Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2218(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0102/2019

Teksty złożone :

A8-0102/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.48

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0289

Teksty przyjęte
PDF 161kWORD 54k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017 (2018/2218(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 - C8‑0107/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0102/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s.10
(2) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s.12
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2018, s. 152.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017 (2018/2218(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 - C8‑0093/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0102/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s.10.
(2) Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s.12
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(6) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017 (2018/2218(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0102/2019),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) zostało ustanowione w dniu 7 czerwca 2014 r. na mocy art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na potrzeby realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” („ECSEL”) przez okres do dnia 31 grudnia 2024 r.;

B.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 561/2014 w czerwcu 2014 r.(1), aby zastąpić wspólne przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC i stanowić ich kontynuację;

C.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie charakteryzuje się specyficznym podejściem trójstronnym i że członkami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia, państwa członkowskie oraz, na zasadzie dobrowolności, państwa stowarzyszone z programem „Horyzont 2020” („państwa uczestniczące”), a także stowarzyszenia zrzeszające podmioty prywatne („członkowie prywatni”) reprezentujące należące do nich przedsiębiorstwa oraz inne organizacje prowadzące aktywną działalność w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych w Unii; mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno być otwarte na nowych członków;

D.  mając na uwadze, że głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia jest przyczynianie się do rozwoju silnej i konkurencyjnej w skali światowej branży podzespołów i układów elektronicznych w Unii, w oparciu o zharmonizowane strategie państw członkowskich w celu przyciągnięcia prywatnych inwestycji;

E.  mając na uwadze, że wkłady finansowe na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia przewidziane na cały okres realizacji programu „Horyzont 2020” wynoszą 1 184 874 000 EUR ze strony Unii, 1 170 000 000 EUR ze strony państw uczestniczących oraz 1 657 500 000 EUR ze strony członków prywatnych;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) za rok budżetowy 2017 stwierdził, iż w sprawozdaniu finansowym Wspólne Przedsięwzięcie przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach swoją sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami swojego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  odnotowuje, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2017 przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 183 900 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 290 100 000 EUR; odnotowuje, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wynosiły odpowiednio 98 % i 83 %;

3.  odnotowuje, że według sprawozdania Trybunału transakcje leżące u podstaw sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

4.  zauważa, że Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem w sprawie legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń, co jest wynikiem projektów przejętych od prawnych poprzedników Wspólnego Przedsięwzięcia – Wspólnych Przedsiębiorstw Artemis i ENIAC; zachęca Trybunał do ponownego rozważenia metodologii skutkującej ciągłym wydawaniem opinii z zastrzeżeniami wynikającymi z tego powtarzającego się problemu, którego nie da się usunąć do momentu zakończenia projektów w ramach siódmego programu ramowego;

5.  odnotowuje złożoność modelu budżetowego i księgowego Wspólnego Przedsięwzięcia wynikającą z jego trójstronnego charakteru; stwierdza, że Wspólne Przedsięwzięcie z zadowoleniem przyjęłoby dalsze uproszczenie i usprawnienie rachunkowości i audytu;

6.  zauważa, że z kwoty 1 204 700 000 EUR środków z programu „Horyzont 2020” przyznanych na potrzeby Wspólnego Przedsięwzięcia, w tym 19 700 000 EUR wkładu pieniężnego członków z branży na pokrycie kosztów administracyjnych wspólnych przedsiębiorstw do końca 2017 r., Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 455 000 000 EUR i dokonało płatności w wysokości 314 000 000 EUR (31,81 % przydzielonych środków), głównie płatności zaliczkowych na pierwszą falę projektów w ramach programu „Horyzont 2020”;

7.  zwraca uwagę, że według oceny Wspólnego Przedsięwzięcia z przewidywanego wkładu członków z branży na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia w wysokości 1 657 500 000 EUR do końca 2017 r. członkowie wnieśli wkłady niepieniężne o wartości 421 000 000 EUR w porównaniu z wkładem pieniężnym UE o wartości 377 000 000 EUR;

Wyniki

8.  z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie kwestii braku ustalonych kluczowych wskaźników efektywności w ramach programu „Horyzont 2020”; zauważa, że osiągnięto już większość celów w zakresie trzeciego zbioru kluczowych wskaźników efektywności;

9.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na nierozbudowaną i efektywną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

10.  z zadowoleniem odnotowuje wartość efektu dźwigni w roku 2017 (3,0), która przekracza docelową wartość efektu dźwigni w całym okresie 2014–2020;

11.  pochwala bardzo udane wysiłki podjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie w celu zapewnienia przejrzystości, dzięki którym wszystkie ogłoszone zaproszenia do składania wniosków zostały podane do publicznej wiadomości;

12.  z zadowoleniem przyjmuje silną pozycję Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie wiedzy specjalistycznej w całej Europie i jego zdolność do tworzenia wzajemnie powiązanego ekosystemu odpowiednich zainteresowanych stron; odnotowuje fakt, że zdaniem ekspertów Wspólne Przedsięwzięcie przyciąga najlepsze europejskie podmioty w dziedzinach podzespołów i układów elektronicznych; wzywa ECSEL do zaangażowania większej liczby MŚP;

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie zaproszenia do składania wniosków zostały opublikowane i zamknięte zgodnie z odpowiednimi planami prac, a wyniki pod kątem czasu oczekiwania na przyznanie dotacji i czasu oczekiwania na wypłacenie dotacji były znacznie poniżej określonych celów;

Zamówienia

14.  z przykrością stwierdza, że Trybunał stwierdził istotne niedociągnięcia w zarządzaniu procedurami udzielania zamówień w zakresie usług administracyjnych; na podstawie odpowiedzi Wspólnego Przedsięwzięcia zauważa, że do rozwiązania tego problemu wyznaczono asystenta ds. budżetu, zamówień i umów;

Kontrole wewnętrzne

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie podjęło działania w celu dokonania oceny realizacji kontroli ex post przez krajowe organy finansujące (KOF) i uzyskało od KOF pisemne oświadczenia, że stosowanie procedur krajowych daje wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości transakcji;

16.  z satysfakcją odnotowuje, że kwestia dotycząca zróżnicowania metod i procedur stosowanych przez KOF nie dotyczy realizacji projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, ponieważ kontrole ex post są przeprowadzane albo przez Wspólne Przedsięwzięcie, albo przez Komisję; zauważa, że zgodnie z przepisami wspólnego planu kontroli ex post dla programu „Horyzont 2020” obecnie rozpoczęto już 17 kontroli ex post w zakresie transakcji związanych z działalnością Wspólnego Przedsięwzięcia;

17.  z przykrością stwierdza, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie nie udokumentowało w odpowiedni sposób w swoim rejestrze odstępstw przypadków obchodzenia kontroli przez kierownictwo ani odstępstw od przyjętych procesów i procedur; na podstawie odpowiedzi Wspólnego Przedsięwzięcia stwierdza, że Wspólne Przedsięwzięcie podjęło działania w celu rozwiązania tego problemu, takie jak przegląd standardu kontroli wewnętrznej nr 8, że posiada ono rejestr odstępstw i że w 2018 r. odbyło się szkolenie skierowane do jego pracowników;

18.  zauważa, że Komisja przeprowadziła ocenę końcową wspólnych przedsiębiorstw ARTEMIS i ENIAC za lata 2008–2013, wraz z oceną śródokresową wspólnego przedsiębiorstwa działającego w ramach programu „Horyzont 2020” za okres 2014–2016; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie opracowało i przyjęło plan działania w celu realizacji zaleceń zawartych w tych ocenach oraz że niektóre z tych działań zostały już podjęte;

Audyt wewnętrzny

19.  zauważa, że w 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła audyt zarządzania realizacją celów i zwróciła się do Wspólnego Przedsięwzięcia o opracowanie planu działania w celu realizacji zaleceń zawartych w tym sprawozdaniu(2); zauważa, że w kwietniu 2018 r. Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia przyjęła plan działania;

Zarządzanie zasobami ludzkimi

20.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało 29 pracowników, taką samą liczbę jak w roku poprzednim; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie obsadziło jedno stanowisko ds. komunikacji i ogłosiło wakaty na dwóch stanowiskach, stanowisku ds. zarządzania kontrolą wewnętrzną i audytem i stanowisku kierownika ds. administracji i finansów, oraz na stanowisku oddelegowanego eksperta krajowego;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że z myślą o dostosowaniu struktury organizacji do priorytetów i potrzeb w zakresie wiedzy fachowej schemat organizacyjny Wspólnego Przedsięwzięcia został uaktualniony w dniu 1 czerwca 2017 r.

(1) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(2) Roczne sprawozdanie z działalności, s. 51.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności