Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2214(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0103/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0103/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.46

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0287

Hyväksytyt tekstit
PDF 140kWORD 43k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
P8_TA(2019)0287A8-0103/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2214(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0103/2019),

1.  myöntää biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2214(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0103/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0103/2019),

1.  hyväksyy biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2214(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0103/2019),

A.  ottaa huomioon, että biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys perustettiin neuvoston asetuksella (EU) N:o 560/2014 julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi kymmeneksi vuodeksi ja että sen tavoitteena on tuoda yhteen kaikki sidosryhmät ja auttaa osaltaan nostamaan unioni keskeiseksi toimijaksi kehittyneiden biopolttoaineiden ja biotuotteiden tutkimuksessa, demonstroinnissa ja käyttöönotossa;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen hallintoneuvoston 14. lokakuuta 2014 tekemällä päätöksellä hyväksyttyjen yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen 38 ja 43 artiklan mukaisesti yhteisyrityksen on hyväksyttävä hallintoneuvostonsa nimittämän tilinpitäjän laatima tilinpäätös;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat unioni, jota edustaa komissio, ja teolliset kumppanit, joita edustaa biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä (BIC);

Yleistä

1.  toteaa, että unioni osallistuu yhteisyrityksen toimintakuluihin enintään 975 000 000 eurolla, jotka maksetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta; toteaa, että teollisuutta edustavien yhteisyrityksen osakkaiden rahoitusosuus on yhteisyrityksen toiminnan aikana vähintään 2 730 000 000 euroa, joka sisältää vähintään 975 000 000 euron luontois- ja käteissuoritukset yhteisyrityksen toimintaan ja vähintään 1 755 000 000 euron luontoissuoritukset yhteisyrityksen työohjelman ulkopuolisten lisätoimien täytäntöönpanemiseksi;

2.  toteaa, että vuoden 2017 ehdotuspyynnön yhteydessä saaduista 82 ehdotuksesta 17 oli avustussopimuksen myöntämisen valmisteluvaiheessa vuoden 2017 lopussa; toteaa lisäksi, että vuoden 2017 alussa yhteisyrityksellä on portfoliossaan 82 meneillään olevaa hanketta, joihin osallistuu yhteensä 932 osallistujaa 30 maasta ja joiden avustusten kokonaismäärä on 414 000 000 euroa;

3.  toteaa, että yhteisyrityksen tavoitteita ei voitu edistää perinteisillä unionin välineillä; panee merkille, että yhteisyrityksellä on ollut jäsentävä vaikutus ja että se on yhdistänyt alat ja toimijat uusien arvoketjujen käyttöönoton mahdollistamiseksi ja on houkutellut yhä enemmän investointeja biopohjaisia teollisuudenaloja koskevien innovaatioiden kehittämiseen;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsoneen kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017, että yhteisyrityksen tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 sekä sen toimien tuloksista ja rahavirroista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

5.  panee merkille, että yhteisyrityksen tilinpäätöksen mukaan käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2017 lopulliseen talousarvioon sisältyi 92 900 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 91 600 000 euroa maksumäärärahoja ja että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 97 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 95 prosenttia;

6.  toteaa, että maksumäärärahoja käytettiin lähinnä vuoden 2016 ehdotuspyyntöihin perustuvien avustussopimusten ennakkorahoitukseen;

7.  toteaa, että yhteisyritys oli sitonut sille Horisontti 2020 -puiteohjelmasta osoitetuista 1 186 750 000 euron määrärahoista, jotka koostuivat 975 000 000 eurosta toiminta- ja hallintokustannuksia varten ja teollisuutta edustavien osakkaiden käteissuorituksista hallintokustannuksia (29 250 000 euroa) ja toimintakustannuksia (182 500 000 euroa) varten, vuoden 2017 loppuun mennessä 509 800 000 euroa (42,96 prosenttia) ja suorittanut maksuja 172 200 000 euroa (14,51 prosenttia osoitetuista varoista) ensimmäisten hankkeidensa täytäntöönpanoon;

8.  on huolissaan siitä, että teollisuutta edustavien osakkaiden oli määrä maksaa 975 000 000 euron rahoitusosuudet yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin ja hallinnollisiin kuluihin mutta ne olivat raportoineet maksaneensa vain 26 000 000 euroa luontoissuorituksina operatiivisiin toimiin ja hallintoneuvosto oli hyväksynyt osakkailta 5 800 000 euroa käteissuorituksena yhteisyrityksen hallinnollisiin kuluihin; kehottaa yhteisyritystä ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suoritettujen luontoissuoritusten ja maksujen kehityksestä;

9.  pitää valitettavana, että vaikka teollisuutta edustavien osakkaiden oli määrä suorittaa käteissuorituksina vähintään 182 500 000 euroa yhteisyrityksen toimintakustannuksia varten, ne maksoivat vuoden 2017 loppuun mennessä vain 800 000 euroa, minkä johdosta komissio pidättäytyi toistaiseksi suorittamasta 50 000 000 euron suuruista käteissuoritustaan; huomauttaa, että on olemassa suuri riski siitä, että vähimmäismäärää ei saavuteta yhteisyrityksen ohjelman päättymiseen mennessä; panee merkille, että komissio leikkasi unionin rahoitusta yhteisyritykselle 140 000 000 eurolla, mutta rahoituksen pitäisi silti mahdollistaa johdonmukaiset ehdotuspyynnöt vuonna 2020 yhteisyrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2024; suhtautuu myönteisesti siihen, että tammikuussa 2018 asetukseen (EU) N:o 560/2014 hyväksyttiin tarkistuksia, jotka mahdollistavat yksityisen sektorin osallistumisen rahoitukseen hanketasolla ohjelmatason lisäksi; korostaa, että operatiivisten toimien osalta tehtyjen luontoissuoritusten osalta on havaittu myönteistä kehitystä ja että niiden odotetaan kasvavan 61 prosenttia (72 500 000 euroa arvioidun 45 000 000 euron sijasta) vuoden 2018 ehdotuspyynnöissä;

Toiminnan tuloksellisuus

10.  pitää myönteisenä, että määritettyjen keskeisten tulosindikaattoreiden puuttuminen ei enää ole ongelma Horisontti 2020 -puiteohjelmassa; panee tyytyväisenä merkille, että käytettävissä olevien, erityisesti yhteisyritystä koskevien keskeisten tulosindikaattorien todettiin olevan aikataulussa; on tyytyväinen, että vuodelle 2020 asetetuista kahdeksasta keskeisestä tulosindikaattorista seitsemän indikaattorin tavoitearvo ylitettiin vuonna 2017;

11.  toteaa, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintabudjetti) on alle 5 prosenttia, mikä viittaa siihen, että yhteisyrityksen organisaatiorakenne on varsin kevyt ja tehokas;

12.  panee huolestuneena merkille, että vuoden 2017 lopussa vipuvaikutus oli 2,077 eli se oli odotettua pienempi; kehottaa yhteisyritystä ryhtymään toimiin vipuvaikutuksen nostamiseksi koko ajanjaksolle 2014–2020 asetettuun tavoitetasoon 2,80;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että kaikki sidosryhmät voivat osallistua yhteisyrityksen luonteeltaan täysin avoimiin ehdotuspyyntöihin; on tyytyväinen yhteisyrityksen mittaviin toimiin tavoitteistaan ja tuloksistaan tiedottamiseksi sekä sen tapaan pitää yhteyttä sidosryhmiinsä unionissa tapahtumiensa, kokoustensa ja verkkosivustonsa välityksellä;

14.  toteaa asiantuntijoiden vahvistaneen, että yhteisyritys on houkutellut mukaan tyydyttävän määrän valittujen arvoketjujen aloilla toimivia unionin parhaita toimijoita;

15.  pitää myönteisenä, että kaikki ehdotuspyynnöt julkistettiin ja saatettiin päätökseen niitä koskevien työsuunnitelmien mukaisesti ja että avustusten käsittely- ja maksuajat olivat selvästi määriteltyjä tavoitteita lyhyempiä;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

16.  toteaa, että vuoden 2017 lopussa yhteisyrityksen henkilöstö oli miltei täysimääräinen, kun yhteisyritykselle henkilöstötaulukossa varatuista yhteensä 22 paikasta 20 oli täytetty; panee merkille, että yhteisyritys otti vuonna 2017 palvelukseensa kaksi väliaikaista toimihenkilöä ja kaksi sopimussuhteista toimihenkilöä; panee lisäksi merkille, että työmäärän lisääntymisen vuoksi komissio antoi yhteisyritykselle luvan jakaa henkilöstötaulukon yhden toimen yhdeksi väliaikaisen toimihenkilön toimeksi, jonka palkkaluokka on alempi, ja yhdeksi ylimääräisen sopimussuhteisen toimihenkilön toimeksi; panee merkille, että kyseinen toimenpide odottaa edelleen hallintoneuvoston hyväksyntää;

Sisäinen tarkastus

17.  panee merkille, että marraskuussa 2017 sisäinen tarkastus suoritti sisäisen valvonnan standardien toteutusta yhteisyrityksessä koskevaan rajoitettuun tarkastukseen liittyvän kenttätyön; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tarkastuksen tuloksista;

18.  panee merkille, että ohjelmatoimisto suoritti sisäisen valvonnan standardiensa itsearvioinnin arvioidakseen niiden toteutuksen nykytasoa ja määrittääkseen edellytykset sille, että organisaation sisäisen valvonnan kehyksen valmiusastetta voidaan nostaa; panee merkille johtopäätöksen, jonka mukaan sisäisen valvonnan standardien toteutuksen valmiustaso on yhteisyrityksessä hyvä, ja toteaa, että asiaan liittyvä toimintasuunnitelma on saatettu ajan tasalle;

19.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan toteuttamatta on edelleen eräitä sisäisen valvonnan standardeja, kuten standardit 8 (prosessit ja menettelyt), 10 (liiketoiminnan jatkuvuus) ja 11 (asiakirjahallinto);

20.  toteaa, että yhteisyritys käynnisti vuonna 2017 yhdessä komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston yhteisen tarkastustoiminnon kanssa ensimmäisen jälkitarkastuksen, joka kohdistui Horisontti 2020 -puiteohjelman välimaksuja koskevien kuluilmoitusten satunnaisotokseen; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tarkastuksen tuloksista;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että jäännösvirhetaso, joka oli 1,44 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta, jää alle olennaisuusrajan;

22.  panee merkille, että komissio toteutti yhteisyrityksen toimintaa vuosina 2014–2016 koskevan väliarvioinnin ja että yhteisyritys laati toimintasuunnitelman voidakseen panna täytäntöön arvioinnin johdosta esitetyt suositukset, joita ovat esimerkiksi uusien arvoketjujen edistäminen uusien toimijoiden osallistamisen avulla, kannustaminen biotaloutta koskevien kansallisten ja alueellisten lisästrategioiden laatimiseen jäsenvaltioissa, parempi koordinointi komission kanssa päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi ja teollisuuden mahdollisten maksuosuuksien ja luontoissuoritusten korottaminen mahdollisimman suurelle tasolle; toteaa, että useita toimenpiteitä on jo toteutettu;

Oikeudellinen kehys

23.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2017 henkilöresurssiyksikkö vahvisti entisestään oikeudellista kehystä ja erityistä huomiota kiinnitettiin komission täytäntöönpanosääntöjen soveltamiseen yhteisyrityksessä; pitää myönteisenä, että tältä osin hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2017 seitsemän uutta täytäntöönpanosääntöä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

24.  suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteisyritys käynnisti yhdessä kuuden muun yhteisyrityksen kanssa yhteisen yhteisyrityksiä koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön, jonka avulla on tarkoitus valita enintään seitsemän uskottua neuvonantajaa, jotka perustavat uskottujen neuvonantajien verkoston.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö