Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2216(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0105/2019

Predložena besedila :

A8-0105/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.49

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0290

Sprejeta besedila
PDF 153kWORD 55k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2017 (2018/2216(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2017 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 71,

–  ob upoštevanju Uredbe Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2(5) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 14.12.2018, str. 48.
(2) UL C 452, 14.12.2018, str. 50.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 108.
(6) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2017 (2018/2216(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2017 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 71,

–  ob upoštevanju Uredbe Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2(5) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2019),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 452, 14.12.2018, str. 48.
(2) UL C 452, 14.12.2018, str. 50.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 169, 7.6.2014, str. 108.
(6) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2017 (2018/2216(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2019),

A.  ker je bilo Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno maja 2008 z Uredbo (ES) št. 521/2008(1) kot javno-zasebno partnerstvo za obdobje do 31. decembra 2017, da bi se osredotočili na razvoj tržnih aplikacij ter pospeševanje dodatnih gospodarskih prizadevanj za hitro uveljavljanje tehnologij gorivnih celic in vodika; ker je bila Uredba (ES) št. 521/2008 razveljavljena z Uredbo Sveta (EU) št. 559/2014(2);

B.  ker je bilo z Uredbo (EU) št. 559/2014 maja 2014 ustanovljeno Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje 2), ki naj bi nadomestilo skupno podjetje za obdobje do 31. decembra 2024;

C.  ker so bili člani skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, Industrijsko združenje za skupne tehnološke pobude za gorivne celice in vodik ter raziskovalna skupnost N.ERGHY;

D.  ker so člani skupnega podjetja 2 Unija, ki jo zastopa Komisija, industrijsko združenje New Energy World Industry Grouping AISBL (v nadaljnjem besedilu: industrijsko združenje), leta 2016 preimenovano v Hydrogen Europe, in raziskovalno združenje New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (v nadaljnjem besedilu: raziskovalno združenje);

E.  ker je najvišji prispevek Unije za prvo fazo dejavnosti skupnega podjetja 2 470.000.000 EUR v okviru sedmega okvirnega programa; ker morajo biti prispevki drugih članov vsaj tako visoki kot prispevek Unije;

F.  ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje 2 665.000.000 EUR iz programa Obzorje 2020 in se od članov industrijskega in raziskovalnega združenja pričakuje, da prispevajo vsaj 380.000.000 EUR, kar vključuje stvarne prispevke za projekte iz programa Obzorje 2020, ki jih financira skupno podjetje 2, stvarne prispevke za dodatne dejavnosti (najmanj 285.000.000 EUR) in denarne prispevke za upravne stroške;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  je seznanjen s poročilom Računskega sodišča o zaključnem računu skupnega podjetja 2 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča), v katerem je navedeno, da zaključni račun za leto 2017 v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije; ugotavlja tudi, da računovodska pravila skupnega podjetja 2 temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor;

2.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja 2 za proračunsko leto 2017 vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 127.800.000 EUR in sredstva za plačila v višini 198.600.000 EUR; ugotavlja, da so se sredstva za plačila povečala za 71,95 % in so se uporabljala predvsem za vnaprejšnje financiranje javnih razpisov v letih 2016 in 2017;

3.  ugotavlja, da je splošna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2017 pri sredstvih za obveznosti dosegla 96 %, pri sredstvih za plačila pa 89 %

Izvrševanje večletnega proračuna v sklopu sedmega okvirnega programa

4.  ugotavlja, da je skupno podjetje 2 do konca leta 2017 od sredstev v višini 490.000.000 EUR, namenjenih dejavnostim skupnega podjetja (vključno s 470.000.000 EUR v gotovinskih prispevkih Unije in 20.000.000 EUR, ki so jih za upravne stroške plačali drugi člani), prevzelo obveznosti v znesku 481.700.000 EUR in opravilo plačila v znesku 418.500.000 EUR; poudarja, da se bo glede na plačilni načrt skupnega podjetja za tekoče projekte sedmega okvirnega programa v letu 2018 izplačalo dodatnih 25.700.000 EUR, v nadaljnjih letih pa še 17.400.000 EUR, skupaj torej 94,3 % celotnega proračuna skupnega podjetja;

5.  ugotavlja, da je od 470.000.000 EUR stvarnih in denarnih prispevkov, ki jih morajo za operativne dejavnosti skupnega podjetja prispevati člani industrijskega in raziskovalnega združenja, upravni odbor do konca leta 2017 potrdil prispevke v višini 396.200.000 EUR; opominja, da so bili do konca leta 2017 sporočeni dodatni stvarni prispevki za operativne dejavnosti za skupno podjetje 2 v višini 55.800.000 EUR, ter poudarja, da je tako ob koncu leta 2017 skupni prispevek članov industrijskega in raziskovalnega združenja za skupno podjetje znašal 452.000.000 EUR, prispevek Unije pa 405.800.000 EUR;

Izvrševanje večletnega proračuna v okviru programa Obzorje 2020

6.  ugotavlja, da je skupno podjetje 2 od sredstev v višini 684.000.000 EUR, dodeljenih za program Obzorje 2020 (vključno s 665.000.000 EUR v gotovinskih prispevkih Unije in 19.000.000 EUR gotovinskih prispevkov, ki so jih za upravne stroške plačali člani industrijskega in raziskovalnega združenja), prevzelo obveznosti v znesku 407.200.000 EUR (59,53 %) in opravilo plačila v znesku 223.300.000 EUR;

Druga vprašanja

7.  ugotavlja, da so člani industrijskega in raziskovalnega združenja do konca leta 2017 poročali o stvarnih prispevkih v znesku 25.100.000 EUR za operativne dejavnosti v višini 1.300.000 EUR, pri čemer je upravni odbor skupnega podjetja 2 potrdil znesek 600.000 EUR;

8.  je seznanjen z dejstvom, da je gotovinski prispevek Unije ob koncu leta 2017 znašal 234.300.000 EUR;

9.  ugotavlja, da je bilo za sedmi okvirni program ob koncu leta 2017 izvedenih 46 plačil za redna vmesna in predvsem končna poročila v skupni vrednosti 27.100.000 EUR; ugotavlja, da je izvrševanje proračuna (kar zadeva plačila) doseglo 73,8 % (v letu 2016 pa 73,7 %);

10.  ugotavlja, da je bilo za Obzorje 2020, kar zadeva odobrena plačila, izvedenih 40 plačil za vnaprejšnje financiranje projektov v okviru javnih razpisov v letih 2016 in 2017, 8 plačil za študije in 2 plačili skupnemu raziskovalnemu centru; ugotavlja tudi, da je izvrševanje proračuna (kar zadeva plačila) doseglo 93,3 % (v letu 2016 pa 98 %); z zadovoljstvom ugotavlja, da je izvrševanje proračuna, ko gre za sredstva za prevzem obveznosti, zaradi odločitve, da se z rezervnega seznama razpisov za leto 2017 izbereta dva dodatna projekta, doseglo 99,8 %, medtem ko je ta delež prejšnje leto znašal 78,6 %;

11.  ugotavlja, da je skupno podjetje 2 decembra 2017 sprejelo četrti načrt dodatnih dejavnosti za leto 2018, ki je zajemal preverljive dodatne dejavnosti v znesku 250.160.000 EUR; ugotavlja, da je skupno podjetje 2 razvilo metodologijo, ki zagotavlja obsežen nadzor nad zbiranjem, poročanjem in certifikacijo dodatnih dejavnosti ter vključuje vzorec revizijskega programa in revizijskega potrdila za certificiranje s strani neodvisnih zunanjih revizorjev;

Uspešnost

12.  pozdravlja pregled tehnično-ekonomskih ključnih kazalnikov uspešnosti, vključenih v dodatek k večletnemu delovnemu načrtu, ki ga je podprl upravni odbor skupnega podjetja 2; opaža, da je bila večina ključnih kazalnikov uspešnosti iz leta 2017 izpolnjena, projekti, ki se še izvajajo, pa so na dobri poti, da bodo izpolnili cilje za leto 2017 in poznejša leta;

13.  ugotavlja, da delež stroškov upravljanja (upravni proračun in proračun za poslovanje) ostaja nižji od 5 %, kar pomeni, da je organizacijska struktura skupnega podjetja 2 preudarna in učinkovita;

14.  pozdravlja vrednost za učinek vzvoda v letu 2017, ki znaša 1,95 in je večja od ciljnega učinka vzvoda za celotno obdobje 2014–2020;

15.  ugotavlja, da so med strokovnjaki, ki na poziv skupnega podjetja 2 sodelujejo pri posredovanju predlogov, tudi številni vodilni proizvajalci avtomobilov ter velike energetske družbe, komunalna podjetja in vrhunski inovatorji; je prav tako seznanjen s sodelovanjem industrije pri načrtovanju in izvajanju programa; opaža, da strokovnjaki priporočajo okrepitev pristopa z vrednostno verigo z večjo udeležbo končnih uporabnikov in strank;

16.  pozdravlja dejstvo, da so bili vsi javni razpisi objavljeni in zaključeni v skladu z ustreznimi delovnimi načrti in da so bila nepovratna sredstva dodeljena in izplačila izvedena precej pred koncem ciljnih rokov;

Notranja revizija

17.  ugotavlja, da je leta 2017 skupno podjetje 2 končalo izvajanje vseh akcijskih načrtov za uresničitev priporočil iz revizije upravljanja uspešnosti, ki jo je leta 2016 izvedla služba za notranjo revizijo, razen enega priporočenega ukrepa; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2017 opravila novo revizijo usklajevanja z osrednjim podpornim centrom Komisije in uvajanja njegovih orodij in storitev v skupnem podjetju 2; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje 2 od te službe 7. decembra 2017 prejelo končno revizijsko poročilo o tej reviziji, na podlagi katere so bila podana tri priporočila; pozdravlja dejstvo, da se je skupno podjetje 2 strinjalo z vsemi priporočili in službi za notranjo revizijo 15. januarja 2018 poslalo akcijski načrt, ki ga je ta še isti mesec potrdila;

18.  ugotavlja, da je bilo na podlagi prizadevanj za naknadne revizije izvedenih 16 novih revizij sedmega okvirnega programa, pri čemer se je prvič uporabila okvirna pogodba za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti; ugotavlja, da je bila stopnja preostale napake pod 2 %; ugotavlja, da je bilo leta 2017 izvedenih 11 novih revizij programa Obzorje 2020; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih teh revizij;

19.  ugotavlja, da je Komisija izvedla končno ocenjevanje skupnega podjetja za obdobje 2008–2016 ter vmesno ocenjevanje skupnega podjetja 2, ki deluje v okviru programa Obzorje 2020, za obdobje 2014–2016, in da je upravni odbor podprl akcijski načrt, iz katerega se je že začelo izvajati več ukrepov in se pričakuje, da se bo večidel programa končal leta 2018 ali 2019, peščica ukrepov pa se bo začela najverjetneje izvajati šele v naslednjem programskem obdobju;

Notranja kontrola

20.  pozdravlja, da je skupno podjetje 2 uvedlo postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije in da izvaja naknadne revizije vmesnih in končnih plačil prejemnikom nepovratnih sredstev iz sedmega okvirnega programa ter zahtevkov za povračilo stroškov za projekte v okviru programa Obzorje 2020, čeprav je za naknadne revizije pristojna Komisija; pozdravlja dejstvo, da je stopnja preostale napake, ki je bila ugotovljena z naknadnimi revizijami, ob koncu leta 2017 znašala 1,13 %, kar je po mnenju Računskega sodišča pod pragom pomembnosti;

21.  pozdravlja, da je skupno podjetje 2 novembra 2017 za svoje uslužbence in organe sprejelo pravila za preprečevanje in upravljanje navzkrižij interesov;

22.  ugotavlja, da je skupno podjetje 2 leta 2017 – skupaj s skupno službo za revizijo generalnega direktorata Komisije za raziskave in inovacije– začelo prvo naknadno revizijo naključnega vzorca vmesnih zahtevkov za povračilo stroškov iz programa Obzorje 2020; poziva skupno podjetje 2, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih te revizije;

23.  ugotavlja, da je bilo na dan 31. decembra 2017 v skupnem podjetju 2 zasedenih skupaj 26 delovnih mest, uslužbenci pa so prihajali iz 11 različnih držav članic;

24.  pozdravlja številne komunikacijske dejavnosti, ki so bile organizirane v letu 2017 in so dodatno prispevale k večji prepoznavnosti skupnega podjetja 2.

(1) Uredba Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik (UL L 153, 12.6.2008, str. 1).
(2) Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 108).

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov