Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2216(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0105/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0105/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.49

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0290

Hyväksytyt tekstit
PDF 145kWORD 44k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2216(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0105/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 559/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0105/2019),

1.  myöntää toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 48.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 50.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2216(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0105/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 559/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0105/2019),

1.  hyväksyy toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 48.
(2) EUVL C 452, 14.12.2018, s. 50.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108.
(6) EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2216(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0105/2019),

A.  ottaa huomioon, että polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH) perustettiin toukokuussa 2008 neuvoston asetuksella (EY) N:o 521/2008(1) julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi ajanjaksoksi, joka ulottuu 31 päivään joulukuuta 2017, ja että tarkoituksena oli keskittyä kehittämään markkinasovelluksia ja helpottaa teollisuuden pyrkimyksiä ottaa polttokenno- ja vetyteknologiat nopeasti käyttöön; ottaa huomioon, että asetus (EY) N:o 521/2008 kumottiin neuvoston asetuksella (EU) N:o 559/2014(2);

B.  ottaa huomioon, että toukokuussa 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 559/2014 perustettiin toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) korvaamaan alkuperäinen ja toimimaan sen seuraajana ajanjaksona, joka ulottuu 31 päivään joulukuuta 2024;

C.  ottaa huomioon, että FCH-yhteisyrityksen osakkaat olivat komission edustama unioni, eurooppalaisen polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen teollisuusryhmittymä ja tutkimusryhmittymä N.ERGHY;

D.  ottaa huomioon, että FCH2-yhteisyrityksen osakkaat ovat komission edustama unioni, New Energy World Industry Grouping AISBL -teollisuusryhmittymä (jäljempänä ”teollisuusryhmittymä”), joka nimettiin vuonna 2016 uudelleen Hydrogen Europe -teollisuusryhmittymäksi, ja New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL -tutkimusryhmittymä (jäljempänä ”tutkimusryhmittymä”);

E.  ottaa huomioon, että unioni osallistuu FCH2-yhteisyrityksen ensimmäisen vaiheen toimintakuluihin enintään 470 000 000 eurolla seitsemännestä puiteohjelmasta; ottaa huomioon, että muilta osakkailta saatujen rahoitusosuuksien on oltava vähintään saman suuruisia kuin unionin osuus;

F.  ottaa huomioon, että unionin enimmäisrahoitusosuus FCH2 -yhteisyritykseen on 665 000 000 euroa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavien osakkaiden odotetaan osallistuvan vähintään 380 000 000 eurolla, johon sisältyvät FCH2-yhteisyrityksen rahoittamien Horisontti 2020 -hankkeiden luontoissuoritukset, luontoissuoritukset täydentäviin toimiin (vähintään 285 000 000 euroa) ja käteissuoritukset hallinnollisiin kustannuksiin;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsovan kertomuksessaan FCH2-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä, että varainhoitovuoden 2017 tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat tiedot FCH2-yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2017 sekä sen toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti; toteaa lisäksi, että FCH2-yhteisyrityksen kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin;

2.  ottaa huomioon, että FCH2-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 lopulliseen talousarvioon sisältyi 127 800 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 198 600 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksumäärärahat kasvoivat 71,95 prosenttia ja ne käytettiin pääasiassa vuosien 2016 ja 2017 ehdotuspyyntöjen ennakkomaksuihin;

3.  toteaa, että talousarvion kokonaiskäyttöaste oli maksusitoumusmäärärahojen osalta 96 prosenttia ja maksumäärärahojen osalta 89 prosenttia;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen seitsemännen puiteohjelman yhteydessä

4.  toteaa, että FCH-yhteisyrityksen toimintaan varatuista 490 000 000 eurosta (mukaan luettuina unionin 470 000 000 euron käteissuoritukset ja muilta osakkailta hallintokuluihin saatavat 20 000 000 euroa) FCH2-yhteisyritys oli vuoden 2017 loppuun mennessä tehnyt sitoumuksia 481 700 000 euron edestä ja suorittanut maksuja 418 500 000 euron edestä; huomauttaa, että seitsemännen puiteohjelman käynnissä oleviin hankkeisiin sovellettavan FCH-yhteisyrityksen maksusuunnitelman mukaan vuonna 2018 maksetaan toiset 25 700 000 euroa ja seuraavina vuosina 17 400 000 euroa, mikä edustaa 94,3:a prosenttia FCH-yrityksen kokonaistalousarviosta;

5.  toteaa, että 470 000 000 euron luontois- ja käteissuorituksista, jotka teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavien osakkaiden on määrä maksaa FCH-yhteisyrityksen operatiiviseen toimintaan, hallintoneuvosto oli validoinut vuoden 2017 loppuun mennessä 396 200 000 euron suoritukset; huomauttaa, että FCH2-yhteisyritykselle oli raportoitu vuoden 2017 loppuun mennessä 55 800 000 euron verran lisää operatiiviseen toimintaan tarkoitettuja luontoissuorituksia; korostaa, että tämän vuoksi vuoden 2017 lopussa yhteisyrityksen teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuus yhteisyritykselle oli 452 000 000 euroa, kun taas unionin rahoitusosuus oli 405 800 000 euroa;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä

6.  toteaa, että Horisontti 2020 -ohjelmasta kohdennetuista 684 000 000 eurosta (mukaan luettuina unionin 665 000 000 euron käteissuoritukset ja teollisuus- ja tutkimusryhmittymiä edustavilta osakkailta hallintokuluihin saatavat 19 000 000 euroa), FCH2-yhteisyritys teki sitoumuksia 407 200 000 euron edestä (59,53 prosenttia) ja suoritti maksuja 223 300 000 euron edestä;

Muut kysymykset

7.  toteaa, että vuoden 2017 loppuun mennessä teollisuus- ja tutkimusryhmittymiä edustavat osakkaat olivat raportoineet 25 100 000 euron luontoissuorituksista operatiivisiin toimiin 1 300 000 euron edestä, ja hallintoneuvosto oli validoinut näistä 600 000 euron suoritukset;

8.  toteaa, että unionin käteissuoritukset vuoden 2017 lopussa olivat 234 300 000 euroa;

9.  toteaa, että seitsemännen puiteohjelman osalta vuoden 2017 lopussa oli tehty 46 maksua väliaikaisia ja pääasiassa lopullisia määräaikaiskertomuksia varten ja niiden kokonaismäärä oli 27 100 000 euroa; toteaa, että talousarvion toteutusaste (maksumäärärahojen osalta) oli 73,8 prosenttia (kun vastaava osuus vuonna 2016 oli 73,7 prosenttia);

10.  toteaa, että Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta maksumäärärahoista suoritettiin 40 ennakkomaksua vuosien 2016 ja 2017 ehdotuspyyntöihin kuuluviin hankkeisiin, kahdeksan tutkimuksiin ja kaksi yhteiselle tutkimuskeskukselle; toteaa lisäksi, että talousarvion toteutusaste (maksujen osalta) oli 93,3 prosenttia (kun vastaava osuus vuonna 2016 oli 98 prosenttia); panee tyytyväisenä merkille, että talousarvion toteutusaste maksusitoumusten osalta saavutti 99,8 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 78,6 prosenttia, mikä johtui päätöksestä poistaa kaksi uutta hanketta vuoden 2017 ehdotuspyyntöjen varaluettelosta;

11.  toteaa, että FCH2-yhteisyritys hyväksyi joulukuussa 2017 vuoden 2018 kattavan neljännen täydentävien toimien suunnitelman, joka sisältää todennettavia täydentäviä toimia 250 160 000 euron edestä; toteaa, että FCH2-yhteisyritys on kehittänyt menetelmän, joka mahdollistaa luotettavat valvontatoimet täydentävien toimien kokoamista, varmentamista ja niitä koskevaa raportointia varten ja joka sisältää mallitarkastusohjelman ja tarkastustodistuksen riippumattomien ulkoisten tarkastajien suorittamaa tarkastusta varten;

Toiminnan tuloksellisuus

12.  pitää myönteisenä FCH2-yhteisyrityksen hallintoneuvoston hyväksymän monivuotisen työohjelman liitteeseen sisällytettyjen keskeisten teknis-taloudellisten tulosindikaattoreiden tarkistusta; toteaa, että suurin osa vuoden 2017 keskeisistä tulosindikaattoreista on toteutunut ja että edelleen käynnissä olevat hankkeet etenevät aikataulun mukaisesti vuodeksi 2017 ja sen jälkeen asetettujen tavoitteiden saavuttamista silmällä pitäen;

13.  toteaa, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintabudjetti) on alle 5 prosenttia, mikä viittaa siihen, että FCH2-yhteisyrityksen organisaatiorakenne on varsin kevyt ja tehokas;

14.  pitää myönteisenä, että vuoden 2017 vipuvaikutus 1,95 ylitti vipuvaikutuksen tavoitetason koko jaksolle 2014–2020;

15.  toteaa, että asiantuntijat ovat havainneet FCH2-yhteisyrityksen ehdotuspyyntöjen osallistujien joukossa useita maailmanluokan autovalmistajia sekä huippuluokan energialaitoksia ja yleishyödyllisiä laitoksia ja että huippuinnovoijat ovat hyvin edustettuina; panee myös merkille teollisuuden osallistumisen ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen; toteaa, että asiantuntijat suosittelevat arvoketjulähestymistavan vahvistamista loppukäyttäjien ja asiakkaiden osallistumista lisäämällä;

16.  pitää myönteisenä, että kaikki ehdotuspyynnöt julkistettiin ja saatettiin päätökseen niitä koskevien työsuunnitelmien mukaisesti ja että avustusten käsittely- ja maksuajat olivat selvästi määriteltyjä tavoitteita lyhyempiä;

Sisäinen tarkastus

17.  toteaa, että vuonna 2017 FCH2-yhteisyritys saattoi yhtä lukuun ottamatta päätökseen kaikki toimintasuunnitelmat, joilla vastattiin suosituksiin, jotka annettiin sisäisen tarkastuksen vuonna 2016 suorittamissa tulosjohtamisen tarkastuksissa; toteaa, että vuonna 2017 sisäinen tarkastus suoritti uuden tarkastuksen, joka koski komission tukikeskuksen koordinointia sekä sen välineiden ja palvelujen täytäntöönpanoa FCH2-yhteisyrityksessä; toteaa lisäksi, että 7. joulukuuta 2017 FCH2-yhteisyritys sai sisäiseltä tarkastukselta tätä tarkastusta koskevan lopullisen tarkastuskertomuksen, joka johti kolmen suosituksen antamiseen; suhtautuu myönteisesti siihen, että FCH2-yhteisyritys hyväksyi kaikki suositukset ja lähetti sisäiselle tarkastukselle 15. tammikuuta 2018 toimintasuunnitelman, jonka sisäinen tarkastus hyväksyi tammikuussa 2018;

18.  toteaa, että jälkitarkastuksia jatkettiin ja että käynnistettiin 16 uutta seitsemännen puiteohjelman tarkastusta käyttämällä tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevaa puitesopimusta yhden ulkoisen tilintarkastusyrityksen kanssa; toteaa, että jäännösvirhetaso oli alle 2 prosenttia; toteaa, että vuonna 2017 käynnistettiin 11 uutta tarkastusta Horisontti 2020 -ohjelmasta; kehottaa FCH2-yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tarkastusten tuloksista;

19.  panee merkille komission lopullisen arvion FCH-yhteisyrityksestä vuosilta 2008–2016 sekä Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa toimineen FCH2-yhteisyrityksen väliarvioinnin, joka kattaa vuodet 2014–2016, ja toteaa, että hallintoneuvosto on hyväksynyt toimintasuunnitelman, josta useita toimia on jo käynnistetty, ja suurimman osan ohjelmasta odotetaan valmistuvan vuosien 2018 ja 2019 välillä, mutta ottaa huomioon, että pieni määrä toimia oletettavasti pannaan täytäntöön seuraavalla ohjelmakaudella;

Sisäinen valvonta

20.  pitää myönteisenä, että FCH2-yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt, avustusten saajien jälkitarkastukset seitsemännen puiteohjelman väli- ja loppumaksujen osalta sekä Horisontti 2020 -hankkeiden kuluilmoitusten osalta, ja että komissio vastaa jälkitarkastuksista; pitää myönteisenä, että jälkitarkastusten jäännösvirhetaso vuoden 2017 lopussa oli 1,13 prosenttia, mitä tilintarkastustuomioistuin ei pidä olennaisena;

21.  suhtautuu myönteisesti siihen, että FCH2-yhteysyritys hyväksyi marraskuussa 2017 säännöt henkilöstöön ja elimiin liittyvien eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi;

22.  toteaa, että FHC2-yhteisyritys käynnisti vuonna 2017 yhdessä komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston yhteisen tarkastustoiminnon kanssa ensimmäisen jälkitarkastuksen, joka kohdistui Horisontti 2020 -puiteohjelman välimaksuja koskevien kuluilmoitusten satunnaisotokseen; kehottaa FCH2-yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tarkastuksen tuloksista;

23.  toteaa, että 31. joulukuuta 2017 FHC2-yhteisyrityksen toimien kokonaismäärästä oli täytettynä 26 ja että työntekijät edustivat 11:tä eri jäsenvaltiota;

24.  suhtautuu myönteisesti vuonna 2017 järjestettyihin useisiin viestintätoimiin, jotka ovat entisestään lisänneet FHC2-yhteisyrityksen näkyvyyttä.

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 521/2008, annettu 30. toukokuuta 2008, polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1).
(2) Neuvoston asetus (EU) N:o 559/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108).

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö