Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2218(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0102/2019

Predkladané texty :

A8-0102/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.48

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0289

Prijaté texty
PDF 159kWORD 49k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL)
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 (2018/2218(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0102/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 (2018/2218(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0102/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 (2018/2218(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0102/2019),

A.  keďže 7. júna 2014 bol založený Spoločný podnik ECSEL pre elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ďalej len „spoločný podnik“) v zmysle článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom vykonávať spoločnú technologickú iniciatívu Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ďalej len „ECSEL“) v období do 31. decembra 2024;

B.  keďže spoločný podnik bol založený nariadením Rady (EÚ) č. 561/2014 v júni 2014(1) s cieľom nahradiť spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC a pokračovať v ich činnosti;

C.  keďže spoločný podnik má osobitný trojstranný prístup a členmi spoločného podniku sú Únia, členské štáty a na dobrovoľnom základe krajiny pridružené k programu Horizont 2020 (ďalej len „zúčastnené štáty“) a združenia členov zo súkromného sektora (ďalej len „súkromní členovia“), ktorí zastupujú svoje členské spoločnosti a iné organizácie, ktoré v Únii pôsobia v odvetví elektronických komponentov a systémov; keďže spoločný podnik by mal byť otvorený pre nových členov;

D.  keďže hlavným cieľom spoločného podniku je prispievať k rozvoju silného a celosvetovo konkurencieschopného odvetvia elektronických komponentov a systémov v Únii, pričom vychádza zo zosúladených stratégií členských štátov s cieľom prilákať súkromné investície;

E.  keďže príspevok Únie do spoločného podniku by mal za celé obdobie programu Horizont 2020 predstavovať 1 184 874 000 EUR, príspevok zúčastnených štátov 1 170 000 000 EUR a príspevok súkromných členov 1 657 500 000 EUR;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2017 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti ku koncu daného roka v súlade s jeho rozpočtovými a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2017 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 183 900 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 290 100 000 EUR; konštatuje, že miera plnenia bola 98 % v prípade viazaných a 83 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov;

3.  berie na vedomie skutočnosť, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2017 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

4.  poznamenáva, že Dvor audítorov vydal výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou, ktorý je výsledkom projektov prevzatých od právnych predchodcov spoločného podniku, a to spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC; vyzýva Dvor audítorov, aby prehodnotil metodiku, ktorá vedie k opakujúcim sa výrokom s výhradou na základe tohto opakovaného problému, ktorý nemožno vyriešiť, kým sa neskončia projekty siedmeho rámcového programu;

5.  berie na vedomie zložitosť rozpočtového a účtovného modelu spoločného podniku vyplývajúceho z jeho trojstrannej povahy; konštatuje, že spoločný podnik by uvítal ďalšie zjednodušenie a zefektívnenie účtovníctva a auditu;

6.  konštatuje, že zo sumy 1 204 700 000 EUR pridelenej spoločnému podniku z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 vrátane hotovostného príspevku členov odvetvia vo výške 19 700 000 EUR na administratívne náklady spoločného podniku spoločný podnik do konca roka 2017 prijal záväzky vo výške 455 000 000 EUR a uhradil platby vo výške 314 000 000 EUR (31,81 % pridelených prostriedkov), väčšinou ako predbežné financovanie v rámci prvej vlny projektov programu Horizont 2020;

7.  konštatuje, že pokiaľ ide o príspevky, ktoré majú na činnosti spoločného podniku poskytnúť členovia odvetvia vo výške 1 657 500 000 EUR, spoločný podnik ku koncu roka 2017 odhadoval, že členovia poskytli nepeňažné príspevky vo výške 421 000 000 EUR v porovnaní s finančným príspevkom Únie vo výške 377 000 000 EUR;

Výkonnosť

8.  víta skutočnosť, že chýbajúce zavedené kľúčové ukazovatele výkonnosti už nie sú v rámci programu Horizont 2020 problémom; konštatuje, že väčšina tretieho súboru kľúčových ukazovateľov výkonnosti už bola splnená;

9.  poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny/operačný rozpočet) zostáva pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú štruktúru spoločného podniku;

10.  víta hodnotu pákového efektu 3,0 v roku 2017 prekračujúcu cieľový pákový efekt na celé obdobie 2014 – 2020;

11.  uznanlivo konštatuje, že spoločný podnik vynaložil veľmi veľké úsilie na to, aby bol transparentný, pričom všetky výzvy na predkladanie návrhov boli zverejnené;

12.  víta silnú pozíciu spoločného podniku v oblasti odborných znalostí v celej Európe a jej schopnosť vytvoriť prepojený ekosystém príslušných zainteresovaných strán; berie na vedomie skutočnosť, že odborníci zdôrazňujú, že spoločný podnik priťahuje najlepších európskych aktérov v oblasti polovodičov a systémov; vyzýva spoločný podnik ECSEL, aby zapojil viac MSP;

13.  víta skutočnosť, že všetky výzvy na predkladanie návrhov boli zverejnené a uzavreté v súlade s príslušnými pracovnými plánmi a že výsledky týkajúce sa času medzi podaním žiadosti a udelením grantu a lehoty na vyplatenie prostriedkov boli aj naďalej výrazne v rámci stanovených cieľov;

Verejné obstarávanie

14.  s poľutovaním berie na vedomie, že Dvor audítorov zistil závažné nedostatky v riadení postupov verejného obstarávania administratívnych služieb; na základe odpovedí spoločného podniku konštatuje, že bol vymenovaný asistent pre rozpočet, verejné obstarávanie a zmluvy, aby riešil tento problém;

Vnútorná kontrola

15.  víta skutočnosť, že spoločný podnik prijal kroky na posúdenie auditov ex post vykonávaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi a získal od nich písomné vyhlásenia o tom, že vykonávanie ich vnútroštátnych postupov poskytlo primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií;

16.  s uspokojením berie na vedomie skutočnosť, že tento problém týkajúci sa rozdielov v metodikách a postupoch používaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi už nie je relevantný pri realizácii projektov v rámci programu Horizont 2020, pretože audity ex post vykonáva spoločný podnik alebo Komisia; konštatuje, že v súlade s ustanoveniami spoločného plánu auditov ex post pre program Horizont 2020 v súčasnosti už prebieha 17 auditov ex post týkajúcich sa operácií súvisiacich s činnosťami spoločného podniku;

17.  s poľutovaním berie na vedomie, že spoločný podnik v roku 2017 vo svojom registri výnimiek riadne nezdokumentoval obchádzanie kontrol zo strany vedenia ani odchýlky od stanovených procesov a postupov; na základe odpovedí spoločného podniku konštatuje, že spoločný podnik prijal opatrenia na riešenie tohto problému, napríklad revíziu normy vnútornej kontroly č. 8, že má register výnimiek a že v roku 2018 sa uskutočnilo školenie jeho zamestnancov;

18.  konštatuje, že sa uskutočnilo záverečné hodnotenie Komisie týkajúce sa spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC za obdobie 2008 – 2013 spolu s priebežným hodnotením spoločného podniku pôsobiaceho v rámci programu Horizont 2020, ktoré sa vzťahuje na obdobie 2014 až 2016; berie na vedomie, že spoločný podnik vypracoval a prijal akčný plán na riešenie odporúčaní z týchto hodnotení a že niektoré činnosti sa už začali vykonávať;

Vnútorný audit

19.  konštatuje, že v roku 2017 Útvar pre vnútorný audit Komisie vykonal audit riadenia výkonnosti a požiadal spoločný podnik, aby vypracoval akčný plán na riešenie odporúčaní uvedených v príslušnej správe(2); konštatuje, že riadiaca rada spoločného podniku prijala akčný plán v apríli 2018;

Riadenie ľudských zdrojov

20.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 spoločný podnik zamestnával 29 zamestnancov, čo je rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku; berie na vedomie, že spoločný podnik obsadil jednu komunikačnú pozíciu a ponúkol dve pracovné miesta, jedno v oblasti vnútornej kontroly a riadenia auditu a druhé pre vedúceho administratívy a financií, ako aj pozíciu vyslaného národného experta;

21.  víta skutočnosť, že s cieľom prispôsobiť štruktúru organizácie prioritám a potrebe odborných znalostí sa 1. júna 2017 aktualizovala organizačná štruktúra spoločného podniku.

(1) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(2) Výročná správa o činnosti, s. 51.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia