Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2214(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0103/2019

Teksty złożone :

A8-0103/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.46

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0287

Teksty przyjęte
PDF 163kWORD 54k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
P8_TA(2019)0287A8-0103/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017 (2018/2214(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0103/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 10.
(2) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 12.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193, z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017 (2018/2214(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0103/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 10.
(2) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 12.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193, z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 30.7.2018, s. 130.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017 (2018/2214(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0103/2019),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) zostało ustanowione jako partnerstwo publiczno-prywatne rozporządzeniem Rady (UE) nr 560/2014 na okres 10 lat w celu zgromadzenia wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron i przyczynienia się do tego, by Unia była kluczowym podmiotem w zakresie badań naukowych, demonstracji i wdrażania zaawansowanych technologicznie bioproduktów i biopaliw;

B.  mając na uwadze, że na mocy art. 38 i 43 regulaminu finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia, przyjętego decyzją jego Rady Zarządzającej z 14 października 2014 r., Wspólne Przedsięwzięcie jest zobowiązane do przygotowania i przyjęcia sprawozdania finansowego sporządzonego przez księgowego, mianowanego przez Radę Zarządzającą;

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są: Unia, reprezentowana przez Komisję, i partnerzy branżowi, reprezentowani przez Konsorcjum bioprzemysłu (zwane dalej „BIC”);

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że maksymalny wkład Unii w działania Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 975 000 000 EUR i jest wypłacany z programu „Horyzont 2020”; zauważa, że w okresie trwania Wspólnego Przedsięwzięcia członkowie z branży bioprzemysłu są zobowiązani do wniesienia środków w wysokości co najmniej 2 730 000 000 EUR: co najmniej 975 000 000 EUR w postaci wkładów niepieniężnych i pieniężnych na rzecz działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia oraz wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 1 755 000 000 EUR na realizację działań dodatkowych wykraczających poza plan prac Wspólnego Przedsięwzięcia;

2.  zauważa, że do końca 2017 r. 17 z 82 przyjętych wniosków złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków z 2017 r. było na etapie przygotowywania umowy o udzielenie dotacji; zauważa ponadto, że na początku 2017 r. program Wspólnego Przedsięwzięcia będzie obejmował portfel 82 trwających projektów, w których łącznie uczestniczyły 932 podmioty z 30 krajów i których całkowita wartości dotacji wyniosła 414 000 000 EUR;

3.  stwierdza, że celów Wspólnego Przedsięwzięcia nie można było zrealizować za pomocą tradycyjnych instrumentów unijnych; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie miało efekt strukturyzujący, łącząc sektory i podmioty w nowych łańcuchach wartości, oraz mobilizuje coraz większe inwestycje na rzecz rozwoju innowacji dla bioprzemysłu;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż Wspólne Przedsięwzięcie przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami swojego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

5.  zauważa, że sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia przewiduje, że ostateczny budżet na 2017 r. ma być gotowy do wykonania i ma obejmować środki na zobowiązania w wysokości 92 900 000 EUR oraz środki na płatności w wysokości  91 600 000 EUR; wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 97 % i 95 %;

6.  zauważa, że środki na płatności wykorzystano głównie na płatności zaliczkowe w ramach umów o udzielenie dotacji podpisanych w następstwie zaproszeń do składania wniosków z 2016 r.;

7.  zauważa, że z kwoty 1 186 750 000 EUR z programu „Horyzont 2020” przeznaczonej na Wspólne Przedsięwzięcie, w tym 975 000 000 EUR z tytułu kosztów operacyjnych i administracyjnych oraz wkładów pieniężnych członków przemysłu w koszty administracyjne (29 250 000 EUR) i koszty operacyjne (182 500 000 EUR), do końca 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 509 800 000 EUR (42,96 %) i dokonało płatności w wysokości 172 200 000 EUR (co stanowi 14,51 % przydzielonych środków) na realizację pierwszej serii projektów;

8.  jest zaniepokojony faktem, że z kwoty 975 000 000 EUR wkładów, które mieli przekazać członkowie z branży bioprzemysłu na pokrycie kosztów działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, zgłosili oni wkłady niepieniężne w wysokości jedynie 26 000 000 EUR na działania operacyjne, a Rada Zarządzająca zatwierdziła wkłady pieniężne w wysokości  5 800 000 EUR wniesione przez członków na rzecz kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji w zakresie wkładów niepieniężnych i dokonanych płatności;

9.  ubolewa, że z minimalnej kwoty 182 500 000 EUR wkładów pieniężnych, które mają wnieść członkowie branży na rzecz kosztów operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, do końca 2017 r. wypłacono jedynie 800 000 EUR, co w konsekwencji spowodowało zawieszenie przez Komisję kwoty 50 000 000 EUR jej wkładu pieniężnego; zauważa, że istnieje wysokie ryzyko, że minimalny próg nie zostanie osiągnięty przed zakończeniem programu Wspólnego Przedsięwzięcia; zauważa, że Komisja przystąpiła do ograniczenia wkładu UE na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI o 140 000 000 EUR, co nadal umożliwia spójne zorganizowanie zaproszenia do składania wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BBI w 2020 r., aby osiągnąć cele strategiczne Wspólnego Przedsięwzięcia w 2024 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w styczniu 2018 r. przyjęto zmiany do rozporządzenia (UE) nr 560/2014, które umożliwiają sektorowi prywatnemu dofinansowywanie poszczególnych projektów, a nie tylko programów; podkreśla, że odnotowano tendencję wzrostową w obszarze wkładu niepieniężnego na rzecz działań operacyjnych – w ramach zaproszenia do składania wniosków w 2018 r. przewiduje się jego wzrost o 61 % (72 500 000 EUR zamiast szacowanych 45 000 000 EUR);

Wyniki

10.  z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie kwestii braku ustalonych kluczowych wskaźników efektywności w programie „Horyzont 2020”; zauważa z uznaniem, że dostępne szczegółowe kluczowe wskaźniki efektywności Wspólnego Przedsięwzięcia świadczyły o postępach; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2017 r. przekroczono 7 z 8 docelowych wartości kluczowych wskaźników efektywności na 2020 r.;

11.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny i operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na raczej niewielką i skuteczną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

12.  z zaniepokojeniem odnotowuje, że pod koniec 2017 r. wartość efektu dźwigni wynosiła 2,077, czyli poniżej oczekiwań; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do podjęcia kroków w celu osiągnięcia zamierzonego efektu dźwigni w wysokości 2,80 w całym okresie 2014–2020;

13.  z uznaniem stwierdza, że przetargi organizowane przez Wspólne Przedsięwzięcie mają charakter otwarty na udział wszystkich zainteresowanych stron; z zadowoleniem przyjmuje ogromne wysiłki Wspólnego Przedsięwzięcia podejmowane celu informowania o celach i wynikach, a także zapraszanie zainteresowanych stron w Unii na wydarzenia, spotkania i stronę internetową;

14.  odnotowuje, że eksperci potwierdzają, iż Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło satysfakcjonujący poziom uczestnictwa najlepszych podmiotów unijnych w obszarach wybranych łańcuchów wartości;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie zaproszenia do składania wniosków zostały opublikowane i zamknięte zgodnie z odpowiednimi planami prac, a wyniki pod kątem czasu oczekiwania na przyznanie dotacji i czasu oczekiwania na wypłacenie dotacji były znacznie poniżej wyznaczonych celów;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

16.  odnotowuje, że do końca 2017 r. personel Wspólnego Przedsięwzięcia został niemal w pełni skompletowany – obsadzono 20 z łącznej liczby 22 stanowisk przyznanych Wspólnemu Przedsięwzięciu w planie zatrudnienia; zauważa, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniło 2 pracowników na czas określony i 2 pracowników kontraktowych; zauważa ponadto, że w celu uwzględnienia dodatkowego obciążenia pracą Komisja upoważniła Wspólne Przedsięwzięcie do podziału jednego stanowiska w planie zatrudnienia na jednego pracownika zatrudnionego na czas określony i w niższej grupie zaszeregowania oraz jednego dodatkowego pracownika kontraktowego; zauważa, że środek ten nadal nie został zatwierdzony przez Radę Zarządzającą;

Audyt wewnętrzny

17.  zauważa, że w listopadzie 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła prace kontrolne na miejscu w ramach audytu pt. „Ograniczony przegląd wdrażania standardów kontroli wewnętrznej we Wspólnym Przedsięwzięciu BBI”; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach audytu;

18.  zauważa, że Biuro Programowe przeprowadziło samoocenę standardów kontroli wewnętrznej w celu oceny obecnego poziomu wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej oraz zbadania warunków niezbędnych do przeniesienia ram kontroli wewnętrznej organizacji na wyższy poziom dojrzałości; zauważa, że na zakończenie stwierdzono, że Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło dobry poziom dojrzałości we wdrażaniu standardów kontroli wewnętrznej oraz że zaktualizowano plan działania dotyczący tych standardów;

19.  z zaniepokojeniem zauważa, że ze sprawozdania Trybunału wynika, że wciąż jeszcze nie wdrożono niektórych standardów kontroli wewnętrznej, takich jak standard 8. (procesy i procedury), 10. (ciągłość działania) i 11. (zarządzanie dokumentacją);

20.  stwierdza, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło wraz ze Wspólną Służbą Audytu DG RTD Komisji pierwszą kontrolę ex post wybranej losowo próby okresowych zestawień poniesionych wydatków z programu „Horyzont 2020”; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach audytu;

21.  z uznaniem zauważa, że poziom błędu resztowego jest poniżej progu istotności i wynosi 1,44 % w programie „Horyzont 2020”;

22.  zauważa, że przeprowadzona została ocena śródokresowa Komisji dotycząca działalności Wspólnego Przedsięwzięcia w latach 2014–2016, przygotowano plan działania w celu uwzględnienia przedstawionych zaleceń, takich jak promowanie nowych łańcuchów wartości z udziałem nowych podmiotów, wspieranie dalszego rozwoju krajowych i regionalnych strategii w zakresie biogospodarki w państwach członkowskich, poprawa koordynacji z Komisją Europejską w celu unikania przypadków podwójnego finansowania, zwiększenie w maksymalnym możliwym zakresie wkładów finansowych i niepieniężnych ze strony partnerów branżowych itd.; zauważa, że podjęto już szereg działań;

Ramy prawne

23.  odnotowuje z uznaniem, że w 2017 r. dział kadr w dalszym ciągu przyczyniał się do umocnienia ram prawnych i zwrócono szczególną uwagę na stosowanie przepisów wykonawczych Komisji we Wspólnym Przedsięwzięciu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w związku z tym w 2017 r. Rada Zarządzająca przyjęła siedem nowych przepisów wykonawczych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

24.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie, wraz z sześcioma innymi wspólnymi przedsięwzięciami, zorganizowało wspólne zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu wybrania siedmiu zaufanych doradców, którzy ustanowią sieć zaufanych doradców.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności