Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2214(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0103/2019

Predkladané texty :

A8-0103/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.46

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0287

Prijaté texty
PDF 162kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
P8_TA(2019)0287A8-0103/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 (2018/2214(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0103/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130.
(6) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 (2018/2214(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8‑0103/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0103/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2018, s. 130.
(6) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 (2018/2214(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0103/2019),

A.  keďže spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený ako verejno-súkromné partnerstvo nariadením Rady (EÚ) č. 560/2014 na 10 rokov s cieľom spojiť všetky významné zainteresované strany a prispieť k tomu, aby sa Únia stala kľúčovým subjektom v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania pokročilých biovýrobkov a biopalív;

B.  keďže podľa článkov 38 a 43 rozpočtových pravidiel spoločného podniku prijatých rozhodnutím jeho správnej rady 14. októbra 2014 má spoločný podnik vypracúvať a prijímať svoju vlastnú účtovnú závierku zostavenú jeho účtovníkom, ktorého vymenúva správna rada;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia, zastúpená Komisiou, a partneri z priemyslu, zastúpení konzorciom priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály (ďalej len „BIC“);

Všeobecne

1.  konštatuje, že maximálna výška príspevku Únie na činnosti spoločného podniku je 975 000 000 EUR, ktorá sa má financovať z programu Horizont 2020; konštatuje, že členovia spoločného podniku zastupujúci priemysel majú v priebehu existencie spoločného podniku prispieť sumou aspoň 2 730 000 000 EUR, z ktorej minimálne 975 000 000 EUR tvoria nepeňažné a peňažné príspevky na prevádzkové činnosti spoločného podniku a minimálne 1 755 000 000 EUR nepeňažné príspevky na vykonávanie ďalších činností mimo pracovného plánu spoločného podniku;

2.  konštatuje, že 17 z 82 návrhov prijatých v rámci výzvy na predloženie návrhov na rok 2017 bolo na konci roku 2017 vo fáze prípravy dohody o grante; okrem toho konštatuje, že do začiatku roka 2017 bude program spoločného podniku pozostávať z portfólia 82 prebiehajúcich projektov s celkovým počtom 932 účastníkov z 30 krajín a s celkovou výškou grantov 414 000 000 EUR;

3.  poznamenáva, že ciele spoločného podniku nebolo možné plniť pomocou tradičných nástrojov Únie; konštatuje, že spoločný podnik zabezpečil štrukturálny dosah, pričom združil sektory a subjekty v ich zameraní na zavádzanie nových hodnotových reťazcov, a zmobilizoval čoraz viac investícií do rozvoja inovácií pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály;

Rozpočet a finančné riadenie

4.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) sa uvádza, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2017 vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu daného roka v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

5.  konštatuje, že podľa ročnej účtovnej závierky spoločného podniku sú v konečnom rozpočte na rok 2017, ktorý sa môže čerpať, viazané rozpočtové prostriedky vo výške 92 900 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške  91 600 000 EUR, pričom miera použitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 97 % a platobných rozpočtových prostriedkov 95 %;

6.  poznamenáva, že platobné rozpočtové prostriedky sa využívali hlavne na predbežné financovanie dohôd o grante podpísaných na základe výziev na predloženie návrhov v roku 2016;

7.  konštatuje, že zo sumy 1 186 750 000 EUR vyčlenenej pre spoločný podnik z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 do konca roka 2017 vrátane 975 000 000 EUR prevádzkových a administratívnych nákladov a peňažných príspevkov priemyselných členov na administratívne náklady (29 250 000 EUR) a prevádzkové náklady (182 500 000 EUR) spoločný podnik prijal záväzky vo výške 509 800 000 EUR (42,96 %) a platby vo výške 172 200 000 EUR (čo predstavuje 14,51 % vyčlenených finančných prostriedkov) na vykonávanie prvej vlny projektov;

8.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že z príspevkov vo výške 975 000 000 EUR, ktorými mali prispieť členovia z oblasti priemyslu na prevádzkové činnosti a administratívne náklady spoločného podniku, títo členovia vykázali nepeňažné príspevky len vo výške 26 000 000 EUR na prevádzkové činnosti a správna rada potvrdila peňažné príspevky členov na administratívne náklady spoločného podniku vo výške 5 800 000 EUR; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji vo veci nepeňažných príspevkov a uskutočnených platbách;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že z minimálnej sumy 182 500 000 EUR peňažných príspevkov, ktoré majú poskytnúť členovia z oblasti priemyslu na prevádzkové náklady spoločného podniku, sa do konca roka 2017 vyplatilo len 800 000 EUR, pričom Komisia v dôsledku toho pozastavila svoje peňažné príspevky vo výške 50 000 000 EUR; konštatuje, že existuje vysoké riziko, že minimum sa nedosiahne do konca programu spoločného podniku; berie na vedomie, že Komisia pristúpila k zníženiu príspevku Únie pre spoločný podnik o 140 000 000 EUR, čo by malo stále umožňovať konzistentné výzvy na predkladanie návrhov v roku 2020 s cieľom dosiahnuť strategické ciele spoločného podniku v roku 2024; víta skutočnosť, že v januári 2018 boli prijaté zmeny nariadenia (EÚ) č. 560/2014, ktoré umožňujú súkromnému sektoru finančne prispievať nielen na úrovni programu, ale aj na úrovni projektov; zdôrazňuje, že bol zaznamenaný pozitívny vývoj v oblasti nepeňažných príspevkov na operačné činnosti, pri ktorých sa očakáva zvýšenie o 61 % (72 500 000 EUR namiesto odhadovaných 45 000 000 EUR) v rámci výziev na predkladanie návrhov v roku 2018;

Výkonnosť

10.  víta skutočnosť, že chýbajúce zavedené kľúčové ukazovatele výkonnosti už nie sú v rámci programu Horizont 2020 problémom; s uspokojením berie na vedomie zistenie, že osobitné kľúčové ukazovatele výkonnosti spoločného podniku napredujú; víta skutočnosť, že v roku 2017 sa prekročilo 7 z 8 cieľových hodnôt kľúčových ukazovateľov výkonnosti na rok 2020;

11.  poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny a prevádzkový rozpočet) je naďalej pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú štruktúru spoločného podniku;

12.  so znepokojením konštatuje hodnotu pákového efektu 2,077 na konci roka 2017, ktorá je nižšia, ako sa očakávalo; vyzýva spoločný podnik, aby prijal opatrenia na dosiahnutie cieľového pákového efektu na úrovni 2,80 v priebehu celého obdobia 2014 – 2020;

13.  s uspokojením konštatuje, že výzvy na predkladanie návrhov spoločného podniku sú v plnej miere otvorené účasti všetkých zainteresovaných strán; víta veľké úsilie spoločného podniku o informovanie o jeho cieľoch a výsledkoch, ako aj o jeho výzvach adresovaným zainteresovaným stranám v Únii prostredníctvom jeho podujatí, stretnutí a webovej stránky;

14.  berie na vedomie skutočnosť, že odborníci potvrdzujú, že spoločný podnik prilákal účasť najlepších aktérov z Únie v oblastiach vybraných hodnotových reťazcov na uspokojivej úrovni;

15.  víta skutočnosť, že všetky výzvy na predkladanie návrhov boli zverejnené a uzavreté v súlade s príslušnými pracovnými plánmi a že výsledky týkajúce sa času medzi podaním žiadosti a udelením grantu a lehoty na vyplatenie prostriedkov boli oveľa kratšie než stanovené ciele;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

16.  konštatuje, že na konci roka 2017 bol stav zamestnancov spoločného podniku takmer naplnený, pričom bolo obsadených 20 z celkového počtu 22 pracovných miest pridelených spoločnému podniku na základe plánu pracovných miest; berie na vedomie, že spoločný podnik v roku 2017 prijal 2 dočasných zamestnancov a 2 zmluvných zamestnancov; okrem toho konštatuje, že s cieľom riešiť dodatočnú pracovnú záťaž Komisia poverila spoločný podnik, aby jednu pozíciu v pláne pracovných miest rozdelil na jedno miesto dočasného zamestnanca s nižšou kvalifikáciou a jedno dodatočné miesto zmluvného zamestnanca; berie na vedomie, že toto opatrenie ešte nie je ukončené, keďže závisí od základe schválenia správnou radou;

Vnútorný audit

17.  konštatuje, že útvar pre vnútorný audit vykonal v novembri 2017 audit v teréne v rámci auditu Obmedzený prieskum vykonávania noriem vnútornej kontroly v spoločnom podniku BBI; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch tohto auditu;

18.  poznamenáva, že programová kancelária vykonala vlastné hodnotenie svojich noriem vnútornej kontroly s cieľom posúdiť súčasnú úroveň vykonávania noriem vnútornej kontroly a preskúmať podmienky potrebné na to, aby sa prešlo na vyšší stupeň vyspelosti rámca vnútornej kontroly organizácie; konštatuje, že záver je taký, že spoločný podnik má dobrú úroveň vyspelosti na vykonávanie noriem vnútornej kontroly a že akčný plán týkajúci sa týchto noriem bol aktualizovaný;

19.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov niektoré normy vnútornej kontroly ešte stále neboli vykonané, ako napríklad norma 8 (procesy a postupy), 10 (kontinuita činnosti) a 11 (správa dokumentov);

20.  berie na vedomie, že v roku 2017 začal spoločný podnik spolu s útvarom pre spoločný audit GR Komisie pre výskum a inováciu prvý audit ex post náhodnej vzorky priebežných žiadostí o preplatenie nákladov v rámci programu Horizont 2020; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch tohto auditu;

21.  s uznaním konštatuje, že zvyšková chybovosť je pod prahom významnosti, čo predstavuje 1,44 % v prípade programu Horizont 2020;

22.  konštatuje, že Komisia uskutočnila priebežné hodnotenie činností spoločného podniku v období rokov 2014 až 2016, pripravil sa akčný plán s cieľom riešiť vznesené odporúčania, ako je napríklad podpora nových hodnotových reťazcov za účasti nových aktérov, podnecovanie ďalších vnútroštátnych a regionálnych stratégií v oblasti biohospodárstva v členských štátoch, lepšia koordinácia s Komisiou, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu, zvyšovanie úrovne prípadných finančných a materiálnych príspevkov výrobného odvetvia na maximum atď.; konštatuje, že sa už prijalo niekoľko opatrení;

Právny rámec

23.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2017 oddelenie ľudských zdrojov pokračovalo v posilňovaní právneho rámca s osobitným dôrazom na uplatňovanie vykonávacích pravidiel Komisie v spoločnom podniku; víta skutočnosť, že správna rada prijala v tejto súvislosti v roku 2017 sedem nových vykonávacích pravidiel;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

24.  víta skutočnosť, že spoločný podnik a s ním šesť ďalších spoločných podnikov vyhlásil výzvu na vyjadrenie záujmu, na základe ktorej sa má vybrať až sedem dôverných poradcov, ktorí vytvoria sieť dôverných poradcov.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia