Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2218(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0102/2019

Texte depuse :

A8-0102/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.48

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0289

Texte adoptate
PDF 148kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL)
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2218(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0102/2019),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p.10.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p.12.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2218(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0102/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452,14.12.2018, p. 10.
(2) JO C 452,14.12.2018, p. 12.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2218(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0102/2019),

A.  întrucât întreprinderea comună ECSEL „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (denumită în continuare „întreprinderea comună) a fost înființată la 7 iunie 2014 în sensul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” („ECSEL”) pe o perioadă de până la 31 decembrie 2024;

B.  întrucât întreprinderea comună a fost înființată în iunie 2014 prin Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului(1) pentru a înlocui întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC și a fi succesoarea acestora;

C.  întrucât întreprinderea comună are o abordare tripartită specifică, iar membrii întreprinderii comune sunt Uniunea, statele membre și, pe bază voluntară, țările asociate la programul Orizont 2020 („state participante”), precum și asociațiile cu statut de membri privați („membri privați”) ce reprezintă întreprinderile din care sunt constituite și alte organizații active în domeniul componentelor și sistemelor electronice din Uniune; întrucât întreprinderea comună ar trebui să fie deschisă pentru noi membri;

D.  întrucât principalul obiectiv al întreprinderii comune este să contribuie la dezvoltarea în Uniune a unei industrii a componentelor și sistemelor electronice puternică și competitivă la nivel mondial, pe baza strategiilor aliniate ale statelor membre vizând atragerea de investiții private;

E.  întrucât contribuțiile la întreprinderea comună preconizate pentru întreaga perioadă a programului Orizont 2020 sunt de 1 184 874 000 EUR din partea Uniunii, 1 170 000 000 EUR din partea statelor participante și 1 657 500 000 EUR din partea membrilor privați,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2017, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2017 a cuprins credite de angajament în valoare de 183 900 000 EUR și credite de plată în valoare de 290 100 000 EUR; observă faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 98 %, respectiv de 83 %;

3.  ia act de faptul că în raportul Curții se afirmă că operațiunile subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2017 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme legilor și reglementărilor în vigoare;

4.  constată că Curtea a emis o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor care rezultă din proiectele preluate de predecesorii legali ai întreprinderii comune de la întreprinderile comune Artemis și ENIAC; invită Curtea să reexamineze metodologia care are drept rezultat opinii cu rezerve, pe baza acestei chestiuni recurente care nu poate fi rezolvată până când nu sunt încheiate proiectele din cadrul celui de al Șaptelea Program Cadru;

5.  constată complexitatea modelului bugetar și contabil al întreprinderii comune, cauzată de caracterul său tripartit; observă că ar fi binevenite simplificări și raționalizări suplimentare ale procedurilor contabile și de audit ale întreprinderii comune;

6.  ia act de faptul că din cele 1 204 700 000 EUR din fondurile programului Orizont 2020 alocate întreprinderii comune, inclusiv 19 700 000 EUR în contribuția în numerar a unui membru al industriei la costurile administrative ale întreprinderilor comune până la sfârșitul anului 2017, întreprinderea comună realizase angajamente în valoare de 455 000 000 EUR și plăți în valoare de 314 000 000 EUR (31,81 % din fondurile alocate), în principal plăți de prefinanțare pentru primul val de proiecte Orizont 2020;

7.  constată că din totalul de 1 657 500 000 EUR corespunzând contribuțiilor care trebuiau să fie puse la dispoziție de membrii din sectorul industrial pentru activitățile întreprinderii comune, aceasta estimase că membrii aduseseră contribuții în natură în valoare de 421 000 000 EUR până la sfârșitul exercițiului 2017; cu titlu de comparație, contribuția în numerar din partea Uniunii se ridica la 377 000 000 EUR;

Performanța

8.  salută faptul că lipsa unor indicatori-cheie de performanță (ICP) stabiliți nu mai reprezintă o problemă în cadrul programului Orizont 2020; observă că majoritatea obiectivelor fixate pentru a treia serie de indicatori-cheie de performanță au fost deja îndeplinite;

9.  observă că raportul costurilor de gestionare (bugetul administrativ/operațional) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a întreprinderii comune;

10.  salută valoarea din 2017 a efectului de pârghie, care se ridică la 3,0 și depășește efectul de pârghie vizat de-a lungul perioadei 2014-2020;

11.  apreciază faptul că întreprinderea comună a depus eforturi satisfăcătoare pentru a fi transparentă, toate cererile de propuneri fiind făcute publice;

12.  salută poziția solidă a întreprinderii comune în domeniul său de expertiză la nivel european și capacitatea sa de a crea un ecosistem interconectat de părți interesate competente; ia act de faptul că experții subliniază că întreprinderea comună atrage cei mai buni actori europeni din domeniul semiconductorilor și al sistemelor; invită ECSEL să implice mai multe IMM-uri;

13.  salută faptul că toate cererile de propuneri au fost publicate și închise în conformitate cu planurile de lucru respective și că rezultatele privind „durata procedurii de acordare a granturilor” și „durata procedurilor de efectuare a plăților” au rămas cu mult sub obiectivele definite;

Achiziții

14.  constată cu regret că, în ceea ce privește gestionarea procedurilor de achiziții pentru serviciile administrative, Curtea a observat deficiențe semnificative; constată, pe baza răspunsurilor întreprinderii comune, că a fost numit un asistent însărcinat cu bugetul, achizițiile și contractele pentru a face față acestei probleme;

Controalele interne

15.  salută faptul că întreprinderea comună a luat măsuri pentru a evalua modul de desfășurare a auditurilor ex-post de către autoritățile naționale de finanțare și a obținut de la acestea declarații scrise în care se afirmă că implementarea procedurilor lor naționale a oferit o asigurare rezonabilă referitor la legalitatea și regularitatea operațiunilor;

16.  ia act cu satisfacție de faptul că problema legată de diferențele la nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de autoritățile naționale de finanțare nu mai este relevantă pentru implementarea proiectelor din cadrul Orizont 2020, întrucât auditurile ex-post vor fi desfășurate de către întreprinderea comună sau de către Comisie; ia act de faptul că, în conformitate cu dispozițiile din planul comun de audit ex post pentru programul Orizont 2020, în prezent există 17 audituri ex post deja lansate privind tranzacțiile referitoare la activitățile întreprinderii comune;

17.  constată cu regret că, în 2017, întreprinderea comună nu consemnase în mod corespunzător în registrul său de excepții cazurile de eludare a controalelor de către conducere și nici abaterile de la procesele și procedurile stabilite; constată, pe baza răspunsurilor lor, că întreprinderea comună a luat măsuri pentru a remedia această problemă, precum revizuirea standardului de control intern nr. 8, că dispune de un registru al excepțiilor și că a avut loc o sesiune de formare pentru personalul său în 2018;

18.  constată că a fost efectuată evaluarea finală a Comisiei privind întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC pentru perioada 2008-2013, precum și evaluarea interimară a societăților mixte care operează în cadrul programului Orizont 2020 pentru perioada 2014-2016; ia act de faptul că întreprinderea comună a elaborat și adoptat un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor acestor evaluări și că au fost inițiate deja unele activități;

Auditul intern

19.  ia act de faptul că, în 2017, serviciile de audit intern ale Comisiei au realizat un audit al gestionării performanțelor și au solicitat întreprinderii comune să elaboreze un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor din raportul respectiv(2); constată că planul de acțiune a fost adoptat de Consiliul de conducere al întreprinderii comune în aprilie 2018;

Gestionarea resurselor umane

20.  ia act de faptul că, la 31 decembrie 2017, întreprinderea comună avea 29 de angajați, adică același număr ca în anul precedent; ia act de faptul că întreprinderea comună a ocupat un post de comunicare și a publicat două posturi, unul pentru controlul intern și gestionarea auditului, celălalt fiind un post de șef de administrație și finanțe, precum și un post de expert național detașat;

21.  apreciază că, pentru a adapta structura organizației la priorități și la cerințele de expertiză, organigrama întreprinderii comune a fost actualizată la 1 iunie 2017.

(1) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(2) Raportul anual de activitate, p. 51.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate