Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2218(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0102/2019

Esitatud tekstid :

A8-0102/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.48

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0289

Vastuvõetud tekstid
PDF 139kWORD 55k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ECSEL)
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2218(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0102/2019),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 10.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 12.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2218(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0102/2019),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 10.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 12.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2218(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0102/2019),

A.  arvestades, et ühisettevõte ECSEL (edaspidi „ühisettevõte“) asutati 7. juunil 2014 ühisettevõttena Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 tähenduses, et rakendada ühist tehnoloogiaalgatust „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“ ajavahemikuks kuni 31. detsember 2024;

B.  arvestades, et ühisettevõte asutati 2014. aasta juunis nõukogu määrusega (EL) nr 561/2014(1) eesmärgiga asendada ühisettevõtted ARTEMIS ja ENIAC, mille õigusjärglane ta on;

C.  arvestades, et ühisettevõte järgib kolme osapoolt hõlmavat erilist lähenemisviisi ning ühisettevõtte liikmed on liit, liikmesriigid ja vabatahtlikkuse alusel programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigid (edaspidi „osalevad riigid“) ning erasektorist pärit liikmetena ühendused, mis esindavad oma vastavaid ettevõtteid ja teisi organisatsioone, kes tegutsevad liidus elektroonikakomponentide ja -süsteemide valdkonnas; arvestades, et ühisettevõte peaks olema uutele liikmetele avatud;

D.  arvestades, et ühisettevõtte peamine eesmärk on aidata kaasa tugeva ja ülemaailmselt konkurentsivõimelise elektroonikakomponentide ja -süsteemide tööstuse arendamisele liidus, tuginedes liikmesriikide kooskõlastatud strateegiatele erasektori investeeringute ligimeelitamiseks;

E.  arvestades, et kavandatud rahaline osalus ühisettevõttes programmi „Horisont 2020“ koguperioodi jooksul on liidu puhul 1 184 874 000 eurot, ühisettevõttes osalevate riikide puhul 1 170 000 000 eurot ja erasektorist pärit liikmete puhul 1 657 500 000 eurot;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) leitakse, et aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2017. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt tema finantseeskirjadele ja komisjoni pearaamatupidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  märgib, et ühisettevõtte eelarveaasta 2017 lõplik eelarve hõlmas 183 900 000 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 290 100 000 euro ulatuses maksete assigneeringuid; märgib, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäär oli vastavalt 98 % ja 83 %;

3.  võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoja aruande põhjal on ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

4.  märgib, et kontrollikoda esitas märkusega arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta seoses projektidega, mis võeti üle ühisettevõtte õiguseellastelt ühisettevõtetelt ARTEMIS ja ENIAC; kutsub kontrollikoda üles uuesti läbi vaatama metoodika, mille tulemusel koostatakse korduvaid märkusega arvamusi, mille aluseks on see korduv küsimus, mida ei ole võimalik lahendada enne, kui seitsmenda raamprogrammi projektid on lõpule viidud;

5.  võtab teadmiseks ühisettevõtte eelarve- ja raamatupidamismudeli keerukuse, mis tuleneb sellest, et ühisettevõte hõlmab oma olemuselt kolme osapoolt; märgib, et ühisettevõttele tuleks kasuks raamatupidamise ja auditeerimise lihtsustamine ja ühtlustamine;

6.  märgib, et ühisettevõttele programmi „Horisont 2020“ raames eraldatud 1 204 700 000 eurost, sh 19 700 000 eurot tööstusharu esindavate liikmete rahalist toetust ühisettevõtte halduskuludeks, oli ühisettevõte 2017. aasta lõpuks „Horisont 2020“ esimeste projektide eelmakseteks kulukohustustega sidunud 455 000 000 eurot ja teinud makseid summas 314 000 000 eurot (13,81 % eraldatud vahenditest);

7.  märgib, et erasektorist pärit liikmetelt ühisettevõtte tegevuskulude katteks ette nähtud 1 657 500 000 euro suurusest summast oli 2017. aasta lõpuks ühisettevõtte hinnangul tehtud mitterahalisi sissemakseid summas 421 000 000 eurot (ELilt oli samas laekunud rahalist toetust 377 000 000 eurot);

Tulemuslikkus

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kehtestatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate puudumine ei kujuta endast programmi „Horisont 2020“ raames enam probleemi; märgib, et enamik kolmandatest võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate eesmärkidest on juba täidetud;

9.  märgib, et halduskulude suhe (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5 %, mis viitab sellele, et ühisettevõtte organisatsiooniline struktuur on suhteliselt optimaalne ja tõhus;

10.  väljendab heameelt selle üle, et 2017. aasta finantsvõimenduse määr 3.0 ületas kogu 2014.–2020. aasta perioodi jooksul eesmärgiks seatud finantsvõimenduse määra;

11.  märgib rahuloluga, et ühisettevõte on teinud läbipaistvuse saavutamiseks edukaid jõupingutusi, ning et kõik konkursikutsed on avalikuks tehtud;

12.  väljendab heameelt, et ühisettevõttel on oma pädevusvaldkonnas kogu Euroopas tugev positsioon ning et ühisettevõte suudab luua asjaomaseid sidusrühmi ühendava ökosüsteemi; võtab teadmiseks asjaolu, et eksperdid rõhutavad, et ühisettevõte meelitab ligi parimaid Euroopa osalejaid pooljuhtide ja süsteemide valdkonnas; kutsub ühisettevõtet ECSEL üles kaasama rohkem VKEsid;

13.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik konkursikutsed avaldati ja suleti vastavalt töökavadele ning et taotluse esitamisest toetuse määramiseni kuluv aeg, ja raha saamiseni kuluv aeg jäid selgelt allapoole kindlaksmääratud eesmärke;

Hanked

14.  märgib kahetsusega, et kontrollikoda täheldas haldusteenistuste hankemenetluste haldamisel olulisi puudusi; nendib ühisettevõtte vastuste põhjal, et selle probleemiga tegelemiseks on nimetatud eelarve, hangete ja lepingute sõlmimise assistent;

Sisekontroll

15.  avaldab heameelt asjaolu üle, et ühisettevõte on astunud samme, et hinnata järelauditite rakendamist riiklike rahastamisasutuste poolt, ning on saanud riiklikelt rahastamisasutustelt kirjalikud avaldused, milles kinnitatakse, et nende riiklike menetluste täitmine andis tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindluse;

16.  märgib rahuloluga, et riiklike rahastamisasutuste kasutatud metoodikate ja menetluste erinevus ei ole programmi „Horisont 2020“ projektide elluviimisel enam oluline, sest järelauditeid teeb kas ühisettevõte või komisjon; märgib, et kooskõlas programmi „Horisont 2020“ ühise järelauditi kava sätetega on praeguseks alustatud ühisettevõtte tegevusega seotud tehingute suhtes 17 järelauditit;

17.  märgib kahetsusega, et peale selle ei olnud ühisettevõte oma erandite registris 2017. aastal nõuetekohaselt dokumenteerinud juhtkonna poolseid kontrollide tühistamisi ega kõrvalekaldeid kehtestatud protsessidest ja menetlustest; täheldab vastuste põhjal, et ühisettevõte on võtnud selle probleemiga tegelemiseks meetmeid, nagu sisekontrolli standardi nr 8 läbivaatamine, et tal on erandite register ning et 2018. aastal toimus tema töötajate koolitusüritus;

18.  märgib, et koostati komisjoni lõplik hinnang ühisettevõtete ARTEMIS ja ENIAC kohta ajavahemikul 2008–2013 koos programmi „Horisont 2020“ raames tegutseva ühisettevõtte vahehinnanguga, mis hõlmas ajavahemikku 2014–2016; märgib, et ühisettevõte valmistas ette ja võttis vastu tegevuskava nende hindamiste tulemusel antud soovituste käsitlemiseks ja et mõned meetmed on juba algatatud;

Siseaudit

19.  märgib, et 2017. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi tulemusjuhtimise auditi ja nõudis, et ühisettevõte sõnastaks selles aruandes esitatud soovituste täitmiseks tegevuskava(2); märgib, et ühisettevõtte juhatus võttis tegevuskava vastu 2018. aasta aprillis;

Personalijuhtimine

20.  märgib, et 31. detsembril 2017 töötas ühisettevõttes 29 töötajat, st sama palju kui aasta varem; märgib, et ühisettevõte täitis ühe teabevahetuse valdkonna ametikoha ja kuulutas välja kaks ametikohta, millest üks oli sisekontrolli ja auditi juhtkonnas ning teine oli haldus- ja rahandusjuhi koht, ning lisaks lähetatud riikliku eksperdi koha;

21.  peab tervitatavaks asjaolu, et organisatsiooni struktuuri prioriteetide ja eksperditeadmiste vajaduste järgi kohandamiseks ajakohastati 1. juunil 2017 ühisettevõtte organisatsioonilist struktuuri.

(1) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(2) Aasta tegevusaruanne, lk 51.

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika