Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2196(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0142/2019

Texte depuse :

A8-0142/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.45

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0286

Texte adoptate
PDF 152kWORD 53k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European (GSA) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2196(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0142/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției GNSS European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 98
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 98
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 276, 20.10.2010, p. 11.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2196(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0142/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 98
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 98
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 276, 20.10.2010, p. 11.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2196(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0142/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), subvenția Uniunii pentru bugetul definitiv al Agenției GNSS European (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 28 467 648 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,13 % față de bugetul pe 2016; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea)” a afirmat, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, care este identică cu cea din exercițiul 2016; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 86,20 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,78 % față de 2016;

2.  ia act de faptul că, în plus față de bugetul său de bază, Agenția a continuat să gestioneze o mare parte a bugetului delegat în 2017, în urma semnării amendamentelor la acordul de delegare privind Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS) și Galileo; ia act de faptul că, în 2017, a fost angajată o sumă totală de 416 000 000 EUR ca buget delegat și au fost efectuate plăți în valoare de 638 000 000 EUR;

Anularea reportărilor

3.  ia act cu îngrijorare de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 270 961 EUR, reprezentând 5,30 % din suma totală reportată, ceea ce constituie totuși o mică scădere, de 1,15 %, față de 2016;

Performanța

4.  salută faptul că Agenția utilizează anumiți indicatori-cheie de performanță pentru a măsura valoarea adăugată oferită de activitățile sale și pentru a-și consolida gestiunea bugetară;

5.  constată că predarea serviciului furnizat operatorului de servicii Galileo a fost finalizată și că prima adunare a utilizatorilor Galileo a avut loc la Madrid în 2017;

6.  salută faptul că Agenția și-a externalizat serviciile de contabilitate către Comisie și împărtășește cu alte agenții furnizarea serviciilor legate de gestionarea continuității activității și de capacitatea de audit intern;

7.  ia act de faptul că, conform raportului Curții, în 2017, a fost realizată în numele Comisiei o evaluare intermediară cu privire la programele Galileo și EGNOS și la performanța Agenției în perioada 2014-2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestei evaluări;

Politica de personal

8.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 91,38 %, fiind ocupate 106 posturi de agenți temporari din cele 116 posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 113 posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 55 de agenți contractuali și 5 experți naționali detașați; ia act de faptul că, pentru a sprijini extinderea sferei de competențe a Agenției, au fost recrutați noi angajați temporari ca un prim pas în direcția creșterii numărului de angajați, cu scopul de a oferi Agenției resursele suplimentare necesare pentru a face față provocărilor viitoare;

9.  constată că Agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; recunoaște că Agenția oferă consiliere confidențială și sesiuni de formare;

10.  regretă dezechilibrul de gen în ceea ce privește membrii conducerii superioare a Agenției, 10 din 12 membri fiind de sex masculin, iar 2 de sex feminin; solicită Agenției să ia măsuri pentru a asigura un echilibru de gen mai bun în cadrul conducerii sale superioare;

11.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul de internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege preocuparea Agenției cu privire la costurile de traducere; constată, de asemenea, că Agenția a introdus noi instrumente de publicare a locurilor vacante, făcând publicitate extinsă pe platformele de comunicare socială și îmbunătățind pagina de internet privind oportunitățile de ocupare a forței de muncă;

Achiziții

12.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, Agenția a semnat, la 15 decembrie 2016, un contract cadru privind exploatarea sistemului Galileo de radionavigație prin satelit pentru perioada 2017-2027, care se ridică la 1 500 000 000 EUR; ia act, de asemenea, de faptul că contractul a fost atribuit în urma unei proceduri de achiziții publice; subliniază că unul dintre ofertanții implicați a inițiat o procedură judiciară, contestând rezultatul procedurii de achiziții publice; ia act de faptul că Curtea de Justiție a Uniunii Europene va hotărî cu privire la legalitatea și regularitatea acestei proceduri de achiziții în legătură cu contractul-cadru, cu toate contractele specifice aferente și cu plățile viitoare; subliniază că Agenția a prezentat și a explicat această chestiune în situațiile financiare aferente exercițiului 2017, precizând și că, în 2017, a fost plătită în temeiul acestui contract-cadru o sumă de 49 000 000 EUR (7 % din bugetul aferent exercițiului 2017, incluzând sumele primite în cadrul acordurilor de delegare); invită Agenția să se pregătească pentru a atenua orice riscuri financiare sau operaționale care ar putea apărea și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice evoluție în această privință;

13.  ia act de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, la sfârșitul anului 2017, Agenția nu folosea încă niciunul dintre instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); ia act de faptul că Agenția ia măsurile necesare pentru a utiliza modulul de „depunere electronică”; invită Agenția să introducă toate instrumentele necesare pentru a gestiona procedurile de achiziții publice și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea lor în aplicare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

14.  constată că un fost funcționar al Comisiei ocupă un rol consultativ în cadrul inițiativei pentru seniori activi, fără a primi drepturi salariale din partea Agenției;

15.  ia act de faptul că, potrivit Agenției, atât declarațiile de interese, cât și CV-urile scurte ale conducerii sale superioare au fost publicate pe site-ul Agenției; regretă, totuși, că nu sunt publicate CV-urile membrilor Consiliului de administrație; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse în acest sens;

16.  ia act de faptul că Agenția a adoptat o politică internă privind avertizarea de integritate în iunie 2018, după ce a primit o aprobare din partea Comisiei;

Alte observații

17.  ia act de faptul că, în urma deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune, a fost luată o decizie importantă pentru Galileo de a transfera Centrul de monitorizare a securității Galileo (GSMC) din Swanwick în Madrid și, în același timp, Agenția a colaborat îndeaproape cu autoritățile franceze cu privire la modernizarea și extinderea viitoare a principalului GSMC din Saint-Germain-en-Laye;

18.  salută angajamentul și cooperarea Agenției cu Comisia pentru reducerea la minimum a oricărui impact operațional sau financiar negativ care ar putea decurge din decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune; ia act de faptul că, în 2017, Agenția a creat un inventar al contractelor și granturilor afectate de decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune, însoțită de o analiză a posibilelor consecințe, și, în prezent, negociază măsuri de atenuare împreună cu contractanții relevanți; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul negocierilor și la analiza efectuată;

o
o   o

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 84, 17.3.2017, p. 127.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate