Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2196(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0142/2019

Predložena besedila :

A8-0142/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.45

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0286

Sprejeta besedila
PDF 150kWORD 54k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017 (2018/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave(2) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 98.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 98.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 276, 20.10.2010, str. 11.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 (2018/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave(2) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0086/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3)in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2019),

1.  odobri zaključni račun Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 98.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 98.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 276, 20.10.2010, str. 11.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 (2018/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0142/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski globalni satelitski navigacijski sistem(1) (v nadaljnjem besedilu: agencija) razvidno, da je subvencija Unije v končnem proračunu agencije v proračunskem letu 2017 znašala 28.467.648 EUR, kar je za 2,13 % manj kot leta 2016; ker proračun agencije v glavnem izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: sodišče) v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 tako kot leta 2016 znašala 100 %; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 86,20 %, kar je 3,78 % več kot leta 2016;

2.  ugotavlja, da je agencija leta 2017 poleg svojega osnovnega proračuna po podpisu sprememb sporazumov o prenosu pooblastil skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS) in programa Galileo še naprej upravljala precejšen del prenesenega proračuna; ugotavlja, da je leta 2017 odobreni preneseni proračun skupno znašal 416.000.000 EUR, plačil pa je bilo za 638.000.000 EUR;

Razveljavitev prenosov

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je razveljavitev prenosov iz leta 2016 v leto 2017 znašala 270.961 EUR oziroma 5,30 % celotnega prenesenega zneska, vendar ugotavlja, da se je ta stopnja v primerjavi z letom 2016 nekoliko znižala, in sicer za 1,15 %;

Uspešnost

4.  pozdravlja dejstvo, da agencija za merjenje dodane vrednosti, ustvarjene z njenimi dejavnostmi, in boljše upravljanje proračuna uporablja določene ključne kazalnike uspešnosti;

5.  ugotavlja, da je bila leta 2017 zaključena primopredaja zagotavljanja storitev operaterju storitve Galileo in da je v Madridu potekala prva skupščina uporabnikov sistema Galileo;

6.  pozdravlja, da je agencija računovodske storitve prepustila v zunanje izvajanje Komisiji in da si z drugimi agencijami deli zagotavljanje storitev, povezanih z upravljanjem neprekinjenega poslovanja, in skupino za notranjo revizijo;

7.  ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je bila leta 2017 v imenu Komisije opravljena vmesna ocena programov Galileo in EGNOS ter uspešnosti agencije v obdobju 2014–2016; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih tega ocenjevanja;

Kadrovska politika

8.  ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2017 izpolnjenega 91,38 % kadrovskega načrta, pri čemer je agencija zaposlovala 106 začasnih uslužbencev od 116 začasnih delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije (v letu 2016 je bilo odobrenih 113 delovnih mest); ugotavlja, da je leta 2017 v agenciji delalo tudi 55 pogodbenih uslužbencev in 5 napotenih nacionalnih strokovnjakov; ugotavlja, da so bili v podporo razširjenemu področju dela agencije zaposleni novi začasni uslužbenci, da bi povečali število zaposlenih in agenciji tako zagotovili dodatne vire, ki jih potrebuje za spopadanje s prihodnjimi izzivi;

9.  ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; ugotavlja, da agencija ponuja zaupno svetovanje in usposabljanje;

10.  obžaluje neuravnoteženo zastopanost spolov na višjih vodstvenih položajih agencije, saj je bilo med 12 višjimi vodilnimi uslužbenci 10 moških in ena ženska; poziva agencijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila bolj uravnoteženo zastopanost spolov na višjih vodstvenih položajih;

11.  pozdravlja priporočilo Računskega sodišča, da se obvestila o prostih delovnih mestih objavijo tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi izboljšali obveščanje javnosti; razume pomisleke agencije glede stroškov prevajalskih storitev; ugotavlja tudi, da je agencija uvedla nova orodja za objavljanje obvestil o prostih delovnih mest, pri čemer jih dejavno oglašuje na družbenih medijih, prav tako pa je izboljšala spletno mesto o možnostih zaposlitve;

Javna naročila

12.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija 15. decembra 2016 podpisala okvirno pogodbo o uporabi satelitskega sistema Galileo v obdobju 2017–2027 v višini 1.500.000.000 EUR; poleg tega ugotavlja, da je bilo naročilo oddano v skladu s postopkom javnega naročanja; poudarja, da je eden od ponudnikov sprožil sodni postopek, s katerim izpodbija izid postopka javnega naročanja; ugotavlja, da bo Sodišče Evropske unije v sodbi odločilo o zakonitosti in pravilnosti postopka javnega naročanja za okvirno pogodbo ter za vse povezane posebne pogodbe in prihodnja plačila; poudarja, da je Agencija zadevo razkrila in pojasnila v računovodskih izkazih za leto 2017 skupaj z informacijo, da je bilo leta 2017 49 milijonov EUR (7 % proračuna za leto 2017, vključno z zneski, prejetimi v okviru sporazumov o prenosu pooblastil) plačanih na podlagi okvirne pogodbe; poziva agencijo, naj se pripravi na blažitev morebitnih finančnih oziroma operativnih tveganj ter organu za podelitev razrešnice poroča o poteku dogodkov;

13.  ugotavlja, da glede na poročilo Računskega sodišča agencija ob koncu leta 2017 še ni uporabljala nobenega izmed orodij Komisije za uvedbo enotne rešitve za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi v okviru postopkov javnega naročanja (e-naročanje); ugotavlja, da agencija izvaja potrebne korake za uporabo modula za elektronsko predložitev ponudb; poziva agencijo, naj uvede vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnega naročanja ter organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

14.  ugotavlja, da eden nekdanjih uradnikov Komisije opravlja svetovalno vlogo v okviru pobude za dejavne upokojene uradnike, pri čemer od agencije za to ne prejema plačila;

15.  ugotavlja, da so bili po navedbah agencije na njenem spletnem mestu objavljeni izjave o interesih ter kratki življenjepisi vodstva; vendar obžaluje, da niso bili objavljeni življenjepisi članov upravnega odbora; poziva agencijo, naj poroča organu za podelitev razrešnice o sprejetih ukrepih v zvezi s tem;

16.  ugotavlja, da je agencija junija 2018 sprejela notranjo politiko o prijavljanju nepravilnosti, po tem, ko je za to prejela dovoljenje Komisije;

Druge pripombe

17.  ugotavlja, da je bila po odločitvi Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, sprejeta pomembna odločitev za program Galileo o preselitvi sekundarnega centra za nadzor varnosti Galileo (GSCM) iz Swanswicka v Madrid, agencija pa obenem tesno sodeluje s francoskimi oblastmi glede nadgradnje in prihodnje širitve glavnega centra za nadzor varnosti Galileo v občini Saint-Germain-en-Laye;

18.  pozdravlja zavezanost agencije zmanjšanju negativnih operativnih in finančnih učinkov, ki bi lahko izhajali iz odločitve Združenega kraljestva o izstopu iz Unije, ter njeno sodelovanje s Komisijo na tem področju; ugotavlja, da je leta 2017 agencija pripravila seznam javnih naročil in dodelitev nepovratnih sredstev, na katere vpliva odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Unije, in analizo morebitnih posledic ter da se z zadevnimi izvajalci pogaja o ukrepih blažitve; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku pogajanj in opravljeni analizi;

o
o   o

19.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 84, 17.3.2017, str. 127.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov