Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2196(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0142/2019

Predkladané texty :

A8-0142/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.45

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0286

Prijaté texty
PDF 161kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 98.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 98.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(5), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre európsky GNSS, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 98.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 98.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017 (2018/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0142/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavovala dotácia z Únie do konečného rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2017 sumu 28 467 648 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o 2,13 %; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, čo predstavuje rovnakú úroveň ako v roku 2016; ďalej poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 86,20 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 3,78 %;

2.  konštatuje, že agentúra v roku 2017 okrem svojho základného rozpočtu naďalej spravovala vysokú sumu delegovaného rozpočtu v nadväznosti na podpísanie zmien dohody o delegovaní Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS) a systému Galileo; konštatuje, že v roku 2017 bolo v rámci delegovaného rozpočtu zaviazaných celkovo 416 000 000 EUR a prevedených formou platieb bolo 638 000 000 EUR;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  so znepokojením poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 270 961 EUR, čo predstavuje 5,30 % celkovej prenesenej sumy, ale takisto mierne zníženie o 1,15 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  víta skutočnosť, že agentúra používa na meranie pridanej hodnoty svojich aktivít a zlepšenie svojho rozpočtového riadenia niektoré kľúčové ukazovatele výkonnosti;

5.  konštatuje, že odovzdanie poskytovania služieb prevádzkovateľovi služieb Galileo bolo dokončené a že prvé stretnutie používateľov služieb Galileo sa uskutočnilo v roku 2017 v Madride;

6.  víta skutočnosť, že agentúra externalizovala svoje účtovnícke služby na Komisiu a že služby týkajúce sa riadenia kontinuity činností a oddelenia vnútorného auditu zdieľa spoločne s inými agentúrami;

7.  upozorňuje, že podľa správy Dvora audítorov bolo v roku 2017 vykonané v mene Komisie hodnotenie v polovici trvania programov Galileo a EGNOS a hodnotenie výkonnosti agentúry v období rokov 2014 až 2016; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledkoch tohto hodnotenia;

Personálna politika

8.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 91,38 %, pričom zo 116 miest dočasných zamestnancov schválených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 113 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 106 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 55 zmluvných zamestnancov a 5 vyslaných národných expertov; konštatuje, že s cieľom podporiť rozšírené právomoci agentúry boli prijatí noví dočasní zamestnanci ako prvý krok smerom k zvýšeniu počtu zamestnancov s cieľom poskytnúť agentúre dodatočné zdroje, ktoré potrebuje na zvládnutie budúcich výziev;

9.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; oceňuje, že ponúka dôverné poradenstvo, ako aj školenia;

10.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou medzi členmi vrcholového manažmentu agentúry, kde z 12 členov sú 10 muži a 2 ženy; žiada agentúru, aby prijala opatrenia na zabezpečenie lepšej rodovej vyváženosti v rámci svojho vrcholového manažmentu;

11.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe znepokojenie agentúry v súvislosti s nákladmi na preklad; ďalej konštatuje, že agentúra zaviedla nové nástroje na zverejňovanie informácií o pracovných miestach, pričom intenzívne využíva možnosti inzercie v sociálnych médiách a zlepšuje webovú stránku o pracovných príležitostiach;

Verejné obstarávanie

12.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra 15. decembra 2016 podpísala rámcovú zmluvu o využívaní satelitného systému Galileo v období rokov 2017 až 2027 v hodnote 1 500 000 000 EUR; okrem toho poznamenáva, že zmluva bola uzavretá na základe postupu verejného obstarávania; upozorňuje, že jeden zo zúčastnených uchádzačov začal súdne konanie, čím napadol výsledok postupu verejného obstarávania; konštatuje, že rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie sa rozhodne o zákonnosti a riadnosti postupu verejného obstarávania pre rámcovú zmluvu a všetky súvisiace konkrétne zmluvy, ako aj budúce platby; upozorňuje, že agentúra zverejnila a objasnila túto záležitosť v účtovnej závierke za rok 2017 spolu s informáciou, že v roku 2017 bolo na základe rámcovej zmluvy vyplatených 49 000 000 EUR (7 % rozpočtu na rok 2017 vrátane súm prijatých prostredníctvom dohôd o delegovaní); vyzýva agentúru, aby sa pripravila na zmiernenie akýchkoľvek finančných alebo operačných rizík, ktoré by mohli nastať, a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vývoji v tejto veci;

13.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra na konci roka 2017 zatiaľ nepoužívala žiadny z nástrojov, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); poznamenáva, že agentúra podniká kroky potrebné na používanie modulu elektronického predkladania ponúk; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky nástroje potrebné na riadenie postupov verejného obstarávania a aby o ich zavedení informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

14.  upozorňuje, že jeden bývalý úradník Komisie má v rámci iniciatívy Aktívni seniori poradnú úlohu bez toho, aby mal nárok na poberanie platu od agentúry;

15.  poznamenáva, že podľa agentúry boli vyhlásenia o záujmoch, ako aj krátke životopisy členov jej vrcholového manažmentu zverejnené na jej webovom sídle; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že životopisy členov riadiacej rady zverejnené nie sú; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach v tejto súvislosti;

16.  poznamenáva, že agentúra po získaní súhlasu Komisie prijala v júni 2018 vnútornú politiku oznamovania činnosti porušujúcej pravidlá;

Ďalšie pripomienky

17.  konštatuje, že v nadväznosti na rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie bolo v súvislosti so systémom Galileo prijaté dôležité rozhodnutie o presídlení sekundárneho Strediska na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo (GSMC) zo Swanwicku do Madridu a že agentúra zároveň úzko spolupracuje s francúzskymi orgánmi na modernizácii a budúcom rozšírení hlavného strediska GSMC v Saint-Germain-en-Laye;

18.  víta záväzok a spoluprácu agentúry s Komisiou s cieľom minimalizovať akékoľvek negatívne operačné alebo finančné dôsledky, ktoré by mohli vyplynúť z rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; konštatuje, že agentúra v roku 2017 vypracovala zoznam zmlúv a grantov, ktorých sa týka rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, s analýzou možných dôsledkov a v súčasnosti rokuje o zmierňujúcich opatreniach s príslušnými dodávateľmi; vyzýva agentúru, aby priebežne informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledku rokovaní a vykonanej analýze;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 127.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia