencji wynagrodzenia;

15.  zauważa, że według Agencji zarówno deklaracje interesów, jak i krótkie życiorysy kadry kierowniczej najwyższego szczebla zostały opublikowane na jej stronie internetowej; ubolewa jednak, że nie są publikowane życiorysy członków rady administracyjnej; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o podjętych w związku z tym działaniach;

16.  zauważa, że w czerwcu 2018 r., po uzyskaniu zgody Komisji, Agencja przyjęła wewnętrzną politykę informowania o nieprawidłowościach;

Inne uwagi

17.  zauważa, że w następstwie decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii podjęto ważną decyzję o przeniesieniu rezerwowego centrum monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo (GSMC) z Swanwick do Madrytu oraz że jednocześnie Agencja ściśle współpracuje z władzami francuskimi w zakresie modernizacji i przyszłej rozbudowy głównego GSMC w Saint-Germain-en-Laye;

18.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Agencji i jej współpracę z Komisją w celu zminimalizowania wszelkich negatywnych skutków operacyjnych lub finansowych, jakie mogą wynikać z decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii; zauważa, że w 2017 r. Agencja sporządziła wykaz umów i dotacji, na które wpływa decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii, wraz z analizą potencjalnych skutków, i obecnie negocjuje z odpowiednimi wykonawcami umowy środki łagodzące; wzywa Agencję, aby informowała organ udzielający absolutorium o wynikach negocjacji i przeprowadzonych analizach;

o
o   o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 84/26 z 17.3.2017, s.127.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności