Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2196(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0142/2019

Ingivna texter :

A8-0142/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.45

Antagna texter :

P8_TA(2019)0286

Antagna texter
PDF 148kWORD 47k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017 (2018/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 ‑ C8‑0086/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0142/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 98.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 98.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017 (2018/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 ‑ C8‑0086/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(5), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0142/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 98.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 98.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017 (2018/2196(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0142/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska byrån för GNSS(1) (nedan kallad byrån) uppgick unionens bidrag till byråns slutliga budget för budgetåret 2017 till 28 467 648 EUR, vilket utgör en ökning med 2,13 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 förklarar revisionsrätten att man uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %, vilket är oförändrat jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 86,20 %, vilket är en ökning med 3,78 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet noterar att byrån, vid sidan av sin huvudsakliga budget, fortsatte att förvalta en stor delegerad budget under 2017 till följd av undertecknandet av ändringarna i delegeringsavtalet avseende Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service) och Galileo. Parlamentet noterar att man under 2017 ingick åtaganden för totalt 416 000 000 EUR och gjorde betalningar för 638 000 000 EUR inom ramen för en delegerad budget.

Annullering av överföringar

3.  Europaparlamentet noterar bekymrat att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 270 961 EUR, vilket utgör 5,30 % av det sammanlagda överförda beloppet, vilket dock innebär en liten minskning med 1,15 % jämfört med 2016.

Resultat

4.  Europaparlamentet välkomnar att byrån använder vissa centrala resultatindikatorer för att mäta det mervärde som dess verksamhet ger och för att förbättra sin budgetförvaltning.

5.  Europaparlamentet noterar att överlåtandet av tillhandahållandet av tjänster till tjänsteleverantören för Galileo har slutförts, och att det första sammanträdet för Galileos användare ägde rum i Madrid 2017.

6.  Europaparlamentet välkomnar att byrån har utkontrakterat sina redovisningstjänster till kommissionen, och att den delar tillhandahållandet av tjänster som rör kontinuitetshanteringen och den interna revisionskapaciteten med andra byråer.

7.  Europarlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att en halvtidsutvärdering av programmen Galileo och Egnos samt av byråns resultat under perioden 2014–2016 utfördes 2017 på uppdrag av kommissionen. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av denna utvärdering.

Personalpolitik

8.  Europaparlamentet noterar att 91,38 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 116 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 113 tillåtna tjänster 2016) hade 116 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 55 kontraktsanställda och 5 utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017. Parlamentet noterar att för att stödja byråns utvidgade uppdrag har nya tillfälligt anställda rekryterats, som ett första steg mot en förstärkning av personalstyrkan i syfte att ge byrån de ytterligare resurser som krävs för att hantera de kommande utmaningarna.

9.  Europaparlamentet noterar att byrån har antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att byrån erbjuder konfidentiell rådgivning och utbildning.

10.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen inom byråns högsta ledning, där 10 av 12 personer är män och två är kvinnor. Parlamentet uppmanar byrån att vidta åtgärder för att säkerställa en jämnare könsfördelning inom sin högsta ledning.

11.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens förslag om att meddelanden om lediga tjänster också ska offentliggöras på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns oro över kostnaderna för översättning. Parlamentet noterar dessutom att byrån införde nya verktyg för offentliggörande av meddelanden om lediga tjänster, vilket innebär en omfattande annonsering i sociala medier och förbättring av den webbplats som ger information om jobbmöjligheter.

Upphandling

12.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport undertecknade byrån den 15 december 2016 ett ramavtal om utnyttjandet av satellitnavigeringssystemet Galileo för perioden 2017 till 2027, till ett värde av 1 500 000 000 EUR. Parlamentet noterar vidare att avtalet tilldelades genom en offentlig upphandling. Parlamentet påpekar att en av de berörda anbudsgivarna har inlett rättsliga förfaranden för att ifrågasätta resultatet av upphandlingsförfarandet. EU-domstolens dom kommer att avgöra lagligheten och korrektheten i upphandlingsförfarandet för ramavtalet och för alla tillhörande särskilda kontrakt och framtida betalningar. Parlamentet påpekar att byrån redovisade och förklarade ärendet i årsredovisningen för 2017, tillsammans med informationen att 49 000 000 EUR (7 % av budgeten för 2017 inbegripet belopp som mottagits genom delegeringsavtal) hade betalats ut enligt ramavtalet under 2017. Parlamentet uppmanar byrån att förbereda sig på att minimera alla finansiella och operativa risker som kan komma att uppstå och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur situationen utvecklas.

13.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 ännu inte använde något av de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Parlamentet noterar att byrån genomför de åtgärder som krävs för att använda e-inlämningsmodulen. Byrån uppmanas att införa alla de verktyg som behövs för att hantera upphandlingsförfaranden och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om deras genomförande.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

14.  Europaparlamentet noterar att en före detta kommissionstjänsteman har en rådgivande funktion inom ramen för initiativet ”aktiva äldre”, utan att få någon ersättning från byrån.

15.  Europaparlamentet konstaterar att enligt byrån har både intresseförklaringarna och de korta meritförteckningarna för den högsta ledningen offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet beklagar dock att styrelseledamöternas meritförteckningar inte offentliggörs. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta avseende.

16.  Europaparlamentet noterar att byrån antog en intern policy för rapportering av missförhållanden i juni 2018, efter godkännande från kommissionen.

Övriga kommentarer

17.  Europaparlamentet noterar att man efter Förenade kungarikets beslut om utträde ur unionen fattade ett viktigt beslut avseende Galileo om att flytta Galileos sekundära säkerhetscentrum (GSMC) från Swanwick till Madrid, och att byrån samtidigt har haft ett nära samarbete med de franska myndigheterna om uppgraderingen och den framtida utbyggnaden av den huvudsakliga GSMC-enheten i Saint-Germain-en-Laye.

18.  Europaparlamentet välkomnar byråns åtagande och samarbete med kommissionen för att minimera eventuella negativa operativa eller ekonomiska konsekvenser av Förenade kungarikets beslut om utträde ur unionen. Parlamentet noterar att byrån under 2017 upprättade en förteckning över de kontrakt och bidrag som påverkades av Förenade kungarikets beslut om utträde, tillsammans med en analys av de potentiella konsekvenserna, och håller för närvarande på att förhandla om mildrande åtgärder med relevanta entreprenörer. Byrån uppmanas att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten informerad om resultatet av förhandlingarna och den genomförda analysen.

o
o   o

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 84, 17.3.2017, s. 127.
(2) Antagna texter, P8_TA(2019)0254.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy