Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2216(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0105/2019

Texte depuse :

A8-0105/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.49

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0290

Texte adoptate
PDF 157kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2216(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0105/2019),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 48.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p. 50.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 108.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2216(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(5), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0105/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 14.12.2018, p. 48.
(2) JO C 452, 14.12.2018, p. 50.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 169, 7.6.2014, p. 108.
(6) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2216(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0105/2019),

A.  întrucât întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (denumită în continuare „FCH”) a fost înființată în mai 2008 în cadrul unui parteneriat public-privat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 521/2008 al Consiliului(1) pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, cu scopul de a se axa pe dezvoltarea aplicațiilor comerciale și de a încuraja noi eforturi industriale în vederea difuzării rapide a tehnologiilor pilelor de combustie și ale hidrogenului; întrucât Regulamentul (CE) nr. 521/2008 a fost abrogat de Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului(2);

B.  întrucât, în mai 2014, prin Regulamentul (UE) nr. 559/2014, a fost înființată întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (denumită în continuare „FCH2”), pentru a înlocui FCH și a-i succeda acesteia pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024;

C.  întrucât FCH avea ca membri Uniunea, reprezentată de Comisie, Gruparea industrială pentru inițiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie și al hidrogenului și Gruparea științifică N.ERGHY;

D.  întrucât membrii FCH2 sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, organizația New Energy World Industry Grouping AISBL (Noua grupare industrială mondială în domeniul energiei, denumită în continuare „gruparea industrială”), redenumită Hydrogen Europe în 2016, și comunitatea de cercetare New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (Noua grupare europeană științifică în domeniul pilelor de combustie și al hidrogenului, denumită în continuare „gruparea științifică”);

E.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la prima fază a activităților FCH2 este de 470 000 000 EUR prin intermediul celui de-al șaptelea program-cadru; întrucât contribuțiile din partea celorlalți membri trebuie să fie cel puțin egale cu contribuția acordată de Uniune;

F.  întrucât, în cadrul FCH2, contribuția maximă a Uniunii este de 665 000 000 EUR din Orizont 2020, iar membrii din gruparea industrială și din gruparea științifică ar trebui să contribuie cu resurse în valoare de cel puțin 380 000 000 EUR, cuprinzând contribuții în natură la proiectele aferente Orizont 2020 finanțate de FCH2, contribuții în natură la activitățile suplimentare ale acesteia (de cel puțin 285 000 000 EUR) și contribuții în numerar la costurile administrative,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că, în raportul Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) privind conturile anuale ale FCH2, se constată că conturile anuale aferente exercițiului financiar 2017 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a FCH2 la 31 decembrie 2017, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei; constată, de asemenea, că normele contabile ale FCH2 se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional;

2.  constată că bugetul definitiv al FCH2 pentru exercițiul financiar 2017 a inclus credite de angajament în valoare de 127 800 000 EUR și credite de plată în valoare de 198 600 000 EUR; constată că creditele de plată au crescut cu 71,95 % și au fost utilizate în principal pentru prefinanțarea cererilor de propuneri din 2016 și 2017;

3.  observă că execuția bugetară din 2017 a creditelor de angajament și de plată a fost de 96 % și, respectiv 89 %;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru

4.  constată că, din suma de 490 000 000 EUR din fondurile pentru activitățile FCH (din care 470 000 000 EUR reprezintă contribuții în numerar din partea Uniunii și 20 000 000 EUR costuri administrative din partea altor membri), până la sfârșitul exercițiului 2017, FCH2 realizase angajamente în valoare de 481 700 000 EUR și plăți în cuantum de 418 500 000 EUR; subliniază că, în conformitate cu planul de plăți al FCH pentru proiectele în curs din cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru, o sumă suplimentară de 25 700 000 EUR se va plăti în 2018 și 17 400 000 EUR în anii următori, adică 94,3 % din bugetul total al FCH;

5.  constată că, din totalul de 470 000 000 EUR corespunzând contribuțiilor în natură și în numerar care trebuiau să fie puse la dispoziție de membrii din gruparea industrială și din gruparea științifică pentru activitățile operaționale ale FCH, consiliul de conducere validase, până la sfârșitul exercițiului 2017, contribuții în valoare de 396 200 000 EUR; indică faptul că, până la sfârșitul exercițiului 2017, întreprinderii comune FCH2 i-au mai fost raportate fonduri suplimentare în valoare de 55 800 000 EUR, reprezentând contribuții în natură la activitățile operaționale; indică faptul că, prin urmare, până la sfârșitul exercițiului 2017, totalul contribuțiilor din partea membrilor din gruparea industrială și din gruparea științifică la întreprinderea comună se ridica la 452 000 000 EUR, contribuția din partea Uniunii ridicându-se la 405 800 000 EUR;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul programului Orizont 2020

6.  constată că, din suma de 684 000 000 EUR din fondurile aferente programului Orizont 2020 (din care 665 000 000 EUR reprezintă contribuții în numerar din partea Uniunii și 19 000 000 EUR contribuții în numerar pentru costurile administrative din partea membrilor din gruparea industrială și din cea științifică), FCH2 a realizat angajamente în valoare de 407 200 000 EUR (59,53 %) și plăți în cuantum de 223 300 000 EUR;

Diverse

7.  constată că, până la sfârșitul anului 2017, membrii din gruparea industrială și din gruparea științifică raportaseră contribuții în natură în valoare de 25 100 000 EUR pentru activități operaționale de 1 300 000 EUR, din care 600 000 EUR au fost validați de consiliul de conducere al FCH2;

8.  ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2017, contribuția în numerar a Uniunii a fost de 234 300 000 EUR;

9.  constată că, în cazul celui de-Al șaptelea program-cadru, au fost realizate, la sfârșitul lui 2017, 46 de plăți pentru rapoarte periodice finale, în principal, dar și intermediare, cu o valoare totală de 27 100 000 EUR; ia act de faptul că execuția bugetară (în ceea ce privește creditele de plată) a fost de 73,8 % (față de 73,7 % în 2016);

10.  constată că, în cazul programului Orizont 2020, în ceea ce privește creditele de plată, au fost realizate 40 de plăți de prefinanțare pentru proiectele din cererile de propuneri din 2016 și 2017, opt plăți pentru studii și două pentru Centrul Comun de Cercetare; ia act, de asemenea, de faptul că execuția bugetară (în ceea ce privește plățile) a fost de 93,3 % (față de 98 % în 2016); ia act cu satisfacție de faptul că, în ceea ce privește creditele de angajament, execuția bugetară a atins 99,8 %, comparativ cu 78,6 % în anul precedent, ca urmare a deciziei de a se lua două proiecte suplimentare de pe lista de rezervă cu cererile de propuneri din 2017;

11.  observă că FCH2 a adoptat în decembrie 2017 cel de al patrulea plan de activități suplimentare pentru 2018, care include activități suplimentare certificabile în valoare de 250 160 000 EUR; observă că FCH2 a dezvoltat o metodologie care prevede controale solide pentru colectarea, raportarea și certificarea activităților suplimentare și care cuprinde un program de audit și un certificat de audit model pentru certificarea de către auditori externi independenți;

Performanța

12.  salută revizuirea indicatorilor-cheie de performanță tehnico-economici incluși în addendumul la planul de lucru multianual aprobat de consiliul de conducere al FCH2; observă că cei mai mulți dintre indicatorii-cheie de performanță din 2017 au fost îndepliniți, în timp ce proiectele aflate încă în desfășurare sunt pe cale să atingă obiectivele pentru 2017 și pentru anii următori;

13.  observă că rata costurilor de gestionare (bugetul administrativ și operațional) rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a FCH2;

14.  salută valoarea din 2017 a efectului de pârghie, care se ridică la 1,95 și depășește efectul de pârghie vizat de-a lungul întregii perioade 2014-2020;

15.  ia act de faptul că experți au constatat că, printre participanții la cererile de propuneri ale FCH2, s-au numărat mulți dintre producătorii de automobile de clasă mondială, precum și companii energetice și de utilitate publică de vârf, iar inovatorii de vârf sunt bine reprezentați; ia act, de asemenea, de implicarea sectorului în planificarea și execuția programului; observă că experții recomandă consolidarea abordării bazate pe lanțul valoric printr-o mai mare participare a utilizatorilor finali și a clienților;

16.  salută faptul că toate cererile de propuneri au fost publicate și închise în conformitate cu planurile de lucru respective și că rezultatele privind „durata procedurii de acordare a granturilor” și „durata procedurilor de efectuare a plăților” au rămas cu mult sub obiectivele definite;

Auditul intern

17.  constată că, în 2017, FCH2 a finalizat punerea în aplicare a tuturor planurilor de acțiune referitoare la recomandările formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS) în urma auditurilor realizate în 2016, cu excepția unei acțiuni; constată că, în 2017, IAS a realizat un nou audit privind coordonarea cu principalul centru de sprijin al Comisiei și punerea în aplicare a instrumentelor și serviciilor acestuia în cadrul FCH2; constată, în plus, că, la 7 decembrie 2017, FCH2 a primit un raport final de audit din partea IAS cu privire la acest audit, care a condus la trei recomandări; salută faptul că FCH2 a fost de acord cu toate recomandările și a transmis IAS, la 15 ianuarie 2018, un plan de acțiune, care a fost aprobat ulterior de IAS în ianuarie 2018;

18.  constată că efortul din cadrul auditului ex-post a fost continuat prin lansarea a 16 noi audituri pentru cel de Al șaptelea program-cadru, utilizând contractul-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative încheiat cu o firmă de audit externă; constată că rata de eroare reziduală a fost sub 2 %; constată că, în 2017, au fost lansate 11 noi audituri pentru programul Orizont 2020; invită FCH2 să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestor audituri;

19.  observă că s-a realizat evaluarea finală a FCH de către Comisie pentru perioada 2008-2016 și evaluarea intermediară privind FCH2 care funcționează în cadrul programului Orizont 2020 în perioada 2014-2016 și că consiliul de conducere a aprobat un plan de acțiune, din care mai multe acțiuni au fost deja inițiate, sperându-se ca cea mai mare parte a programului să se finalizeze între 2018 și 2019, dar ținând seama de faptul că se așteaptă ca un număr mic de acțiuni să fie puse în aplicare până la următoarea perioadă de programare;

Controalele interne

20.  salută faptul că FCH2 a instituit proceduri de control ex-ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale și audituri ex-post la beneficiarii granturilor pentru plățile intermediare și finale din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru și pentru declarațiile de cheltuieli aferente proiectelor din cadrul programului Orizont 2020, în timp ce Comisia este responsabilă de auditurile ex-post; salută faptul că rata de eroare reziduală pentru auditurile ex-post la sfârșitul anului 2017 a fost de 1,13 %, valoare considerată de Curte sub pragul de semnificație;

21.  salută adoptarea de către FCH2 a unor norme privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese care au vizat personalul și organele, în noiembrie 2017;

22.  ia act de faptul că, în 2017, FCH2, împreună cu Serviciul comun de audit al Direcției Generale Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei, a lansat primul audit ex-post al unui eșantion aleatoriu format din declarații de cheltuieli intermediare aferente programului Orizont 2020; invită FCH2 să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui audit.

23.  ia act de faptul că, la 31 decembrie 2017, numărul total de posturi ocupate în cadrul FCH2 a fost de 26, reprezentând 11 state membre diferite;

24.  salută numeroasele activități de comunicare organizate în 2017, care au contribuit la creșterea vizibilității FCH2.

(1) Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” (JO L 153, 12.6.2008, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” (JO L 169, 7.6.2014, p. 108).

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate