Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2214(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0103/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0103/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.46

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0287

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 155kWORD 56k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)
P8_TA(2019)0287A8-0103/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2214(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0103/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 10.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 12.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2214(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8‑0103/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0103/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 10.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 12.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130.
(6) EE L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2214(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0103/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, για περίοδο 10 ετών, με στόχο να φέρει σε επαφή όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους και να συμβάλει στην καθιέρωση της Ένωσης ως βασικού παράγοντα στην έρευνα, την παρουσίαση και την εκκίνηση εφαρμογής προηγμένων βιοπροϊόντων και βιοκαυσίμων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 43 των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης, που εγκρίθηκαν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της στις 14 Οκτωβρίου 2014, η κοινή επιχείρηση οφείλει να καταρτίζει και να εγκρίνει τους δικούς της ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται από τον υπόλογο ο οποίος έχει οριστεί από το διοικητικό της συμβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και εταίροι από τη βιομηχανία, εκπροσωπούμενοι από την κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (η «BIC»)·

Γενικά

1.  σημειώνει ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ανέρχεται σε 975 000 000 EUR, που θα πληρωθούν από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι τα κλαδικά μέλη της κοινής επιχείρησης συνεισφέρουν πόρους που ανέρχονται σε τουλάχιστον 2 730 000 000 EUR κατά την περίοδο λειτουργίας της κοινής επιχείρησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι συνεισφορές σε είδος και χρήμα, ύψους τουλάχιστον 975 000 000 EUR, για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης και οι εισφορές σε είδος, ύψους τουλάχιστον 1 755 000 000 EUR, για την υλοποίηση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εκτός του προγράμματος εργασιών της κοινής επιχείρησης·

2.  σημειώνει ότι 17 από τις 82 επιλεγείσες προτάσεις από την πρόσκληση του 2017 ήταν στο στάδιο της προετοιμασίας της συμφωνίας επιχορήγησης μέχρι το τέλος του 2017· σημειώνει ακόμη ότι, μέχρι τις αρχές του 2017, το πρόγραμμα της κοινής επιχείρησης θα έπρεπε να έχει ένα χαρτοφυλάκιο 82 εν εξελίξει σχεδίων με συνολικά 932 συμμετέχοντες από 30 χώρες και με συνολική αξία της επιχορήγησης ύψους 414 000 000 EUR·

3.  σημειώνει ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τα παραδοσιακά μέσα της Ένωσης· παρατηρεί ότι η κοινή επιχείρηση έχει δώσει ένα διαρθρωτικό αποτέλεσμα, φέρνοντας σε επαφή τους τομείς και τους παράγοντες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων αλυσίδων αξίας, και έχει κινητοποιήσει ολοένα και μεγαλύτερες επενδύσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών για τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2017 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της και με τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

5.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης προβλέπουν ότι ο οριστικός προϋπολογισμός του 2017 είναι διαθέσιμος προς εκτέλεση και περιλαμβάνει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 92 900 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 91 600 000 EUR, με ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών 97 % και 95 % αντίστοιχα·

6.  παρατηρεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την προχρηματοδότηση των συμφωνιών επιχορήγησης που προέκυψαν από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2016·

7.  παρατηρεί ότι, από τα 1 186 750 000 EUR των κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζων 2020» που χορηγήθηκαν στην κοινή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων 975 000 000 EUR για επιχειρησιακές και διοικητικές δαπάνες και τη συνεισφορά σε χρήμα των μελών του κλάδου στις διοικητικές (29 250 000 EUR) και τις επιχειρησιακές δαπάνες (182 500 000 EUR), έως το τέλος του 2017, η κοινή επιχείρηση ανέλαβε υποχρεώσεις ύψους 509 800 000 EUR (42,96 %) και πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 172 200 000 EUR (14,51 % των χορηγηθέντων πόρων) για την υλοποίηση της πρώτης σειράς έργων της·

8.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι από τα 975 000 000 EUR των συνεισφορών που έπρεπε να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης, τα μέλη αυτά είχαν δηλώσει συνεισφορές σε είδος αξίας 26 000 000 EUR για επιχειρησιακές δραστηριότητες και το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει συνεισφορές σε χρήμα των μελών για την κάλυψη διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ύψους 5 800 000 EUR· καλεί την κοινή επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη των συνεισφορών σε είδος και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από το ελάχιστο ποσό ύψους 182 500 000 EUR των συνεισφορών σε μετρητά που έπρεπε να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου για τις επιχειρησιακές δαπάνες της κοινής επιχείρησης καταβλήθηκαν μόνο 800 000 EUR έως το τέλος του 2017, με συνέπεια να ανασταλεί η συνεισφορά σε χρήμα της Επιτροπής, ύψους 50 000 000 EUR· παρατηρεί ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μη συγκεντρωθεί το ελάχιστο ποσό μέχρι το τέλος του προγράμματος της κοινής επιχείρησης· παρατηρεί ότι η Επιτροπή προέβη σε μείωση κατά 140 000 000 EUR της συνεισφοράς της ΕΕ στην κοινή επιχείρηση, κάτι που λογικά δεν θα εμποδίσει την κοινή επιχείρηση να διατυπώσει μια συνεκτική πρόταση υποβολής προτάσεων το 2020 προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της κοινής επιχείρησης το 2024· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, τον Ιανουάριο του 2018, εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 που επιτρέπουν οικονομικές συνεισφορές από τον ιδιωτικό τομέα σε επίπεδο έργου, επιπλέον του επιπέδου προγράμματος· επισημαίνει τη θετική τάση που έχει παρατηρηθεί στο πεδίο των εισφορών σε είδος υπέρ των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες εισφορές αναμένονταν να αυξηθούν κατά 61% (72 500 000 EUR αντί των 45 000 000 EUR που είχαν υπολογιστεί αρχικά) στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2018·

Επιδόσεις

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η απουσία καθιερωμένων κύριων δεικτών επιδόσεων δεν αποτελεί πλέον ζήτημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει με ικανοποίηση ότι διαπιστώθηκε ότι οι διαθέσιμοι ειδικοί για την κοινή επιχείρηση κύριοι δείκτες επιδόσεων κινούνται στη σωστή κατεύθυνση· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το 2017 σημειώθηκε υπέρβαση των τιμών-στόχων για το 2020 όσον αφορά 7 από τους 8 κύριους δείκτες επιδόσεων·

11.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός και επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει τη λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

12.  σημειώνει με ανησυχία την αξία του αποτελέσματος μόχλευσης (2,077) στο τέλος του 2017, που υπολείπεται των προσδοκιών· καλεί την κοινή επιχείρηση να λάβει μέτρα για να επιτύχει το αποτέλεσμα μόχλευσης που επιδιώκεται για το σύνολο της περιόδου από το 2014 έως το 2020, δηλαδή 2,80·

13.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της κοινής επιχείρησης είναι απολύτως ανοικτές στη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου φορέα· εκφράζει ικανοποίηση για τις μεγάλες προσπάθειες της κοινής επιχείρησης να κοινοποιεί τους στόχους και τα αποτελέσματά της, καθώς και τις προσκλήσεις της προς τους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ένωση μέσω των εκδηλώσεων, των συνεδριάσεων και του ιστοτόπου της·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες επιβεβαιώνουν ότι η κοινή επιχείρηση έχει επιτύχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά τη συμμετοχή των καλύτερων ενωσιακών παραγόντων στους τομείς των επιλεγμένων αλυσίδων αξίας·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκαν και περατώθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας και ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά τον «χρόνο έως την καταβολή της επιχορήγησης» και τον «χρόνο πληρωμής» παρέμειναν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τους καθορισμένους στόχους·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

16.  σημειώνει ότι, έως τα τέλη του 2017, το προσωπικό της κοινής επιχείρησης ήταν σχεδόν πλήρες, δεδομένου ότι είχαν καλυφθεί 20 από τις συνολικά 22 θέσεις που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση από τον πίνακα προσωπικού· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση προσέλαβε 2 έκτακτους υπαλλήλους και 2 συμβασιούχους κατά τη διάρκεια του 2017· σημειώνει, επιπλέον, ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πρόσθετος φόρτος εργασίας η Επιτροπή εξουσιοδότησε την κοινή επιχείρηση να διασπάσει μία θέση στον πίνακα προσωπικού για να δημιουργήσει μία θέση έκτακτου υπαλλήλου κατώτερου βαθμού και μία επιπλέον θέση συμβασιούχου υπαλλήλου· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση του μέτρου από το διοικητικό συμβούλιο·

Εσωτερικός έλεγχος

17.  σημειώνει ότι τον Νοέμβριο του 2017, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διεξήγαγε τις επιτόπιες ελεγκτικές εργασίες για την περιορισμένη επισκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) στην κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του λογιστικού ελέγχου·

18.  παρατηρεί ότι το Γραφείο Προγράμματος προέβη σε αυτοαξιολόγηση των ICS για να αξιολογήσει το τρέχον επίπεδο εφαρμογής των ICS και να διερευνήσει τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης σε υψηλότερο βαθμό ωριμότητας· σημειώνει ότι το συμπέρασμα είναι ότι η κοινή επιχείρηση διακρίνεται από ικανοποιητικό επίπεδο ωριμότητας όσον αφορά την εφαρμογή των ICS και ότι έχει επικαιροποιηθεί ένα σχέδιο δράσης για τα εν λόγω πρότυπα·

19.  σημειώνει με ανησυχία, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η εφαρμογή ορισμένων ICS, όπως του ICS 8 (Διεργασίες και διαδικασίες), του ICS 10 (Επιχειρησιακή συνέχεια) και του ICS 11 (Διαχείριση εγγράφων)·

20.  σημειώνει ότι το 2017 η κοινή επιχείρηση, από κοινού με την Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής, δρομολόγησε τον πρώτο κατασταλτικό έλεγχο επί τυχαίου δείγματος ενδιάμεσων δηλώσεων δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020»· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του λογιστικού ελέγχου·

21.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι 1,44 % και δεν θεωρείται ουσιώδες·

22.  σημειώνει ότι διενεργήθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης για την περίοδο από το 2014 έως το 2016 και ότι καταρτίστηκε σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν, όπως π.χ. η προαγωγή νέων αλυσίδων αξίας με τη συμμετοχή νέων παραγόντων, η ενθάρρυνση περαιτέρω εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών βιοοικονομίας στα κράτη μέλη, ο καλύτερος συντονισμός με την Επιτροπή για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, η αύξηση στο μέγιστο επίπεδο των ενδεχόμενων συνεισφορών των επιχειρήσεων σε κονδύλια και σε είδος, κλπ., και ότι ήδη έχουν αναληφθεί διάφορες δράσεις·

Νομικό πλαίσιο

23.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2017 η μονάδα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων εξακολούθησε να ενισχύει το νομικό πλαίσιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των κανόνων εφαρμογής της Επιτροπής στην κοινή επιχείρηση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε επτά νέους κανόνες εφαρμογής το 2017·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

24.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση, μαζί με άλλες έξι κοινές επιχειρήσεις, δρομολόγησε κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έως επτά έμπιστων συμβούλων που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο έμπιστων συμβούλων.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου