Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2218(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0102/2019

Ingivna texter :

A8-0102/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.48

Antagna texter :

P8_TA(2019)0289

Antagna texter
PDF 144kWORD 46k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel – elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017 (2018/2218(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0102/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) EUT C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017 (2018/2218(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0102/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 452, 14.12.2018, s. 10.
(2) EUT C 452, 14.12.2018, s. 12.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017 (2018/2218(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0102/2019), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Ecsel för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (nedan det gemensamma företaget) etablerades den 7 juni 2014 som ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att genomföra det gemensamma teknikinitiativet för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel) under perioden fram till den 31 december 2024.

B.  Det gemensamma företaget etablerades i enlighet med rådets förordning (EU) nr 561/2014(1) i juni 2014 för att ersätta och ta över efter de gemensamma företagen Artemis och Eniac.

C.  Det gemensamma företaget arbetar enligt en särskild trepartslösning. Medlemmarna i det gemensamma företaget är unionen, medlemsstaterna och, på frivillig basis, de länder som är associerade till Horisont 2020 (nedan deltagarstater) och privata medlemsorganisationer (nedan privata medlemmar) som representerar företag och andra organisationer som arbetar med elektroniska komponenter och system inom unionen. Det gemensamma företaget bör vara öppet för nya medlemmar.

D.  Det viktigaste målet för det gemensamma företaget är att bidra till utvecklingen av en stark och globalt konkurrenskraftig industri för elektroniska komponenter och system i EU, med utgångspunkt i anpassade medlemsstatsstrategier för att locka privata investeringar.

E.  Bidragen till det gemensamma företaget som avses för hela Horisont 2020-perioden är 1 184 874 000 EUR från unionen, 1 170 000 000 EUR från deltagarstaterna och 1 657 500 000 EUR från privata medlemmar.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2017 anger att det gemensamma företagets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017 innehöll åtagandebemyndiganden på 183 900 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 290 100 000 EUR. Parlamentet konstaterar att utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden var 98 % respektive 83 %.

3.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport förklarar att transaktionerna som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2017 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

4.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har gjort ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företagets räkenskaper i samband med projekt som tagits över från det gemensamma företagets rättsliga föregångare Artemis och Eniac. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att ompröva de metoder som leder till upprepade uttalanden med reservation på grundval av detta återkommande problem, som inte kan lösas förrän projekten inom det sjunde ramprogrammet avslutats.

5.  Europaparlamentet noterar komplexiteten i det gemensamma företagets budget- och redovisningsmodell, något som beror på dess trepartskaraktär. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget skulle välkomna ytterligare förenkling och rationalisering av redovisning och revision.

6.  Europaparlamentet noterar att av de 1 204 700 000 EUR i Horisont 2020-medel som anslagits till det gemensamma företaget, inklusive 19 700 000 EUR i kontantbidrag från branschmedlemmar till det gemensamma företagets administrativa kostnader, hade det gemensamma företaget i slutet av 2017 gjort åtaganden på 455 000 000 EUR och betalningar på 314 000 000 EUR (31,81 % av de anslagna medlen), i huvudsak förfinansieringsbetalningar för den första vågen av Horisont 2020-projekt.

7.  Europaparlamentet noterar att av de 1 657 500 000 EUR som branschmedlemmarna skulle bidra med till det gemensamma företagets verksamhet uppskattade det gemensamma företaget att medlemmarna i slutet av 2017 hade lämnat naturabidrag till ett värde av 421 000 000 EUR, vilket kan jämföras med unionens kontantbidrag på 377 000 000 EUR.

Resultat

8.  Europaparlamentet välkomnar att avsaknaden av fastställda nyckelresultatindikatorer inte längre är ett problem inom ramen för Horisont 2020. Parlamentet noterar att de flesta av målen för den tredje uppsättningen nyckelresultatindikatorer redan uppnåtts.

9.  Europaparlamentet konstaterar att förvaltningskostnadsgraden (administrativ och operativ budget) ligger kvar under 5 %, vilket tyder på att det gemensamma företagets organisationsstruktur är tämligen slimmad och effektiv.

10.  Europaparlamentet välkomnar 2017 års värde på hävstångseffekten, 3,0, vilket överstiger målet för hävstångseffekten för hela perioden 2014–2020.

11.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att det gemensamma företaget har gjort mycket goda ansträngningar för att vara öppet och att alla ansökningsomgångar har offentliggjorts.

12.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företaget har en så stark ställning på sitt område i hela Europa och dess förmåga att skapa sammanlänkade ekosystem med berörda parter. Parlamentet noterar att experter betonar att det gemensamma företaget drar till sig de bästa europeiska aktörerna på området för halvledare och system. Parlamentet uppmanar Ecsel att i större utsträckning involvera små och medelstora företag.

13.  Europaparlamentet välkomnar att alla ansökningsomgångar offentliggjordes och avslutades i enlighet med respektive arbetsplan, och att handläggningstiderna för att bevilja stöd och utbetalningstiderna var betydligt kortare än de fastställda målen.

Upphandling

14.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten konstaterat betydande brister i upphandlingsförfarandena för administrativa tjänster. Det gemensamma företaget säger i sitt svar att en assistent för budget, upphandling och kontrakt har tillsatts för att hantera detta problem.

Internkontroller

15.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget har vidtagit åtgärder för att bedöma de nationella finansieringsmyndigheternas genomförande av efterhandsrevisioner och har fått skriftliga uttalanden från de nationella finansieringsmyndigheterna där de anger att tillämpningen av deras nationella förfaranden ger rimlig säkerhet om transaktionernas laglighet och korrekthet.

16.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att problemet med de varierande metoder och förfaranden som de nationella finansieringsmyndigheterna använder inte längre är relevant för genomförandet av Horisont 2020-projekt eftersom efterhandsrevisionerna kommer att utföras av det gemensamma företaget eller kommissionen. Parlamentet noterar att i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma efterhandsrevisionen för Horisont 2020 finns det för närvarande 17 efterhandsrevisioner som redan inletts om transaktioner som avser det gemensamma företagets verksamhet.

17.  Europaparlamentet beklagar att det gemensamma företaget under 2017 i sitt undantagsregister inte korrekt dokumenterat ledningens åsidosättande av kontroller eller avvikelser från etablerade processer och förfaranden. Parlamentet konstaterar utifrån svaren att det gemensamma företaget har vidtagit åtgärder för att ta itu med denna fråga, till exempel att se över den interna kontrollstandarden 8, att den har ett undantagsregister och att personalutbildning ägde rum under 2018.

18.  Europaparlamentet noterar att kommissionen utförde en slutlig utvärdering av de gemensamma företagen Artemis och Eniac för perioden 2008–2013 och en preliminär utvärdering av det gemensamma företagets insatser inom Horisont 2020 för perioden 2014–2016. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget utarbetade och antog en handlingsplan för genomförande av rekommendationerna från dessa utvärderingar och att flera åtgärder redan har inletts.

Internrevision

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision 2017 genomförde en granskning av resultathanteringen och begärde att det gemensamma företaget skulle utarbeta en handlingsplan för att ta itu med rekommendationerna i rapporten(2). Parlamentet noterar att styrelsen antog en handlingsplan i april 2018.

Personalförvaltning

20.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget den 31 december 2017 hade 29 anställda, samma antal som föregående år. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget tillsatte en tjänst på kommunikationsområdet och utannonserade två tjänster, en ledningstjänst på området för internkontroller och internrevision och en som chef för administration och finans, plus en utstationerad nationell expert.

21.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företagets organisationsschema uppdaterades den 1 juni 2017 i syfte att anpassa organisationens struktur till prioriteringar och behov av expertis.

(1) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(2) Årlig verksamhetsrapport, s. 51.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy