Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2216(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0105/2019

Внесени текстове :

A8-0105/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.49

Приети текстове :

P8_TA(2019)0290

Приети текстове
PDF 164kWORD 57k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2)
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2017 година (2018/2216(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0105/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(5), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0105/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 48.
(2) ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 50.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2017 година (2018/2216(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0105/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(5), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0105/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 48.
(2) ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 50.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2017 година (2018/2216(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0105/2019),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ („ГКВ“) беше създадено през май 2008 г. като публично-частно партньорство съгласно Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета(1) за период до 31 декември 2017 г. с цел да се насочи вниманието към разработката на пазарни приложения, като по този начин се улеснят допълнителните промишлени усилия за бързо внедряване на технологиите на базата на горивни клетки и водород; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 521/2008 беше отменен с Регламент (ЕС) № 559/2014(2) на Съвета;

Б.  като има предвид, че с Регламент (ЕС) № 559/2014 се създава съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) през май 2014 г., което да замени и наследи ГКВ за срок до 31 декември 2024 г.;

В.  като има предвид, че членовете на ГКВ са Европейският съюз, представляван от Комисията, Европейската индустриалната група на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ и научноизследователската група N.ERGHY;

Г.  като има предвид, че членовете на ГКВ2 са Съюзът, представляван от Комисията, Световната промишлена група за нови енергии („индустриалната група“), преименувана „Въглеродна Европа“ през 2016 г., и Новата европейска научноизследователска група в областта на горивните клетки и водорода („научноизследователската група“);

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза към първата фаза на дейностите на ГКВ2 възлиза на 470 000 000 EUR от Седмата рамкова програма, като вноските от другите членове трябва да бъдат поне равни на вноската на Съюза;

Е.  като има предвид, че в ГКВ2 максималната вноска от Съюза се равнява на 665 000 000 EUR от „Хоризонт 2020“, а членовете на промишлената и на научноизследователската група следва да внесат вноски в размер на най-малко 380 000 000 EUR, включително непарични вноски, за проектите на „Хоризонт 2020“, финансирани от съвместното предприятие ГКВ2, от които непарични вноски за допълнителни дейности (в размер на най-малко 285 000 000 EUR) и парични вноски за административни разходи;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва в доклада на Сметната палата („Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие ГКВ2 („докладът на Палатата“) се констатира, че годишните отчети за финансовата 2017 година дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на ГКВ2 към 31 декември 2017 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на неговия финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията; отбелязва освен това, че счетоводните правила на ГКВ2 се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор;

2.  отбелязва, че окончателният бюджет на ГКВ2 за финансовата 2017 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 127 800 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 198 600 000 EUR; отбелязва, че бюджетните кредити за плащания са се увеличили със 71,95% и са били използвани главно за предварително финансиране на поканите за представяне на предложения за 2016 и 2017 г.;

3.  отбелязва, че като цяло степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е достигнала съответно 96% и 89%;

Изпълнение на многогодишния бюджет по Седмата рамкова програма

4.  отбелязва, че от средствата в размер на общо 490 000 000 EUR за дейности на ГКВ (включително 470 000 000 EUR парични вноски от Съюза и 20 000 000 EUR от други членове за административни разходи) към края на 2017 г. ГКВ 2 е поело задължения в размер на 481 700 000 EUR и е извършило плащания в размер на 418 500 000 EUR; изтъква, че според плана за плащания на ГКВ за текущи проекти по Седмата рамкова програма, други средства в размер на 25 700 000 EUR ще бъдат изплатени през 2018 г., както и 17 400 000 EUR през следващите години, с обща приблизителна стойност от 94,3% от общия бюджет на ГКВ;

5.  отбелязва, че от 470 000 000 EUR под формата на парични и непарични вноски, които следва да бъдат направени от членовете на промишлената и научноизследователската група, за оперативните дейности на ГКВ, към края на 2017 г. управителният съвет е валидирал вноски в размер на 396 200 000 EUR; посочва, че допълнителни непарични вноски за оперативни дейности в размер на 55 800 000 EUR са били докладвани на ГКВ2 до края на 2017 г.; подчертава факта, че вследствие на това, към края на 2017 г. общият принос на членовете на промишлената група и научноизследователската група в съвместното предприятие е възлизал на 452 000 000 EUR, в сравнение с вноската на Съюза в размер на 405 800 000 EUR;

Изпълнение на многогодишния бюджет по програма „Хоризонт 2020“

6.  отбелязва, че от разпределените средства в размер на 684 000 000 EUR по програма „Хоризонт 2020“ (включително 665 000 000 EUR парични вноски от Съюза и 19 000 000 EUR парични вноски от членовете от промишления и научноизследователския сектор за административни разходи) ГКВ 2 е поело задължения в размер на 407 200 000 EUR (59,53%) и е извършило плащания в размер на 223 300 000 EUR;

Други въпроси

7.  отбелязва, че към края на 2017 г. членовете на промишлената и научноизследователската групи са докладвали непарични вноски в размер на 25 100 000 EUR за оперативни дейности в размер на 1 300 000 EUR, от които 600 000 EUR са били валидирани от управителния съвет на ГКВ2;

8.  приема за сведение факта, че паричната вноска на Съюза към края на 2017 г. е възлизала на 234 300 000 EUR;

9.  отбелязва, че за Седмата рамкова програма, в края на 2017 г. са били извършени 46 плащания за междинните и основно окончателните периодични доклади на обща стойност 27 100 000 EUR; отбелязва, че степента на изпълнението на бюджета (по отношение на бюджетните кредити за плащания) е била 73,8% (в сравнение със 73,7% през 2016 г.);

10.  отбелязва, че в рамките на „Хоризонт 2020“, по отношение на бюджетните кредити за плащания, са били извършени 40 плащания по предварително финансиране за проектите от поканите за предложения от 2016 и 2017 г., 8 плащания за извършването на проучвания и 2 за съвместния изследователски център; отбелязва освен това, че степента на изпълнението на бюджета (по отношение на плащанията) е била 93,3% (в сравнение с 98% през 2016 г.); отбелязва със задоволство факта, че по отношение на бюджетните кредити за поети задължения изпълнението на бюджета е достигнало 99,8%, при положение, че е било 78,6% през предходната година, поради решението да бъдат приети два допълнителни проекта от резервния списък за 2017 г.;

11.  отбелязва, че четвъртият план за допълнителни дейности, който обхваща 2018 г. и включва подлежащи на сертифициране допълнителни дейности в размер на 250 160 000 EUR, е бил приет от ГКВ2 през декември 2017 г.; отбелязва, че ГКВ2 е въвело методология, в която се предвижда строг контрол за събирането, докладването и заверяването на допълнителни дейности и която включва модел на програма за одит и одиторска заверка за заверяването от независими външни одитори;

Изпълнение

12.  приветства преразглеждането на технико-икономическите ключови показатели за ефективност (КПЕ), включени в добавката към многогодишния работен план, одобрен от управителния съвет на съвместното предприятие ГКВ2; отбелязва, че повечето от КПЕ за 2017 г. бяха изпълнени, а все още текущите проекти са на път да постигнат целите за 2017 г. и след това;

13.  отбелязва факта, че съотношението на разходите за управление (административен и оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на ГКВ2;

14.  приветства стойността на ефекта на лоста от 1,95 за 2017 г., която надвишава целевата стойност на ефекта на лоста за целия период от 2014 до 2020 г.;

15.  отбелязва факта, че експертите наброяват сред участниците в поканите за представяне на предложения на ГКВ2 много от производителите на автомобили от световна класа, както и най-големите дружества, предоставящи енергия и комунални услуги, а водещите иноватори са добре представени; отбелязва също така ангажираността на промишления сектор в планирането и изпълнението на програмата; отбелязва, че експертите препоръчват укрепване на подхода на веригата на стойността чрез по-голямо участие на крайните потребители и клиенти;

16.  приветства факта, че всички покани за представяне на предложения бяха публикувани и приключени в съответствие със съответните работни планове и че резултатите относно сроковете за отпускане на безвъзмездни средства и сроковете за плащане остават доста под определените цели;

Вътрешен одит

17.  отбелязва, че през 2017 г. ГКВ2 приключи изпълнението на всички планове за действие, изготвени в отговор на препоръките, изказани в одитите на Службата за вътрешен одит (IAS) относно управлението на изпълнението, извършени през 2016 г., с изключение на едно действие; отбелязва, че през 2017 г. IAS предприе нов одит относно координацията с централния център за подкрепа на Комисията и прилагането на неговите инструменти и услуги в рамките на ГКВ2; освен това отбелязва, че на 7 декември 2017 г. ГКВ2 получи окончателен одитен доклад от IAS за посочения одит, в който се формулират три препоръки; приветства факта, че ГКВ2 изрази съгласие с всички препоръки и на 15 януари 2018 г. изпрати на IAS план за действие, който впоследствие той беше одобрен от IAS през януари 2018 г.;

18.  отбелязва, че усилията в областта на последващия одит се изразяват в започването на 18 нови одитни процедури по Седмата рамкова програма, при които се използват научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационния рамков договор с външно одиторско дружество; отбелязва, че процентът остатъчни грешки е под 2%; отбелязва, че през 2017 г. са били започнати 11 нови одита за „Хоризонт 2020“; призовава ГКВ2 да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тези одити;

19.  отбелязва, че бяха извършени окончателната оценка на Комисията за ГКВ за периода между 2008 и 2016 г. и междинната оценка на ГКВ2, извършващо дейност в рамките на програмата „Хоризонт 2020“, за периода 2014—2016 г., че управителния съвет е одобрил план за действие, от който вече са започнати няколко действия, като се очаква по-голямата част от програмата да бъде завършена между 2018 и 2019 г., но взема под внимание факта, че малък брой действия ще бъдат изпълнени в рамките на следващия програмен период;

Вътрешен контрол

20.  приветства факта, че ГКВ2 е въвело процедури за предварителен контрол, основа на финансови и оперативни документни проверки, последващи одити при бенефициерите на безвъзмездни средства за междинни и окончателни плащания по Седмата рамкова програма, докато отговорността за последващите одити на заявените проектни разходи по проекти по „Хоризонт 2020“ се пада на Комисията; приветства факта, че процентът остатъчни грешки за последващите одити в края на 2017 г. е 1,13%, което според Палатата попада под прага на същественост;

21.  приветства факта, че през ноември 2017 г. ГКВ2 е приело правила относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси, които обхващат персонала и органите;

22.  приема за сведение факта, че през 2017 г. ГКВ2, съвместно с Общата служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“, стартира първия последващ одит на случайна извадка от междинни заявления за разходи по проекти в рамките на „Хоризонт 2020“; призовава ГКВ2 да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит.

23.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г., общият брой на попълнените щатни позиции в ГКВ2 беше 26, сред които бяха представени 11 различни държави членки;

24.  приветства многобройните комуникационни дейности, организирани през 2017 г., които допринесоха допълнително за повишаване на видимостта на ГКВ2.

(1) Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ОВ L 153, 12.6.2008 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108).

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност