Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2218(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0102/2019

Внесени текстове :

A8-0102/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.48

Приети текстове :

P8_TA(2019)0289

Приети текстове
PDF 158kWORD 57k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL)
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година (2018/2218(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0107/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(5), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0102/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 10.
(2) OВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година (2018/2218(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0107/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(5), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0102/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 10.
(2) OВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година (2018/2218(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0102/2019),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие ECSEL за електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа („съвместното предприятие“) беше създадено на 7 юни 2014 г., по смисъла на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива за „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ („ECSEL“) за срок до 31 декември 2024 г.;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие беше създадено с Регламент (ЕС) № 561/2014(1) на Съвета през юни 2014 г., за да замести и продължи дейността на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC;

В.  като има предвид, че съвместното предприятие следва специфичен тристранен подход и членовете на съвместното предприятие са Съюзът, държавите членки и държавите, асоциирани на доброволни начала към „Хоризонт 2020“ („участващите държави“), и сдружения с частно участие („частни членове“), които представляват техни съставни дружества, и други организации, които са активни в областта на електронните компоненти и системи в Съюза; като има предвид, че съвместното предприятие следва да бъде отворено за нови членове;

Г.  като има предвид, че основната цел на съвместното предприятие е да допринесе за развитието в Съюза на силен и конкурентоспособен в световен мащаб промишлен сектор на електронни компоненти и системи, като се опира на съгласуваните стратегии на държавите членки за привличане на частни инвестиции;

Д.  като има предвид, че вноските за съвместното предприятие, предвидени за целия период на „Хоризонт 2020“ възлизат на 1 184 874 000 EUR от Съюза, 1 170 000 000 EUR от участващите държави и 1 657 500 000 от частните членове;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2017 г. („докладът на Палатата“), констатира, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2017 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 183 900 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 290 100 000 EUR; отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 98% и 83%;

3.  потвърждава факта, че в доклада на Палатата се посочва, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2017 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

4.  отбелязва, че Палатата е изказала становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания, което е следствие на проекти, приети от законните предшественици на съвместното предприятие – а именно, съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC; приканва Палатата да преразгледа методологията, която води до повтарящи се становища с резерви въз основа на този повтарящ се проблем, който не може да бъде разрешен, докато не бъдат приключени проектите по Седмата рамкова програма;

5.  отбелязва сложността на бюджетния и счетоводен модел на съвместното предприятие, произтичащ от тристранния му характер; отбелязва, че съвместното предприятие би приветствало допълнително опростяване и рационализиране на счетоводството и одита;

6.  отбелязва, че от общо 1 204 700 000 EUR средства по „Хоризонт 2020“, предназначени за съвместно предприятие, включително 19 700 000 EUR от парични вноски на членовете от промишления сектор за административните разходи на съвместното предприятие до края на 2017 г., същото е поело задължения в размер на 455 000 000 EUR и извършило плащания в размер на 314 000 000 EUR (31,81% от отпуснатите средства), най-вече авансови плащания за първата вълна от проекти по „Хоризонт 2020“;

7.  отбелязва, че от вноските в размер на 1 657 500 000 EUR, които членовете от промишления сектор следва да внесат за дейностите на съвместното предприятие, към края на 2017 г., по изчисления на съвместното предприятие, членовете са направили непарични вноски в размер на 421 000 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 377 000 000 EUR;

Изпълнение

8.  приветства факта, че липсата на установени ключови показатели за ефективност (КПЕ) вече не е проблем в рамките на „Хоризонт 2020“; отбелязва, че повечето от целите от третия набор КПЕ вече са постигнати;

9.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

10.  приветства стойността на ефекта на лоста от 3,0 за 2017 г., която надвишава целевата стойност на ефекта на лоста за целия период от 2014 до 2020 г.;

11.  отбелязва със задоволство, че съвместното предприятие е положило сериозни усилия за постигане на прозрачност, като всички покани за представяне на предложения са направени обществено достояние;

12.  приветства силната позиция на съвместното предприятие в неговата област на експертен опит в цяла Европа и способността му да създава взаимосвързана екосистема от съответни заинтересовани страни; отбелязва факта, че експертите подчертават, че съвместното предприятие привлича най-добрите европейски участници в областта на полупроводниците и системите; призовава ECSEL да включи повече МСП;

13.  приветства факта, че всички покани за представяне на предложения бяха публикувани и приключени в съответствие със съответните работни планове и че резултатите относно сроковете за отпускане на безвъзмездни средства и сроковете за плащане остават доста под определените цели;

Обществени поръчки

14.  отбелязва със съжаление, че Палатата е установила значителни слабости в управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки за административни услуги; отбелязва въз основа на отговорите на съвместното предприятие, че за справяне с този проблем е бил определен сътрудник по бюджета, обществените поръчки и договорите;

Вътрешен контрол

15.  приветства факта, че съвместното предприятие е предприело мерки за оценка на извършването на последващи одити от националните финансиращи органи (НФО) и е получило писмени изявления от тях, в които същите декларират, че прилагането на националните процедури осигурява достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите;

16.  отбелязва със задоволство факта, че въпросът относно разликите между методологиите и процедурите, които се използват от НФО, вече не е актуален за изпълнението на проектите по програма „Хоризонт 2020“, тъй като последващите одити се извършват или от съвместното предприятие, или от Комисията; отбелязва, че в съответствие с разпоредбите на общия план за последващ одит за „Хоризонт 2020“, понастоящем вече са стартирани 17 последващи одита относно операции, свързани с дейностите на съвместното предприятие;

17.  отбелязва със съжаление, че през 2017 г. съвместното предприятие не е документирало по подходящ начин в своя регистър на изключенията неспазването на контролите от страна на ръководството, нито отклоненията от установените процеси и процедури; отбелязва въз основа на неговите отговори, че съвместното предприятие е предприело действия по този въпрос, като например преразглеждането на стандарта за вътрешен контрол 8, факта, че разполага с регистър на изключенията и че през 2018 г. е проведено обучение за служителите му;

18.  отбелязва, че беше извършена окончателната оценка на Комисията относно съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC за периода 2008—2013 г., заедно с междинната оценка на дейността на съвместното предприятие в рамките на „Хоризонт 2020“ за периода 2014—2016 г.; отбелязва, че съвместното предприятие е подготвило и приело план за действие за изпълнение на препоръките от тези оценки и че някои дейности вече са започнати;

Вътрешен одит

19.  отбелязва, че през 2017 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на управлението на изпълнението, като е поискала съвместното предприятие да изготви план в отговор на препоръките, изказани в съответния доклад(2); отбелязва, че планът за действие беше приет от управителния съвет на съвместното предприятие през юни 2018 г.;

Управление на човешките ресурси

20.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. съвместното предприятие е наброявало 29 служители — същият брой, както през предходната година; отбелязва, че съвместното предприятие е попълнило една позиция в областта на комуникацията и е обявило две други позиции, една за вътрешен контрол и управление на одита, а другата за ръководител на администрацията и финансите, плюс една позиция за командирован национален експерт;

21.  приветства факта, че с оглед на адаптирането на структурата на организацията към изпълнението на приоритетите и необходимостта от експертни познания организационната структура на съвместното предприятие беше актуализирана на 1 юни 2017 г.

(1) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
(2) Годишен отчет за дейността, стр. 51.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност