Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2216(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0105/2019

Ingivna texter :

A8-0105/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.49

Antagna texter :

P8_TA(2019)0290

Antagna texter
PDF 152kWORD 47k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2)
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017 (2018/2216(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8‑0105/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8–0105/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 452, 14.12.2018, s. 48.
(2) EUT C 452, 14.12.2018, s. 50.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017 (2018/2216(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8‑0105/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8–0105/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 452, 14.12.2018, s. 48.
(2) EUT C 452, 14.12.2018, s. 50.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017 (2018/2216(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8–0105/2019), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallat FCH) bildades i maj 2008 som ett offentligt-privat partnerskap genom rådets förordning (EG) nr 521/2008(1) för perioden fram till den 31 december 2017 för att fokusera på att utveckla marknadstillämpningar och underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecells- och vätgasteknik. Förordning (EG) nr 521/2008 upphävdes genom rådets förordning (EU) nr 559/2014(2).

B.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (nedan kallat FCH2) inrättades genom rådets förordning (EU) nr 559/2014 i maj 2014 för att ersätta FCH fram till den 31 december 2024.

C.  FCH:s medlemmar var unionen, företrädd av kommissionen, näringslivsgruppen Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping och forskningsgruppen N.ERGHY.

D.  Medlemmarna i FCH2 är unionen, företrädd av kommissionen, näringslivsgruppen New Energy World Industry Grouping AISBL, vilken 2016 bytte namn till Hydrogen Europe, samt forskningsgruppen New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL.

E.  Det maximala bidraget från unionen till FCH2:s första verksamhetsfas är 470 000 000 EUR från det sjunde ramprogrammet. Bidragen från de övriga medlemmarna måste vara minst lika stora som unionens bidrag.

F.  Unionens maximala bidrag till FCH2 är 665 000 000 EUR från Horisont 2020, och medlemmarna i näringslivs- och forskningsgrupperna förväntas bidra med resurser på minst 380 000 000 EUR, inklusive naturabidrag till de Horisont 2020-projekt som finansieras av FCH2, naturabidrag till kompletterande verksamhet (på minst 285 000 000 EUR) samt kontantbidrag till administrativa kostnader.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för FCH2 anser att räkenskaperna för 2017 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av FCH2:s finansiella ställning per den 31 december 2017, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. Parlamentet noterar dessutom att FCH2:s redovisningsregler baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

2.  Europaparlamentet noterar att FCH2:s slutliga budget för budgetåret 2017 innehöll åtagandebemyndiganden på 127 800 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 198 600 000 EUR. Parlamentet konstaterar att betalningsbemyndigandena ökade med 71,95 %, och främst användes för förfinansiering av 2016 och 2017 års ansökningsomgångar.

3.  Europaparlamentet konstaterar att det övergripande budgetgenomförandet 2017 för åtagande- och betalningsbemyndiganden nådde 96 % respektive 89 %.

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom det sjunde ramprogrammet

4.  Europaparlamentet konstaterar att av anslagen på 490 000 000 EUR för FCH:s verksamhet (inklusive 470 000 000 EUR i kontantbidrag från unionen och 20 000 000 EUR i administrativa kostnader från andra medlemmar) hade FCH2 i slutet av 2017 gjort åtaganden på 481 700 000 EUR och betalningar på 418 500 000 EUR. Parlamentet påpekar att enligt FCH:s betalningsplan för pågående projekt inom det sjunde ramprogrammet, kommer ytterligare 25 700 000 EUR att betalas under 2018 och 17 400 000 EUR under de följande åren, vilket totalt beräknas utgöra 94,3 % av FCH:s totala budget.

5.  Europaparlamentet noterar att styrelsen i slutet av 2017 hade godkänt bidrag på 396 200 000 EUR av de 470 000 000 EUR i natura- och kontantbidrag som medlemmarna i näringslivs- och forskningsgruppen skulle bidra med till det gemensamma företaget FCH:s operativa verksamhet. Parlamentet påpekar att ytterligare naturabidrag till operativ verksamhet på 55 800 000 EUR hade rapporterats till FCH2 i slutet av 2017, och framhåller att det totala bidraget från medlemmarna i näringslivs- och forskningsgrupperna till det gemensamma företaget i slutet av 2017 följaktligen uppgick till 452 000 000 EUR, jämfört med unionens bidrag på 405 800 000 EUR.

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom Horisont 2020

6.  Europaparlamentet noterar att av anslagen på 684 000 000 EUR från Horisont 2020 (inklusive 665 000 000 EUR i kontantbidrag från unionen och 19 000 000 EUR i kontantbidrag till administrativa kostnader från näringslivs- och forskningsmedlemmar), gjorde FCH2 åtaganden på 407 200 000 EUR (59,53 %) och betalningar på 223 300 000 EUR.

Övriga frågor

7.  Europaparlamentet noterar att medlemmarna i näringslivs- och forskningsgrupperna i slutet av 2017 hade rapporterat naturabidrag på 25 100 000 EUR till den operativa verksamheten på 1 300 000 EUR varav 600 000 EUR hade godkänts av FCH2:s styrelse.

8.  Europaparlamentet noterar att kontantbidraget från unionen uppgick till 234 300 000 EUR i slutet av 2017.

9.  Europaparlamentet noterar att 46 betalningar om totalt 27 100 000 EUR för delrapporter och främst slutrapporter gjordes i slutet av 2017 för det sjunde ramprogrammet. Parlamentet noterar att budgetgenomförandet (i fråga om betalningsbemyndiganden) var 73,8 % (jämfört med 73,7 % 2016).

10.  Europaparlamentet noterar att 40 förfinansieringsutbetalningar för projekten i 2016 och 2017 års ansökningsomgångar samt åtta betalningar till studier och två till det gemensamma forskningscentrumet gjordes för Horisont 2020 i fråga om betalningsbemyndiganden. Parlamentet noterar vidare att budgetgenomförandet (i fråga om betalningar) uppgick till 93,3 % (jämfört med 98 % 2016). Parlamentet noterar med tillfredsställelse att budgetgenomförandet uppgick till 99,8 % i fråga om åtagandebemyndiganden jämfört med 78,6 % året före på grund av beslutet att ta ytterligare två projekt från reservlistan för 2017 års ansökningsomgång.

11.  Europaparlamentet konstaterar att den fjärde planen för kompletterande verksamhet som omfattar 2018 och inkluderar kompletterande verksamheter som kan styrkas motsvarande 250 160 000 EUR, antogs av FCH2 i december 2017. Parlamentet noterar att FCH2 har utarbetat en metod som innebär kraftfulla kontroller av insamling, rapportering och styrkande av kompletterande verksamheter och omfattar ett modellrevisionsprogram och revisionsintyg för styrkande av oberoende externa revisorer.

Verksamhetsresultat

12.  Europaparlamentet välkomnar översynen av de teknisk-ekonomiska centrala resultatindikatorer som ingår i tillägget till den fleråriga arbetsplan som godkänts av FCH2:s styrelse. Parlamentet konstaterar att de flesta av 2017 års centrala resultatindikatorer har uppfyllts samtidigt som de projekt som fortfarande pågår är på väg att nå målen för 2017 och därefter.

13.  Europaparlamentet noterar att förvaltningskostnadsgraden (administrativ och operativ budget) ligger kvar under 5 %, vilket tyder på att FCH2:s organisationsstruktur är relativt smidig och effektiv.

14.  Europaparlamentet välkomnar 2017 års värde på hävstångseffekten på 1,95, vilket överstiger den eftersträvade hävstångseffekten för hela perioden 2014–2020.

15.  Europaparlamentet noterar att experter bland deltagarna i FCH2-ansökningsomgångar har funnit många biltillverkare i världsklass samt de bästa energiföretagen och allmännyttiga företagen. Även de bästa innovatörerna är väl representerade. Parlamentet noterar även industrins engagemang i planeringen och genomförandet av programmet. Parlamentet konstaterar att experterna rekommenderar att man förstärker tillvägagångssättet som utgår från värdekedjan genom ett ökat deltagande av slutanvändare och kunder.

16.  Europaparlamentet välkomnar att alla ansökningsomgångar offentliggjordes och avslutades i enlighet med respektive arbetsplan, och att handläggningstiderna för att bevilja stöd och utbetalningstiderna var betydligt kortare än de fastställda målen.

Internrevision

17.  Europaparlamentet noterar att FCH2 under 2017 slutförde genomförandet av alla handlingsplaner för att genomföra rekommendationer om revisioner av resultatstyrning som utfördes av tjänsten för internrevision under 2016, med undantag av en åtgärd. Parlamentet noterar att tjänsten för internrevision 2017 genomförde en ny revision avseende samordningen med kommissionens centrala stödcentrum och genomförandet av dess verktyg och tjänster inom ramen för FCH2. Parlamentet noterar vidare att FCH2 den 7 december 2017 mottog en slutlig revisionsrapport från tjänsten för internrevision om denna revision, som resulterade i tre rekommendationer. Parlamentet välkomnar att FCH2 instämde i alla rekommendationer och skickade en handlingsplan till tjänsten för internrevision den 15 januari 2018, som denna godkände i januari 2018.

18.  Europaparlamentet noterar att efterhandsrevisionerna fortsatte, med inledandet av 16 nya granskningar för sjunde ramprogrammet, med hjälp av ramavtalet för forskning, teknisk utveckling och demonstration med en extern revisionsbyrå. Parlamentet noterar att den kvarstående felprocenten var under 2 %. Parlamentet konstaterar att elva nya revisioner för Horisont 2020 inleddes 2017. Parlamentet uppmanar FCH2 att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av dessa revisioner.

19.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens slutliga utvärdering av FCH för perioden 2008–2016 och halvtidsutvärderingen av FCH2 inom ramen för Horisont 2020, som omfattar perioden 2014–2016, genomfördes, med en handlingsplan som godkänts av styrelsen och med flera åtgärder som redan har inletts. Det mesta av programmet förväntas slutföras mellan 2018 och 2019, men några få åtgärder förväntas genomföras före nästa programperiod.

Internkontroller

20.  Europaparlamentet välkomnar att FCH2 har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar, efterhandsrevisioner hos stödmottagare som beviljats bidrag för mellanliggande betalningar och slutbetalningar inom sjunde ramprogrammet och för ersättningsanspråk från projekt inom Horisont 2020, och att det är kommissionen som ansvarar för efterhandsrevisionerna. Parlamentet välkomnar att den kvarstående felprocenten enligt efterhandsrevisionerna i slutet av 2017 var 1,13 %, vilket revisionsrätten anser ligga under väsentlighetströskeln.

21.  Europaparlamentet välkomnar att FCH2 i november 2017 antog regler för att förhindra och hantera intressekonflikter hos sina anställda och sina organ.

22.  Europaparlamentet noterar att FCH2, tillsammans med den gemensamma revisionstjänsten vid kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, under 2017 inledde den första efterhandsrevisionen av ett slumpmässigt urval av ansökningar om mellanliggande betalningar inom Horisont 2020. Parlamentet uppmanar FCH2 att rapportera resultatet av denna revision till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

23.  Europaparlamentet noterar att den 31 december 2017 uppgick det totala antalet tillsatta tjänster i FCH2 till 26, och de anställda företrädde 11 olika medlemsstater.

24.  Europaparlamentet välkomnar de många kommunikationsinsatser som anordnades under 2017 och som ytterligare bidrog till att öka FCH2:s synlighet.

(1) Rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).
(2) Rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 108).

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy