Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2218(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0102/2019

Predložena besedila :

A8-0102/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.48

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0289

Sprejeta besedila
PDF 146kWORD 54k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL)
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 (2018/2218(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 71,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(5) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0102/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 14.12.2018, str. 10.
(2) UL C 452, 14.12.2018, str. 12.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(6) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 (2018/2218(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 71,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL(5) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0102/2019),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 14.12.2018, str. 10.
(2) UL C 452, 14.12.2018, str. 12.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(6) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 (2018/2218(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0102/2019),

A.  ker je bilo Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj; v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno 7. junija 2014 v smislu člena 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi v obdobju do 31. decembra 2024 izvajalo skupno tehnološko pobudo Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (ECSEL);

B.  ker je bilo skupno podjetje junija 2014 ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) št. 561/2014(1) z namenom, da nadomesti in nasledi skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC;

C.  ker ima skupno podjetje posebno, tristransko sestavo in ker so njegovi člani Unija, države članice in prostovoljno države, pridružene programu Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države), ter združenja v vlogi zasebnih članov (v nadaljnjem besedilu: zasebni člani), ki zastopajo gospodarske družbe, katerih člani so, in druge organizacije v Uniji, ki delujejo na področju elektronskih komponent in sistemov; ker bi morali imeti tudi novi člani možnost pristopiti k skupnemu podjetju;

D.  ker je glavni cilj skupnega podjetja prispevati k razvoju močne in svetovno konkurenčne panoge elektronskih komponent in sistemov v EU na osnovi usklajenih strategij držav članic za pritegnitev zasebnih naložb;

E.  ker bo Unija za skupno podjetje med celotnim trajanjem programa Obzorje 2020 prispevala 1.184.874.000 EUR, sodelujoče države 1.170.000.000 EUR, zasebni člani pa 1.657.500.000 EUR;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za leto 2017 vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 183.900.000 EUR in sredstva za plačila v višini 290.100.000 EUR; ugotavlja, da je stopnja porabe obveznosti znašala 98 %, stopnja porabe plačil pa 83 %;

3.  je seznanjen s trditvijo iz poročila Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2017, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

4.  ugotavlja, da je Računsko sodišče dalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z letnimi računovodskimi izkazi, in sicer zaradi projektov, ki jih je skupno podjetje prevzelo od svojih pravnih predhodnikov, skupnih podjetij Artemis in ENIAC; poziva Računsko sodišče, naj razmisli o metodologiji, zaradi katere je večkrat dalo mnenje s pridržkom zaradi iste težave, ki je ne bo mogoče rešiti, dokler projekti sedmega okvirnega programa ne bodo končani;

5.  je seznanjen z zapletenim proračunskim in računovodskim modelom skupnega podjetja, ki je posledica njegove tristranske narave; ugotavlja, da bi skupno podjetje potrebovalo nadaljnjo poenostavitev računovodstva in revizije;

6.  ugotavlja, da je skupno podjetje iz sredstev programa Obzorje 2020 v višini 1.204.700.000 EUR, ki so mu bila dodeljena, vključno z denarnim prispevkom članov panoge v višini 19.700.000 EUR za kritje njegovih upravnih stroškov, do konca leta 2017 prevzelo obveznosti v višini 455.000.000 EUR in izvršilo plačila v višini 314.000.000 EUR (31,81 % dodeljenih sredstev), predvsem plačila v okviru predhodnega financiranja za prvi sklop projektov iz programa Obzorje 2020;

7.  ugotavlja, da je konec leta 2017 skupno podjetje v zvezi s prispevki v višini 1.657.500.000 EUR, ki jih morajo za njegove dejavnosti prispevati člani panoge, ocenilo, da so stvarni prispevki članov znašali 421.000.000 EUR, medtem ko je denarni prispevek Unije znašal 377.000.000 EUR;

Uspešnost

8.  pozdravlja dejstvo, da neobstoj uveljavljenih ključnih kazalnikov uspešnosti ni več problem v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja, da je bila večina ciljev glede ključnih kazalnikov uspešnosti iz tretjega sklopa že izpolnjenih;

9.  ugotavlja, da je stopnja stroškov upravljanja (administrativni/operativni proračun) še vedno nižja od 5 %, kar kaže, da je organizacijska struktura skupnega podjetja precej varčna in učinkovita;

10.  pozdravlja, da je vrednost učinka vzvoda, ki je v letu 2017 znašala 3,0, presega ciljno vrednost učinka izvoda v celotnem obdobju 2014–2020;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si je skupno podjetje močno prizadevalo, da bi bilo pregledno, pri čemer so bili objavljeni vsi izvedeni razpisi za zbiranje predlogov;

12.  pozdravlja vpliv skupnega podjetja na njegovem strokovnem področju po celotni Evropi in njegovo sposobnost za oblikovanje medsebojno povezanega ekosistema ustreznih deležnikov; je seznanjen, da strokovnjaki poudarjajo, da skupno podjetje privablja najboljše evropske igralce na področju polprevodnikov in sistemov; poziva skupno podjetje, naj pritegne več malih in srednjih podjetij;

13.  pozdravlja dejstvo, da so bili vsi javni razpisi objavljeni in zaključeni v skladu z ustreznimi delovnimi načrti in da so bila nepovratna sredstva dodeljena in izplačila izvedena precej pred koncem ciljnih rokov;

Javna naročila

14.  je seznanjen, da je Računsko sodišče ugotovilo precejšnje pomanjkljivosti pri vodenju postopkov za oddajo javnih naročil za upravne storitve; na podlagi odgovorov skupnega podjetja ugotavlja, da je bil za odpravo teh pomanjkljivosti imenovan strokovni sodelavec za proračun, javno naročanje in pogodbe;

Notranje kontrole

15.  pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje sprejelo ukrepe za oceno izvajanja naknadnih revizij s strani nacionalnih organov za financiranje in je pridobilo njihove pisne izjave, s katerimi ti organi potrjujejo, da izvajanje nacionalnih postopkov daje razumno zagotovilo za zakonitost in pravilnost transakcij;

16.  z zadovoljstvom ugotavlja, da razlike med metodologijami in postopki, ki jih uporabljajo nacionalni organi za financiranje, niso več relevantne za izvajanje projektov Obzorja 2020, saj naknadne revizije izvajata bodisi skupno podjetje bodisi Komisija; ugotavlja, da se v skladu z določbami skupnega načrta naknadnih revizij za program Obzorje 2020 zdaj že izvaja 17 naknadnih revizij transakcij v zvezi z dejavnostmi skupnega podjetja;

17.  je seznanjen, da skupno podjetje v letu 2017 v svojem registru izjem ni ustrezno evidentiralo poslovodskega izogibanja kontrolam in odstopanja od ustaljenih procesov in postopkov; na podlagi odgovora skupnega podjetja ugotavlja, da je slednje sprejelo ukrepe za rešitev tega problema, npr. pregled standarda notranje kontrole št. 8, da ima register izjem in da je bilo leta 2018 izvedeno usposabljanje zaposlenih;

18.  ugotavlja, da je Komisija izvedla končno oceno skupnih podjetij Artemis in ENIAC za obdobje 2008–2013, pa tudi vmesno oceno skupnega podjetja, ki deluje v okviru programa Obzorje 2020, za obdobje 2014–2016; je seznanjen, da je skupno podjetje pripravilo in sprejelo akcijski načrt za izvedbo priporočil iz teh ocen ter da so se nekatere dejavnosti že začele izvajati;

Notranja revizija

19.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2017 opravila revizijo upravljanja uspešnosti in zahtevala, da skupno podjetje oblikuje akcijski načrt za izvedbo priporočil iz tega poročila(2); je seznanjen, da je upravni odbor skupnega podjetja aprila 2018 sprejel akcijski načrt;

Upravljanje človeških virov

20.  ugotavlja, da je imelo skupno podjetje 31. decembra 2017 29 zaposlenih, toliko kot v letu prej; ugotavlja, da je skupno podjetje zaposlilo enega uslužbenca na področju komuniciranja ter objavilo razpis za dve delovni mesti, in sicer za upravljanje notranjih kontrol in revizij in za vodjo upravne in finančne službe, ter razpis za napotenega nacionalnega strokovnjaka;

21.  pozdravlja dejstvo, da je bil 1. junija 2017 organigram skupnega podjetja posodobljen, da bi strukturo organizacije prilagodili prednostnim nalogam in potrebam po strokovnem znanju.

(1) UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
(2) Letno poročilo o dejavnostih, str. 51.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov