Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2218(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0102/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0102/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.48

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0289

Usvojeni tekstovi
PDF 150kWORD 51k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL)
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017. (2018/2218(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0102/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. ;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452,14.12.2018., str. 10.
(2) SL C 452,14.12.2018., str. 12.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017. (2018/2218(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8‑0107/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0102/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 452,14.12.2018., str. 10.
(2) SL C 452,14.12.2018., str. 12.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(6) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017. (2018/2218(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0102/2019),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ECSEL za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe („Zajedničko poduzeće”) osnovano 7. lipnja 2014. kao zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u svrhu provedbe zajedničke tehnološke inicijative „Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe” („ECSEL”) za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

B.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano Uredbom Vijeća (EU) br. 561/2014(1) u lipnju 2014. kako bi zamijenilo i naslijedilo zajednička poduzeća ARTEMIS i ENIAC;

C.  budući da Zajedničko poduzeće ima specifični tripartitni pristup te da su članovi Zajedničkog poduzeća Unija, države članice te, na dobrovoljnoj osnovi, zemlje koje su pristupile okvirnom programu Obzor 2020. („države sudionice”) te udruženja koja u svojstvu privatnih članova („privatni članovi”) predstavljaju poduzeća i druge organizacije aktivne u području elektroničkih komponenti i sustava u Uniji; budući da Zajedničko poduzeće treba biti otvoreno za pristup novim članovima;

D.  budući da je glavni cilj Zajedničkog poduzeća doprinijeti razvoju snažne i globalno konkurentne industrije elektroničkih komponenti i sustava u Uniji na temelju usklađenih strategija država članica za privlačenje privatnih ulaganja;

E.  budući da predviđeni doprinosi Zajedničkom poduzeću za čitavo razdoblje trajanja programa Obzor 2020. iznose 1 184 874 000 EUR od Unije, 1 170 000 000 EUR od država sudionica i 1 657 500 000 EUR od privatnih članova;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) utvrdio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2017. te rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu završenu tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  primjećuje da konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. uključuje odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 183 900 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 290 100 000 EUR; prima na znanje da je stopa korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila 98 %, a za plaćanje 83 %;

3.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

4.  napominje da je Revizorski sud izdao uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja na kojima se temelji računovodstvena dokumentacija, što je posljedica činjenice da je Zajedničko poduzeće preuzelo projekte od svojih pravnih prednika, Artemisa i ENIAC-a; poziva Revizorski sud da ponovno razmotri metodologiju koja rezultira učestalim uvjetnim mišljenjima na temelju tog opetovanog problema koji nije moguće riješiti dok se ne završe projekti Sedmog okvirnog programa;

5.  napominje da složenost proračunskog i računovodstvenog modela Zajedničkog poduzeća proizlazi iz njegove tripartitne strukture; napominje da bi Zajedničko poduzeće pozdravilo dodatno pojednostavnjenje i racionalizaciju računovodstva i revizije;

6.  napominje da je, od 1 204 700 000 EUR sredstava iz programa Obzor 2020. dodijeljenih Zajedničkom poduzeću, uključujući 19 700 000 EUR novčanog doprinosa sektorskih partnera za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća, Zajedničko poduzeće do kraja 2017. preuzelo obveze u iznosu od 455 000 000 EUR i isplatilo 314 000 000 EUR (31,81 % dodijeljenih sredstava), većinom za plaćanje pretfinanciranja u prvom valu projekata u okviru Obzora 2020.;

7.  napominje da je Zajedničko poduzeće, od 1 657 500 000 EUR doprinosa koje članovi iz predmetnog sektora trebaju uplatiti za aktivnosti Zajedničkog poduzeća, procijenilo da su članovi do kraja 2017. dali doprinose u naravi u vrijednosti od 421 000 000 EUR, dok je Unija izvršila uplatu novčanih doprinosa u visini od 377 000 000 EUR;

Uspješnost

8.  pozdravlja činjenicu da nedostatak utvrđenih ključnih pokazatelja uspješnosti više nije problem u okviru programa Obzor 2020.; napominje da je ispunjena većina trećeg skupa ključnih pokazatelja uspješnosti;

9.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično racionalnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

10.  pozdravlja činjenicu da je vrijednost učinka poluge iz 2017. od 3,0 premašila ciljani učinak financijske poluge za cijelo razdoblje od 2014. do 2020.;

11.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Zajedničko poduzeće uložilo napore kako bi bilo transparentno, pri čemu su objavljeni svi pozivi za podnošenje prijedloga;

12.  pozdravlja istaknut položaj Zajedničkog poduzeća na njegovu području stručnosti na razini Europe, kao i njegovu sposobnost stvaranja međusobno povezanog sustava relevantnih dionika; prima na znanje činjenicu da stručnjaci potvrđuju da Zajedničko poduzeće privlači najbolje europske aktere u područjima poluvodiča i sustava; pozdravlja Zajedničko poduzeće da uključi više malih i srednjih poduzeća;

13.  pozdravlja činjenicu da su svi pozivi za podnošenje prijedloga objavljeni i zaključeni u skladu s odgovarajućim planovima rada te da su rezultati u pogledu vremena potrebnog za dodjelu bespovratnih sredstava i vremena isplate ostali znatno ispod utvrđenih ciljeva;

Javna nabava

14.  sa žaljenjem napominje da je Revizorski sud uočio znatne nedostatke u upravljanju postupcima javne nabave za administrativne usluge; prima na znanje iz odgovora Zajedničkog poduzeća da je imenovan asistent za proračun, javnu nabavu i ugovore kako bi se taj problem riješio;

Unutarnje kontrole

15.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće poduzelo korake kako bi procijenilo provedbu ex post revizija koje su obavila nacionalna tijela za financiranje te je od tih tijela zaprimilo pisane izjave u kojima potvrđuju da se provedbom njihovih nacionalnih postupaka pruža razumno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti transakcija;

16.  sa zadovoljstvom napominje da problem različitih metodologija i postupaka koje primjenjuju različita nacionalna tijela za financiranje više nije relevantan za provedbu projekata u okviru programa Obzor 2020. jer ex post revizije obavlja ili Zajedničko poduzeće ili Komisija; napominje da je u skladu s odredbama zajedničkog plana ex post revizija za Obzor 2020. trenutačno već pokrenuto 17 ex post revizija u vezi s transakcijama povezanima s aktivnostima Zajedničkog poduzeća;

17.  sa žaljenjem napominje da Zajedničko poduzeće tijekom 2017. u svojoj evidenciji iznimki nije pravilno dokumentiralo odluke uprave o neprovođenju kontrola, kao ni odstupanja od uobičajenih procesa i postupaka; prima na znanje, iz njihovih odgovora, da je Zajedničko poduzeće poduzelo mjere za rješavanje tog pitanja, kao što je revizija standarda unutarnje kontrole br. 8, da vodi evidenciju iznimaka i da je 2018. provedeno osposobljavanje za njegovo osoblje;

18.  napominje da je provedena konačna evaluacija Komisije o zajedničkim poduzećima ARTEMIS i ENIAC za razdoblje od 2008. do 2013., zajedno s privremenom evaluacijom Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2016.; napominje da je Zajedničko poduzeće pripremilo i donijelo akcijski plan za provedbu preporuka iz tih evaluacija te da su neka djelovanja već započela;

Unutarnja revizija

19.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2017. provela reviziju upravljanja uspješnošću te je zatražila da Zajedničko poduzeće izradi akcijski plan za ispunjavanje preporuka iz tog izvješća(2); napominje da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća u travnju 2018. usvojio taj akcijski plan;

Upravljanje ljudskim resursima

20.  napominje da je 31. prosinca 2017. Zajedničko poduzeće zapošljavalo 29 članova osoblja, isto kao i godinu prije; ističe da je Zajedničko poduzeće popunilo jedno mjesto na području komunikacija, a oglasilo još dva, jedno za unutarnju kontrolu i upravljanje revizijom a drugo za vođenje administracije i financija, uz dodatno mjesto za upućenog nacionalnog stručnjaka;

21.  pozdravlja činjenicu da je u cilju prilagodbe strukture organizacije prioritetima i potrebama za stručnim znanjem organizacijski ustroj Zajedničkog poduzeća ažuriran 1. lipnja 2017.

(1) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(2) Godišnje izvješće o radu, str. 51.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti