Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2218(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0102/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0102/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.48

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0289

Pieņemtie teksti
PDF 159kWORD 53k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Galīgā redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL)
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2218(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0102/2019),

1.  sniedz kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.
(2) OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(6) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2218(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0102/2019),

1.  apstiprina kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.
(2) OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(6) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2218(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0102/2019),

A.  tā kā 2014. gada 7. jūnijā uz laikposmu līdz 2024. gada 31. decembrim elektronisko komponentu un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai jomā tika izveidots kopuzņēmums ECSEL (“Kopuzņēmums”) kā kopuzņēmums Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. panta nozīmē, lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL);

B.  tā kā Kopuzņēmums tika izveidots 2014. gada jūnijā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 561/2014(1), lai aizstātu ARTEMIS kopuzņēmumu un ENIAC kopuzņēmumu un turpinātu to darbu;

C.  tā kā Kopuzņēmumā ir izmantota īpaša trīspusēja pieeja un Kopuzņēmuma locekļi ir Savienība, dalībvalstis un — pamatojoties uz brīvprātības principu — pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” asociētās valstis (“iesaistītās valstis”), kā arī asociācijas kā privāti locekļi (“privāti locekļi”), kuras pārstāv tās veidojošos uzņēmumus, un citas organizācijas, kas aktīvi darbojas elektronisko komponentu un sistēmu nozarē Savienībā; tā kā Kopuzņēmumam vajadzētu būt atvērtam jaunu locekļu uzņemšanai;

D.  tā kā Kopuzņēmuma galvenais mērķis ir veicināt spēcīgu un globāli konkurētspējīgu elektronisko komponentu un sistēmu nozari Savienībā, pamatojoties uz saskaņotām dalībvalstu stratēģijām privāto ieguldījumu piesaistīšanai;

E.  tā kā ieguldījumi Kopuzņēmumā, kuri plānoti visam pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbības periodam, ir 1 184 874 000 EUR no Savienības, 1 170 000 000 EUR — no iesaistītajām valstīm un 1 657 500 000 EUR — no privātajiem locekļiem,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir secināts, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un tā darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to paredz Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

2.  norāda, ka Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas 183 900 000 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 290 100 000 EUR apmērā; norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 98 % un 83 %;

3.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumā norādīto, proti, to, ka Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

4.  norāda, ka Revīzijas palāta ir sniegusi atzinumu ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību un tas ir to projektu rezultāts, kuri pārņemti no Kopuzņēmuma juridiskajiem priekštečiem ARTEMIS kopuzņēmuma un ENIAC kopuzņēmuma; aicina Revīzijas palātu pārskatīt metodiku, kuras dēļ atkārtoti tiek sniegti atzinumi ar iebildēm, pamatojoties uz šo problēmu, kura atkārtojas un kuru nav iespējams atrisināt līdz Septītās pamatprogrammas projektu pabeigšanai;

5.  norāda uz Kopuzņēmuma budžeta un grāmatvedības modeļa sarežģītību, kas izriet no tā trīspusējās būtības; norāda, ka Kopuzņēmums atzinīgi vērtētu turpmāku grāmatvedības un revīzijas vienkāršošanu un racionalizēšanu;

6.  norāda, ka no 1 204 700 000 EUR pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzekļu, kas bija piešķirti Kopuzņēmumam un ietvēra nozari pārstāvošo locekļu naudas ieguldījumu Kopuzņēmuma administratīvajos izdevumos 19 700 000 EUR apmērā, līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmums bija uzņēmis saistības 455 000 000 EUR apmērā un veicis maksājumus 314 000 000 EUR apmērā (31,81 % no piešķirtajiem līdzekļiem) — galvenokārt priekšfinansējuma maksājumus “Apvārsnis 2020” projektu pirmā viļņa īstenošanai;

7.  norāda, ka 2017. gada beigās Kopuzņēmums lēsa, ka no 1 657 500 000 EUR, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem bija jāiegulda Kopuzņēmuma darbībās, šie locekļi bija veikuši ieguldījumus natūrā 421 000 000 EUR apmērā salīdzinājumā ar Savienības ieguldījumu naudā 377 000 000 EUR apmērā;

Sniegums

8.  atzinīgi vērtē to, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir atrisināta problēma saistībā ar konkrētu galveno snieguma rādītāju trūkumu; konstatē, ka lielākā daļa galveno snieguma rādītāju trešā kopuma mērķu jau ir izpildīti;

9.  konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais/darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu Kopuzņēmuma organizatorisko struktūru;

10.  atzinīgi vērtē 2017. gada piesaistes koeficienta vērtību, kas ir 3,0 un pārsniedz visam laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam noteikto piesaistes koeficienta mērķrādītāju;

11.  ar gandarījumu norāda, ka Kopuzņēmums ir ļoti veiksmīgi centies nodrošināt pārredzamību, publiskojot visus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus;

12.  atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma spēcīgo pozīciju tā kompetences jomā visā Eiropā un tā spēju izveidot attiecīgo ieinteresēto personu savstarpēji saistītu ekosistēmu; pieņem zināšanai, ka eksperti pārāk zemu novērtē to, ka Kopuzņēmums piesaista labākos Eiropas speciālistus pusvadītāju un sistēmu jomā; aicina ECSEL iesaistīt vairāk MVU;

13.  atzinīgi vērtē to, ka visi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tika publicēti un noslēgti saskaņā ar attiecīgajiem darba plāniem un ka tādu rādītāju kā laiks līdz dotācijas piešķiršanai un laiks līdz izmaksai rezultāti bija daudz labāki par izvirzītajiem mērķiem;

Iepirkums

14.  ar nožēlu norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi ievērojamas nepilnības veidā, kādā tika pārvaldītas administratīvo pakalpojumu iepirkuma procedūras; pēc iepazīšanās ar Kopuzņēmuma atbildēm norāda, ka šīs problēmas risināšanai ir iecelts asistents budžeta, iepirkumu un līgumu jomā;

Iekšējā kontrole

15.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir veicis pasākumus ar mērķi novērtēt valstu finansēšanas iestāžu ex post revīziju veikšanu un ir saņēmis valstu finansēšanas iestāžu rakstiskus apstiprinājumus, kuros deklarēts, ka attiecīgās valsts procedūru piemērošana ir sniegusi pamatotu pārliecību par darījumu likumību un pareizību;

16.  ar gandarījumu norāda, ka problēma, ko rada valstu finansēšanas iestāžu izmantoto metožu un procedūru atšķirības, vairs neskar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu īstenošanu, jo ex post revīzijas veic vai nu Kopuzņēmums, vai Komisija; norāda, ka saskaņā ar pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” paredzētā kopīgā ex post revīziju plāna noteikumiem patlaban jau ir sāktas 17 ex post revīzijas attiecībā uz darījumiem, kas saistīti ar Kopuzņēmuma darbību;

17.  ar nožēlu norāda, ka 2017. gadā Kopuzņēmums nebija pienācīgi dokumentējis izņēmumu reģistrā vadības pieļautos izņēmumus attiecībā uz kontroles mehānismiem un atkāpes no ieviestajiem procesiem un procedūrām; pēc iepazīšanās ar atbildēm konstatē, ka Kopuzņēmums ir veicis pasākumus šīs problēmas risināšanai, piemēram, pārskatījis iekšējās kontroles standartu Nr. 8, ka tam ir izņēmumu reģistrs un ka 2018. gadā ir notikusi darbinieku apmācība;

18.  konstatē, ka Komisija ir veikusi ARTEMIS kopuzņēmuma un ENIAC kopuzņēmuma galīgo novērtējumu par laikposmu no 2008. līdz 2013. gadam, kā arī saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” strādājošā Kopuzņēmuma starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014. līdz 2016. gadam; norāda, ka Kopuzņēmums ir izstrādājis un pieņēmis rīcības plānu, lai īstenotu šajos novērtējumos sniegtos ieteikumus, un ka dažas darbības jau ir sāktas;

Iekšējā revīzija

19.  norāda, ka 2017. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests veica revīziju par snieguma pārvaldību un pieprasīja, lai Kopuzņēmums formulētu rīcības plānu minētajā ziņojumā sniegto ieteikumu īstenošanai(2); norāda, ka Kopuzņēmuma valde 2018. gada aprīlī pieņēma rīcības plānu;

Cilvēkresursu pārvaldība

20.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī Kopuzņēmumam bija 29 darbinieki — tikpat daudz kā gadu iepriekš; norāda, ka Kopuzņēmums aizpildīja vienu vietu komunikācijas jomā un publicēja paziņojumus par divām vakancēm — vienu iekšējās kontroles un revīzijas pārvaldības jomā un otru saistībā ar administrācijas un finanšu vadītāja vietu, kā arī par norīkota valsts eksperta vietu;

21.  atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada 1. jūnijā tika atjaunināta Kopuzņēmuma struktūrshēma, lai pielāgotu organizācijas struktūru prioritātēm un vajadzībām pēc speciālajām zināšanām.

(1) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(2) Gada darbības pārskats, 51. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika