Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2216(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0105/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0105/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.49

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0290

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 169kWORD 56k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ2)
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2216(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8‑0105/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0105/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 48.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 50.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108.
(6) EE L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2216(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8‑0105/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0105/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 48.
(2) ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 50.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108.
(6) EE L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2216(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0105/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» («ΚΚΥ») συστάθηκε τον Μάιο του 2008, ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου(1), για χρονική περίοδο που θα έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών και συνεπώς να διευκολύνει τις περαιτέρω προσπάθειες της βιομηχανίας για ταχεία διάδοση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου(2)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 ιδρύθηκε η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» («ΚΚΥ2») τον Μάιο του 2014 με σκοπό να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί την ΚΚΥ για το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο Βιομηχανικός Όμιλος της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τις Κυψέλες Καυσίμου και το Υδρογόνο και ο Ερευνητικός Όμιλος N.ERGHY·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ2 είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο όμιλος New Energy World Industry Grouping AISBL («βιομηχανικός όμιλος»), που μετονομάστηκε σε Hydrogen Europe το 2016, και ο New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL («ερευνητικός όμιλος»)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη εισφορά της Ένωσης για την πρώτη φάση των δραστηριοτήτων της ΚΚΥ2 ανέρχεται σε 470 000 000 EUR από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές των άλλων μελών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με τη συνεισφορά της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ΚΚΥ2, η μέγιστη εισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 665 000 000 EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τα μέλη από τον βιομηχανικό και τον ερευνητικό όμιλο αναμένεται να εισφέρουν τουλάχιστον 380 000 000 EUR, που περιλαμβάνουν εισφορές σε είδος στα έργα του «Ορίζων 2020» που χρηματοδοτούνται από την ΚΚΥ2, εισφορές σε είδος για τις συμπληρωματικές δραστηριότητές της (ύψους τουλάχιστον 285 000 000 EUR) και εισφορές σε μετρητά για διοικητικές δαπάνες·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της ΚΚΥ2, οι ετήσιοι λογαριασμοί της για το 2017 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της ΚΚΥ2 την 31η Δεκεμβρίου 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής· παρατηρεί εξάλλου, ότι οι λογιστικοί κανόνες της ΚΚΥ2 βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

2.  σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της ΚΚΥ2 για το οικονομικό έτος 2017 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 127 800 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 198 600 000 EUR· σημειώνει ότι οι πιστώσεις πληρωμών αυξήθηκαν κατά 71,95 % και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την προχρηματοδότηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2016 και του 2017·

3.  επισημαίνει ότι τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2017 ανήλθαν σε 96 % και 89 % αντίστοιχα·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου

4.  σημειώνει ότι από τα 490 000 000 EUR των κονδυλίων για τις δραστηριότητες της ΚΚΥ (συμπεριλαμβανομένων 470 000 000 EUR από συνεισφορές σε μετρητά της Ένωσης και 20 000 000 EUR από συνεισφορές σε μετρητά άλλων μελών στο διοικητικό κόστος), έως το τέλος του 2017, η ΚΚΥ2 είχε αναλάβει υποχρεώσεις ύψους 481 700 000 EUR και πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 418 500 000 EUR· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών της ΚΚΥ για εν εξελίξει έργα του έβδομου προγράμματος πλαισίου, θα καταβληθούν επιπλέον 25 700 000 EUR το 2018 και 17 400 000 EUR τα επόμενα έτη, τα οποία προβλέπεται να ανέλθουν συνολικά στο 94,3 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΚΥ·

5.  παρατηρεί ότι από τις ύψους 470 000 000 EUR εισφορές σε είδος και σε χρήμα που αναμένεται να καταβάλουν τα μέλη του βιομηχανικού και του ερευνητικού ομίλου στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΚΚΥ μέχρι τα τέλη του 2017, το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές ύψους 396 000 000 EUR· τονίζει ότι συμπληρωματικές σε είδος εισφορές στις επιχειρησιακές δραστηριότητες ύψους 55 600 000 EUR είχαν κοινοποιηθεί στην ΚΚΥ2 μέχρι τα τέλη του 2017 και επισημαίνει ότι, κατά συνέπεια, μέχρι τα τέλη του 2017, η συνολική συνεισφορά των μελών του βιομηχανικού και του ερευνητικού ομίλου στην Κοινή Επιχείρηση ανερχόταν σε 452 600 000 EUR, ενώ η συνεισφορά της Ένωσης ανερχόταν σε 405 800 000 EUR·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»

6.  σημειώνει ότι από τα 684 000 000 EUR των κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν (συμπεριλαμβανομένων 665 000 000 EUR από εισφορές σε μετρητά της Ένωσης και 19 000 000 EUR από εισφορές σε μετρητά της βιομηχανίας και των ερευνητικών μελών στο διοικητικό κόστος), η ΚΚΥ2 ανέλαβε υποχρεώσεις ύψους 407 200 000 EUR (59,53 %) και πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 223 300 000 EUR·

Άλλα θέματα

7.  σημειώνει ότι, έως το τέλος του 2017, τα μέλη του βιομηχανικού και του ερευνητικού ομίλου είχαν αναφέρει εισφορές σε είδος ύψους 25 100 000 EUR για επιχειρησιακές δραστηριότητες ύψους 1 300 000 EUR, εκ των οποίων 600 000 EUR είχαν επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΚΥ2·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η συνεισφορά της Ένωσης σε μετρητά ανήλθε σε 234 300 000 EUR στο τέλος του 2017·

9.  παρατηρεί ότι, για το Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, μέχρι τα τέλη του 2017 είχαν πραγματοποιηθεί 46 πληρωμές για ενδιάμεσες και κυρίως για τελικές περιοδικές εκθέσεις, συνολικού ύψους 27 100 000 EUR· παρατηρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σε όρους πιστώσεων πληρωμών) ήταν 73,8 % (σε σύγκριση με 73,7 % το 2016)·

10.  παρατηρεί ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, πραγματοποιήθηκαν 40 προχρηματοδοτήσεις για τα έργα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2016 και του 2017, 8 πληρωμές για μελέτες και 2 για το κοινό κέντρο ερευνών· παρατηρεί επιπλέον ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών) ανήλθε σε 93,3 % (σε σύγκριση με 98 % το 2016)· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε σε 99,8 % ενώ ήταν 78,6 % το προηγούμενο έτος, λόγω της απόφασης να ληφθούν δύο επιπλέον έργα από τον εφεδρικό κατάλογο της πρόσκλησης του 2017·

11.  παρατηρεί ότι το τέταρτο σχέδιο συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που καλύπτει το 2018 και συμπεριλαμβάνει συμπληρωματικές δραστηριότητες ύψους 250 160 000 EUR, εγκρίθηκε από την ΚΚΥ2 τον Δεκέμβριο του 2017· παρατηρεί ότι η ΚΚΥ2 έχει αναπτύξει μεθοδολογία, η οποία προβλέπει ισχυρούς ελέγχους για την είσπραξη, την υποβολή εκθέσεων και την πιστοποίηση πρόσθετων δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει πρόγραμμα υποδείγματος ελέγχου και πιστοποιητικό ελέγχου για την πιστοποίηση από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές·

Επιδόσεις

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση των τεχνικοοικονομικών, κύριων δεικτών επιδόσεων (ΚΔΕ) που περιλαμβάνονται στην προσθήκη στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕ ΚΚΥ· παρατηρεί ότι οι περισσότεροι από τους ΚΔΕ του 2017 έχουν επιτευχθεί, ενώ τα έργα που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για το 2017 και μετά·

13.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει την μάλλον λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της ΚΚΥ2·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τιμή του αποτελέσματος μόχλευσης το 2017 η οποία ανήλθε σε 1,95, υπερβαίνοντας το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι μεταξύ των συμμετεχόντων στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της ΚΚΥ2 συγκαταλέγονταν πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκόσμιας κλάσης καθώς και κορυφαίες επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και ότι εκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό κορυφαίοι φορείς καινοτομίας· σημειώνει επίσης τη συμμετοχή της βιομηχανίας στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προγράμματος· παρατηρεί ότι οι εμπειρογνώμονες συνιστούν να ενισχυθεί η προσέγγιση της αλυσίδας αξίας μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των τελικών χρηστών και των πελατών·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκαν και περατώθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας και ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά τον «χρόνο έως την καταβολή της επιχορήγησης» και τον «χρόνο πληρωμής» παρέμειναν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τους καθορισμένους στόχους·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

17.  σημειώνει ότι, το 2017, η ΚΚΥ2 ολοκλήρωσε την υλοποίηση όλων των σχεδίων δράσης που αφορούσαν συστάσεις προερχόμενες από λογιστικούς ελέγχους σχετικά με την διαχείριση των επιδόσεων τους οποίους διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) το 2016, εξαιρουμένης μίας δράσης· σημειώνει ότι, το 2017, η IAS διενήργησε νέο έλεγχο σχετικά με τον συντονισμό με το κεντρικό κέντρο υποστήριξης της Επιτροπής και την εφαρμογή των εργαλείων και των υπηρεσιών της στην ΚΚΥ2· παρατηρεί επιπλέον ότι, στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η ΚΚΥ2 έλαβε τελική έκθεση ελέγχου από την IAS σχετικά με αυτόν τον έλεγχο, η οποία περιείχε τρεις συστάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ΚΚΥ2 συμφώνησε με όλες τις συστάσεις και απέστειλε στις 15 Ιανουαρίου 2018 σχέδιο δράσης στην IAS, η οποία στη συνέχεια συμφώνησε επ’ αυτού τον Ιανουάριο του 2018·

18.  σημειώνει ότι οι κατασταλτικοί λογιστικοί έλεγχοι συνεχίστηκαν με τη δρομολόγηση 16 νέων ελέγχων για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, με χρήση της σύμβασης πλαισίου έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης με μία εξωτερική ελεγκτική εταιρεία· παρατηρεί ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος ήταν μικρότερο από 2 %· παρατηρεί ότι το 2017 δρομολογήθηκαν 11 νέοι έλεγχοι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· καλεί την ΚΚΥ2 να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών·

19.  παρατηρεί ότι η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την ΚΚΥ για την περίοδο μεταξύ 2008 και 2016 και η ενδιάμεση αξιολόγηση της ΚΚΥ2 που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η οποία καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 2016, υλοποιήθηκαν με σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, πολλές από τις δράσεις του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει, με την προσδοκία να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος από το 2018 έως το 2019, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι ένας μικρός αριθμός δράσεων αναμένεται να υλοποιηθεί έως την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

Εσωτερικοί έλεγχοι

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΚΚΥ2 καθιέρωσε διαδικασίες προληπτικού ελέγχου με βάση τις οικονομικές και επιχειρησιακές επισκοπήσεις, τους κατασταλτικούς ελέγχους σε δικαιούχους επιχορηγήσεων για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές και τις δηλώσεις δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020», ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για τους κατασταλτικούς ελέγχους στο τέλος του 2017 ήταν 1,13 %, ποσοστό το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θεωρεί ουσιώδες·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΚΚΥ2 ενέκρινε τον Νοέμβριο 2017 κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων οι οποίοι καλύπτουν το προσωπικό και τα όργανα·

22.  σημειώνει ότι το 2017 η ΚΚΥ2, από κοινού με την Κοινή Υπηρεσία Ελέγχου (CAS) της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής, δρομολόγησε τον πρώτο κατασταλτικό έλεγχο επί τυχαίου δείγματος αιτήσεων ενδιάμεσης πληρωμής του προγράμματος «Ορίζων 2020»· καλεί την ΚΚΥ2 να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του λογιστικού ελέγχου·

23.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των θέσεων προσωπικού που είχαν καλυφθεί από την ΚΚΥ2 ήταν 26 και αντιπροσώπευαν 11 διαφορετικά κράτη μέλη·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πολυάριθμες επικοινωνιακές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν το 2017 και οι οποίες συνέβαλαν περαιτέρω στην αυξημένη προβολή της ΚΚΥ2·

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΕΕ L 153 της 12.6.2008, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου