Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2216(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0105/2019

Indgivne tekster :

A8-0105/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.49

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0290

Vedtagne tekster
PDF 150kWORD 53k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2)
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) for regnskabsåret 2017 (2018/2216(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2017, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0105/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 452 af 14.12.2018, s. 48.
(2) EUT C 452 af 14.12.2018, s. 50.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2017 (2018/2216(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2017 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0105/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 452 af 14.12.2018, s. 48.
(2) EUT C 452 af 14.12.2018, s. 50.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2017 (2018/2216(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0105/2019),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet for brændselsceller og brint ("BCB") blev oprettet i maj 2008 som et offentlig-privat partnerskab ved Rådets forordning (EF) nr. 521/2008(1) for en periode indtil den 31. december 2017 med henblik på at fokusere på at udvikle markedsapplikationer og derved fremme yderligere industrielle indsatser i retning af en hurtig ibrugtagning af brændselscelle- og brintteknologier; der henviser til, at forordning (EF) nr. 521/2008 blev ophævet ved Rådets forordning (EU) nr. 559/2014(2);

B.  der henviser til, at forordning (EU) nr. 559/2014 oprettede fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 ("fællesforetagendet") i maj 2014 til at erstatte og efterfølge BCB for en periode indtil den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at medlemmerne af BCB var Unionen repræsenteret ved Kommissionen, industrigruppen for det fælles teknologiinitiativ for brændselsceller og brint samt forskningsgruppen N.ERGHY;

D.  der henviser til, at medlemmerne af fællesforetagendet er Unionen repræsenteret ved Kommissionen, New Energy World Industry Grouping AISBL ("industrigruppen"), som skiftede navn til Hydrogen Europe in 2016, og New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL ("forskningsgruppen");

E.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendets første fase af aktiviteter er på 470 000 000 EUR fra det syvende rammeprogram; der henviser til, at de andre medlemmers bidrag som minimum skal svare til Unionens bidrag;

F.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet udgør 665 000 000 EUR fra Horisont 2020, og at medlemmerne fra industrigruppen og forskningsgruppen forventes at bidrage med mindst 380 000 000 EUR, herunder bidrag i naturalier til de Horisont 2020-projekter, der finansieres af fællesforetagendet, bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter (på mindst 285 000 000 EUR) og kontantbidrag til administrationsomkostninger;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at det i Revisionsrettens beretning om fællesforetagendets årsregnskab for 2017 ("Revisionsrettens beretning") konstateres, at det i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiverne i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt; bemærker endvidere, at fællesforetagendets regnskabsregler er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

2.  noterer sig, at der på fællesskabsforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2017 var opført 127 800 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 198 600 000 EUR i betalingsbevillinger; bemærker, at betalingsbevillingerne steg med 71,95 %, og at de hovedsageligt blev anvendt til forfinansiering af indkaldelserne af forslag i 2016 og 2017;

3.  konstaterer, at den samlede budgetgennemførelse i 2017 for så vidt angår forpligtelses- og betalingsbevillingerne nåede op på henholdsvis 96 % og 89 %;

Gennemførelse af det flerårige budget under det syvende rammeprogram

4.  bemærker, at fællesforetagendet ud af de 490 000 000 EUR i midler til fællesforetagendets aktiviteter (herunder 470 000 000 EUR i kontantbidrag fra Unionen og 20 000 000 EUR i administrationsomkostninger fra andre medlemmer) ved udgangen af 2017 havde indgået forpligtelser for 481 700 000 EUR og afholdt betalinger for 418 500 000 EUR; påpeger, at der ifølge BCB's betalingsplan for igangværende projekter under det syvende rammeprogram vil blive udbetalt yderligere 25 700 000 EUR i 2018 og 17 400 000 EUR i de efterfølgende år til i alt 94,3 % af BCB's samlede budget;

5.  bemærker, at bestyrelsen ud af de 470 000 000 EUR i naturalier og kontantbidrag, som medlemmerne fra industrigruppen og forskningsgruppen skulle bidrage med til BCB's operationelle aktiviteter, ved udgangen af 2017 havde valideret bidrag på 396 200 000 EUR; påpeger, at der var blevet indberettet yderligere bidrag i naturalier på 55 800 000 EUR til operationelle aktiviteter til fællesforetagendet ved udgangen af 2017, og understreger, at det samlede bidrag fra medlemmerne af industrigruppen og forskningsgruppen til fællesforetagendet ved udgangen af 2017 således beløb sig til 452 000 000 EUR, mens Unionens bidrag var på 405 800 000 EUR;

Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

6.  bemærker, at fællesforetagendet ud af de 684 000 000 EUR i Horisont 2020-midler (herunder 665 000 000 EUR i kontantbidrag fra Unionen og 19 000 000 EUR i kontantbidrag til administrationsomkostninger fra medlemmer fra industrigruppen og forskningsgruppen) indgik forpligtelser for 407 200 000 EUR (59,53 %) og afholdt betalinger for 223 300 000 EUR;

Andre spørgsmål

7.  bemærker, at medlemmerne af industrigruppen og forskningsgruppen ved udgangen af 2017 havde indberettet bidrag i naturalier på 25 100 000 EUR til operationelle aktiviteter på 1 300 000 EUR, hvoraf 600 000 EUR var blevet godkendt af bestyrelsen for fællesforetagendet;

8.  noterer sig, at Unionens kontantbidrag ved udgangen af 2017 var på 234 300 000 EUR;

9.  bemærker, at der ved udgangen af 2017 var blevet foretaget 46 betalinger for foreløbige og hovedsageligt endelige periodiske rapporter under det syvende rammeprogram til et samlet beløb af 27 100 000 EUR; noterer sig, at budgetgennemførelsesgraden (målt på antallet af betalingsbevillinger) var på 73,8 % (mod 73,7 % i 2016);

10.  bemærker, at der for Horisont 2020's vedkommende for så vidt angår betalingsbevillinger blev foretaget 40 forudbetalinger til projekter fra forslagsindkaldelserne i 2016 og 2017, otte betalinger til undersøgelser og to til det fælles forskningscenter; bemærker endvidere, at budgetgennemførelsesgraden (målt på antallet af betalinger) var på 93,3 % (mod 98 % i 2016); bemærker med tilfredshed, at budgetgennemførelsesgraden for så vidt angår forpligtelsesbevillinger nåede op på 99,8 %, hvor den var på 78,6 % det foregående år, hvilket skyldtes beslutningen om at tage yderligere to projekter fra reservelisten fra forslagsindkaldelserne i 2017;

11.  bemærker, at den fjerde supplerende aktivitetsplan for 2018, herunder attesterbare supplerende aktiviteter, på 250 160 000 EUR, blev vedtaget af fællesforetagendet i december 2017; bemærker, at fællesforetagendet har udviklet en metode, som sikrer robust kontrol med indsamling, rapportering og certificering af supplerende aktiviteter og omfatter en revisionsprogram- og revisionscertifikatmodel til certificering af uafhængige eksterne revisorer;

Performance

12.  glæder sig over revisionen af de teknisk-økonomiske centrale resultatindikatorer, som indgår i tillægget til det flerårige arbejdsprogram, der er godkendt af fællesforetagendets bestyrelse; bemærker, at de fleste af de centrale resultatindikatorer for 2017 er blevet opfyldt, mens projekter, der stadig er i gang, er godt på vej til som minimum at nå målene for 2017;

13.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det administrative og operationelle budget) fortsat ligger under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

14.  glæder sig over, at 2017-værdien af løftestangseffekten på 1,95 oversteg den ønskede løftestangseffekt i hele perioden fra 2014 til 2020;

15.  noterer sig, at der har været eksperter blandt deltagerne i fællesforetagendets indkaldelser, mange verdensklasse bilproducenter såvel som førende energi- og forsyningsselskaber, og at førende innovatorer er vel repræsenteret; bemærker også industriens engagement i planlægningen og gennemførelsen af programmet; bemærker, at eksperterne anbefaler at styrke værdikædetilgangen ved i højere grad at inddrage slutbrugere og kunder;

16.  glæder sig over, at alle indkaldelser af forslag blev offentliggjort og afsluttet i overensstemmelse med de respektive arbejdsplaner, og at resultaterne for så vidt angår den tid, der gik, før tilskuddene blev udbetalt, og den tid, der gik, før betalingerne blev afholdt, forblev et godt stykke under de fastsatte mål;

Intern revision

17.  bemærker, at fællesforetagendet i 2017 afsluttede gennemførelsen af alle handlingsplaner med henblik på at efterkomme anbefalingerne fra den interne revisionstjenestes (IAS') revisioner af resultatstyring, som blev foretaget af IAS i 2016, med undtagelse af én foranstaltning; bemærker, at IAS i 2017 foretog en ny revision af koordineringen med Kommissionens centrale støttecenter og gennemførelsen af dets værktøjer og tjenester i fællesforetagendet; bemærker endvidere, at fællesforetagendet den 7. december 2017 modtog en endelig revisionsberetning fra IAS om denne revision, som resulterede i tre anbefalinger; glæder sig over, at fællesforetagendet var enigt i alle anbefalingerne og den 15. januar 2018 sendte IAS en handlingsplan, som efterfølgende blev godkendt af IAS i januar 2018;

18.  bemærker, at det efterfølgende revisionsarbejde fortsatte med iværksættelsen af 16 nye revisioner af det syvende rammeprogram under anvendelse af rammeaftalen om forskning, teknologisk udvikling og demonstration med et eksternt revisionsfirma; noterer sig, at restfejlforekomsten var under 2 %; bemærker, at der blev iværksat 11 nye revisioner i forbindelse med Horisont 2020 i 2017; opfordrer BCB2 til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af disse revisioner;

19.  bemærker, at Kommissionens endelige evaluering af BCB for perioden 2008-2016 og den foreløbige evaluering af fællesforetagendet under Horisont 2020, som dækker perioden fra 2014 til 2016, blev gennemført med en handlingsplan, der blev godkendt af bestyrelsen, hvoraf flere foranstaltninger allerede er blevet iværksat, med forventning om at gennemføre det meste af programmet mellem 2018 og 2019, men under hensyntagen til, at et lille antal foranstaltninger forventes gennemført i den efterfølgende programmeringsperiode;

Interne kontroller

20.  glæder sig over, at fællesforetagendet har indført procedurer for forudgående kontrol på grundlag af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange, efterfølgende revisioner hos modtagere af tilskud for så vidt angår foreløbige og endelige betalinger under det syvende rammeprogram og projektomkostninger under Horisont 2020, mens Kommissionen er ansvarlig for de efterfølgende revisioner; glæder sig over, at restfejlfrekvensen for de efterfølgende revisioner ved udgangen af 2017 var på 1,13 %, hvilket Revisionsretten finder er under væsentlighedstærsklen;

21.  glæder sig over, at fællesforetagendet i november 2017 vedtog regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der omfatter dens personale og organer;

22.  noterer sig, at fællesforetagendet i 2017 sammen med den fælles revisionstjeneste i Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation iværksatte den første efterfølgende revision af et tilfældigt udsnit af de foreløbige omkostningsanmeldelser under Horisont 2020; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af denne revision;

23.  bemærker, at det samlede antal besatte stillinger i fællesforetagendet pr. 31. december 2017 var på 26, der repræsenterer 11 forskellige medlemsstater;

24.  glæder sig over de mange kommunikationsaktiviteter, der blev organiseret i 2017, og som yderligere bidrog til at øge fællesforetagendets synlighed.

(1) Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettese af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1).
(2) Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108).

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik