Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2216(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0105/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0105/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.49

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0290

Pieņemtie teksti
PDF 166kWORD 54k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Galīgā redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2)
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2216(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 559/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0105/2019),

1.  sniedz kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 14.12.2018., 48. lpp.
(2) OV C 452, 14.12.2018., 50. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.
(6) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2216(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 559/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0105/2019),

1.  apstiprina kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 14.12.2018., 48. lpp.
(2) OV C 452, 14.12.2018., 50. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.
(6) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2216(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0105/2019),

A.  tā kā kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH) ar Padomes Regulu (EK) Nr. 521/2008(1) tika izveidots 2008. gada maijā uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim kā publiskā un privātā sektora partnerība ar mērķi pievērsties tirgū izmantojamu lietojumu izstrādei un atvieglot nozares centienus nodrošināt kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģiju strauju ieviešanu; tā kā Regula (EK) Nr. 521/2008 ir atcelta ar Padomes Regulu (ES) Nr. 559/2014(2);

B.  tā kā 2014. gada maijā ar Regulu (ES) Nr. 559/2014 tika izveidots kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH 2), lai tas aizstātu FCH un turpinātu tā darbību līdz 2024. gada 31. decembrim;

C.  tā kā FCH dalībnieki bija Savienība, kuru pārstāvēja Komisija, Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping un pētniecības grupa N.ERGHY;

D.  tā kā FCH 2 dalībnieki ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, New Energy World Industry Grouping AISBL (“Nozares grupa”), kas 2016. gadā pārsaukta par Hydrogen Europe, un New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (“Pētniecības grupa”);

E.  tā kā maksimālais Savienības ieguldījums FCH 2 darbības pirmajā posmā ir 470 000 000 EUR no Septītās pamatprogrammas budžeta; tā kā citu locekļu ieguldījumam jābūt vismaz tikpat lielam, cik Savienības ieguldījums;

F.  tā kā FCH 2 gadījumā maksimālais Savienības ieguldījums no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzekļiem ir 665 000 000 EUR un Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībniekiem paredzēts ieguldīt vismaz 380 000 000 EUR, ko veido ieguldījumi natūrā FCH 2 finansētos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektos, ieguldījumi natūrā papildu pasākumiem (vismaz 285 000 000 EUR) un ieguldījumi naudā administratīvo izmaksu segšanai,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā par FCH 2 gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir konstatēts, ka 2017. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo FCH 2 finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar tā finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem; turklāt atzīmē, ka FCH 2 grāmatvedības noteikumi balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem;

2.  atzīmē, ka FCH 2 2017. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas 127 800 000 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 198 600 000 EUR apmērā; norāda, ka maksājumu apropriācijas tika palielinātas par 71,95 % un galvenokārt tika izlietotas, lai nodrošinātu priekšfinansējumu 2016. un 2017. gada uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

3.  norāda, ka vispārējā saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju budžeta izpilde 2017. gadā bija attiecīgi 96 % un 89 %;

Daudzgadu budžeta izpilde saskaņā ar Septīto pamatprogrammu

4.  norāda, ka no 490 000 000 EUR FCH darbībām paredzēto līdzekļu (tostarp Savienības naudas ieguldījumu 470 000 000 EUR apmērā un citu locekļu ieguldījumu administratīvajās izmaksās 20 000 000 EUR apmērā) līdz 2017. gada beigām FCH 2 bija uzņēmis saistības 481 700 000 EUR apmērā un veicis maksājumus 418 500 000 EUR apmērā; norāda, ka saskaņā ar FCH maksājumu plānu attiecībā uz sāktajiem Septītās pamatprogrammas projektiem 2018. gadā tiks izmaksāti vēl 25 700 000 EUR un turpmākajos gados — 17 400 000 EUR, kas paredz 94,3 % no kopējā FCH budžeta;

5.  atzīmē, ka no 470 000 000 EUR ieguldījuma natūrā un naudā, kas Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībniekiem bija jāiegulda FCH pamatdarbībā, līdz 2017. gada beigām valde bija apstiprinājusi ieguldījumus 396 200 000 EUR vērtībā; norāda, ka līdz 2017. gada beigām FCH 2 bija ziņots par papildu 55 800 000 EUR lieliem ieguldījumiem natūrā tā pamatdarbībā, un uzsver, ka līdz ar to 2017. gada beigās kopējais Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībnieku ieguldījums Kopuzņēmumā bija 452 000 000 EUR, savukārt Savienības ieguldījums — 405 800 000 EUR;

Daudzgadu budžeta izpilde saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”

6.  norāda, ka no 684 000 000 EUR piešķirto pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzekļu (tostarp Savienības naudas ieguldījumu 665 000 000 EUR apmērā un Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībnieku ieguldījumu administratīvajās izmaksās 19 000 000 EUR apmērā) līdz 2017. gada beigām FCH 2 bija uzņēmis saistības 407 200 000 EUR (50, 53 %) apmērā un veicis maksājumus 223 300 000 EUR apmērā;

Citi jautājumi

7.  atzīmē, ka līdz 2017. gada beigām Nozares grupas un Pētniecības grupas dalībnieki bija ziņojuši par ieguldījumiem natūrā 25 100 000 EUR apmērā darbības izmaksu segšanai 1 300 000 EUR vērtībā, un FCH 2 valde bija apstiprinājusi ieguldījumus 600 000 EUR apmērā;

8.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada beigās Savienības ieguldījums naudā bija 234 300 000 EUR;

9.  atzīmē, ka attiecībā uz Septīto pamatprogrammu 2017. gada beigās par starpposma un pārsvarā galīgajiem periodiskajiem ziņojumiem bija veikti 46 maksājumi kopā par 27 100 000 EUR; atzīmē, ka budžeta izpildes līmenis (maksājumu apropriāciju ziņā) bija 73,8 % (2016. gadā — 73,7 %);

10.  atzīmē, ka attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” maksājumu apropriāciju aspektā tika veikti 40 priekšfinansējuma maksājumi par projektiem, kas atlasīti 2016. un 2017. gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, 8 maksājumi par pētījumiem un 2 maksājumi Kopīgajam pētniecības centram; turklāt atzīmē, ka budžeta izpildes līmenis (maksājumu ziņā) sasniedza 93,3 % (2016. gadā — 98 %); ar gandarījumu norāda, ka saistību apropriāciju ziņā budžeta izpildes līmenis sasniedza 99,8 % salīdzinājumā ar 78,6 % pagājušajā gadā, jo tika pieņemts lēmums finansēt vēl divus projektus no 2017. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus rezerves saraksta;

11.  konstatē, ka FCH 2 2017. gada decembrī pieņēma ceturto papildu pasākumu plānu 2018. gadam, tostarp sertificējamus papildu pasākumus 250 160 000 EUR vērtībā; konstatē, ka FCH 2 ir izstrādājis metodiku, kas nodrošina stabilu kontroles sistēmu par papildu pasākumu apkopošanu, ziņošanu un sertificēšanu un ietver revīzijas programmas un revīzijas sertifikāta paraugu sertificēšanai, ko veic neatkarīgi ārējie revidenti;

Sniegums

12.  atzinīgi vērtē to galveno tehnisko un ekonomisko snieguma rādītāju pārskatīšanu, kas iekļauti FCH 2 valdes apstiprinātā daudzgadu darba plāna papildinājumā; konstatē, ka ir izpildīta lielākā daļa 2017. gada galveno snieguma rādītāju un ka vēl nepabeigtie projekti visdrīzāk sasniegs 2017. gadam un turpmākajiem gadiem noteiktos mērķrādītājus;

13.  konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais un darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu FCH 2 organizatorisko struktūru;

14.  atzinīgi vērtē 2017. gada piesaistes koeficienta vērtību, kas ir 1,95 un pārsniedz visam laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam noteikto piesaistes koeficienta mērķrādītāju;

15.  pieņem zināšanai, ka speciālisti ir konstatējuši, ka FCH 2 uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus ir piedalījušies daudzi pasaules līmeņa transportlīdzekļu ražotāji, kā arī lielākie enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi un lielākie inovatori; norāda arī uz nozares iesaistīšanos programmas plānošanā un īstenošanā; konstatē, ka speciālisti iesaka nostiprināt vērtību ķēdes pieeju, palielinot galalietotāju un patērētāju dalību;

16.  atzinīgi vērtē to, ka visi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tika publicēti un noslēgti saskaņā ar attiecīgajiem darba plāniem un ka tādu rādītāju kā laiks līdz dotācijas piešķiršanai un laiks līdz izmaksai rezultāti bija daudz labāki par izvirzītajiem mērķiem;

Iekšējā revīzija

17.  atzīmē, ka 2017. gadā FCH 2 pabeidza īstenot gandrīz visus rīcības plānus (izņemot vienu), kuru mērķis bija izpildīt ieteikumus par iekšējās revīzijas dienesta (IAS) 2016. gadā veiktajām revīzijām; norāda, ka 2017. gadā IAS veica jaunu revīziju attiecībā uz koordināciju ar Komisijas Centrālā atbalsta dienestu un tā rīku un pakalpojumu īstenošanu FCH 2; turklāt atzīmē, ka 2017. gada 7. decembrī FCH 2 saņēma IAS galīgo revīzijas ziņojumu par šo revīziju, kurā bija sniegti trīs ieteikumi; atzinīgi vērtē to, ka FCH 2 piekrita visiem ieteikumiem un 2018. gada 15. janvārī nosūtīja IAS rīcības plānu, kam IAS piekrita 2018. gada janvārī;

18.  atzīmē, ka ex post revīzijas darbā tika sāktas 16 jaunas revīzijas attiecībā uz Septīto pamatprogrammu, izmantojot pētniecības, tehnoloģiju izstrādes un demonstrējumu pamatlīgumu ar vienu ārēju revīzijas uzņēmumu; atzīmē, ka atlikušo kļūdu īpatsvars bija mazāks par 2 %; konstatē, ka 2017. gadā tika sāktas 11 jaunas revīzijas attiecībā uz pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”; aicina FCH ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo revīziju rezultātiem;

19.  konstatē, ka Komisija ir veikusi FCH galīgo novērtējumu par laikposmu no 2008. līdz 2016. gadam, kā arī saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” strādājošā FCH 2 starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014. līdz 2016. gadam, un ka valde ir apstiprinājusi rīcības plānu, saistībā ar ko vairāki pasākumi jau ir uzsākti, un sagaidāms, ka lielākā daļa programmas tiks pabeigta laikā starp 2018. un 2019. gadu, tomēr ņemot vērā, ka ir sagaidāms, ka daži pasākumi tiks īstenoti nākamajā plānošanas periodā;

Iekšējā kontrole

20.  atzinīgi vērtē to, ka FCH 2 ir ieviesis ex ante kontroles procedūras, kas pamatojas uz finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm, dotāciju saņēmēju ex post revīzijām, kuri saņēmuši Septītās pamatprogrammas starpposma un galīgos maksājumus, savukārt par “Apvārsnis 2020” projektu izmaksu deklarāciju ex post revīzijām atbildīga ir Komisija; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada beigās ex post revīzijās konstatētais atlikušo kļūdu īpatsvars bija 1,13 %, kas pēc Revīzijas palātas uzskatiem ir zem būtiskuma sliekšņa;

21.  atzinīgi vērtē to, ka FCH 2 2017. gada novembrī ir pieņēmis interešu konflikta novēršanas un pārvaldības noteikumus, kurus piemēro tā darbiniekiem un struktūrām;

22.  pieņem zināšanai, ka 2017. gadā FCH 2 kopā ar Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta Kopējo revīzijas dienestu sāka pirmo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpposma izmaksu deklarāciju nejaušas izlases ex post revīziju; aicina FCH 2 ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs revīzijas rezultātiem;

23.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī FCH 2 aizpildīto amata vietu skaits bija 26 un šajos amatos strādāja personas no 11 dažādām dalībvalstīm;

24.  atzinīgi vērtē daudzos 2017. gadā rīkotos komunikācijas pasākumus, kas vēl vairāk palielināja FCH 2 redzamību.

(1) Padomes 2008. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.).
(2) Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 559/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika