Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2213(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0095/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0095/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.47

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0288

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 56k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση
P8_TA(2019)0288A8-0095/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2213(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0095/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 18.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 18.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2213(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 –C8-0102/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0095/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018 σ. 18.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018 σ. 18.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2213(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0095/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου 2009·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 («η κοινή επιχείρηση»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014(1), αντικατέστησε, από τις 27 Ιουνίου 2014, την κοινή επιχείρηση Clean Sky στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι να υπάρξει σημαντική βελτίωση ως προς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αεροναυτικών τεχνολογιών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα των αερομεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια της κοινής επιχείρησης παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, οι επικεφαλής των προγραμμάτων επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας (ITD), των καινοτόμων πλατφορμών ανάπτυξης αεροσκαφών (IADP) και των εγκάρσιων τομέων, και τα συνεργαζόμενα μέλη των ITD·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στη δεύτερη φάση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης είναι 1 755 000 000 EUR που θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση

1.  σημειώνει τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2017, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και, έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019), των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), αναφέρει πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2017 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 313 429 392 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 243 503 223 EUR·

4.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν 99,6 % (έναντι 97,5 % το 2016) και το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 98,5 % (έναντι 87,9 % το 2016)·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ

5.  σημειώνει ότι από το συνολικό ποσό των 817 200 000 EUR για τις επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων 800 000 000 EUR από τις συνεισφορές σε μετρητά της Ένωσης, 14 900 000 EUR από τη συνεισφορά σε μετρητά των συμμετεχόντων ιδιωτικών μελών για την κάλυψη διοικητικών δαπανών και 2 300 000 EUR σε τόκους που εισπράχθηκαν για τα προχρηματοδοτούμενα κονδύλια του έβδομου προγράμματος πλαισίου), η κοινή επιχείρηση είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 815 200 000 EUR (99,75 %) και σε πληρωμές ύψους 815 100 000 EUR (99,74 %) έως το τέλος του 2017· σημειώνει ότι η Ένωση είχε συνεισφέρει 800 000 000 EUR σε μετρητά· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Clean Sky ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση που έκλεισε με επιτυχία το πρόγραμμα ΠΠ7·

6.  λαμβάνει υπόψη ότι, έως το τέλος του 2017, το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές σε είδος, από άλλα μέλη, αξίας 594 100 000 EUR, και ότι οι συνεισφορές σε χρήμα των άλλων μελών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών ανήλθαν σε 14 900 000 EUR·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»

7.  σημειώνει ότι από το συνολικό ποσό των 1 794 000 000 EUR για τις επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (συμπεριλαμβανομένων 1 755 000 000 EUR από τη συνεισφορά σε μετρητά της Ένωσης και 39 000 000 EUR από τη συνεισφορά σε μετρητά από τα ιδιωτικά μέλη), η κοινή επιχείρηση προέβη σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 1 009 600 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 493 000 000 EUR·

8.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2017, το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει συνεισφορές σε είδος αξίας 54 000 000 EUR, ενώ είχαν δηλωθεί άλλα 211 600 000 EUR· σημειώνει, ακόμη, ότι οι εισφορές σε μετρητά των μελών του κλάδου για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών ανήλθαν σε 9 500 000 EUR·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

9.  επισημαίνει ότι το 2017 η κοινή επιχείρηση δημοσίευσε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έλαβε 263 επιλέξιμες προτάσεις (σε σύνολο 265) και επέλεξε 73 προτάσεις προς χρηματοδότηση·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το επιτυχές κλείσιμο του προγράμματος Clean Sky με την παράδοση 28 σημαντικών προγραμμάτων επίδειξης (έδαφος και πτήση) το 2017, σε συνδυασμό με την επιλογή όλων των βασικών εταίρων της και την επίτευξη της προσθήκης των εταίρων στο πρόγραμμα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων σε 497 άτομα·

11.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η τελική πρόσκληση για τους κύριους εταίρους οδήγησε στην εξασφάλιση άλλων 245 ιδιωτικών μελών του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχουσών θυγατρικών τους), εκ των οποίων 192 επελέγησαν μέσω των προσκλήσεων για βασικούς εταίρους·

Επιδόσεις

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η απουσία καθιερωμένων κύριων δεικτών επιδόσεων (ΚΔΕ) δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· εκφράζει τη λύπη του διότι οι πληροφορίες σχετικά με την τρίτη δέσμη κύριων δεικτών επιδόσεων δεν είναι ακόμη διαθέσιμες λόγω της φύσης των έργων· σημειώνει ότι οι εμπειρογνώμονες ζητούν περαιτέρω δραστηριότητες παρακολούθησης και ανάλυσης, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ των πραγματικά επιτευχθέντων ΚΔΕ στο τέλος κάθε έτους και των προβλεπόμενων ΚΔΕ·

13.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός και επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει κάτω από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει τη λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενδιάμεση τιμή του αποτελέσματος μόχλευσης το 2016 που ήταν 1,55, υπερβαίνοντας το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκαν και περατώθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας και διότι τα αποτελέσματα όσον αφορά τον «χρόνο έως την καταβολή της επιχορήγησης» και τον «χρόνο πληρωμής» παρέμειναν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τους καθορισμένους στόχους·

Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας

16.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση θέσπισε διαδικασίες προληπτικού ελέγχου με βάση τις οικονομικές και επιχειρησιακές επισκοπήσεις, τους κατασταλτικούς ελέγχους σε δικαιούχους επιχορηγήσεων για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές και τις δηλώσεις δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους·

17.  σημειώνει ότι τα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος, όπως προέκυψαν από τους κατασταλτικούς ελέγχους που ανέφερε η κοινή επιχείρηση, ήταν 1,40 % για τα έργα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου και 1,6 % για τα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», και συνεπώς δεν θεωρούνται ουσιώδη·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

18.  παρατηρεί ότι η κοινή επιχείρηση αποφάσισε το 2017 να επικεντρωθεί σε μέτρα για την πρόληψη και τον εντοπισμό της διπλής χρηματοδότησης εξαιτίας του αποτελέσματος της αξιολόγησης κινδύνου για την καταπολέμηση της απάτης που ακολούθησε μια ειδική έρευνα για το προσωπικό·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  παρατηρεί ότι η τελική αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης από την Επιτροπή για την περίοδο 2008-2016 και η ενδιάμεση αξιολόγηση της λειτουργίας της κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η οποία καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 2016, έχουν πραγματοποιηθεί και ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο δράσης για την υλοποίηση ορισμένων συστάσεων για τις οποίες έχουν ήδη αναληφθεί διάφορες ενέργειες·

20.  επισημαίνει ότι, το 2017, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) ολοκλήρωσε έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση των επιδόσεων στις κοινές δραστηριότητες· σημειώνει ότι κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν δύο «πολύ σημαντικά» προβλήματα στον τομέα της μέτρησης της επίτευξης των στρατηγικών στόχων και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης· σημειώνει με λύπη ότι η IAS δεν εξέδωσε έκθεση εσωτερικού ελέγχου για το 2017 σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων που έχουν συμφωνηθεί και που απορρέουν από ελέγχους και αξιολογήσεις κινδύνου προηγούμενων ετών·

Λοιπά σχόλια

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση ομάδας εργασίας το 2017 σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων και της κοινής επιχείρησης, με στόχο τον προσδιορισμό τομέων συνεργασίας και τη συμβολή στο σχέδιο δράσης και στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης για τις συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το 2017 ενισχύθηκε η ψηφιακή στρατηγική της κοινής επιχείρησης στον ιστότοπό της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για άλλες δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της προβολής του προγράμματος Clean Sky 2, και εκφράζει περαιτέρω την ικανοποίησή του για τον ενισχυμένο συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Ανθρώπινοι πόροι

23.  σημειώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η κοινή επιχείρηση είχε 39 πληρωθείσες θέσεις· σημειώνει ότι το 2017 η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε τη διαδικασία προσλήψεων για δύο θέσεις·

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου