Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2216(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0105/2019

Esitatud tekstid :

A8-0105/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.49

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0290

Vastuvõetud tekstid
PDF 147kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna 2. Ühisettevõte (FCH2)
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna 2. ühisettevõtte (FCH2) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2216(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0105/2019),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 48.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 50.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna 2. Ühisettevõtte (FCH2) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2216(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0105/2019),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 14.12.2018, lk 48.
(2) ELT C 452, 14.12.2018, lk 50.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna 2. Ühisettevõtte (FCH2) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2216(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0105/2019),

A.  arvestades, et kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (edaspidi „FCH“) asutati 2008. aasta mais nõukogu määrusega (EÜ) nr 521/2008(1) avaliku ja erasektori partnerlusena ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et välja töötada turukõlblikke rakendusi ning toetada tööstuse püüdlusi kütuseelementide- ja vesinikutehnoloogiate kiireks kasutuselevõtmiseks; arvestades, et määrus (EÜ) nr 521/2008 tunnistati kehtetuks nõukogu määrusega (EL) nr 559/2014(2);

B.  arvestades, et määrusega (EL) nr 559/2014 loodi 2014. aasta mais kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte (edaspidi „FCH2“) kui FCH asendaja ja õigusjärglane kuni 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et FCHs osalesid liit, keda esindas Euroopa Komisjon, kütuseelementide ja vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse tööstusrühmitus ning teadusrühmitus N.ERGHY;

D.  arvestades, et FCH2s osalevad Euroopa Liit, keda esindab komisjon, New Energy World Industry AISBL (edaspidi „tööstusrühmitus“), mille uueks nimeks sai 2016. aastal Hydrogen Europe, ning mittetulundusühing New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (edaspidi „teadusrühmitus“);

E.  arvestades, et liidu maksimaalne toetus FCH2 esimese etapi tegevusele on 470 000 000 eurot seitsmendast raamprogrammist; arvestades, et muude liikmete osalus peab olema vähemalt võrdne liidu osalusega;

F.  arvestades, et FCH2 puhul on liidu maksimaalne panus 665 000 000 eurot (eraldatakse programmist „Horisont 2020“) ning tööstusrühmituse ja teadusrühmituse liikmed peavad eraldama vähemalt 380 000 000 euro ulatuses vahendeid, sh mitterahaline osalus FCH2 rahastatavates „Horisont 2020“ projektides, vähemalt 285 000 000 euro suurune mitterahaline osalus ühisettevõtte täiendavates meetmetes ning rahalised sissemaksed halduskulude katteks;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et FCH2 raamatupidamise aastaaruannet käsitleva kontrollikoja aruande (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) kohaselt annab ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamise aruanne kõigis olulistes aspektides õiglase pildi FCH2 finantsolukorrast 31. detsembri 2017. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest selle kuupäevaga lõppenud aastal vastavalt tema finantseeskirjale ja komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele; märgib lisaks, et FCH2 raamatupidamiseeskirjad põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandarditel;

2.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2017. aasta lõplik eelarve sisaldas 127 800 000 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 198 600 000 euro ulatuses maksete assigneeringuid; võtab teadmiseks, et maksete assigneeringuid oli 71,95 % võrra rohkem ja neid kasutati peamiselt 2016. ja 2017. aasta projektikonkursside eelmaksete tegemiseks;

3.  märgib, et 2017. aasta kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 96 % ja 89 %;

Mitmeaastane eelarve täitmine seitsmenda raamprogrammi raames

4.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte tegevuseks oli ette nähtud 490 000 000 eurot (sealhulgas 470 000 000 eurot liidu raha ja 20 000 000 eurot muudelt liikmetelt halduskulude katteks saadud raha) ning et 2017. aasta lõpuks oli ühisettevõte võtnud kulukohustusi 481 700 000 euro ulatuses ja teinud makseid summas 418 500 000 eurot; juhib tähelepanu asjaolule, et FCH seitsmenda raamprogrammi käimasolevate projektide maksekava kohaselt makstakse 2018. aastal veel 25 700 000 eurot ning järgmistel aastatel 17 400 000 eurot, st kokku 94,3 % FCH kogueelarvest;

5.  märgib, et tööstus- ja teadusrühmituse liikmetele ette nähtud 470 000 000 euro suurusest rahalisest ja mitterahalisest osalusest (FCH tegevuskulude katteks) oli ühisettevõtte juhatus 2017. aasta lõpuks kiitnud heaks osaluse summas 396 200 000 eurot; juhib tähelepanu sellele, et 2017. aasta lõpuks oli FCH2-le teatatud täiendavast mitterahalisest osalusest summas 55 800 000 eurot, rõhutab asjaolu, et sellest tulenevalt oli 2017. aasta lõpus tööstus- ja teadusrühmituste liikmete koguosalus ühisettevõttes 452 000 000 eurot ja liidu osalus 405 800 000 eurot;

Mitmeaastane eelarve täitmine „Horisont 2020“ raames

6.  märgib, et programmist „Horisont 2020“ eraldatud 684 000 000 euro raames (sealhulgas 665 000 000 eurot liidu rahalist osalust ja 19 000 000 eurot halduskulude katteks tööstus- ja teadusrühmituse liikmetelt) võttis FCH2 kulukohustusi 407 200 000 euro eest (59,53 %) ja tegi makseid 223 300 000 euro ulatuses;

Muud teemad

7.  märgib, et 2017. aasta lõpuks olid tööstus- ja teadusrühmituste liikmed teatanud veel 25 100 000 euro suurusest mitterahalistest osalustest tegevuskulude katteks summas 1 300 000 eurot, millest 600 000 eurot oli ühisettevõtte FCH2 juhatus kinnitanud;

8.  võtab teadmiseks asjaolu, et liidu rahaline toetus oli 2017. aasta lõpus 234 300 000 eurot;

9.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi osas tehti 2017. aasta lõpus 46 makset (seoses vahe- ja peamiselt lõpparuannetega) kogusummas 27 100 000 eurot; märgib, et eelarve täitmise määr (maksete assigneeringud) oli 73,8 % (2016. aastal 73,7 %);

10.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ maksete assigneeringute osas tehti 2016. aasta ja 2017. aasta projektikonkursi alusel rakendatavate projektide eelmakseteks 40 makset ning veel 8 makset uuringute ja 2 teadusuuringute ühiskeskuse jaoks; märgib ühtlasi, et eelarve täitmise määr (maksed) oli 93,3 % (2016. aastal 98 %); märgib rahuloluga, et kulukohustuste assigneeringute osas oli eelarve täitmise määr 99,8 % (eelmisel aastal 78,6 %), mis oli tingitud otsusest võtta kasutusele kaks täiendavat projekti 2017. aasta projektikonkursi reservnimekirjast;

11.  märgib, et FCH2 võttis 2017. aasta detsembris vastu 2018. aastat hõlmava neljanda täiendava tegevuse kava, mis sisaldas 250 160 000 euro eest sertifitseeritavat täiendavat tegevust; märgib, et FCH2 on välja töötanud metoodika, mis näeb ette täiendavate tegevuste kogumise, nendest teatamise ja nende sertifitseerimise töökindlad kontrollid ning mis sisaldab auditi näidiskava ja sõltumatute välisaudiitorite tehtava sertifitseerimise auditeerimistõendit;

Tulemused

12.  väljendab heameelt tehnilis-majanduslike võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate läbivaatamise üle, mis on esitatud FCH2 juhatuse poolt heaks kiidetud mitmeaastase tööprogrammi lisas; märgib, et suurem osa 2017. aasta võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatest on saavutatud ning veel käimasolevad projektid on saavutamas 2017. aastaks seatud ja kaugemale ulatuvaid eesmärke;

13.  märgib, et halduskulude osakaal (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5 %, mis viitab sellele, et ühisettevõtte FCH2 organisatsiooniline struktuur on suhteliselt optimaalne ja tõhus;

14.  väljendab heameelt selle üle, et 2017. aasta finantsvõimenduse määr (1,95) oli kõrgem kui kogu aastateks 2014–2020 seatud eesmärk;

15.  võtab teadmiseks, et ekspertide sõnul osaleb FCH2 projektikonkurssides maailma tippklassi kuuluvaid autotootjaid ning lisaks ka olulisi energia- ja kommunaalettevõtteid, nii et novaatorid on hästi esindatud; võtab samuti teadmiseks tööstuse osaluse programmi kavandamises ja täitmises; märgib, et eksperdid soovitavad tugevdada väärtusahela lähenemisviisi, kaasates rohkem lõppkasutajaid ja kliente;

16.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik konkursikutsed avaldati ja suleti vastavalt töökavadele ning et taotluse esitamisest toetuse eraldamiseni kuluv aeg ja raha saamiseni kuluv aeg jäid suure varuga selgelt kindlaksmääratud piiridesse;

Siseaudit

17.  märgib, et kui välja arvata üks tegevus, viis FCH2 2017. aastal lõpule kõigi tegevuskavade rakendamise, mis lähtusid siseauditi talituse 2016. aasta tulemuslikkuse auditite soovitustest; märgib, et 2017. aastal viis siseauditi talitus läbi uue auditi, mis käsitles kooskõlastamist komisjoni keskse tugikeskusega ning tema vahendite ja teenuste rakendamist FCH2 raames; märgib lisaks, et 7. detsembril 2017 sai FCH2 siseauditi talituselt selle auditi kohta lõpparuande, milles esitati kolm soovitust; väljendab heameelt asjaolu üle, et FCH2 nõustus kõigi soovitustega ja saatis 15. jaanuaril 2018 siseauditi talitusele tegevuskava, mille siseauditi talitus 2018. aasta jaanuaris heaks kiitis;

18.  märgib, et järelauditi käigus käivitati seitsmenda raamprogrammi jaoks 16 uut auditit, kasutades ühe välise audiitorühinguga sõlmitud teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamlepingut; märgib, et jääkvigade määr oli alla 2 %; märgib, et 2017. aastal käivitati programmi „Horisont 2020“ jaoks 11 uut auditit; palub ühisettevõttel FCH2 anda nimetatud auditite tulemuste kohta eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

19.  märgib, et komisjoni lõplik hindamine seoses ühisettevõttega FCH ajavahemikul 2008–2016 ja programmi „Horisont 2020“ raames tegutseva FCH2 vahehindamine, mis hõlmab ajavahemikku 2014–2016, on tehtud, ühisettevõtte juhatus on kinnitanud tegevuskava, millest on juba alustatud mitmeid meetmeid, ning eeldatavasti viiakse enamik programmist ajavahemikul 2018–2019 lõpule, kuid tuleb võtta arvesse, et väike arv meetmeid rakendatakse kavakohaselt järgmisel programmitöö perioodil;

Sisekontroll

20.  väljendab heameelt selle üle, et FCH2 on kehtestanud eelkontrollimenetlused, mis põhinevad finants- ja tegevusdokumentidel, seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete saajate järelauditid ning programmi „Horisont 2020“ projektide väljamaksetaotluste järelauditid, kuigi järelauditite eest on vastutav komisjon; väljendab heameelt asjaolu üle, et järelauditite puhul oli jääkvigade määr 2017. aasta lõpus 1,13 %, mis on kontrollikoja hinnangul allpool olulisusmäära;

21.  märgib, et FCH2 võttis 2017. aasta novembris vastu huvide konfliktide ennetamise ja ohjamise eeskirjad, mis hõlmavad selle töötajaid ja organeid;

22.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2017. aastal käivitas ühisettevõte FCH2 koos Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi ühise audititalitusega programmi „Horisont 2020“ vahemaksetaotluste juhusliku valimi esimese järelauditi; kutsub ühisettevõtet FCH2 üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle auditi tulemuste kohta.

23.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ühisettevõttes 26 täidetud ametikohta, esindatud oli 11 liikmesriiki;

24.  väljendab heameelt 2017. aastal korraldatud paljude kommunikatsioonitegevuste üle, mis aitasid suurendada ühisettevõtte FCH2 nähtavust.

(1) Nõukogu 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (ELT L 153, 12.6.2008, lk 1).
(2) Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 108).

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika